Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Spotkanie z Wójtami, Burmistrzami, Prezydentami i Starostami Małopolski Tarnów, 20 stycznia 2009 r. Małopolski Kurator Oświaty.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Spotkanie z Wójtami, Burmistrzami, Prezydentami i Starostami Małopolski Tarnów, 20 stycznia 2009 r. Małopolski Kurator Oświaty."— Zapis prezentacji:

1 Spotkanie z Wójtami, Burmistrzami, Prezydentami i Starostami Małopolski Tarnów, 20 stycznia 2009 r. Małopolski Kurator Oświaty

2 Problematyka 1.Oferta zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych. 2.Formy wsparcia dla jednostek oświaty w 2009 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 3.Kontrola poradni psychologiczno-pedagogicznych – uwagi i wnioski. 4.Rekrutacja do publicznych szkół Małopolski w roku szkolnym 2009/2010. 5.Uwagi do zmian w ustawie Karta Nauczyciela i projektu zmian w ustawie o systemie oświaty.

3 Zajęcia pozalekcyjne Zajęcia pozalekcyjne Zajęcia pozalekcyjne – forma zajęć prowadzonych w szkole dla grupy zainteresowanych uczniów. Zajęcia pozalekcyjne wymienia w art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawa o systemie oświaty mówiąc o nadobowiązkowych zajęciach pozalekcyjnych, dodając, że zajęcia te mogą być prowadzone przez wolontariuszy. Zajęcia pozalekcyjne są przeznaczone dla uczniów zainteresowanych. Zajęciami pozalekcyjnymi będą np.: koła przedmiotowe, koła zainteresowań, pozalekcyjne zajęcia sportowe, zajęcia rekreacyjno-ruchowe (aktywny wypoczynek), chór szkolny, zespół muzyczny, zespół taneczny, itp.

4 Zajęcia pozalekcyjne Zajęcia pozalekcyjne nie są prowadzone w systemie klasowym. O zajęciach pozalekcyjnych wspomina rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania: § 7. W szkole mogą być organizowane nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne w wymiarze ustalonym przez dyrektora szkoły, stosownie do posiadanych środków finansowych. Środki finansowe na zajęcia pozalekcyjne mogą być przeznaczone z budżetu szkoły (pod warunkiem zapewnienia realizacji zajęć obowiązkowych i dodatkowych) lub ze środków pozabudżetowych np. rady rodziców, projektów w ramach np. PO KL.

5 Zajęcia pozaszkolne Zajęcia pozaszkolne Zajęcia pozaszkolne – formy zajęć dla dzieci i młodzieży prowadzone przez instytucje i placówki do tego powołane. Przywołane jest to pojęcie w art. 2 pkt 3 ustawy o systemie oświaty w kontekście placówek pracy pozaszkolnej. Podmiotami prowadzącymi zajęcia pozaszkolne są np.: ogniska pracy pozaszkolnej, pałace młodzieży, młodzieżowe domy kultury, międzyszkolne ośrodki sportowe, pozaszkolne placówki specjalistyczne, bursy, ogrody jordanowskie, szkolne schroniska młodzieżowe, świetlice środowiskowe, półinternaty, kluby dyskusyjne, świetlice i kluby środowiskowe, szkolne kluby turystyki i krajoznawstwa, uczniowskie kluby sportowe itp.

6 Zajęcia pozalekcyjne w Małopolsce w roku szkolnym 2007/2008 (ogółem) Rodzaje zajęćLiczba kół Liczba uczniów Informatyczne 176326417 Techniczne 2403162 Przedmiotowe 7651105221 Artystyczne 350255662 Sportowe 333460337 Turystyczno-krajoznawcze 55510330 Inne 201329965 Razem 19058291094

7 Zajęcia pozalekcyjne w Małopolsce w roku szkolnym 2007/2008 (SP i G) GminaLiczba kółLiczba uczniów Miasto Kraków230135624 Miasto Nowy Sącz6159486 Miasto Tarnów59010195 Olkusz4055588 Gorlice Miasto2483727 Chrzanów2453712 Nowy Targ3305266 Oświęcim Gmina2313469 Limanowa Miasto2293185 Skawina2273004 Myślenice2253875

8 Zajęcia pozalekcyjne w Małopolsce w roku szkolnym 2007/2008 (ponadgimnazjalne) PowiatLiczba kółLiczba uczniów Miasto Kraków88313550 Miasto Tarnów4256224 Miasto Nowy Sącz2453364 Powiat limanowski1852468 Powiat gorlicki1742965 Powiat nowosądecki1411915 Powiat krakowski1151762 Powiat olkuski1121531 Powiat nowotarski1121539 Powiat chrzanowski941321

9 Zajęcia pozaszkolne w Małopolsce w roku szkolnym 2007/2008 Rodzaje form zajęćLiczba formLiczba uczestników Informatyczne 751201 Techniczne 832265 Przedmiotowe 46030582 Artystyczne 132344420 Sportowe 196869444 Turystyczno-krajoznawcze 44417250 Inne 48112730 Razem 4834177892

10 Zajęcia pozaszkolne w Małopolsce w roku szkolnym 2007/2008 Gmina Liczba form stałych i okresowych Liczba uczestników łącznie Miasto Kraków 277785943 Miasto Nowy Sącz 54414323 Miasto Tarnów 30423220 Szczawnica 1199077 Nowy Targ 1051270 Wieliczka 99993 Stary Sącz 842600

11 Formy wsparcia dla jednostek oświaty w 2009 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego Działanie 9.3 Upowszechnienie kształcenia ustawicznego w formach szkolnych Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

12 Formy wsparcia dla jednostek oświaty w 2009 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Aktualnie ogłoszono dwa konkursy Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych

13 Formy wsparcia dla jednostek oświaty w 2009 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie przypomina, iż zasady ogłoszonych obecnie konkursów w ramach poddziałania 9.1.1 oraz 9.1.2 PO KL w znaczący sposób różnią się od rozwiązań obowiązujących podczas naboru przeprowadzonego w pierwszej połowie 2008 roku.

14 Formy wsparcia dla jednostek oświaty w 2009 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Dokumentacja konkursowa zamieszczona w zakładce Trwające konkursy ogłoszona 16 grudnia 2008 roku wskazuje, jakie warunki winien spełnić projektodawca, by przygotować poprawny pod względem formalnym i merytorycznym wniosek o dofinansowanie. WUP zwraca się do Państwa z prośbą o wnikliwe zapoznanie się z dokumentacją i wskazanymi w niej innymi dokumentami obowiązującymi podczas procedury naboru wniosków. Pozwoli to zmniejszyć ilość wniosków niespełniających wymogów formalnych i merytorycznych oraz ustrzec się błędów związanych z przygotowaniem projektu w oparciu o nieaktualne dokumenty.

15 Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej Uprawnienie projektodawcy - Beneficjenci O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych). Z ubiegania się o dofinansowanie projektu wyłączone są podmioty określone w art. 211 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.). Dostępna jest kwota 20 000 000 zł

16 Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej Tworzenie przedszkoli (w tym również uruchamianie innych form wychowania przedszkolnego) na obszarach i w środowiskach o niskim stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej (w szczególności na obszarach wiejskich) Wsparcie istniejących przedszkoli (w tym również funkcjonujących innych form wychowania przedszkolnego) przyczyniające się do zwiększonego uczestnictwa dzieci w wychowaniu przedszkolnym np. wsparcie dla przedszkoli i innych form zagrożonych likwidacją, wydłużenie godzin pracy przedszkoli, uruchomienie dodatkowego naboru dzieci, zatrudnienie personelu

17 Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej Grupa docelowa - Beneficjenci ostateczni dzieci w wieku przedszkolnym (3-5 lat) rodzice dzieci istniejące przedszkola oraz inne formy wychowania przedszkolnego

18 Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej Kryteria w Małopolsce Dostępu Projekt jest realizowany w gminach o wskaźniku upowszechnienia edukacji przedszkolnej poniżej 30% Beneficjent składa tylko jeden wniosek Projekt może być realizowany nie dłużej niż do 31 grudnia 2011 r. Wnioski o dofinansowanie, składane przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki organizacyjne, winny zawierać wkład własny w wysokości 15 % wartości projektu. Pozostali wnioskodawcy nie wnoszą wkładu własnego Strategiczne Projekt zakłada realizację innych form wychowania przedszkolnego – 10 pkt

19 Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych). Z ubiegania się o dofinansowanie projektu wyłączone są podmioty określone w art. 211 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.). Dostępna jest kwota 25 000 000 zł. Wnioskodawcy nie wnoszą wkładu własnego.

20 Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Programy rozwojowe szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie ogólne ukierunkowane na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i zmniejszanie dysproporcji w ich osiągnięciach edukacyjnych oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia, w szczególności obejmujące: dodatkowe zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze oraz specjalistyczne służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia doradztwo i opiekę pedagogiczn0 – psychologiczną dla uczniów wykazujących problemy w nauce lub z innych przyczyn zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu szkolnictwa (np. wsparcie dla uczniów z obszarów wiejskich, wsparcie dla uczniów niepełnosprawnych, przeciwdziałanie uzależnieniom, programy prewencyjne, przeciwdziałanie patologiom społecznym)

21 Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych programy skierowane do dzieci i młodzieży, które znajdują się poza systemem szkolnictwa podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego (przedwcześnie opuszczający system szkolnictwa) umożliwiające ukończenie danego etapu kształcenia oraz kontynuacje nauki dodatkowe zajęcia (pozalekcyjne i pozaszkolne) dla uczniów ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem ICT (technologie informacyjne i komunikacyjne), języków obcych, przedsiębiorczości, nauk przyrodniczo – matematycznych

22 Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych rozszerzanie oferty szkół o zagadnienia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno - zawodowym, informowaniem uczniów o korzyściach płynących z wyboru danej ścieżki edukacyjnej oraz możliwościach dalszego kształcenia w kontekście uwarunkowań lokalnego i regionalnego rynku pracy (szkolne ośrodki kariery) wdrożenie nowych, innowacyjnych form nauczania i oceniania cechujących się wyższą skutecznością niż formy tradycyjne wdrażanie programów i narzędzi efektywnego zarządzania placówką oświatową przyczyniających się do poprawy jakości nauczania

23 Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Grupa docelowa - Beneficjenci ostateczni Szkoły (instytucje, kadra) i ich organy prowadzące realizujące kształcenie ogólne Poradnie psychologiczno-pedagogiczne Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, ponadgimnazjalnych i policealnych prowadzących kształcenie ogólne Osoby, które przedwcześnie opuściły system oświaty

24 Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Kryteria w Małopolsce Dostępu Projekt, w którym program rozwojowy szkoły (i/lub placówki oświatowej) prowadzącej kształcenie ogólne obejmuje co najmniej organizację zajęć pozalekcyjnych (i/lub pozaszkolnych) w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i/lub przedsiębiorczości. Beneficjent składa w konkursie tylko 1 wniosek dotyczący danego typu szkół (podstawowe, gimnazja, licea ogólnokształcące, licea profilowane, uzupełniające licea ogólnokształcące), np. gmina dla wszystkich swoich szkół podstawowych.

25 Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Kryteria w Małopolsce Dostępu Projekt realizowany jest przez szkołę lub placówkę oświatową dla swoich uczniów lub przez organ prowadzący bądź też w partnerstwie ze szkołą lub placówką oświatowa, do których uczęszczają uczniowie objęci wsparciem lub z organem prowadzącym takiej szkoły. Projekt może być realizowany nie dłużej niż do – 31 grudnia 2011 r.

26 Składanie wniosków o dofinansowania projektów Wnioski o dofinansowanie projektu można składać osobiście, kurierem lub pocztą w terminie do 6 lutego 2009 r. godz. 16.00: w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, Plac na Stawach 1, 30-107 Kraków, w siedzibie Zespołu Zamiejscowego WUP Kraków w Tarnowie, Al. Solidarności 5-9, 33-100 Tarnów, w siedzibie Zespołu Zamiejscowego WUP Kraków w Nowym Sączu, ul. Węgierska 146, 33-300 Nowy Sącz. Decyduje data wpływu wniosku do instytucji ogłaszającej konkurs.

27 Składanie wniosków o dofinansowania projektów Wzory wniosków i dokumentacji konkursowej znajdują się na stronie internetowej WUP w Krakowie (www.pokl.wup-krakow.pl) Dodatkowe informacje można uzyskać: e-mail: efs@wup-krakow.pl tel. 012 424 07 37, 012 424 07 02.

28 Pytania, uwagi Środki finansowe z projektu 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej można przeznaczać na: wsparcie istniejących przedszkoli, które zagrożone są likwidacją, uruchomienie dodatkowych miejsc dla dzieci, zatrudnienie personelu; wsparcie istniejących innych form wychowania przedszkolnego, tworzenie nowych przedszkoli oraz uruchamianie innych form wychowania przedszkolnego, na terenach o niskim upowszechnianiu edukacji przedszkolnej (wskaźnik upowszechnienia edukacji przedszkolnej wyznaczony na podstawie GUS według stanu na dzień 31 XII 2006 w stosunku do dzieci 3 – 5 lat w danej gminie)

29 Pytania, uwagi Na zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne można wykorzystać środki z projektu 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Warto pamiętać, że programy rozwojowe szkół prowadzących kształcenie ogólne obejmują co najmniej organizację zajęć pozalekcyjnych i/lub pozaszkolnych w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i/lub przedsiębiorczości. Program nie musi obejmować wszystkich uczniów uczestniczących w projekcie.

30 Pytania, uwagi Projekt może obejmować więcej niż jedną szkołę lub placówkę (lider i partnerzy projektu). Nie przewiduje się przeznaczanie środków na remonty obiektów. Do zajęć pozalekcyjnych, w formie zaproponowanej przez składającego projekt można zaliczyć: zajęcia przedmiotowe: matematyczne, informatyczne, językowe, przyrodnicze, humanistyczne; zajęcia pozaprzedmiotowe: taneczne, teatralne, muzyczne, fotograficzne, modelarskie itp. Do zajęć pozaszkolnych można zaliczyć: zajęcia rekreacyjno-sportowe, zajęcia na basenie, wycieczki edukacyjne, rajdy, wyjazdy do teatru i muzeum, zajęcia świetlicowe, chór szkolny, itp.

31 Kontrola poradni psychologiczno- pedagogicznych – uwagi i wnioski

32 Kontrola działalności orzeczniczej poradni psychologiczno - pedagogicznych Celem kontroli było badanie: 1. Poprawności formalno - prawnej: a) opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, b) orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, c) orzeczeń o potrzebie nauczania indywidualnego, d) orzeczeń o potrzebie zajęć rewalidacyjno - wychowawczych. 2.Poprawności merytorycznej opinii i orzeczeń wydawanych przez poradnie psychologiczno – pedagogiczne w okresie ostatnich dwóch lat. 3.Prawidłowości działania zespołów orzekających oraz przestrzegania procedury obowiązującej przy wydawaniu opinii i orzeczeń.

33 Kontrola działalności orzeczniczej poradni psychologiczno - pedagogicznych Czas trwania kontroli: 15 września - 5 grudnia 2008 r. Kontrolą objęto 59 poradni psychologiczno – pedagogicznych, w tym: 45 publicznych, 14 niepublicznych. Metody badań i narzędzia wykorzystane w czasie kontroli: analiza dokumentacji, rozmowa kierowana z dyrektorem poradni, arkusz diagnostyczny własnej konstrukcji.

34 Kontrola działalności orzeczniczej poradni psychologiczno - pedagogicznych Lp.Rodzaj dokumentu Liczba wydanych orzeczeń Liczba skontrolo- wanych orzeczeń 1. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 93314079 2. Orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno - wychowawczych 485 3. Orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania 6159 3194 4. Opinia o potrzebie objęcia dziecka wczesnym wspomaganiem rozwoju 1611 Razem175869369

35 Kontrola działalności orzeczniczej poradni psychologiczno - pedagogicznych Rezultaty kontroli w poradniach publicznych: Wydane zalecenia: Dobczycach, Gorlicach, Skawinie i Zabierzowie w czterech poradniach tj. w Dobczycach, Gorlicach, Skawinie i Zabierzowie nie stwierdzono uchybień: 225 zaleceń w 41 placówkach wydano łącznie 225 zaleceń w trybie nadzoru pedagogicznego. liczba zaleceń wydawanych w poszczególnych poradniach wahała się od 1 do 10. Zalecenia dotyczyły aspektów formalnych oraz merytorycznych funkcjonowania zespołów orzekających oraz wydawanych opinii i orzeczeń.

36 Kontrola działalności orzeczniczej poradni psychologiczno - pedagogicznych Wnioski z przeprowadzonej kontroli: 1.Kontrola realizacji zaleceń powizytacyjnych oraz wyciągnięcia wniosków personalnych w stosunku do dyrektorów, którzy nie zastosowali się do zaleceń. Termin rekontroli: kwiecień – maj 2009 r.] [Termin rekontroli: kwiecień – maj 2009 r.] 2.Opracowanie materiałów szkoleniowych dla dyrektorów poradni dotyczących realizacji zadań orzeczniczych poradni ze szczególnym uwzględnieniem działań, które należy podjąć, by w przyszłości uniknąć błędów.

37 Kontrola działalności orzeczniczej poradni psychologiczno - pedagogicznych Wnioski z przeprowadzonej kontroli: 3.W szkołach należy przeprowadzić kontrolę realizacji zaleceń wydawanych w orzeczeniach poradni psychologiczno – pedagogicznych. 4.W celu poprawienia efektywności pracy nauczycieli z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych niezbędne jest nawiązanie bliższej współpracy pomiędzy szkołami a pracownikami poradni psychologiczno – pedagogicznych.

38 Kontrola działalności orzeczniczej poradni psychologiczno - pedagogicznych Wnioski z przeprowadzonej kontroli: 5.Należy dążyć do poszerzenia oferty edukacyjnej dla dzieci i młodzieży posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na zaburzenia zachowania. 6.Upowszechnienie, wśród dyrektorów szkół, wiedzy na temat możliwości świadczenia pomocy psychologiczno – pedagogicznej na podstawie rozporządzenia o pomocy psychologiczno – pedagogicznej, a nie jedynie w oparciu o orzeczenia wydawane przez poradnie psychologiczno - pedagogiczne.

39 Rekrutacja do publicznych szkół Małopolski w roku szkolnym 2009/2010

40 Rekrutacja do publicznych gimnazjów i publicznych szkół ponadgimnazjalnych zostanie przeprowadzona zgodnie z Decyzją Małopolskiego Kuratora Oświaty nr NKPU.I.MM.517/4/08 z dnia 16 grudnia 2008 r. oraz szczegółowymi kryteriami i warunkami przyjęć do klasy pierwszej określonymi w statutach poszczególnych szkół. Kryteria i warunki przyjęcia do klasy pierwszej dyrektor szkoły ponadgimnazjalnej podaje do wiadomości kandydatom nie później niż do końca lutego każdego roku.

41 Rekrutacja do publicznych szkół Małopolski w roku szkolnym 2009/2010 W decyzji Małopolskiego Kuratora Oświaty określone zostały: terminy rekrutacji, termin składania dokumentów, sposoby przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych zajęć edukacyjnych, sposoby punktowania innych osiągnięć ucznia, zasady rekrutacji, uprawnienia laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych, sprawdziany uzdolnień kierunkowych przeprowadzane w szkole.

42 Rekrutacja do publicznych szkół Małopolski w roku szkolnym 2009/2010 W zdecydowanej większości rekrutacja będzie odbywać się poprzez system rekrutacji elektronicznej. Wyniki rekrutacji wyrażane są w punktach. Na wynik rekrutacji mają wpływ: wynik egzaminu gimnazjalnego [maksymalnie 100 pkt], przeliczenie ocen z zajęć edukacyjnych na punkty [maksymalnie 80 pkt], osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum [maksymalnie 20 pkt.], w tym: za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem [5 pkt.], za udział w konkursach organizowanych przez kuratora oświaty oraz innych wymienionych w § 8 ust. 1 Decyzji MKO [finalista konkursu ponadwojewódzkiego – 12 pkt., finalista konkursu wojewódzkiego – 10 pkt.], za inne osiągnięcia wpisane na świadectwie [do 7 pkt.]

43 Rekrutacja do publicznych szkół Małopolski w roku szkolnym 2009/2010 Uczeń może uzyskać maksymalnie 200 pkt. Laureaci konkursów organizowanych przez kuratora oświaty lub konkursów uznanych przez kuratora i wymienionych w decyzji, przyjmowani są do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od kryteriów zawartych w statutach szkół. Uprawnienia laureatów konkursów mają także laureaci olimpiad dla gimnazjalistów. O przyjęciu do szkoły decyduje liczba punktów uzyskanych przez ucznia, zgodnie z kolejnością uzyskanych punktów. Próg punktowy decydujący o przyjęciu do szkoły może ustalić szkoła. Wyniki rekrutacji ogłasza szkolna komisja rekrutacyjno- kwalifikacyjna.

44 Rekrutacja do publicznych szkół Małopolski w roku szkolnym 2009/2010 Uczniowie mogą składać podania do 3 szkół ponadgimnazjalnych. Kandydaci do szkół ponadgimnazjalnych, które są objęci systemem rekrutacji elektronicznej, dokonują rejestracji internetowej do 3 szkół. Kandydaci do szkół ponadgimnazjalnych, które są poza systemem rekrutacji elektronicznej, składają podanie w szkole pierwszego wyboru na specjalnym druku. Informacje o kandydatach ubiegających się o przyjęcie do szkół, które są objęte systemem rekrutacji elektronicznej, wprowadzają tylko gimnazja objęte tym systemem.

45 Wnioski i uwagi 1.Wspieranie gimnazjów w zakresie włączania się do elektronicznych systemów rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych. 2.Wspomaganie gimnazjów w zakresie pozyskiwania informacji o ofertach szkół ponadgimnazjalnych powiatu. 3.Systematyczne kontrolowanie realizacji obowiązku nauki przez młodzież do 18 roku życia zamieszkałą na terenie gminy.

46 Zmiany w ustawie Karta Nauczyciela

47 Karta Nauczyciela Opublikowana została Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2009 r. Nr 1 poz. 1). Data publikacji: 7 stycznia 2009 r. Data wejścia w życie: 22 stycznia 2009 r. z wyjątkiem: art. 30 ust. 3 i 4, które wchodzą w życie z mocą od 1 stycznia 2009 r., art. 42 ust. 2, 2b, 3, 3a-3c, ust. 7a pkt 2, które wchodzą w życie od 1 września 2009 r.

48 Karta Nauczyciela Do najważniejszych zadań organów prowadzących, będących jednostkami samorządu terytorialnego, zaliczymy: Ustalanie regulaminów określających m. in. wysokości stawek dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw na okres bezterminowy (dotychczas na okres jednego roku kalendarzowego). Do czasu opublikowania ustawy budżetowej obowiązują regulaminy z 2008 r., ale nie dłużej niż do 3 miesięcy od ogłoszenia ustawy budżetowej.

49 Karta Nauczyciela Określanie przez organ prowadzący szkołę lub placówkę zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla osób zajmujących stanowiska kierownicze i inne wymienione w art. 42 ust. 7 bez potrzeby uzyskania opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny [od 22 stycznia 2009 r.] Obowiązek przeprowadzania analizy wydatków na wynagrodzenia w danym roku i ewentualne wypłacanie nauczycielom dodatku uzupełniającego.

50 Karta Nauczyciela Zmiana treści art. 42a ust. 1 dopuszcza możliwość ustalenia przez organ prowadzący szkołę lub placówkę przypadków, w jakich nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć można obniżyć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć, oraz określić warunki i tryb tego obniżania [poprzednio zadanie dyrektora szkoły lub placówki, a przepis wymieniał przypadki, w których można było dokonać obniżenia wymiaru zajęć]

51 Stan projektu zmian w ustawie o systemie oświaty

52 Ustawa o systemie oświaty – projekt zmian Przekazywanie prowadzenia szkół lub placówek publicznych prowadzonych przez JST osobie prawnej (innej niż jst) lub osobie fizycznej przekazywanie szkoły lub placówki w formie umowy, której warunki określa ustawa, do tych szkół i placówek stosuje się przepisy dotyczące szkół i placówek prowadzonych przez osoby prawne nie będące JST lub osoby fizyczne,

53 Ustawa o systemie oświaty – projekt zmian Przekazywanie prowadzenia szkół lub placówek publicznych prowadzonych przez JST osobie prawnej (innej niż jst) lub osobie fizycznej szkoła lub placówka przejęta nie może być zlikwidowana, JST jest zobowiązana przejąć szkołę lub placówkę, gdy osoba prowadząca nie wykonała polecenia związanego z prowadzeniem szkoły lub placówki z naruszeniem ustawy lub w przypadku stwierdzenia niedostatecznych efektów kształcenia i wychowania, określenie dla nauczycieli nowych warunków pracy i płacy, w związku z przekazaniem szkoły lub placówki.

54 Ustawa o systemie oświaty – projekt zmian Bez uzgadniania z kuratorem oświaty lub bez potrzeby opiniowania przez kuratora: zakładanie i prowadzenie przez powiat i gminę, w ramach zadań własnych, publicznych placówek doskonalenia nauczycieli, zakładów kształcenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych, z wyjątkiem artystycznych, zakładanie szkoły lub placówki publicznej przez osobę prawną inną niż JST lub osobę fizyczną, wyłączenie z zespołu niektórych szkół lub placówki, włączenie innej szkoły lub placówki do zespołu, rozwiązanie zespołu, zatwierdzanie arkuszy organizacji publicznych szkół i placówek,

55 Ustawa o systemie oświaty – projekt zmian Bez uzgadniania z kuratorem oświaty lub bez potrzeby opiniowania przez kuratora: powierzanie stanowiska dyrektora szkoły lub placówki w wyniku przeprowadzonego konkursu, powoływanie na stanowisko dyrektora osoby niebędącej nauczycielem, ustalanie przez dyrektora liceum profilowanego profili kształcenia ogólnozawodowego, ustalanie przez dyrektora szkoły prowadzącej kształcenia zawodowe zawodów, w których kształci szkoła

56 Ustawa o systemie oświaty – projekt zmian W zakresie wychowania przedszkolnego planuje się: objęcie dzieci w wieku 5 lat obowiązkowym rocznym przygotowaniu przedszkolnym w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej i innej formie wychowania przedszkolnego [od 1 września 2011 r.], w publicznych innych formach wychowania przedszkolnego realizuje się bezpłatne nauczania i wychowanie w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego [dotychczas w zakresie podstawy programowej lub wybranej części podstawy]

57 Ustawa o systemie oświaty – projekt zmian W zakresie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki planuje się: objęcie dzieci w wieku 6 lat obowiązkiem szkolnym [od 1 września 2012 r.], na wniosek rodziców dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 5 lat, może na wniosek rodziców rozpocząć naukę w szkole podstawowej [od 1 września 2012 r.] Doprecyzowano warunki i tryb wydawania przez dyrektora decyzji w sprawie realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki poza szkołą. Planuje się możliwość cofnięcia tej decyzji.

58 INNE ZMIANY Opublikowane zostały rozporządzenia: z dnia 23grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. Nr 4 poz. 17), z dnia 6 stycznia 2009 r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego programów wychowania przedszkolnego, programów nauczania i podręczników oraz cofania dopuszczenia (Dz. U. Nr 4 poz. 18)

59 BIEŻĄCE INFORMACJE KONFERENCJE, NARADY Konferencje dla Dyrektorów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych odbędą się: 9 lutego 2009 r w Tarnowie i Nowy Sączu 10 lutego 2009 r. w Nowym Targu i Wadowicach 12 lutego 2009 r. w Krakowie (2 grupy) Konferencja Dyrektorów Poradni Psychologiczno- Pedagogicznych odbędzie się w dniu 5 lutego 2009 r. w Krakowie, Al. Słowackiego 20, godz. 11.00

60 BIEŻĄCE INFORMACJE KONFERENCJE, NARADY Konferencja naukowa Miejsce małego dziecka w edukacji w dniu 10 lutego 2009 r. w Sali Obrad UM Krakowa, Pl. Wszystkich Świętych ¾, godz. 10.00 W lutym planowana jest konferencja dla wszystkich Dyrektorów Przedszkoli. Szczegóły wkrótce na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Krakowie.

61 BIEŻĄCE INFORMACJE Trwa badanie Diagnoza powszechności i dostępności wychowania przedszkolnego z uwzględnieniem powoływania i funkcjonowania innych (publicznych i niepublicznych) form wychowania przedszkolnego. W dniu 30 stycznia 2009 r. mija termin wypełniania i przesłania do Kuratorium Oświaty kwestionariusza dotyczącego tej problematyki przez organy prowadzące. Formularz znajduje się na stronie internetowej Kuratorium, w zakładce Organy prowadzące. Proszę Państwa o dotrzymanie terminu przekazania tych informacji.

62 BIEŻĄCE INFORMACJE W dniu 20 stycznia 2009 r. upływa termin rozliczenia dotacji przeznaczonej na sfinansowanie wypłat wynagrodzenia nauczycieli za przeprowadzenia ustnego egzaminu maturalnego. Do dnia 16 stycznia 2009 r. należało rozliczyć dotację przeznaczoną na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających w roku szkolnym 2008/2009 obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej.


Pobierz ppt "Spotkanie z Wójtami, Burmistrzami, Prezydentami i Starostami Małopolski Tarnów, 20 stycznia 2009 r. Małopolski Kurator Oświaty."

Podobne prezentacje


Reklamy Google