Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. LIDER PROJEKTU: PARTNER PROJEKTU: www.forumrynkupracy.com.pl.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. LIDER PROJEKTU: PARTNER PROJEKTU: www.forumrynkupracy.com.pl."— Zapis prezentacji:

1 Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. LIDER PROJEKTU: PARTNER PROJEKTU: www.forumrynkupracy.com.pl. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

2 LIDER PROJEKTU: PARTNER PROJEKTU: dr Andrzej Kalisz Przewodniczący Związku Pracodawców Dolnego Śląska Konferencja 18 – 19 wrzesień 2012, Trzebnica

3 Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. LIDER PROJEKTU: PARTNER PROJEKTU: To nie jest dobry czas dla makroekonomii - skoro żadne modele nie przewidziały kryzysu i skoro nie mamy żadnego modelu pokazującego jak z niego wyjść Joseph Stiglitz Skala kryzysu i brak precedensów w rozwiązywaniu powstałych problemów objawiły bezradność elit gospodarczych, polityków i świata nauki.

4 Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. LIDER PROJEKTU: PARTNER PROJEKTU: Wzrost gospodarczy 2,2 % Inflacja 2,7 % Deficyt 35,6 mld PLN Realny wzrost wynagrodzeń 1,9 % Bezrobocie 13,0 % Wzrost zatrudnienia w gospodarce 0,2 %

5 Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. LIDER PROJEKTU: PARTNER PROJEKTU: Wzrost bezrobocia redukcja zatrudnienia wolniejszy przyrost nowych miejsc pracy Nadmierne umocnienie się rynku pracodawcy zmniejszenie tempa przyrostu płac zwiększenie ilości umów czasowych i cywilno-prawnych brak równowagi w relacjach pracodawca- pracownik

6 Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. LIDER PROJEKTU: PARTNER PROJEKTU: kandydaci do pracy skromniej wyrażają swoje oczekiwania wobec pracodawcy pracownicy rzadziej artykułują swoje roszczenia płacowe i pozapłacowe

7 Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. LIDER PROJEKTU: PARTNER PROJEKTU: Zmniejszenie bezrobocia jest możliwe tylko przez wzrost zatrudnienia a więc tworzenie nowych miejsc pracy przez przedsiębiorców.

8 Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. LIDER PROJEKTU: PARTNER PROJEKTU: Pracodawca musi prowadzić swój biznes, aby zapewnić długofalowe funkcjonowanie i rozwój przedsiębiorstwa. Musi osiągnąć ekonomiczne efekty satysfakcjonujące jego oraz akcjonariuszy i udziałowców. Musi zapewnić pracownikom godziwe wynagrodzenie i bezpieczne warunki pracy. Musi wypełniać wszystkie zobowiązania publiczno- prawne. Musi prowadzić biznes w sposób społecznie odpowiedzialny.

9 Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. LIDER PROJEKTU: PARTNER PROJEKTU: Szczegółowe obowiązki pracodawców zapisane są w dziesiątkach aktów prawnych. Nigdzie nie jest zapisany obowiązek tworzenia nowych miejsc pracy. Najważniejszą motywacją do tworzenia miejsc pracy są rzeczywiste potrzeby pracodawców motywowane względami ekonomicznymi.

10 Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. LIDER PROJEKTU: PARTNER PROJEKTU: Tradycyjnie rozumiani partnerzy społeczni tj. związki zawodowe i organizacje pracodawców nie są bezpośrednio predestynowane do tego by być reprezentantami osób bezrobotnych, gdyż ich interesy mogą być w wielu przypadkach rozbieżne z interesami osób nie mających pracy. Zadaniem związków zawodowych jest przede wszystkim reprezentowanie interesów swoich pracujących członków.

11 Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. LIDER PROJEKTU: PARTNER PROJEKTU: Interesy osób mających pracę (insiderów) są sprzeczne z interesami osób bezrobotnych (outsiderów). Pracodawcy są zainteresowani rynkiem pracodawcy. Nie są też zwolennikami rozwiązań skutkujących nakładaniem nowych ciężarów podatkowych np. na walkę z bezrobociem.

12 Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. LIDER PROJEKTU: PARTNER PROJEKTU: Najlepszym reprezentantem interesów osób bezrobotnych mogą być organizacje pozarządowe oraz administracja rządowa i samorządowa.

13 Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. LIDER PROJEKTU: PARTNER PROJEKTU: Walką z bezrobociem zainteresowani muszą być przede wszystkim sami bezrobotni. postawa pełnej odpowiedzialności za swoje życie rzeczywista wola znalezienia i podjęcia pracy aktywność gotowość do szkolenia i podnoszenia kwalifikacji otwartość na zmiany ograniczenie postawy roszczeniowej

14 Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. LIDER PROJEKTU: PARTNER PROJEKTU: Podstawowym zadaniem związków pracodawców jest ochrona praw i reprezentowanie interesów, w tym gospodarczych, zrzeszonych członków wobec związków zawodowych, organów władzy i administracji rządowej oraz organów samorządu terytorialnego. Misją Związku Pracodawców Dolnego Śląska jest kształtowanie nowoczesnego środowiska pracy.

15 Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. LIDER PROJEKTU: PARTNER PROJEKTU: Misja Związku realizowana jest między innymi poprzez realizację wspólnie z partnerami społecznymi projektów kształtujących świadomość uczestników rynku pracy. Akademia Zarządzania Zmianą Praca - Życie - Równowaga Flexicurity po dolnośląsku Koncepcja CSR oraz elastyczne formy pracy Gotowi na zmiany Europejskie forum rynku pracy

16 Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. LIDER PROJEKTU: PARTNER PROJEKTU: Zamiast skazanych często na niepowodzenie doraźnych prób ograniczenia bezrobocia, należy skupić się na usuwaniu barier, które zniechęcają pracodawców do zwiększania liczby pracowników.

17 Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. LIDER PROJEKTU: PARTNER PROJEKTU: tańsze i sprawniejsze państwo (biurokracja, korupcja) lepsze prawo gospodarcze niższe i prostsze podatki niższe koszty pracy liberalizacja prawa pracy przyjazny klimat dla przedsiębiorców rozwój dialogu społecznego i obywatelskiego.

18 Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. LIDER PROJEKTU: PARTNER PROJEKTU: Polityka pasywna koncentruje się na materialnych skutkach braku pracy – częściowym wyrównywaniu dochodów. Polityka aktywna zmierza do wyeliminowania problemu, a więc zmniejszenia bezrobocia poprzez przenoszenie bezrobotnych do zatrudnionych. Na polityki aktywne, jako bardziej efektywne winny być przeznaczone większe kwoty z Funduszu Pracy.

19 Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. LIDER PROJEKTU: PARTNER PROJEKTU: Istotnym warunkiem efektywności aktywnych form przeciwdziałania bezrobocia jest bliska współpraca Urzędu Pracy i pracodawów. Dotyczy to szczególnie pośrednictwa zawodowego i szkolenia bezrobotnych.

20 Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. LIDER PROJEKTU: PARTNER PROJEKTU: 1) Obniżenie pozapłacowych kosztów pracy. Należy dążyć do redukcji opodatkowania pracy nawet kosztem zwiększenia opodatkowania konsumpcji. 2) Rezygnacja bądź zawieszenie stawki płacy minimalnej.

21 Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. LIDER PROJEKTU: PARTNER PROJEKTU: 3) Zniesienie okresu ochronnego przed emeryturą. 4) Deregulacja warunków rozwiązywania umów o pracę na zcas nieokreślony. 5) Zniesienie uzależnienia uzyskania praw do opieki zdrowotnej od statusu bezrobotnego. 6) Odblokowanie Funduszu Pracy z przekazaniem większych kwot na aktywne formy walki z bezrobociem.

22 Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. LIDER PROJEKTU: PARTNER PROJEKTU: 7) Dostosowanie kształcenia do potrzeb rynku pracy. 8) Upowszechnienie idei flexicurity jako najbardziej skutecznej formuły kształtowania nowoczesnego rynku pracy.

23 Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. LIDER PROJEKTU: PARTNER PROJEKTU: Dialog społeczny i obywatelski gwarantem i strażnikiem ładu na nowoczesnym rynku pracy.

24 Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. LIDER PROJEKTU: PARTNER PROJEKTU: Jesteśmy przekonani, że tylko działając wspólnie - rząd wraz z samorządami, organizacjami pracodawców, związkami zawodowymi i sektorem pozarządowym – jesteśmy w stanie wypracować i wprowadzić w życie rozwiązania najlepsze dla polskiej gospodarki i rynku pracy.

25 Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. LIDER PROJEKTU: PARTNER PROJEKTU: Dziękujemy za uwagę! Dziękujemy za uwagę! Prezentacja powstała w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Związek Pracodawców Dolnego Śląska ul. Szewska 3, 50- 053 Wrocław, www.zpds.com.pl mail: forum@zpds.com.pl tel./fax. 071 341 07 21 tel. kom. 784 63 00 77 Saksońska Akademia Zarządzania INTERNATIONAL Bildungswerk der Sächsischen Wirtschaft gGmbH Management Akademie Sachsen INTERNATIONAL Rudolf- Walther- Straβe 4, D- 01156 Dresden www.bsm-masi.de mail:masi@bsw-mail.de


Pobierz ppt "Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. LIDER PROJEKTU: PARTNER PROJEKTU: www.forumrynkupracy.com.pl."

Podobne prezentacje


Reklamy Google