Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Informacje o zasadach wdrażania programu Leonardo da Vinci Politechnika Gdańska, 5.02.2010 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Informacje o zasadach wdrażania programu Leonardo da Vinci Politechnika Gdańska, 5.02.2010 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu."— Zapis prezentacji:

1 Informacje o zasadach wdrażania programu Leonardo da Vinci Politechnika Gdańska, 5.02.2010 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Izabela Laskowska, Z-ca Dyrektora Programu Uczenie się przez całe życie

2 PROGRAM LEONARDO DA VINCI Struktura programu Uczenie się przez całe życie Comenius Edukacja szkolna Erasmus Szkoły wyższe Leonardo da Vinci Szkolnictwo i doskonalenie zawodowe Grundtvig Edukacja dorosłych Program międzysektorowy 4 rodzaje aktywności – rozwój polityki edukacyjnej (wizyty studyjne); kształcenie językowe; rozwój nowoczesnych technologii informacyjnych; rozpowszechnianie przykładów najlepszej praktyki Program Jean Monnet 3 rodzaje aktywności – Akcja Jean Monnet; europejskie instytucje; stowarzyszenia europejskie

3 PROGRAM LEONARDO DA VINCI Cele programu Leonardo da Vinci Wspieranie uczestników kształcenia i doskonalenia zawodowego w zdobywaniu wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych / osobistego rozwoju zaw./ zwiększenie ich szans na rynku pracy Wspieranie udoskonalania jakości i innowacyjności w systemach i instytucjach kształcenia i szkolenia zawodowego Zwiększanie atrakcyjności systemów szkolenia i kształcenia zawodowego oraz mobilności zawodowej Cele programu Leonardo da Vinci Wspieranie uczestników kształcenia i doskonalenia zawodowego w zdobywaniu wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych / osobistego rozwoju zaw./ zwiększenie ich szans na rynku pracy Wspieranie udoskonalania jakości i innowacyjności w systemach i instytucjach kształcenia i szkolenia zawodowego Zwiększanie atrakcyjności systemów szkolenia i kształcenia zawodowego oraz mobilności zawodowej

4 PROGRAM LEONARDO DA VINCI Cele operacyjne programu Leonardo da Vinci Poprawa pod względem ilościowym i jakościowym europejskiej mobilności osób uczestniczących w początkowym etapie kształcenia i szkolenia zawodowego; (cel: 80 000 staży rocznie do 2013) Poprawa pod względem ilościowym i jakościowym współpracy między instytucjami oferującymi możliwości kształcenia zawodowego z Europie; Ułatwienie rozwoju innowacyjnych praktyk w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego na poziomie innym niż szkolnictwo wyższe oraz ich przenoszenie z jednego państwa do drugiego;

5 PROGRAM LEONARDO DA VINCI Cele operacyjne programu Leonardo da Vinci – c.d. Poprawa przejrzystości i uznawalności kwalifikacji oraz kompetencji w tym nabytych w toku kształcenia pozaformalnego i nieformalnego; (ECVET, EQF, EQARF) Nauka branżowych języków obcych oraz poznawanie dziedzictwa kulturowego państw europejskich; Tworzenie innowacyjnych, opartych na nowych technologiach, treści nauczania, usług, praktyk oraz metodologii uczenia się przez całe życie

6 PROGRAM LEONARDO DA VINCI Beneficjenci LdV szkoły zawodowe, instytucje kształcenia ustawicznego, firmy szkoleniowe, przedsiębiorstwa, organizacje branżowe, izby przemysłowo-handlowe, podmioty świadczące usługi doradztwa zawodowego i poradnictwa, administracja rządowa i samorządowa, organizacje non-profit i organizacje pozarządowe (,,NGO), ośrodki badawcze, uczelnie wyższe (projekty przeznaczone dla absolwentów / konkretnych grup zawodowych) szkoły zawodowe, instytucje kształcenia ustawicznego, firmy szkoleniowe, przedsiębiorstwa, organizacje branżowe, izby przemysłowo-handlowe, podmioty świadczące usługi doradztwa zawodowego i poradnictwa, administracja rządowa i samorządowa, organizacje non-profit i organizacje pozarządowe (,,NGO), ośrodki badawcze, uczelnie wyższe (projekty przeznaczone dla absolwentów / konkretnych grup zawodowych)

7 PROGRAM LEONARDO DA VINCI Rodzaje projektów Projekty mobilności Projekty współpracy wielostronnej Praktyki i staże zawodowe Wymiana doświadczeń Transfer innowacji Projekty partnerskie Projekty certyfikowane

8 PROJEKTY MOBILNOŚCI Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie

9 PROGRAM LEONARDO DA VINCI Projekty mobilności Staże dla uczniów szkół zawodowych (IVT) Staże dla pracowników i osób poszukujących pracy (PLM) Wymiana doświadczeń (VETPRO) osób odpowiedzialnych za szkolenia zawodowe i/lub rozwój zasobów ludzkich Określony czas szkolenia i zdobywania doświadczenia zawodowego przez uczestnika projektu, spędzony w organizacji partnerskiej w innym kraju, w ramach współpracy między instytucjami i przedsiębiorstwami Wyjazdy zagraniczne osób zajmujących się szkoleniem zawodowym i zasobami ludzkimi (nauczyciele zawodu, doradcy zawodowi, osoby odpowiedzialne za szkolenia, kadra zarządzająca)

10 PROGRAM LEONARDO DA VINCI Projekty mobilności Staże dla uczniów szkół zawodowych (IVT) 2-39 tygodni Staże dla pracowników i osób poszukujących pracy (PLM) 2-26 tygodni Wymiana doświadczeń (VETPRO) osób odpowiedzialnych za szkolenia zawodowe i/lub rozwój zasobów ludzkich 1-6 tygodni Czas trwania projektu – do 2 lat

11 PROGRAM LEONARDO DA VINCI Projekty mobilności Staże dla uczniów szkół zawodowych (IVT) Kategorie kosztów - podróż i pobyt/utrzymanie - organizacja i zarządzanie - przygotowanie językowo- kulturowo-pedagogiczne Staże dla pracowników i osób poszukujących pracy (PLM) Wymiana doświadczeń (VETPRO) osób odpowiedzialnych za szkolenia zawodowe i/lub rozwój zasobów ludzkich Kalkulacja budżetu wg stawek: uczestnik/kraj/czas trwania

12 PROGRAM LEONARDO DA VINCI Korzyści dla uczestników projektów programu Leonardo da Vinci: zdobycie doświadczenia praktycznego i nowych umiejętności (certyfikaty) nauka języków obcych, w szczególności w zakresie słownictwa specjalistycznego zwiększenie otwartości i mobilności poznanie kultury innego kraju większa pewność siebie, większe szanse na rynku pracy świadomość konieczności dalszego kształcenia

13 PROGRAM LEONARDO DA VINCI Korzyści dla instytucji realizujących projekty w ramach programu Leonardo da Vinci: wymiana doświadczeń, poglądów i dobrych praktyk poznanie praktycznych rozwiązań stosowanych w europejskich firmach i instytucjach nawiązanie kontaktów, które dają szansę rozwoju i realizacji dalszych projektów opracowanie innowacyjnych rozwiązań w działaniach związanych z edukacją i szkoleniem zawodowym podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników według nowoczesnych zagranicznych standardów

14 Liczba projektów mobilności zatwierdzonych do dofinansowania w 2009: 147 projektów PROGRAM LEONARDO DA VINCI Planowany budżet 10 633 000 EUR

15 PROJEKTY PARTNERSKIE Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie

16 Projekty Partnerskie Projekty na niewielką skalę (tzw. niskiego ryzyka), których głównym zamierzeniem jest wymiana doświadczeń i rozszerzenie współpracy pomiędzy mniejszymi, mniej doświadczonymi we współpracy europejskiej organizacjami, zajmującymi się szeroko rozumianą edukacją i kształceniem zawodowym i organizacjami, które chcą uwzględnić współpracę europejską w swojej działalności edukacyjnej. Partnerstwo powinno obejmować instytucje o różnym statusie, profilu i doświadczeniu. PROGRAM LEONARDO DA VINCI

17 Projekty Partnerskie LdV główny cel: wymiana doświadczeń pomiędzy instytucjami zajmującymi się szeroko rozumianym kształceniem i doskonaleniem zawodowym kluczową rolę pełnią wzajemne wizyty składane instytucjom partnerskim (wyjazdy zagraniczne pracowników i słuchaczy/uczniów/stażystów) aktywne zaangażowanie w realizowany projekt słuchaczy/ uczniów/stażystów (grupa uczestników projektu) zorientowanie raczej na proces niż na innowacyjne produkty wymiar europejski projektu (współpraca międzynarodowa) Program LEONARDO DA VINCI

18 Projekty Partnerskie: obszary/działania Rozwój doradztwa w dziedzinie kształcenia i doskonalenia zawodowego Otwarcie kształcenia i doskonalenia zawodowego na elastyczne ścieżki kariery zawodowej i tworzenie lepszych warunków do rozpoczęcia życia zawodowego Wzmacnianie lub tworzenie ściślejszych powiązań pomiędzy kształceniem i szkoleniem zawodowym a życiem zawodowym Promocja uznawalności kształcenia nieformalnego i poza-formalnego Reagowanie na potrzeby rynku pracy, zwłaszcza w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw oraz przewidywanie, które umiejętności będą przydatne na rynku pracy PROGRAM LEONARDO DA VINCI

19 Projekty Partnerskie: zasady udziału Czas realizacji projektu: 2 lata Skład grupy partnerskiej: minimum 3 partnerów z trzech różnych krajów, w tym co najmniej jeden z kraju członkowskiego UE Wysokość dofinansowania: ryczałt w zależności od zaplanowanej liczby wyjazdów zagranicznych w każdej instytucji uczestniczącej w projekcie: Minimum 4 wyjazdy 6.000 EUR dla partnera na 2 lata Minimum 8 wyjazdów12.000 EUR dla partnera na 2 lata Minimum 12 wyjazdów18.000 EUR dla partnera na 2 lata Minimum 24 wyjazdy25.000 EUR dla partnera na 2 lata Obowiązkowe jest stworzenie przez grupę projektową wspólnego produktu końcowego powstałego w wyniku realizacji projektu. PROGRAM LEONARDO DA VINCI

20 Liczba projektów partnerskich zatwierdzonych do dofinansowania w 2009: 64 projekty w tym: 18 polska instytucja koordynatorem 46 polska instytucja partnerem PROGRAM LEONARDO DA VINCI Planowany budżet: 1 193 000 EUR

21 PROJEKTY TRANSFERU INNOWACJI Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie

22 PROGRAM LEONARDO DA VINCI Projekty Transferu innowacji partnerstwo wielostronne min. 3 partnerów z 3 różnych państw uczestniczących w Programie grant max. 150 000 euro rocznie do 75% całkowitych kosztów czas trwania: 12-24 miesiące

23 PROGRAM LEONARDO DA VINCI Projekty Transferu Innowacji Poprawa jakości i atrakcyjności systemów kształcenia i szkolenia zawodowego poprzez skupienie się na transferze innowacyjnych rozwiązań oraz ich dostosowaniu do potrzeb nowych grup odbiorców/sektorów wybranie już istniejących innowacyjnych rozwiązań programy nauczania moduły szkoleniowe materiały dydaktyczne metody nauczania modelowe systemy kształcenia narzędzia do oceny nabytych umiejętności Dostosowanie pod względem językowym, kulturowym i prawnym w celu wdrożenia w wybranych krajach partnerskich

24 Projekty TOI- koszty uprawnione STRUKTURA BUDŻETU Koszty podróży Koszty osobowe Koszty sprzętu (max.10%) Koszty podwykonawstwa (max 30%) Koszty inne Koszty bieżące (max.7%) Czas realizacji Koszty związane z różnymi działaniami i rezultatami projektu

25 PROGRAM LEONARDO DA VINCI Wnioski TOI w PL – lata 2007-2009 KONKURS Dostępny budżet TOI w PL (euro) Liczba złożonych wniosków Liczba projektów zatwierdzonych i % sukcesu 20073 200 000,00169 = 56% 20083 862 000,002614 = 53% 20094 180 000,004315 = 35%

26 PROGRAM LEONARDO DA VINCI Projekty TOI w PL – lata 2007-2009 KONKURS Liczba projektów zatwierdzonych Projekty wyższych uczelni 200793 2008144 2009154 = 28% wszystkich beneficjentów TOI w PL

27 PROGRAM LEONARDO DA VINCI Projekty Transferu innowacji Listy projektów TOI dostępne są na stronie NA

28 PROGRAM LEONARDO DA VINCI Projekty TOI - przykłady Projekt PL/07/LLP-LdV/TOI/140017 Tytuł: Uczenie na odległość jako narzędzie transferu wiedzy w dziedzinie ochrony i zarządzania dziedzictwem archeologicznym www.e-archaeology.org Beneficjent: Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań (Instytut Prahistorii) Partnerzy: Amsterdams Archeologisch Centrum, Universiteit van Amsterdam, Holandia Instuitutionen för arkeologi, Göteborgs universitet, Szwecja Latvijas Universitate, Vestures un filozofijas fakultate, Łotwa English Heritage, Wielka Brytania Institut für Prähistorische Archäologie M.-Luther-Universität Halle- Wittenberg, Niemcy

29 PROGRAM LEONARDO DA VINCI Projekty TOI - przykłady Rezultaty: Wytworzenie 15 modułów e-learningowych (treści dydaktyczne w formie kursu) obejmujących wybrane zagadnienia z zakresu ochrony i zarządzania dziedzictwem archeologicznym dla profesjonalistów z sektora oraz słuchaczy studiów podyplomowych Wypracowanie standardów metodycznych w dziedzinie ochrony i zarządzania dziedzictwem archeologicznym przy wykorzystaniu rozwiązań e- learningowych

30 PROGRAM LEONARDO DA VINCI Projekty TOI - przykłady Projekt PL/07/LLP-LdV/TOI/140005 Tytuł: Świadomość niepełnosprawności – nowe wyzwanie dla pracowników – DARE http://www.dareproject.eu/ Beneficjent: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Partnerzy: Euroinform LTD, Bułgaria FEPAMIC, Hiszpania Uniwersytet w Padwie, Włochy Uniwersytet w Cambridge, Wielka Brytania

31 PROGRAM LEONARDO DA VINCI Wnioski TOI w PL – lata 2007-2009 Rezultaty: program szkolenia nauczycieli zwiększający ich świadomość dotyczącą niepełnosprawności i funkcjonowania osób niepełnosprawnych w społeczeństwie wiedzy – podręcznik dla trenera wraz z materiałami szkoleniowymi dla nauczycieli oraz materiałami uzupełniającymi dostępnymi online. program szkolenia pracowników administracji publicznej zwiększający ich świadomość dotyczącą niepełnosprawności i funkcjonowania osób niepełnosprawnych w nowoczesnym społeczeństwie – podręcznik dla trenera wraz z materiałami szkoleniowymi dla pracowników administracji oraz materiałami uzupełniającymi dostępnymi online

32 PROGRAM LEONARDO DA VINCI Proces selekcji projektów TOI Publikacja wyników + Proces kontraktowania WNIOSEK Około 6-7 miesięcy 26.02.2010 r. – składanie wniosków marzec-lipiec 2010 – proces selekcji ok. lipiec/sierpień 2010 – publikacja wyników wrzesień 2010 – kontraktowanie październik 2010 – możliwy początek projektu

33 PROGRAM LEONARDO DA VINCI Jak znaleźć pomysły i partnerów do projektu w LdV? www.leonardo.org.pl - kompendia zrealizowanych projektów - przykłady dobrych praktyk - ogłoszenia organizacji zagranicznych - publikacje (m.in. Od pomysłu do realizacji) portal projektów i rezultatów Programu Leonardo da Vinci www.adam-europe.eu internetowa baza poszukiwania partnerów http://www.leonardo.org.uk/partnersearch

34 PROGRAM LEONARDO DA VINCI Jak znaleźć pomysły i partnerów do projektu w LdV? Seminaria kontaktowe Wizyty przygotowawcze Organizują sami zainteresowani Organizowane przez narodowe agencje Możliwość uzyskania grantu z Narodowej Agencji

35 Wizyta przygotowawcza Cel: dofinansowanie podróży zagranicznej i pobytu za granicą dla 1 osoby w celu stworzenia projektu. czas trwania: od 1 do 5 dni dofinansowanie kosztów: podróży, utrzymania (zakwaterowanie, wyżywienie) i ubezpieczenia wnioski składane do NA na 8 tygodni przed planowanym terminem wizyty. Zadania podczas wizyty przygotowawczej: dopracowanie założeń, celów i metodologii projektu określenie roli i zadań partnerów opracowanie budżetu i planu pracy wspólne wypełnienie wniosku o dofinansowanie przyszłego projektu. PROGRAM LEONARDO DA VINCI

36 Termin składania wniosków w konkursie 2010 Projekty mobilności - 5 lutego 2010 r. Projekty Partnerskie - 19 lutego 2010 r. Projekty Wielostronne (TOI) - 26 lutego 2010 r.

37 Dziękuję za uwagę www.leonardo.org.pl


Pobierz ppt "Informacje o zasadach wdrażania programu Leonardo da Vinci Politechnika Gdańska, 5.02.2010 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google