Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

0 © 2014 KPMG Advisory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. jest polską spółką komandytową i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "0 © 2014 KPMG Advisory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. jest polską spółką komandytową i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych."— Zapis prezentacji:

1 0 © 2014 KPMG Advisory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. jest polską spółką komandytową i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative (KPMG International), podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nowe podejście do aktywizacji osób bezrobotnych.KPMG Śniadanie prasowe 21 stycznia 2014 roku Warszawa

2 Nowe podejście do aktywizacji osób bezrobotnych

3 2 © 2014 KPMG Advisory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. jest polską spółką komandytową i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative (KPMG International), podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kluczowe elementy nowego podejścia Profilowanie bezrobotnych Kontraktowanie usług Monitorowanie efektywności Ocena potencjału i statusu osoby bezrobotnej, indywidualizacja podejścia Mierzalne, rzeczywiste efekty. Nacisk na skuteczność działań Zdefiniowanie ram współpracy między sektorem publicznym i niepublicznym

4 3 © 2014 KPMG Advisory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. jest polską spółką komandytową i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative (KPMG International), podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kluczowe elementy nowego podejścia Profilowanie bezrobotnych Kontraktowanie usług Monitorowanie efektywności Zdefiniowanie profili i sposobu oceny bezrobotnych Profile grupujące osoby bezrobotne o podobnych cechach Pomiar oddalenia od rynku pracy Profile grupujące osoby bezrobotne o podobnych cechach Pomiar oddalenia od rynku pracy Właściwa diagnoza Identyfikacja barier w powrocie na rynek pracy Ocena potencjału bezrobotnego Identyfikacja barier w powrocie na rynek pracy Ocena potencjału bezrobotnego Dostosowanie form wsparcia do potrzeb danego profilu Różne profile – różne formy wsparcia Dobór narzędzi najbardziej efektywnych dla danego profilu Różne profile – różne formy wsparcia Dobór narzędzi najbardziej efektywnych dla danego profilu

5 4 © 2014 KPMG Advisory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. jest polską spółką komandytową i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative (KPMG International), podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Profilowanie bezrobotnych Kontraktowanie usług Monitorowanie efektywności Wsparcie dla osób oddalonych od rynku pracy Większa swoboda działania firmy prywatnej Możliwość zastosowania niestandardowych rozwiązań Większa swoboda działania firmy prywatnej Możliwość zastosowania niestandardowych rozwiązań Płatność za wynik Wynagradzanie za efekty – zatrudnienie i jego utrzymanie Transfer ryzyka na stronę prywatną Wynagradzanie za efekty – zatrudnienie i jego utrzymanie Transfer ryzyka na stronę prywatną Czarna skrzynka Swoboda działania operatora Zdefiniowane ramy współpracy, monitoring jakości i efektywności Swoboda działania operatora Zdefiniowane ramy współpracy, monitoring jakości i efektywności Kluczowe elementy nowego podejścia

6 5 © 2014 KPMG Advisory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. jest polską spółką komandytową i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative (KPMG International), podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kluczowe elementy nowego podejścia Profilowanie bezrobotnych Kontraktowanie usług Monitorowanie efektywności Rzetelny pomiar efektu w postaci zatrudnienia Skuteczność działań aktywizacyjnych mierzona efektem zatrudnieniowym Bieżący monitoring skuteczności narzędzi Alokacja środków do stosowania najbardziej efektywnych narzędzi Uwzględnianie potrzeb rynku pracy Alokacja środków do stosowania najbardziej efektywnych narzędzi Uwzględnianie potrzeb rynku pracy Zwiększenie elastyczności działania Odbiurokratyzowanie urzędów pracy, nacisk na aktywizację Deregulacja większa swoboda Odbiurokratyzowanie urzędów pracy, nacisk na aktywizację Deregulacja większa swoboda

7 Jakie są doświadczenia innych krajów?

8 7 © 2014 KPMG Advisory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. jest polską spółką komandytową i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative (KPMG International), podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Doświadczenia międzynarodowe Wybrane inne kraje Wielka Brytania Usługi zatrudnienia w zasadzie całkowicie sprywatyzowane Służby państwowe odpowiadają jedynie za klasyfikację osoby bezrobotnej, następnie przekazują ją pod opiekę właściwej agencji zatrudnienia Obowiązuje klasyfikacja opierająca się o 4 strumienie osób bezrobotnych Australia Operatorzy prywatni mogą zajmować się aktywizacją różnych grup Osoba bezrobotna pod opieką jednego opiekuna (menadżera klienta) – wspólnie z nim podejmuje decyzje o ścieżce aktywizacji Obowiązuje model kilkustopniowej klasyfikacji osób bezrobotnych i poszukujących pracy (4 główne grupy) HolandiaFrancja Operatorzy prywatni zajmują się aktywizacją najtrudniejszych grup Osoba bezrobotna pod opieką jednego opiekuna (menadżera klienta) – wspólnie z nim podejmuje decyzje o ścieżce aktywizacji Brak sformalizowanego systemu klasyfikacji (profilowania) bezrobotnych – praktykuje się ocenę indywidualną Work Programme angażuje dostawców spoza sektora publicznego Wieloletnie kontrakty obejmujące cały kraj, konkurencja wśród dostawców Podejście systemowe - wybrane (trudne) grupy bezrobotnych kierowe do dostawcy w chwili spełnienia odpowiednich kryteriów Płatności za efekt usługi tj. za znalezienie zatrudnienia. Wcześniej kombinacja płatności za usługę oraz jej efekt

9 Przykład z województwa małopolskiego

10 9 © 2014 KPMG Advisory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. jest polską spółką komandytową i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative (KPMG International), podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Express do zatrudnienia - innowacyjny model aktywizacji osób bezrobotnych Partnerzy Projektu Podstawowe informacje Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie – Lider Partnerstwa KPMG – Partner w Projekcie 6 małopolskich urzędów pracy tj. Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie, Chrzanowie, Gorlicach, Dąbrowie Tarnowskiej, Oświęcimiu oraz Sądecki Urząd Pracy Uczestnicy Projektu - 1 000 osób bezrobotnych pozostających bez zatrudnienia nieprzerwanie od co najmniej 12 miesięcy Powiatowy urząd pracy przekazuje Uczestnika pod opiekę prywatnej firmy (Operatora) Pomoc dopasowana do potrzeb Uczestnika (black box) Płatność dla Operatora za efekt w postaci podjęcia i utrzymania zatrudnienia Utrzymanie zatrudnienia przez Uczestnika – co najmniej 6 miesięcy Źródła finansowania: współfinansowanie ze środków ESF, Program Operacyjny Kapitał Ludzki

11 Jakie są korzyści dla państwa?

12 11 © 2014 KPMG Advisory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. jest polską spółką komandytową i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative (KPMG International), podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Korzyści związane z kontraktacją usług aktywizacyjnych Praca jest wartością społeczną, osoby pracujące powinny mieć możliwość poprawy swojego statusu i stopy życiowej Wsparcie bezrobotnych jest działaniem przejściowym na drodze do budowy samowystarczalności finansowej CEL: utrzymywanie długookresowego, niesubsydiowanego zatrudnienia CEL: większa efektywność wydatkowania środków Filozofia i Cele Otwarcie rynku usług aktywizacji zatrudnienia dla firm prywatnych. Koncentracja na osobach młodych i długotrwale bezrobotnych, aktywizacja osób niepełnosprawnych. Powoływanie programów celowych, oferujących różnorodne formy aktywizacji zatrudnienia – dostosowane do specyfiki danego kraju i regionu. Kontraktowanie usług rozliczanych w oparciu o osiąganie określonych rezultatów Obligatoryjność udziału w uruchamianych programach. Wybrane działania Wzrost siły roboczej Obniżenie presji na świadczenia socjalne, większa efektywność wydatkowania środków Zwiększenie przychodów podatkowych Wzrost PKB Wyższe przyszłe emerytury Akumulacja oszczędności Zaangażowanie społeczności lokalnych Propagowanie pracy jako wartości Wyrównywanie szans Efektywne wdrażanie rozwiązań legislacyjnych i polityk Rozbudowa i wzmacnianie kompetencji siły roboczej Wzrost efektywności rynku pracy Mniejsza presja na finanse publiczne Wsparcie dla lokalnego biznesu Dążenie do długotrwałego zatrudnienia Lepsze usługi dla pracodawców Dotacje, które tworzą wartość Lepsze warunki pracy Długotrwałe efekty Gospodarka Trendy globalne Społeczeństwo Wsparcie biznesu

13 12 © 2014 KPMG Advisory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. jest polską spółką komandytową i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative (KPMG International), podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Koszty kontraktacji usług aktywizacyjnych Wydatki publiczne na osobę długotrwale bezrobotną i hipotetyczne wpływy podatkowe i parapodatkowe, przy założeniu pracy za wynagrodzenie minimalne w 2011 r. (w zł, w skali roku) * Wydatki8 810 Składki zdrowotne (61 zł miesięcznie)734 Zasiłek okresowy (213 zł miesięcznie)2 556 Zasiłek celowy (200 zł miesięcznie)2 400 Zasiłek rodzinny na wychowanie dziecka (260 zł miesięcznie)3 120 Koszt utraconych wpływów:4 065 Zaliczki PIT672 Składki na ubezpieczenia społeczne2 280 Składki zdrowotne1 112 SUMA12 875 Źródło: Instytut Badań Strukturalnych, 2011 Teza: wydatki na aktywizację osób długotrwale bezrobotnych mogą się szybko zwrócić w związku z wysokimi kosztami pozostawania tych osób w bezrobociu; Objaśnienia: * Należy zauważyć, że nie jest to pełny szacunek wszystkich kosztów związanych z długotrwałym bezrobociem, a jedynie najbardziej bezpośrednio z nim związanych. Oszacowanie na minimalnym, a nie średnim poziomie.

14 Dziękujemy za uwagę

15 Dane kontaktowe Mirosław Proppé – Partner +48 604 496 390, +48 22 528 11 22 mproppe@kpmg.pl Paweł Darski – Senior Manager +48 512 047 567, +48 22 528 11 22 pdarski@kpmg.pl KPMG Advisory ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa Tel. +48 22 528 11 22 Fax +48 22 528 11 09 mproppe@kpmg.pl pdarski@kpmg.pl


Pobierz ppt "0 © 2014 KPMG Advisory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. jest polską spółką komandytową i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google