Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DOBRE PRAKTYKI ZWIĄZANE Z PROMOCJĄ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO - MAZURSKIM Wiesław R. Drożdżyński Wicedyrektor ds. Usług Rynku Pracy Wojewódzkiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DOBRE PRAKTYKI ZWIĄZANE Z PROMOCJĄ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO - MAZURSKIM Wiesław R. Drożdżyński Wicedyrektor ds. Usług Rynku Pracy Wojewódzkiego."— Zapis prezentacji:

1 DOBRE PRAKTYKI ZWIĄZANE Z PROMOCJĄ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO - MAZURSKIM Wiesław R. Drożdżyński Wicedyrektor ds. Usług Rynku Pracy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie 5 - 6 grudnia 2007r.

2 Strategia Zatrudnienia i Rozwoju Zasobów Ludzkich w Województwie Warmińsko – Mazurskim do 2020 roku Strategia Zatrudnienia i Rozwoju Zasobów Ludzkich w Województwie Warmińsko-Mazurskim do 2020 roku jest dokumentem o długofalowym horyzoncie czasowym, który precyzuje cele i priorytetowe kierunki działania, jakie będą podjęte w obszarze regionalnej polityki rynku pracy. Strategia została przyjęta Uchwałą nr 46/627/06 na Sesji Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dniu 27 czerwca 2006 roku. WIODĄCY CEL STRATEGII Rozwój zasobów ludzkich niezbędnym warunkiem rozwoju społeczno-gospodarczego województwa

3 Strategia Zatrudnienia i Rozwoju Zasobów Ludzkich w Województwie Warmińsko – Mazurskim do 2020 roku PRIORYTETY: 1. Wzrost zatrudnienia 2. Kształcenie i wychowanie dla zatrudnienia i integracji społecznej 3. Efektywna organizacja rynku pracy 4. Równość szans do zatrudnienia 5. Aktywna i zintegrowana polityka w obszarze bezrobocia

4 Strategia Zatrudnienia i Rozwoju Zasobów Ludzkich w Województwie Warmińsko – Mazurskim do 2020 roku

5 -Strategia Zatrudnienia i Rozwoju Zasobów Ludzkich w Województwie Warmińsko – Mazurskim do 2020 roku Priorytet 1. Wzrost zatrudnienia Działanie 3. Rozbudowa systemu samozatrudnienia Celem działań jest stworzenie systemu wsparcia dla osób – szczególnie bezrobotnych – podejmujących działalność gospodarczą, co wpłynie na wzrost zatrudnienia, a jednocześnie poprawi strukturę regionalnej gospodarki. Osiągnięcie celu, jakim jest stworzenie odpowiedniego klimatu oraz rozbudowa systemu samozatrudnienia, odbywać się będzie poprzez następujące działania: upowszechnianie wiedzy i rozwijanie postaw przedsiębiorczości oraz wspieranie aktywności gospodarczej mieszkańców województwa poprzez popularyzację samozatrudnienia ze szczególnym uwzględnieniem innowacyjnych sektorów gospodarki, uruchomienie w dużej skali programów dotacji i tanich kredytów, poręczeń kredytowych, mikropożyczek, systemu dopłat do kosztów oprocentowania oraz podobnych instrumentów, wspieranie osób, zakładających firmy poprzez system szkoleń i specjalistycznego doradztwa oraz sieć ośrodków wspierania przedsiębiorczości, upowszechnianie informacji o istniejących instytucjach i organizacjach prowadzących szkolenia, doradztwo gospodarcze oraz instytucjach finansowych wspierających małą przedsiębiorczość, preferowanie w działaniach na rzecz aktywizacji bezrobotnych samozatrudnienia, jako alternatywnej propozycji wyjścia z bezrobocia.

6 Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na 2007 rok Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia określa wojewódzką politykę w zakresie rynku pracy 2007 w roku. Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia został przyjęty przez Sejmik Województwa Warmińsko - Mazurskiego uchwałą nr VI/83/07 z dnia 20 marca 2007 roku. Według zapisów RPD 2007: - jednym z głównych kierunków polityki regionalnej w województwie warmińsko – mazurskim jest wzmacnianie współpracy z przedsiębiorstwami w kierunku tworzenia miejsc pracy i pozyskiwania ofert pracy; - priorytetowymi programami regionalnymi są projekty i programy tworzące system wsparcia dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz organizacji pozarządowych.

7 Podjęcia działalności gospodarczej przez bezrobotnych W województwie warmińsko – mazurskim widoczne jest ożywienie w samozatrudnieniu – w okresie styczeń – październik 2006 r. przyznano 1 911 dotacji na wsparcie podjęcia przez bezrobotnych działalności gospodarczej; w analogicznym okresie ubiegłego roku wsparcie w formie pożyczek otrzymało 1 547 osób.

8 Podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego W okresie styczeń – wrzesień 2006 roku przyznano 2 086 dotacji, 953 pracodawcom, na podjęcie pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego, dwukrotnie (o 1 017) dotacji więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

9 Program regionalny - PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 2007 - PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 2007 – program został opracowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie, na którego realizację wup otrzymał dofinansowanie z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej. W ramach oferowanego wsparcia przewidziano udzielenie osobom bezrobotnym dotacji na podjęcie działalności gospodarczej oraz dotacji dla przedsiębiorców na tworzenie nowych stanowisk pracy. Koszt realizacji programu - 5 377,0 tys. zł. Liczba osób objętych wsparciem – 780. Okres realizacji projektu – 2007 rok.

10 Program regionalny - LICZ NA SIEBIE - To program wspierający rozwój przedsiębiorczości na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, gdzie od lat utrzymuje się najwyższa w kraju stopa bezrobocia, i gdzie nie odnotowano zadawalającego przyrostu miejsc pracy tworzonych przez pracodawców. Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu zgłaszanemu przez osoby bezrobotne, program zakłada udzielenie dotacji na założenie własnej firmy. Dotacje wypłacają zaangażowane w akcję Powiatowe Urzędy Pracy, dysponujące środkami Funduszu Pracy z rezerwy Marszałka Województwa. Program zakładał wsparcie osób bezrobotnych poprzez: - udzielanie dotacji na założenie własnej działalności gospodarczej, - moduł rozwijający postawy przedsiębiorcze. Koszt realizacji programu - 3 704,2 tys. zł. Liczba osób objętych wsparciem – 296. Okres realizacji projektu – 2007 rok.

11 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W PORADNICTWIE GRUPOWYM Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Elblągu ZAJĘCIA WARSZTATOWE: ZOSTAŃ ROCKEFELLEREM WŁASNA FIRMA

12 ZOSTAŃ ROCKEFELLEREM ZOSTAŃ ROCKEFELLEREM to warsztaty jednodniowe przeznaczone dla osób bezrobotnych planujących rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej; Celem zajęć jest: Dokonanie samooceny posiadanych predyspozycji pod kątem zainteresowań zawodowych i cech potrzebnych do pracy jako przedsiębiorca; Konfrontacja samego siebie z wymaganiami pracy przedsiębiorcy; Określanie własnych celów i preferencji zawodowych.

13 ZOSTAŃ ROCKEFELLEREM obejmuje: Ustalenie typu osobowości zawodowej; Stworzenie okazji do zastanowienia się nad swoją przeszłością i przyszłością; Poznanie siebie; Pomoc w odpowiedzi na pytanie - Czy ja się do tego nadaję? Ocena własnych predyspozycji, wzorów zachowań i stylu życia w porównaniu z tym, co wykazują przedsiębiorcy; Wypracowanie listy cech niezbędnych dla współczesnego przedsiębiorcy; Cechy przeciwne przedsiębiorcy.

14 Warsztaty adresowane są głownie do osób bezrobotnych planujących założenie własnej firmy. Celem zajęć jest: określenie predyspozycji zawodowych do pracy w charakterze przedsiębiorcy, wyposażenie uczestników warsztatów w wiedzę dotyczącą uruchomienia, prowadzenia i rozliczania działalności gospodarczej. WŁASNA FIRMA

15 Własna firma pozwala na określenie predyspozycji zawodowych uczestników warsztatów do pracy w charakterze przedsiębiorcy przy pomocy diagnostyki psychologicznej: - badanie predyspozycji psychologicznych do pracy jako przedsiębiorca jest wstępem do dalszej pracy z uczestnikami zajęć, stanowi element ukierunkowujący i/lub potwierdzający obrany kierunek kariery zawodowej. Badania miały charakter grupowy; udział w nich był każdorazowo dobrowolny. PREDYSPOZYCJE ZAWODOWE

16 PREDYSPOZYCJE ZAWODOWE C.D. Podczas wszystkich edycji warsztatów z diagnostyki psychologicznej skorzystało 89,55% uczestników. Diagnostyka obejmowała: - zainteresowanie zawodowe: przedsiębiorcze (P), urzędnicze (konwencjonalne) (K), do pracy z ludźmi (opieka) (S), do pracy związanej z twórczością (artystyczne) (A), mechaniczne (R) oraz naukowe (B); - samoocenę przedsiębiorczości.

17 WŁASNA FIRMA wyposaża uczestników w wiedzę na temat: Zasad rejestracji działalności gospodarczej; Zasad nadawania numeru identyfikacji REGON; Różnych form rozliczeń podatkowych z tytułu prowadzonej działalności; Bieżącego nadzoru sanitarnego w zakresie kontroli higieny żywności i żywienia; Zasad i form udzielania dotacji oraz innej pomocy finansowej osobom rozpoczynającym działalność gospodarczą; Odpowiedzialności za wykroczenia przeciwko przepisom ustawy O promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; Podstawowych zasad BHP obowiązujących przedsiębiorców, Kodeks Pracy.

18 WŁASNA FIRMA wyposaża uczestników w wiedzę na temat: Zasad, stawek i form rozliczeń z ZUS; Wymogów, jakie muszą spełnić przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie produkcji, handlu i usług; Możliwości uzyskania poręczenia kredytu/pożyczki przez osoby bezrobotne podejmujące działalność gospodarczą; Wyboru optymalnego sposobu rozliczeń podatkowych w zależności od rodzaju i zakresu prowadzonej działalności gospodarczej; Możliwości korzystania przez przedsiębiorców z funduszy UE.

19 Jak przeobrażała się Własna firma Zajęcia ZOSTAŃ ROCKEFELLEREM - prekursorem zajęć WŁASNA FIRMA; Rok 2002 – pierwsze zajęcia – czas trwania: 2 dni; Rok 2003 – kontynuacja i rozszerzenie zajęć do 3 dni biorąc pod uwagę opinie uczestników wyrażone w ankietach ewaluacyjnych następowały sukcesywne zmiany harmonogramu zajęć; Rok 2004 – warsztaty wzbogacone o wystąpienie przedstawiciela Funduszu Mikro; Rok 2006 – nawiązana współpraca z instytucjami: Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną, Elbląską Delegaturą Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej, Elbląskim Funduszem Poręczeń Kredytowych oraz bankiem LUKAS-BANK; Rok 2007 – nawiązana współpraca z Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Elbląską Izbą Gospodarczą oraz Polbankiem

20 Własna firma - podsumowanie Zajęcia warsztatowe Własna firma w roku - 2002 odbyły się dwukrotnie: w październiku i listopadzie; - 2003 – trzykrotnie: 1 spotkanie we wrześniu oraz 2 w październiku; 2004 – trzykrotnie: w maju, październiku i listopadzie; - 2005 – trzykrotnie: w kwietniu, czerwcu, listopadzie; - 2006 – dwukrotnie: w marcu i październiku; - 2007 – dwukrotnie: w marcu i październiku. Rok Liczba uczestników 200230 200348 200448 200534 200641 200728 Razem229

21 Dziękuję za uwagę WUP w Olsztynie


Pobierz ppt "DOBRE PRAKTYKI ZWIĄZANE Z PROMOCJĄ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO - MAZURSKIM Wiesław R. Drożdżyński Wicedyrektor ds. Usług Rynku Pracy Wojewódzkiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google