Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Od Dolnośląskiego Centrum Zaawansowanych Technologii do Europejskiego Instytutu Technologicznego Wrocław, 13.04.2007r. Rola wrocławskiego środowiska naukowego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Od Dolnośląskiego Centrum Zaawansowanych Technologii do Europejskiego Instytutu Technologicznego Wrocław, 13.04.2007r. Rola wrocławskiego środowiska naukowego."— Zapis prezentacji:

1 Od Dolnośląskiego Centrum Zaawansowanych Technologii do Europejskiego Instytutu Technologicznego Wrocław, 13.04.2007r. Rola wrocławskiego środowiska naukowego w rozwoju Dolnego Śląska i budowie GOW Jerzy Kaleta – PWr, Doradca Prorektora ds. DCZT i funduszy UE Mirosław Miller – PWr, Pełnomocnik Rektora ds. EIT+

2 Od DCZT do EIT, Konferencja podsumowująca projekt, Wrocław 13.04.07 Potencjał Dolnego Śląska gospodarczy badawczy edukacyjny kulturowy instytucjonalny administracyjny biznesowy 3 mln mieszkańców3 mln mieszkańców 20 tys km220 tys km2

3 Od DCZT do EIT, Konferencja podsumowująca projekt, Wrocław 13.04.07 Zasadność podjęcia działań (1) Wzrastająca podmiotowość regionów wymaga badań stosowanych nad sposobami podejmowania optymalnych decyzji strategicznych, zarówno gospodarczych jak społecznych. Ważne jest wykorzystanie w tym celu lokalnego środowiska naukowego oraz uwzględnienie uwarunkowań oraz dorobku rozwiniętych regionów Unii Europejskiej

4 Od DCZT do EIT, Konferencja podsumowująca projekt, Wrocław 13.04.07 Zasadność podjęcia działań (2) Jak procesem innowacyjnym na Dolnym Śląsku kierować? Jaka powinna być rola głównych aktorów (władze samorządowe, środowisko akademickie, podmioty gospodarcze, centra, parki, platformy i inne nowe podmioty proinnowacyjne)? Jak wykorzystać zalety różnorodności inicjatyw z postulatem spójności poczynań i ich ekonomiczną efektywnością?

5 Od DCZT do EIT, Konferencja podsumowująca projekt, Wrocław 13.04.07 Uwarunkowania procesów proinnowacyjnych na Dolnym Śląsku Działania na rzecz tworzenia instytucji i kultury proinnowacyjnej w regionach muszą uwzględniać uwarunkowania o różnej skali: globalnej, europejskiej i lokalnej. Konieczność znajomości tych uwarunkowań dopiero w nadchodzących latach da o sobie znać na Dolnym Śląsku ze zdwojoną siłą (dotychczas procesy innowacyjne dotyczyły nielicznych środowisk, przedsiębiorstw, jednostek badawczych, czy jednostek samorządu terytorialnego).

6 Od DCZT do EIT, Konferencja podsumowująca projekt, Wrocław 13.04.07 Uwarunkowania ponadregionalne Narastająca konkurencja i globalizacja gospodarki, Rola edukacji (na poziomie wyższym), nauki oraz technologii Wzrost podmiotowości regionów w polityce UE kreowanie własnej polityki gospodarczej i społecznej, motor europejskiego wzrostu gospodarczego, inicjator zmian innowacyjnych i podnoszenia jakości życia. duże środki finansowe bezpośrednio w dyspozycji województw,

7 Od DCZT do EIT, Konferencja podsumowująca projekt, Wrocław 13.04.07 Postulat zmiany modelu uniwersytetu uniwersytet średniowieczny, uniwersytet humboldtowski, uniwersytet trzeciej generacji podejmujący skutecznie zagadnienie przedsiębiorczości akademickiej, wdrażający wyniki badań w gospodarce, Współodpowiedzialny za rozwój regionu, posiadający (również) funkcje typowe dla podmiotów gospodarczych, z umiejętnościami prowadzenia gry rynkowej włącznie.

8 Od DCZT do EIT, Konferencja podsumowująca projekt, Wrocław 13.04.07 Uwarunkowania regionalne (1) rozwój gospodarczy i cywilizacyjny Dolnego Śląska nie jest możliwy bez oparcia go na zasobach wiedzy, w latach 2007-2013 dodatkowe środki finansowe rzędu 1 500 mln (40% tej kwoty na działania innowacyjne i wspierające MŚP), konieczność stworzenia mechanizmu uniezależniającego dyskurs o przyszłości regionu od kalendarza i kampanii wyborczej, duża różnorodność działań proinnowacyjnych na DŚ i konieczność ich koordynacji.

9 Od DCZT do EIT, Konferencja podsumowująca projekt, Wrocław 13.04.07 Uwarunkowania regionalne (2) W Polsce brak jest procedur i ośrodków, zajmujących się programowaniem i zarządzaniem rozwojem regionalnym. Powstające dokumenty i strategie nt. rozwoju regionów charakteryzuje duży stopień ogólności. Nieumiejętność definiowania potencjału endogenicznego regionu i jego wykorzystania jest podstawową przeszkodą uniemożliwiającą długofalowy rozwój. Realizowane działania mają brak ten wypełnić.

10 Od DCZT do EIT, Konferencja podsumowująca projekt, Wrocław 13.04.07 Dolnośląskie Centrum Studiów Regionalnych – DCSR (1) projekt finansowany ze środków ZPORR Działanie 2.6, Partnerzy: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Politechnika Wrocławska, Budżet: ~1,1 mln zł

11 Od DCZT do EIT, Konferencja podsumowująca projekt, Wrocław 13.04.07 Dolnośląskie Centrum Studiów Regionalnych – DCSR (2) analiza Regionalnych Strategii Innowacyjnych w krajach UE, analiza wdrażania Dolnośląskiej Strategii Innowacji, analiza zasobów intelektualnych Dolnego Śląska (pozycja Regionu w ERA) Pilotowe strategie branżowe, subregionalne i celowane, prognozowanie skutków planowanych dużych przedsięwzięć gospodarczych i społecznych w Regionie studia nad wdrażaniem przedsięwzięć budujących e-Region na Dolnym Śląsku doradztwo na rzecz JST i przedsiębiorstw Regionu, akcesja DŚ do programów UE na rzecz budowy GOW.

12 Od DCZT do EIT, Konferencja podsumowująca projekt, Wrocław 13.04.07 Makroregion innowacyjny. Foresight Technologiczny dla Dolnego Śląska (1) projekt finansowany ze środków SPO WKP Działanie 1.4.5, Partnerzy: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Politechnika Wrocławska, Budżet: ~1,2 mln zł

13 Od DCZT do EIT, Konferencja podsumowująca projekt, Wrocław 13.04.07 Makroregion innowacyjny. Foresight Technologiczny dla Dolnego Śląska (2) analiza renomowanych prognoz (japońskiej, amerykańskiej i europejskiej) w zakresie rozwoju nauki i technologii, pod kątem ich przydatności dla rozwoju Dolnego Ś ląska, analizę potencjału naukowego (z podziałem na specjalizacje, placówki naukowe i dorobek), analizę dorobku innowacyjnego (wykaz oryginalnych osiągnięć naukowych gotowych do wdrożenia), typowanie specjalizacji regionu, ocenę ekspansywności innowacyjnej środowisk społeczno- gospodarczych w regionie, opracowanie scenariusza zagrożeń społecznych Dolnego Śląska, Stworzenie prognozy rozwoju sieci osiedleńczej i komunikacyjnej dla D Ś.

14 Od DCZT do EIT, Konferencja podsumowująca projekt, Wrocław 13.04.07 Inne projekty ze znaczącym udziałem uczelni wrocławskich Foresight technologiczny w zakresie materiałów polimerowych (koordynator: GIG, budżet- 5.2 mln. PLN, budżet PWr – 1 mln PLN, w tym UMWD – 300 tys. PLN), Biuro Koordynacji Wdrażania Dolnośląskiej Strategii Innowacji. (koordynator: UMWD, budżet PWr – ok.1mln PLN) RegStrat -Strategic Policy Intelligence Tools for Better Science and Technology Investment Strategies in Europe's Regions, 6PR UE (budżet PWr – 50 k).

15 Od DCZT do EIT, Konferencja podsumowująca projekt, Wrocław 13.04.07 DCSR+Foresight…; dorobek naukowy

16 Od DCZT do EIT, Konferencja podsumowująca projekt, Wrocław 13.04.07 http://www.dcsr.wroc.pl/12 Dorobek dostępny w sieci http://www.foresight.wroc.pl/

17 Od DCZT do EIT, Konferencja podsumowująca projekt, Wrocław 13.04.07 Przykłady działań w UE, regionalne Think-tank IReR - Istituto Regionale di Ricerca della; Lombardia URENIO - The Urban and Regional Innovation Research Unit; Saloniki SEZ - Steinbeis-Europa-Zentrum; Stuttgart, Forfàs; Irlandia

18 Od DCZT do EIT, Konferencja podsumowująca projekt, Wrocław 13.04.07 Zarządzanie regionalne przedmiotem badań naukowych Nowa dolnośląska specjalność naukowa? Konieczność transferu wiedzy z zakresu zarządzania w biznesie, do zarządzania regionem, terminy: zarządzanie, przewaga konkurencyjna, ekspansywność, innowacyjność, GOW, narzędzia SPI, marketing i wiele innych, zaczynają być odnoszone do gospodarek krajów i regionów, Stosuje się ponad dwadzieścia metod i systemów zarządzania w gospodarce, aktualność tematyki zarządzania regionalnego (termin: Regional Management, sprawdzony przeglądarką Google, występuje około tysiąca razy, a wszystkie opracowania są bardzo młode).

19 Od DCZT do EIT, Konferencja podsumowująca projekt, Wrocław 13.04.07 Regiony przedmiotem systematycznych badań; narzędzia European Innovation Scoreboard (pomiar innowacyjności państw i regionów przy wykorzystaniu 26 wskaźników), Massachusetts Innovation Economy Index (pomiar innowacyjności sektorów; 1997, 20 wskaźników), Region Lazio Innovation Scoreboard (pomiar innowacyjności regionów; program pilotowy w latach 2002-2005, 23 wskaźniki), Regional Innovation Scoreboard (IRER, pomiar innowacyjności regionów, narzędzie zalecane od 2003 roku przez Komisję Europejską od 2003 r, 17 wskaźników), OECD Science, Technology and Industry Outlook

20 Od DCZT do EIT, Konferencja podsumowująca projekt, Wrocław 13.04.07 Innowacyjność krajów i regionów; badania

21 Od DCZT do EIT, Konferencja podsumowująca projekt, Wrocław 13.04.07 Forfas, badania porównawcze, przykłady

22 Od DCZT do EIT, Konferencja podsumowująca projekt, Wrocław 13.04.07 Forfas, badania porównawcze, przykłady

23 Od DCZT do EIT, Konferencja podsumowująca projekt, Wrocław 13.04.07 Forfas, badania porównawcze, przykłady

24 Od DCZT do EIT, Konferencja podsumowująca projekt, Wrocław 13.04.07 Forfas, badania porównawcze, przykłady

25 Od DCZT do EIT, Konferencja podsumowująca projekt, Wrocław 13.04.07 Wnioski Realizacja projektów umożliwia: wsparcie władz regionalnych profesjonalnymi analizami, wzmocnienie roli środowiska akademickiego w kształtowaniu polityki gospodarczej i społecznej dla Dolnego Śląska, skoncentrowanie potencjału naukowego ogółu uczelni i instytutów PAN na zagadnieniach kluczowych dla Regionu, stworzenie dodatkowego i znaczącego źródła finansowania badań i pozyskania wartości dodanej(artykuły, książki, konferencje, doktoraty, habilitacje), kontakt z wiodącymi zespołami badawczymi UE, utworzenie nowego podmiotu naukowego - DCSR o charakterze regionalnego Think-Tank.

26 Od DCZT do EIT, Konferencja podsumowująca projekt, Wrocław 13.04.07 Dolnośląskie Centrum Studiów Regionalnych – DCSR. Środowiskowy Think-Tank Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Od Dolnośląskiego Centrum Zaawansowanych Technologii do Europejskiego Instytutu Technologicznego Wrocław, 13.04.2007r. Rola wrocławskiego środowiska naukowego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google