Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wyniki finansowe w I kwartale 2010 roku

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wyniki finansowe w I kwartale 2010 roku"— Zapis prezentacji:

1 Wyniki finansowe w I kwartale 2010 roku
Konsorcjum Stali S.A. Wyniki finansowe w I kwartale 2010 roku

2 AKCJONARIUSZE KONSORCJUM STALI NA 31.03.2010
Nazwisko i Imię/Nazwa Akcjonariusza Liczba posiadanych akcji W proc. ogólnej liczby akcji W proc. udziału w liczbie głosów Koclęga Janusz 14,98% Borysiewicz Krystyna 13,85% Dembowska Barbara Skwarski Marek 6,79% Wojdyna Robert Opoka Fundusz inwestycyjna Zamknięty 6,60% Przybysz Krzysztof 5,60% Skyline Investment S.A. 5,26% Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. 5,19% Konsorcjum Stali S.A. (akcje własne nabyte w ramach operacji buy back) 7,46% 0 % Akcjonariusze posiadający akcje dające powyżej 5% głosów na WZA byli w posiadaniu 5 092 787 sztuk akcji co stanowiło 86,36% udziału w kapitale zakładowym. Pozostali Akcjonariusze, mający indywidualnie mniej niż 5% ogólnej liczby akcji, posiadają 804 632 sztuk akcji co stanowi 13,64% udziału w kapitale zakładowym Emitenta.

3 ORGANY SPÓŁKI Aktualny skład Zarządu : Robert Wojdyna – Prezes Zarządu Janusz Koclęga – Wiceprezes Zarządu Ireneusz Dembowski – Członek Zarządu, Dyrektor ds. handlu Marek Skwarski – Członek Zarządu, Dyrektor ds. personalno–prawnych Aktualny skład Rady Nadzorczej: Tadeusz Borysiewicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej Paweł Maj – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Elżbieta Mikuła – Członek Rady Nadzorczej Mieczysław Maciążek – Członek Rady Nadzorczej Jan Walenty Pilarczyk –Członek Rady Nadzorczej

4 KOMPETENCJE CZŁONKÓW ZARZĄDU
Robert Wojdyna Prezes Zarządu Koordynacja prac Zarządu Opracowywanie strategii i planów rozwoju spółki Nadzór nad finansami spółki Janusz Koclęga Wiceprezes Zarządu Opracowywanie strategii i planów rozwoju spółki Organizacja i nadzór sieci handlowej i produkcyjnej Ireneusz Dembowski Członek Zarządu, Dyrektor ds. handlu Kreowanie polityki handlowej i zaopatrzeniowej spółki Nadzór nad działalnością handlową Organizacja systemu zaopatrzenia i logistyki Marek Skwarski Dyrektor ds. personalno-prawnych Nadzór nad pracą działu personalno-kadrowego Nadzór nad pracą działu prawnego Nadzór nad BHP i sprawami socjalnymi 4

5 SIEĆ KONSORCJUM STALI Konsorcjum ma dziesięć oddziałów handlowych i cztery zakłady produkcji zbrojeń budowlanych, a także dwa zakłady produkcji konstrukcji stalowych (zakład w Warszawie- Rembertowie, oraz należący do spółki zależnej Polcynk zakład w Radomiu). Gdynia Szczecin Sępólno Krajeńskie Białystok Poznań Warszawa Radom (Polcynk) Lublin Wrocław Zawiercie Kraków dystrybucja usługi produkcja

6 MODEL BIZNESU Produkcja stali Przetwórstwo Serwis Dystrybucja
Odbiorca końcowy Konsorcjum Stali SA Huty żelaza Zakłady przetwórstwa Dystrybutorzy wyrobów stalowych Odbiorcy wyrobów stalowych

7 WYNIKI FINANSOWE KONSORCJUM STALI

8 WYNIKI GRUPY KONSORCJUM STALI W I KWARTALE 2010 ROKU
Konsorcjum Stali: znakomite wyniki w I kw Grupa zarobiła 4,6 mln PLN wobec 0,4 mln rok wcześniej. Grupa Konsorcjum Stali, jeden z liderów rynku dystrybucji stali w Polsce, osiągnął w I kwartale 2010 roku bardzo dobre wyniki finansowe. Grupa zarobiła netto 4,6 mln PLN w porównaniu do 0,4 mln PLN rok wcześniej (wzrost o 1020%), a przychody ze sprzedaży netto sięgnęły 187 mln PLN w porównaniu do 164,4 mln PLN (wzrost o 13,8%). Rentowność netto sprzedaży wyniosła 2,5% w porównaniu z 0,25% rok wcześniej.

9 WYNIKI GRUPY KONSORCJUM STALI W I KWARTALE 2010 ROKU
Na poziomie zysku brutto ze sprzedaży Grupa zanotowała 15,9 mln PLN wobec 9,9 mln PLN rok wcześniej (wzrost o 60%), a zysk operacyjny wyniósł 6,8 mln PLN wobec 1,6 mln PLN (wzrost o 324%). - Te wyniki, w porównaniu do ubiegłorocznych, można uznać za bardzo dobre - ocenia prezes Konsorcjum Stali Robert Wojdyna. - Udało nam się je osiągnąć pomimo tego, że pierwsze dwa miesiące tego roku były okresem zastoju w budownictwie, które jest naszym głównym klientem - dodaje.

10 WYNIKI GRUPY KONSORCJUM STALI W I KWARTALE 2010 ROKU
Według Roberta Wojdyny spółka okres zastoju spowodowany mroźną zimą wykorzystała na uzupełnienie zapasów stali, czego pozytywne efekty dały o sobie znać w marcu: - Wtedy ruszyły budowy, a ceny stali poszybowały w górę. Cieszę się, że trafnie przewidzieliśmy zmianę koniunktury, co pozwoliło nam na przygotowanie się do zmian na rynku - tłumaczy prezes Konsorcjum Stali. Według Roberta Wojdyny perspektywy rysujące się przed branżą dystrybucji i przetwórstwa stali, w której działa Konsorcjum, są obiecujące: - Klimat na rynku, w porównaniu z fatalnym 2009 rokiem, radykalnie się zmienił. Ceny mocno odbiły się od dna, a chociaż popyt nie jest wciąż tak silny, jak w znakomitym 2008 roku, to jest zdecydowanie lepszy niż w ubiegłym roku - wyjaśnia Robert Wojdyna.

11 WYNIKI GRUPY KONSORCJUM STALI W I KWARTALE 2010 ROKU
WYBRANE DANE FINANSOWE ZE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO w tys. zł w tys. EUR I kwartał 2010 od do I kwartał 2009 od do I kwartał 2010 od do I kwartał 2009 od do I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 47 154 35 750 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 6 772 1 594 1 707 347 III. Zysk (strata) brutto 5 727 472 1 444 103 IV. Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 4 659 416 1 174 90 V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 17 571 4 429 -5 084 VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -739 -5 455 -161 VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 3 475 6 653 876 1 446 VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -592 -149 -3 798 IX. Aktywa, razem 98 803 X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania razem 55 583 39 067

12 WYNIKI GRUPY KONSORCJUM STALI W I KWARTALE 2010 ROKU
WYBRANE DANE FINANSOWE ZE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO w tys. zł w tys. EUR I kwartał 2010 od do I kwartał 2009 od do I kwartał 2010 od do I kwartał 2009 od do XI. Zobowiązania długoterminowe 2 818 4 101 730 998 XII. Zobowiązania krótkoterminowe 52 013 35 399 XIII. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 64 747 59 736 XIV. Kapitał zakładowy 5 897 1 527 1 435 XV. Liczba akcji (w szt.) XVI. Zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,61 2,42 0,15 0,64 XVII. Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 42,40 41,61 10,98 10,13 XIX. Rozwodniony wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00

13 WYNIKI GRUPY KONSORCJUM STALI QI 2009 I QI 2010 (W MLN PLN)*
1,6

14 WYNIKI GRUPY KONSORCJUM STALI OD 2007 ROKU (W MLN PLN)*
724,7 18,2 17,2 -0,9 * Wyniki jednostkowe za rok 2007, w pozostałych latach wyniki skonsolidowane, zgodne z MSR.

15 ISTOTNE DLA SPÓŁKI ZDARZENIA
PO 1 STYCZNIA 2010 r.

16 ISTOTNE DLA SPÓŁKI WYDARZENIA PO 1 STYCZNIA 2010
Kontynuacja współpracy z Warbudem Konsorcjum Stali od 19 stycznia 2009 r. do 19 stycznia 2010 r. zawarło z Warbudem S.A. umowy na dostawy elementów zbrojarskich o łącznej szacunkowej wartości 24,3 mln PLN netto. Największa z zawartych umów dotyczy dostaw stali na potrzeby inwestycji „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków CZAJKA” i została zawarta 19 stycznia 2009 r., następnie zmieniona aneksem nr 1 z dnia 16 lipca 2009 r.(aneks zmniejszył szacunkową wartość umowy z kwoty w wysokości PLN netto do kwoty PLN netto). Przewidywany termin zakończenia dostaw: 31 grudnia 2010 r.

17 ISTOTNE DLA SPÓŁKI WYDARZENIA PO 1 STYCZNIA 2010
Umowa ze Strabagiem Konsorcjum Stali 03 marca 2010 r. zawarło umowę ze spółką Strabag. Przedmiotem umowy jest dostawa elementów zbrojarskich i koszy zbrojeniowych (wraz z montażem) na potrzeby budowy Autostrady A-2. Szacunkowa wartość netto umowy wynosi 30,30 mln PLN w tym 21,45 mln PLN z tytułu dostawy prefabrykatów oraz 8,85 mln PLN z tytułu montażu.

18 ISTOTNE DLA SPÓŁKI WYDARZENIA PO 1 STYCZNIA 2010
Konsorcjum Stali i Bowim ogłaszają zamiar połączenia Konsorcjum Stali i Bowim podpisały wczoraj umowę inwestycyjną, która przewiduje połączenie obu spółek. - Bowim działa w innych segmentach rynku niż my, dzięki czemu zdywersyfikujemy naszą działalność i umocnimy naszą pozycję – tłumaczy prezes Konsorcjum Robert Wojdyna. Połączenie ma nastąpić poprzez przejęcie przez Konsorcjum Stali majątku Bowimu. Właściciele Bowimu otrzymać mają w zamian akcje Konsorcjum Stali z nowej emisji. Parametry transakcji zostaną ujawnione w planie połączenia po pomyślnym przeprowadzeniu due dilligence i uzyskaniu zgody UOKiK.

19 ISTOTNE DLA SPÓŁKI WYDARZENIA PO 1 STYCZNIA 2010
Efekty synergii po połączeniu z Bowimem Konsorcjum jest głównie dystrybutorem stali budowlanej (wyroby długie). Jest również znaczącym przetwórcą: produkuje zbrojenia budowlane i konstrukcje stalowe. Bowim natomiast jest firmą sprzedająca przede wszystkim wyroby płaskie, rury w bardzo szerokim asortymencie oraz kształtowniki gorącowalcowane. Bowim jest cenionym dostawcą dla firm produkujących konstrukcje stalowe, zakładów przetwórczych wyrobów metalowych, gazownictwa, ciepłownictwa i energetyki. Zakłady produkcji zbrojeń budowlanych Bowimu w Gliwicach i Sosnowcu (o łącznych mocach 70 tys. ton rocznie) wzmocnią sieć czterech zakładów Konsorcjum zlokalizowanych w Warszawie, Poznaniu i Wrocławiu o łącznych mocach 15 tys. ton miesięcznie. Bowim podpisał również w ubiegłym roku umowę o przejęciu Passat-Stalu, spółki posiadającej nowoczesne centrum serwisowe blach w Płocku, które również doskonale wpisuje się w strategię dywersyfikacji działalności przez Konsorcjum.

20 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Wyniki finansowe w I kwartale 2010 roku"

Podobne prezentacje


Reklamy Google