Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WYKŁAD IV PRZYWÓDZTWO I WŁADZA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WYKŁAD IV PRZYWÓDZTWO I WŁADZA"— Zapis prezentacji:

1 WYKŁAD IV PRZYWÓDZTWO I WŁADZA

2 CZYM JEST WŁADZA? Władza jednostki – jej zdolność do wywierania wpływu na innych minus zdolność innych członków grupy do wywierania wpływu na jednostkę; zakłada się jako cechę definicyjną – asymetrię wpływu (Wojciszke 2006). Władza społeczna (nad innymi, nie nad sobą) - zdolność ukierunkowywania zachowań innych ludzi niezależnie od tego, czy jest to zgodne z ich interesem i wolą. Tam, gdzie przeważa zgodność interesów i woli współzależnych osobników, zbędne są stosunki oparte na władzy. Władza w organizacji –umiejętność wpływania na zachowania jednostek lub grupy w dążeniu do określonych celów, założonych przez organizację lub osoby sprawujące w niej władzę. Władza opiera się na zależności jako podstawowej relacji pomiędzy sprawującym władzę a podwładnymi. Im większa zależność, tym większa władza.

3 SKĄD SIĘ BIERZE WŁADZA? W miarę rozwoju grupy, jej rozrostu liczebnego, liczby zadań, stopnia ich skomplikowania i specyfikacji ról pełnionych przez poszczególnych członków, a także wewnętrznego różnicowania statusu – konstytuuje się hierarchia władzy i wyłaniają się przywódcy (liderzy) (Wojciszke 2006).

4 HISTORIA MAKIAWLIZMU Władza może być utożsamiana z dominacją i kontrolą, a pierwszym umysłem to dostrzegającym i opisującym z brutalną szczerością był Nicolo Machiavelli. „…wszak sposób, w jaki się żyje jest tak różny od tego, w jaki się żyć powinno, że ten, kto chce postępować tak, jak się powinno postępować, a nie tak, jak się postępuje, gotuje raczej swoją klęskę, niż zapewnia panowanie…” Książę (1513, wyd. 1532)

5 KSIĄŻĘ Jedną z inspirujących dla Machiavellego postaci był współczesny mu Cezar Borgia, syn kardynała Rodrigo Borgii (późniejszego papieża Aleksandra VI), biskup Pampeluny, Walencji, kardynał, później włoski polityk i książę Romanii.

6 MAKIAWELIZM Machiavelli jest uważany za pioniera empirycznej nauki o państwie i sztuce rządzenia. Uważał, że odkrył prawa społeczne, które książę (władca) może i powinien wykorzystać. Choć cele władcy są bez wątpienia szczytne – zakończenie bratobójczych wojen, przywrócenie pokoju, wygnanie barbarzyńców – to do ich realizacji musi przecież używać środków, które już szczytne nie są. Książę nie może wahać się przed ich użyciem, gdyż zostanie pokonany przez tych, którzy okazali się bardziej od niego bezwzględni. Obawiając się zła, ulegnie jedynie większemu złu. W kluczowym fragmencie Machiavelli pisze o wymarzonym władcy: „Nie powinien porzucać dobrego, gdy można, lecz umieć czynić zło, gdy trzeba”

7 RODZAJE WŁADZY Wg klasyka myśli społecznej, Maxa Webera, który władzę definiuje jako „szansę przeprowadzenia swej woli”, a więc pewną potencjalność, władzę można podzielić na: władzę charyzmatyczną - opartą na przekonaniu ulegających jej osób o szczególnych, nadzwyczajnych cechach przywódcy i prawomocności ustanowionych przez nią norm; władzę tradycyjną - opierającą się na wierze w trwałość pewnego porządku i jego prawomocność (mogła mieć postać patriarchatu, matriarchatu lub gerontokracji); władzę legalną (racjonalną) - pochodzącą z mianowania lub wyboru dokonanego na podstawie prawnie usankcjonowanych procedur, opierającą się na przekonaniu o legalności norm prawnych i o uprawnieniu osób sprawujących władzę do wydawania poleceń na mocy tych norm

8 PODSTAWY WŁADZY W kontekście organizacji i działania profesjonalnego definiuje się 5 podstaw władzy (French i Raven): przymus - zdolność do wywoływania wśród podwładnych niepożądanych stanów oraz pozbawiania ich stanów pożądanych, nagradzanie - zdolność do wywoływania wśród podwładnych pożądanych stanów oraz pozbawiania ich stanów niepożądanych, prawomocność - zdolność do wywoływania wśród podwładnych poczucia zobligowania i odpowiedzialności, oparta na normach wyznawanych przez podwładnych, eksperckość - zdolność do wywoływania wśród podwładnych przekonania, że przełożony ma wiedzę i doświadczenie im niedostępne, akceptowanie - zdolność do wywoływania wśród podwładnych poczucia, że są akceptowani i doceniani przez przełożonego.

9 PODSTAWY WŁADZY Późniejsze badania potwierdziły założenia twórców koncepcji o dominacji jednej z podstaw władzy - jej prawomocności: spostrzeganie przełożonego jako prawomocnego sprzyja przypisywaniu mu pozostałych atrybutów/podstaw władzy. Polskie i amerykańskie badania pokazują, że najsilniej powiązane podstawy władzy, to eksperckość (fachowość) i akceptacja (tym lepiej cenimy akceptację ze strony szefa, im bardziej uważamy go za eksperta i odwrotnie).

10 WYŁANIANIE SIĘ PRZYWÓDZTWA
Teorie cech - pozycję przywódcy osiągają osoby o szczególnych cechach; m.in. The Great Man Theory (teoria wielkiego człowieka) autorstwa XIX-wiecznego pisarza Thomasa Carlyle’a, uzupełniona przez Herberta Spencera. Teorie behawioralne – przywódcami zostają osoby zachowujące się w grupie w odpowiedni w danej sytuacji sposób.

11 TEORIE CECH PRZYWÓDCY Pierwsze badania (Manna i Stodgilla) nie przyniosły spodziewanych efektów (siły związków korelacyjnych). Na długo w teoriach przywództwa zapanował zatem pogląd o słabym związku cech osobowościowych z siłą przywództwa. W latach 80-tych XX wieku, powtórne analizy kazały zweryfikować ten pogląd. Wskazano (Lord, De Vader) na stosunkowo silną korelację takich cech, jak: inteligencja, r=0,5 cechy związane ze stereotypem męskości (aktywność, sprawczość, r=0,34 ekstrawersja, towarzyskość, empatia, r=0,26 przystosowanie (brak objawów zaburzeń zachowania), zrównoważenie emocjonalne, r=0,24 Dominacja, r=0,13

12 WŁADCY I PRZYWÓDCY

13 WŁADCY I PRZYWÓDCY


Pobierz ppt "WYKŁAD IV PRZYWÓDZTWO I WŁADZA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google