Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pomoc w diagnozie oraz wyborze i znalezieniu odpowiedniej oferty edukacyjno-szkoleniowej Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pomoc w diagnozie oraz wyborze i znalezieniu odpowiedniej oferty edukacyjno-szkoleniowej Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego."— Zapis prezentacji:

1 Pomoc w diagnozie oraz wyborze i znalezieniu odpowiedniej oferty edukacyjno-szkoleniowej Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Lider projektu Partner Projektu Gdynia, 05.11.2013 r.

2 Projekt jest realizowany przez: w ramach Programu Operacyjnego

3 Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.6 - Upowszechnienie uczenia się dorosłych, Poddziałanie 9.6.3 - Doradztwo dla osób dorosłych w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru kierunków i formy podnoszenia swoich kompetencji i podwyższania kwalifikacji. Okres realizacji projektu: 01.03.2013 – 30.06.2015

4 Cel główny projektu Wzrost poziomu wiedzy na temat oferty edukacyjno – szkoleniowej wśród 500 osób dorosłych (18-64 lata) zainteresowanych podjęciem edukacji z własnej inicjatywy, z obszaru powiatu Miasta Gdynia, do końca czerwca 2015 roku.

5 Cele szczegółowe projektu Podniesienie świadomości 500 osób w zakresie własnych potrzeb edukacyjnych do końca czerwca 2015 roku; Wzrost korzystania z doradztwa edukacyjno – szkoleniowego w zakresie wyboru odpowiedniej ścieżki kształcenia przez 500 osób; Wzrost dostępu dla min. 500 osób do informacji o ofercie edukacyjnej do końca czerwca 2015 roku.

6 Do kogo skierowany jest projekt? Projekt skierowany jest do 500 osób dorosłych w wieku od 18 do 64 lat, zainteresowanych uzyskaniem pomocy w zakresie diagnozy oraz wyboru i znalezienia odpowiedniej oferty edukacyjno-szkoleniowej, które: uczą się w Gdyni lub pracują w Gdyni lub mieszkają w Gdyni w rozumieniu Kodeksu Cywilnego (art. 25 - Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu).

7 Jakie działania przewiduje projekt? SPOTKANIE WSTĘPNE minimum 0.5 h/ 1 uczestnika - ustalenie potrzeb i oczekiwań klienta (bariery ekonomiczne, społeczne, zdrowotne) - zebranie informacji dot. preferencji edukacyjnych osoby objętej wsparciem: rodzaj szkolenia miejsce szkolenia; czas trwania koszt przyczyny wyboru

8 PORADA INDYWIDUALNA minimum 2h / 1 uczestnika pogłębiona analiza sytuacji osoby - z uwzględnieniem jej zainteresowań, predyspozycji i kompetencji, uzyskanie informacji dotyczącej m.in. dotychczasowej kariery zawodowej, posiadanych kwalifikacji, motywacji, zainteresowań, uzdolnień, predyspozycji itp. Informacje gromadzone w oparciu o wywiad oraz TESTY PREDYSPOZYCJI ZAWODOWYCH Wielowymiarowy Kwestionariusz Preferencji - kwestionariusz pozwalający na diagnozę preferencji w zakresie zainteresowań typami czynności oraz warunków pracy. Umożliwia wygenerowanie listy preferowanych i odradzanych zawodów.

9 PERF Dialecho zostało stworzone, by wspomagać proces poznania zachowań (kompetencji behawioralnych, "miękkich") i motywacji ludzi w kontekście pracy zawodowej Wyniki otrzymuje się natychmiast, (czas generowania raportu to ok. 1 min.), w 3 różnych formach: Raport - dokument przeznaczony dla osoby ocenianej, jest to opis osobowości w kontekście pracy, złożony z 6 rozdziałów: Pierwsze wrażenia, Praca, Życie w społeczeństwie, Stosunek do zwierzchników, Reakcja na stres, Otoczenie zawodowe (najodpowiedniejsze). Mocne strony i czułe punkty - to podsumowanie powyższego opisu w postaci pojedynczych zdań, przedstawiających mocne strony i czułe punkty badanego, w sposób syntetyczny i bardziej kategoryczny. Wykresy - są ich 2 rodzaje (dla Echo), przeznaczone dla oceniającego, na ich podstawie można dokonać kompleksowej analizy 20 cech osobowości (zorganizowanych w 10 dwubiegunowych wymiarów) i ich kombinacji, w kontekście pracy.

10 PORADA INDYWIDUALNA minimum 2h / 1 uczestnika analiza informacji o usługach, z których klient już korzystał i ich efektach w celu zaproponowania działań alternatywnych bądź uzupełniających w stosunku do dotychczasowych aktywności klienta w obszarze kształcenia formalnego i pozaformalnego,

11 PORADA INDYWIDUALNA minimum 2h / 1 uczestnika przekazanie zindywidualizowanej oferty edukacyjnej OFERTA EDUKACYJNO - SZKOLENIOWA Przygotowana przez brokera edukacyjnego ścieżka działań edukacyjnych, jaką może podjąć uczestnik projektu. W ramach projektu uczestnik otrzymuje minimum 2 oferty: PŁATNĄ oraz BEZPŁATNĄ, aktualną w danym momencie na rynku Oferta dostosowana jest do sytuacji uczestnika projektu Skorzystanie z przygotowanej oferty nie jest wymagane w ramach projektu Jeżeli uczestnik zdecyduje się podjąć szkolenie zostaje objęty monitoringiem oraz dalszą opieką brokera edukacyjnego

12 POMOC W SAMODZIELNYM KORZYSTANIU Z BAZY DANYCH o usługach edukacyjnych http://www.laboratorium-edukacji.pl

13 DORADZTWO GRUPOWE - targi / giełdy ofert edukacyjnych - spotkanie uczestników projektu, osób zainteresowanych z podmiotami świadczącymi usługi edukacyjne.

14 GIEŁDY OFERT EDUKACYJNYCH W dniu 18.07.2013r., w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni zorganizowano 1 giełdę ofert edukacyjnych, udział w niej wzięło 10 instytucji świadczących usługi edukacyjne, 65 Uczestników projektu oraz osoby zainteresowane tym wydarzeniem.

15 TARGI OFERT EDUKACYJNYCH 06.09.2013r. w Morskim Instytucie Rybackim w Gdyni odbyły się I Targi ofert edukacyjnych. Udział w nich wzięły 33 instytucje, 37 uczestników projektu oraz osoby zainteresowane.

16 Korzyści dla uczestników: możliwość otrzymania oferty edukacyjnej, która uwzględni możliwości finansowe i ograniczenia czasowe klienta, dostosowanie oferty edukacyjnej do umiejętności zawodowych, które są zanalizowane w oparciu o profesjonalne narzędzia doradcze, zapoznanie z obszerną bazą danych o usługach edukacyjnych udostępnioną na stronie internetowej.

17 Korzyści dla instytucji świadczących usługi edukacyjne: łatwy i globalny dostęp do informacji o usługach świadczonych przez instytucje edukacyjne, pozyskanie nowej bazy odbiorców, bezpłatna prezentacja firmy, bieżąca aktualizacja oferty edukacyjnej.

18 Kontakt z Brokerami edukacyjnymi: E-mail: info@laboratorium-edukacji.plinfo@laboratorium-edukacji.pl Powiatowy Urząd Pracy ul. Kołłątaja 8, 81-332 Gdynia pok. 115 nr tel. (58) 620 49 54, wew. 115 Fundacja Gospodarcza ul. Olimpijska 2, 81-538 Gdynia pok. 103 nr tel. (58) 662 42 40, (58) 662 42 51


Pobierz ppt "Pomoc w diagnozie oraz wyborze i znalezieniu odpowiedniej oferty edukacyjno-szkoleniowej Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google