Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Socjologia rynku pracy. Warunki zaliczenia 5 punktów – obecność 15 punktów – wiedza 30 punktów – aktywność (jednorazowo max 5), prace zlecone (za jedną

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Socjologia rynku pracy. Warunki zaliczenia 5 punktów – obecność 15 punktów – wiedza 30 punktów – aktywność (jednorazowo max 5), prace zlecone (za jedną"— Zapis prezentacji:

1 Socjologia rynku pracy

2 Warunki zaliczenia 5 punktów – obecność 15 punktów – wiedza 30 punktów – aktywność (jednorazowo max 5), prace zlecone (za jedną max 10 punktów) PUNKTACJA 0 – 25 – ndst 26 – 30 – dst 31 – 35 - + dst 36 – 40 – db 41 – 45 - +db 46 – 50 - bdb

3 Socjologiczne aspekty pracy

4 Definicja Praca to zespó ł ró ż nego typu czynno ś ci maj ą cych na celu wytworzenie jakich ś dóbr lub ś wiadczenie us ł ug. Wytworzone dobra lub us ł ugi mog ą by ć przeznaczone dla innych lub do w ł asnej konsumpcji. Praca zazwyczaj wi ąż e si ę z uzyskiwaniem wynagrodzenia, b ę d ą cego podstaw ą utrzymania.

5 Aspekty pracy zawodowej Pieni ą dze Poziom aktywno ś ci Urozmaicenie Struktura czasu Kontakty spo ł eczne Poczucie w ł asnej to ż samo ś ci Brak pracy mo ż e zachwia ć wiar ą jednostki w jej spo ł eczn ą warto ść.

6 Motywy sk ł aniaj ą ce ludzi do podj ę cia pracy: typologia S. Ossowskiego Czynno ś ci autoteliczne (samocelowe) Czynno ś ci wykonywane z motywów spo ł ecznych Praca przymusowa

7 Rodzaje motywacji pracy Motywacja ekonomiczna Motywacja pozaekonomiczna (produkcyjna) Motywacja spo ł eczno-osobista

8 Satysfakcja z wykonywanej pracy zale ż y od: Czynników autotelicznych Wysoko ść wynagrodzenia Charakter relacji w miejscu pracy Fizyczne warunki pracy (ergonomia)

9 Z ł o ż ono ść pracy Wymiar substantywny – stopie ń skomplikowania wykonywanych czynno ś ci: –praca z lud ź mi –praca z symbolami (ideami) –praca z przedmiotami Wymiar organizacyjny – wi ąż e si ę z konieczno ś ci ą kooperacji z innymi pracownikami, grupami lub instytucjami

10 Uj ę cie makrostrukturalne pracy Przedmiot analizy: zbiorowe stosunki pracy (relacje wyst ę puj ą ce mi ę dzy g ł ównymi aktorami ż ycia spo ł eczno-gospodarczego) relacje mi ę dzy rz ą dem, organizacjami pracowniczymi i organizacjami pracodawców. Charakter tych relacji okre ś la zasadnicze cechy ustroju spo ł eczno-gospodarczego w danym kraju model korporatystyczny.

11 Typy zbiorowych stosunków pracy Model ameryka ń ski Model japo ń ski Model europejski

12 Model ameryka ń ski USA, Kanada, Wielka Brytania, Australia, Nowa Zelandia Relacje w sferze pracy s ą ustalane na poziomie przedsi ę biorstw Du ż a elastyczno ść zatrudnienia i p ł ac Zaleta: Szybkie reagowanie na zmiany sytuacji rynkowej Wada: Mniejszy stopie ń ochrony zatrudnionych

13 Model europejski Pa ń stwo w wi ę kszym stopniu gwarantuje bezpiecze ń stwo zatrudnionych Odmiana polaryzacyjna i integracyjna G ł ówna wada: Wi ę ksze zagro ż enie wzrostem stopy bezrobocia

14 Model japo ń ski Porozumienia dotycz ą ce problemów w sferze pracy zawierane s ą na poziomie zak ł adu Gwarantuje du ż e bezpiecze ń stwo socjalne pracownikom. Model po ś redni

15 Polska: Trójstronna Komisja do Spraw Spo ł eczno-Gospodarczych Przedstawiciele rz ą du (MPiPS), samorz ą du, administracji publicznej, NBP, GUS Przedstawiciele zwi ą zków zawodowych (NSZZ Solidarno ść, Forum Zwi ą zków Zawodowych, OPZZ) Przedstawiciele pracodawców (Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych, Konfederacja Pracodawców Polskich, Business Centre Club, Zwi ą zek Rzemios ł a Polskiego)

16 Polska: Trójstronna Komisja do Spraw Spo ł eczno-Gospodarczych Przedmiot ustale ń : –wzrost poziomu przeci ę tnego wynagrodzenia w podmiotach gospodarczych –wysoko ść ś rodków na wynagrodzenia w sferze bud ż etowej –problemy ubezpiecze ń emerytalnych –zakres prywatyzacji –tworzenie nowych miejsc pracy –i inne

17 Klasyczne problemy socjologii pracy: poziom funkcjonowania przedsi ę biorstwa Kszta ł towanie si ę stosunków mi ę dzyludzkich w przedsi ę biorstwie Style zarz ą dzania Stabilizacja i fluktuacja kadr Motywacja pracy Spo ł eczne uwarunkowania wydajno ś ci pracy Humanizacja pracy

18 Praca w Polsce Podej ś cia do pracy PRL – praca jako obowi ą zek, ideologizacja pracy Encyklika Laborem Exercens Jana Paw łą II (1981): (…)jest cz ł owiek przez to samo od pocz ą tku powo ł any do pracy. Praca wyró ż nia go w ś ród reszty stworze ń, których dzia ł alno ś ci zwi ą zanej z utrzymaniem ż ycia nie mo ż na nazywa ć prac ą tylko cz ł owiek jest do niej zdolny i tylko cz ł owiek j ą wykonuje, wype ł niaj ą c równocze ś nie prac ą swoje bytowanie na ziemi. W latach 1988-1989 13,6% badanych postrzega ł o prac ę jako warto ść ż yciow ą. Pocz ą tek lat 90. – ambiwalentne postawy wobec pracy.

19 Szok roku 1998

20 Praca w Polsce dzi ś 61% Polaków jest zadowolonych ze swojej pracy (CBOS, stycze ń 2009)

21 CBOS, 2006

22 Klasyfikacje i skale zawodów

23 Polska Społeczna Klasyfikacja Zawodów PSKZ (H. Domański, Z. Sawiński)

24 Definicja Zawód - zbiór zadań (zespół czynności) wyodrębnionych w wyniku społecznego podziału pracy, wykonywanych stale lub z niewielkimi zmianami przez poszczególne osoby i wymagających odpowiednich kwalifikacji (wiedzy i umiejętności), zdobytych w wyniku kształcenia lub praktyki. Wykonywanie zawodu stanowi źródło dochodów.

25 Polska nomenklatura zawodów "[... ] pod zawodem lub specjalnością rozumie się oparte na kwalifikacjach (wiadomościach, umiejętnościach) wyko­nywanie w celach zarobkowych wynikającego z podziału pracy zespołu czyn­ności (robót) społecznie użytecznych [...]" Instrukcja Komitetu Pracy i Płacy z dn. 30 X 1961 r

26 Z socjologicznego punktu widzenia zbiorowość ludzi wykonujących określone rodzaje czynności, ukształtowane w ramach społecznego podziału pracy według kwalifikacji przypisanych do ich wykonywania, ludzi mających świadomość pewnej wspólności spraw i poczucie własnej odrębności. Zbiorowość społeczna Grupa zawodowa

27 ISCO (International Standard Classification od Occupations) 1958 Międzynarodowa klasyfikacja zawodów (MOP): 1.Wojskowi 2.Wysocy urzędnicy państwowi, członkowie organów przedstawicielskich, kadra kierownicza przedsiębiorstw i organizacji 3.Specjaliści, wolne zawody 4.Technicy i specjaliści średniego szczebla 5.Urzędnicy 6.Pracownicy usług osobistych i placówek handlowych 7.Rolnicy i robotnicy rolni 8.Brygadziści i robotnicy wykwalifikowani 9.Robotnicy zatrudnieni przy obsłudze maszyn, robotnicy taśmowi, kierowcy 10.Pracownicy fizyczni wykonujące prace proste w produkcji i usługach.

28 Socjologiczne klasyfikacje Typy skal: –odwołujący się do społecznego prestiżu –o wielowymiarowym charakterze – budowanie indeksów łączących kilka kryteriów (skale społeczno-ekonomicznego statusu zawodów)

29 Elementy oceny prestiżu zawodowego wymagany poziom kwalifikacji i wykształcenia, zajmowane stanowisko, ponoszona odpowiedzialność, zakres podejmowanych decyzji, uciążliwość pracy, społeczne znaczenie zawodu, stałość i pewność pracy, możliwość uzyskania dodatkowego wykształcenia.

30

31

32

33 Podstawowe definicje Rynek pracy – instytucja ekonomiczna, na której działają podstawowe prawa ekonomiczne (np. prawo popytu i podaży), ale również funkcjonują i są obecne takie elementy życia społecznego jak relacje międzyludzkie, sieci społeczne, grupy interesu, rozwiązania instytucjonalne, konkurencja, rywalizacja, etc. Główni aktorzy rynku pracy to: –Poszukujący pracy i ich oferty –Pracodawcy tworzący miejsca pracy i poszukujący siły roboczej

34 Segmentacja rynków pracy Rynki regulowane i otwarte Podział ze względu na charakter pracodawcy (duże – małe przedsiębiorstwa, sektor publiczny-prywatny, branża, lokalizacja) Podział ze wzglądu na strukturę społeczno-zawodową pracowników

35 Najczęściej stosowane analizy rynku pracy Poziom aktywności zawodowej Stopa bezrobocia Wskaźnik aktywności zawodowej wg płci Stopa pracujących wg poziomu wykształcenia Pracujący wg grup wiekowych Sektorowo-branżowe zróżnicowanie poziomu zatrudnienia, stosowane polityki rynku pracy

36 Do przygotowania Zmiany demograficzne w Polsce Stopa bezrobocia wg różnych kryteriów (płeć, miejsce zamieszkania, wiek, wykształcenie, region, zasiłki, etc.) Wynagrodzenia Migracje Wskaźniki zatrudnienia Zatrudnienie wg branż, sektorów gospodarki Definicja: bezrobocie, stopa bezrobocia, wskaźnik zatrudnienia,

37 Dzi ę kuj ę za uwag ę


Pobierz ppt "Socjologia rynku pracy. Warunki zaliczenia 5 punktów – obecność 15 punktów – wiedza 30 punktów – aktywność (jednorazowo max 5), prace zlecone (za jedną"

Podobne prezentacje


Reklamy Google