Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DOBRE PRAKTYKI ZWIĄZANE Z PROMOCJĄ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO - MAZURSKIM Wiesław R. Drożdżyński Wicedyrektor ds. Usług Rynku Pracy Wojewódzkiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DOBRE PRAKTYKI ZWIĄZANE Z PROMOCJĄ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO - MAZURSKIM Wiesław R. Drożdżyński Wicedyrektor ds. Usług Rynku Pracy Wojewódzkiego."— Zapis prezentacji:

1 DOBRE PRAKTYKI ZWIĄZANE Z PROMOCJĄ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO - MAZURSKIM Wiesław R. Drożdżyński Wicedyrektor ds. Usług Rynku Pracy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie grudnia 2007r.

2 Strategia Zatrudnienia i Rozwoju Zasobów Ludzkich w Województwie Warmińsko – Mazurskim do 2020 roku Strategia Zatrudnienia i Rozwoju Zasobów Ludzkich w Województwie Warmińsko-Mazurskim do 2020 roku jest dokumentem o długofalowym horyzoncie czasowym, który precyzuje cele i priorytetowe kierunki działania, jakie będą podjęte w obszarze regionalnej polityki rynku pracy. Strategia została przyjęta Uchwałą nr 46/627/06 na Sesji Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dniu 27 czerwca 2006 roku. WIODĄCY CEL STRATEGII Rozwój zasobów ludzkich niezbędnym warunkiem rozwoju społeczno-gospodarczego województwa

3 Strategia Zatrudnienia i Rozwoju Zasobów Ludzkich w Województwie Warmińsko – Mazurskim do 2020 roku PRIORYTETY: 1. Wzrost zatrudnienia 2. Kształcenie i wychowanie dla zatrudnienia i integracji społecznej 3. Efektywna organizacja rynku pracy 4. Równość szans do zatrudnienia 5. Aktywna i zintegrowana polityka w obszarze bezrobocia

4 Strategia Zatrudnienia i Rozwoju Zasobów Ludzkich w Województwie Warmińsko – Mazurskim do 2020 roku

5 -Strategia Zatrudnienia i Rozwoju Zasobów Ludzkich w Województwie Warmińsko – Mazurskim do 2020 roku Priorytet 1. Wzrost zatrudnienia Działanie 3. Rozbudowa systemu samozatrudnienia Celem działań jest stworzenie systemu wsparcia dla osób – szczególnie bezrobotnych – podejmujących działalność gospodarczą, co wpłynie na wzrost zatrudnienia, a jednocześnie poprawi strukturę regionalnej gospodarki. Osiągnięcie celu, jakim jest stworzenie odpowiedniego klimatu oraz rozbudowa systemu samozatrudnienia, odbywać się będzie poprzez następujące działania: upowszechnianie wiedzy i rozwijanie postaw przedsiębiorczości oraz wspieranie aktywności gospodarczej mieszkańców województwa poprzez popularyzację samozatrudnienia ze szczególnym uwzględnieniem innowacyjnych sektorów gospodarki, uruchomienie w dużej skali programów dotacji i tanich kredytów, poręczeń kredytowych, mikropożyczek, systemu dopłat do kosztów oprocentowania oraz podobnych instrumentów, wspieranie osób, zakładających firmy poprzez system szkoleń i specjalistycznego doradztwa oraz sieć ośrodków wspierania przedsiębiorczości, upowszechnianie informacji o istniejących instytucjach i organizacjach prowadzących szkolenia, doradztwo gospodarcze oraz instytucjach finansowych wspierających małą przedsiębiorczość, preferowanie w działaniach na rzecz aktywizacji bezrobotnych samozatrudnienia, jako alternatywnej propozycji wyjścia z bezrobocia.

6 Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na 2007 rok Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia określa wojewódzką politykę w zakresie rynku pracy 2007 w roku. Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia został przyjęty przez Sejmik Województwa Warmińsko - Mazurskiego uchwałą nr VI/83/07 z dnia 20 marca 2007 roku. Według zapisów RPD 2007: - jednym z głównych kierunków polityki regionalnej w województwie warmińsko – mazurskim jest wzmacnianie współpracy z przedsiębiorstwami w kierunku tworzenia miejsc pracy i pozyskiwania ofert pracy; - priorytetowymi programami regionalnymi są projekty i programy tworzące system wsparcia dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz organizacji pozarządowych.

7 Podjęcia działalności gospodarczej przez bezrobotnych W województwie warmińsko – mazurskim widoczne jest ożywienie w samozatrudnieniu – w okresie styczeń – październik 2006 r. przyznano dotacji na wsparcie podjęcia przez bezrobotnych działalności gospodarczej; w analogicznym okresie ubiegłego roku wsparcie w formie pożyczek otrzymało osób.

8 Podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego W okresie styczeń – wrzesień 2006 roku przyznano dotacji, 953 pracodawcom, na podjęcie pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego, dwukrotnie (o 1 017) dotacji więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

9 Program regionalny - PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 2007 – program został opracowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie, na którego realizację wup otrzymał dofinansowanie z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej. W ramach oferowanego wsparcia przewidziano udzielenie osobom bezrobotnym dotacji na podjęcie działalności gospodarczej oraz dotacji dla przedsiębiorców na tworzenie nowych stanowisk pracy. Koszt realizacji programu ,0 tys. zł. Liczba osób objętych wsparciem – 780. Okres realizacji projektu – 2007 rok.

10 Program regionalny - LICZ NA SIEBIE - To program wspierający rozwój przedsiębiorczości na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, gdzie od lat utrzymuje się najwyższa w kraju stopa bezrobocia, i gdzie nie odnotowano zadawalającego przyrostu miejsc pracy tworzonych przez pracodawców. Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu zgłaszanemu przez osoby bezrobotne, program zakłada udzielenie dotacji na założenie własnej firmy. Dotacje wypłacają zaangażowane w akcję Powiatowe Urzędy Pracy, dysponujące środkami Funduszu Pracy z rezerwy Marszałka Województwa. Program zakładał wsparcie osób bezrobotnych poprzez: - udzielanie dotacji na założenie własnej działalności gospodarczej, - moduł rozwijający postawy przedsiębiorcze. Koszt realizacji programu ,2 tys. zł. Liczba osób objętych wsparciem – 296. Okres realizacji projektu – 2007 rok.

11 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W PORADNICTWIE GRUPOWYM Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Elblągu ZAJĘCIA WARSZTATOWE: ZOSTAŃ ROCKEFELLEREM WŁASNA FIRMA

12 ZOSTAŃ ROCKEFELLEREM ZOSTAŃ ROCKEFELLEREM to warsztaty jednodniowe przeznaczone dla osób bezrobotnych planujących rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej; Celem zajęć jest: Dokonanie samooceny posiadanych predyspozycji pod kątem zainteresowań zawodowych i cech potrzebnych do pracy jako przedsiębiorca; Konfrontacja samego siebie z wymaganiami pracy przedsiębiorcy; Określanie własnych celów i preferencji zawodowych.

13 ZOSTAŃ ROCKEFELLEREM obejmuje: Ustalenie typu osobowości zawodowej; Stworzenie okazji do zastanowienia się nad swoją przeszłością i przyszłością; Poznanie siebie; Pomoc w odpowiedzi na pytanie - Czy ja się do tego nadaję? Ocena własnych predyspozycji, wzorów zachowań i stylu życia w porównaniu z tym, co wykazują przedsiębiorcy; Wypracowanie listy cech niezbędnych dla współczesnego przedsiębiorcy; Cechy przeciwne przedsiębiorcy.

14 Warsztaty adresowane są głownie do osób bezrobotnych planujących założenie własnej firmy. Celem zajęć jest: określenie predyspozycji zawodowych do pracy w charakterze przedsiębiorcy, wyposażenie uczestników warsztatów w wiedzę dotyczącą uruchomienia, prowadzenia i rozliczania działalności gospodarczej. WŁASNA FIRMA

15 Własna firma pozwala na określenie predyspozycji zawodowych uczestników warsztatów do pracy w charakterze przedsiębiorcy przy pomocy diagnostyki psychologicznej: - badanie predyspozycji psychologicznych do pracy jako przedsiębiorca jest wstępem do dalszej pracy z uczestnikami zajęć, stanowi element ukierunkowujący i/lub potwierdzający obrany kierunek kariery zawodowej. Badania miały charakter grupowy; udział w nich był każdorazowo dobrowolny. PREDYSPOZYCJE ZAWODOWE

16 PREDYSPOZYCJE ZAWODOWE C.D. Podczas wszystkich edycji warsztatów z diagnostyki psychologicznej skorzystało 89,55% uczestników. Diagnostyka obejmowała: - zainteresowanie zawodowe: przedsiębiorcze (P), urzędnicze (konwencjonalne) (K), do pracy z ludźmi (opieka) (S), do pracy związanej z twórczością (artystyczne) (A), mechaniczne (R) oraz naukowe (B); - samoocenę przedsiębiorczości.

17 WŁASNA FIRMA wyposaża uczestników w wiedzę na temat: Zasad rejestracji działalności gospodarczej; Zasad nadawania numeru identyfikacji REGON; Różnych form rozliczeń podatkowych z tytułu prowadzonej działalności; Bieżącego nadzoru sanitarnego w zakresie kontroli higieny żywności i żywienia; Zasad i form udzielania dotacji oraz innej pomocy finansowej osobom rozpoczynającym działalność gospodarczą; Odpowiedzialności za wykroczenia przeciwko przepisom ustawy O promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; Podstawowych zasad BHP obowiązujących przedsiębiorców, Kodeks Pracy.

18 WŁASNA FIRMA wyposaża uczestników w wiedzę na temat: Zasad, stawek i form rozliczeń z ZUS; Wymogów, jakie muszą spełnić przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie produkcji, handlu i usług; Możliwości uzyskania poręczenia kredytu/pożyczki przez osoby bezrobotne podejmujące działalność gospodarczą; Wyboru optymalnego sposobu rozliczeń podatkowych w zależności od rodzaju i zakresu prowadzonej działalności gospodarczej; Możliwości korzystania przez przedsiębiorców z funduszy UE.

19 Jak przeobrażała się Własna firma Zajęcia ZOSTAŃ ROCKEFELLEREM - prekursorem zajęć WŁASNA FIRMA; Rok 2002 – pierwsze zajęcia – czas trwania: 2 dni; Rok 2003 – kontynuacja i rozszerzenie zajęć do 3 dni biorąc pod uwagę opinie uczestników wyrażone w ankietach ewaluacyjnych następowały sukcesywne zmiany harmonogramu zajęć; Rok 2004 – warsztaty wzbogacone o wystąpienie przedstawiciela Funduszu Mikro; Rok 2006 – nawiązana współpraca z instytucjami: Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną, Elbląską Delegaturą Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej, Elbląskim Funduszem Poręczeń Kredytowych oraz bankiem LUKAS-BANK; Rok 2007 – nawiązana współpraca z Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Elbląską Izbą Gospodarczą oraz Polbankiem

20 Własna firma - podsumowanie Zajęcia warsztatowe Własna firma w roku odbyły się dwukrotnie: w październiku i listopadzie; – trzykrotnie: 1 spotkanie we wrześniu oraz 2 w październiku; 2004 – trzykrotnie: w maju, październiku i listopadzie; – trzykrotnie: w kwietniu, czerwcu, listopadzie; – dwukrotnie: w marcu i październiku; – dwukrotnie: w marcu i październiku. Rok Liczba uczestników Razem229

21 Dziękuję za uwagę WUP w Olsztynie


Pobierz ppt "DOBRE PRAKTYKI ZWIĄZANE Z PROMOCJĄ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO - MAZURSKIM Wiesław R. Drożdżyński Wicedyrektor ds. Usług Rynku Pracy Wojewódzkiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google