Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

TGPE - październik 20061 Kompleksowy rynek energii elektrycznej Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie 00-950 Warszawa, ul. Krucza 6/14 Leszek Cuber.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "TGPE - październik 20061 Kompleksowy rynek energii elektrycznej Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie 00-950 Warszawa, ul. Krucza 6/14 Leszek Cuber."— Zapis prezentacji:

1 TGPE - październik Kompleksowy rynek energii elektrycznej Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie Warszawa, ul. Krucza 6/14 Leszek Cuber Południowy Koncern Energetyczny S.A.

2 TGPE - październik Opracowanie Kompleksowy rynek energii elektrycznej wykonane przez TGPE jest wyjściem naprzeciw propozycjom zmian zasad działania rynku energii elektrycznej zawartym wProgramie dla elektroenergetyki, zatwierdzonym przez Rząd RP w dniu 28 marca 2006 roku.

3 TGPE - październik W szczególności przewiduje się: Wprowadzenie mechanizmów rynkowych w zakresie wytwarzania i dostarczania energii, odtwarzania i powstawania nowych zdolności wytwórczych oraz przesyłowych, prowadzących do podniesienia efektywności działania firm energetycznych; Odejście od zatwierdzania taryf na rzecz ich kontroli przy zwiększeniu odpowiedzialności firm energetycznych za wyznaczane taryfy, co pozwoli na uelastycznienie stawek opłat i łatwość ich obniżania Ujednolicenie zasad ewidencji kosztów dla celów kontroli cen energii elektrycznej i opłat przesyłowych, w oparciu o wytyczne przygotowane przez Prezesa URE Wprowadzenie ułatwień w korzystaniu z rynku energii dla gospodarstw domowych i małych odbiorców przemysłowych poprzez wprowadzenie konkurujących ze sobą dostawców usług kompleksowych oraz określenie standardowych wymagań technicznych i procedur przy zmianie sprzedawcy energii elektrycznej. Program dla elektroenergetyki przewiduje, że w 2006 r. zostanie przygotowana nowa ustawa wprowadzająca mechanizmy efektywnościowe do energetyki oraz spójna z regulacjami UE. Nastąpi znaczne uproszczenie regulacji ustawowych oraz zwiększenie swobody działania firm energetycznych przy zachowaniu nadzoru organów regulacyjnych.

4 TGPE - październik Stan obecny rynku energii Scentralizowany rynek bilansujący Dominująca pozycja operatora systemu przesyłowego Ograniczone możliwości handlowe – tylko do 12:00 dnia poprzedniego Brak możliwości aktywnego działania wytwórców i odbiorców (RB) Wadliwy (nierynkowy) system cenotwórstwa i rozliczania na Rynku Bilansującym Brak bilansowania na podstawie ofert bieżących Brak sygnałów rynkowych (cenowych) do inwestycji

5 TGPE - październik Najważniejsze konieczne zmiany Decentralizacja rynku bilansującego poprzez zwiększenie uprawnień uczestników w zakresie ustalania własnych programów pracy Wprowadzenie rynku dnia bieżącego w ramach RB Optymalizacja pracy jednostek wytwórczych realizowana przez uczestników Cena energii bilansującej ustalana jako krańcowa, na podstawie ofert w ciągu dnia produkcji Rozszerzenie zakresu RUS i wprowadzenie ofertowej sprzedaży Zachęty do inwestycji realizowane m. in. poprzez rynek zdolności wytwórczych i rynek ograniczeń Uproszczenie handlu międzynarodowego poprzez połączone aukcje giełdowe na sprzedaż energii i zdolności przesyłowych

6 TGPE - październik W ramach projektu zostały przedstawione możliwości wprowadzenia następujących segmentów rynkowych: Zdecentralizowany rynek bilansujący dnia następnego; AK Rynek bilansujący dnia bieżącego; AK Rynek regulacyjnych usług systemowych; MF Rynek zdolności wytwórczych; AP Rynek zdolności przesyłowych (ograniczeń sieciowych); AP Rynek skoordynowanych aukcji zdolności przesyłowych połączeń transgranicznych; TS Zakres projektu

7 TGPE - październik Rynek Dnia Następnego i Rynek Dnia Bieżącego Arkadiusz Krakowiak Elektrownia Kozienice S.A. Kompleksowy rynek energii elektrycznej

8 TGPE - październik Rynek Dnia Następnego (RDN) - stan obecny Ograniczone możliwości handlu – tylko do godz. 12:00 dnia poprzedniego Aktywni uczestnicy RDN – wytwórcy i OSP (brak możliwości aktywnego działania dla odbiorców mających odbiory regulowane) RDN – jest mechanizmem bilansującym, charakteryzującym się małą możliwością aktywności uczestników przy znaczącym zaangażowaniu w procesy bilansowania OSP Brak sygnałów cenowych w przypadku ograniczonych zdolności wytwórczych - lato 2006

9 TGPE - październik RDN – proponowane zmiany Oddzielenie handlu bilateralnego energią od fizycznego bilansowania zapotrzebowania i produkcji Dopuszczenie do aktywnego bilansowania przez Odbiorców posiadających tzw. odbiory regulowane Uczestnicy sami ustalają i przekazują do weryfikacji OSP programy pracy/poboru Wprowadzenie rynkowych zasad zakupu części RUS

10 TGPE - październik RDN – zalety proponowanych zmian Neutralność finansowa OSP (Operator nie ponosi kosztów bilansowania) Odbiorcy posiadający odbiory aktywne mają możliwość dostosowania poboru energii do zmieniającej się ceny Zwiększenie aktywności Uczestników poprzez przeniesienie szeregu decyzji obecnie podejmowanych przez OSP na Uczestników tego rynku Wprowadzenie korelacji pomiędzy RDN i Regulacyjnymi Usługami Systemowymi

11 TGPE - październik Zalety wynikające z wprowadzenia RDB Umożliwienie Uczestnikom rynku (w czasie rzeczywistym) dostosowania pracy/poboru własnych jednostek do zmieniających się warunków w sieci Zwiększenie wolumenu transakcji zawieranych na rynku konkurencyjnym = ograniczenie transakcji na RB Uczestnicy dla których wystąpiło niezbilansowanie pokrywają rzeczywiste koszty wynikające z działań podejmowanych przez OSP w celu zbilansowania systemu (OSP jest neutralny) Ceny energii bilansującej są wyznaczane na podstawie zgłoszonych ofert (nie podlegają korekcie OSP)

12 TGPE - październik W jaki sposób to osiągnąć ???

13 TGPE - październik Harmonogram wymiany informacji pomiędzy Uczestnikami Rynku a OSP

14 TGPE - październik Dzień N-2 - Analiza stanu systemu i wymiana informacji OSP analizuje stan techniczny sieci i prognozuje warunki pracy systemu przesyłowego w dniu produkcji I. W dobie N-2 do godz 16:00 OSP przekazuje uczestnikom rynku następujące informacje: prognozę całkowitego zapotrzebowania w systemie planowaną wymianę międzysystemową planowaną produkcję na rynkach lokalnych i w jednostkach będących w dyspozycji OSP planowane zapotrzebowanie do pokrycia przez JWCD planowane rezerwy: sekundową, minutową, 15-minutową, odtworzeniową ograniczenia węzłowe dotyczące min liczby jednostek, min mocy prowadzone prace remontowe wraz z wynikającymi z tych prac ograniczeniami

15 TGPE - październik Dzień N-1 (faza 1) Faza 1 – faza wymiany informacji pomiędzy uczestnikami i OSP I. Do godz 10:00 – OSP w razie potrzeby koryguje informacje z doby N-2 II. Do godz 12:00: Wytwórcy przekazują do OSP na dobę N wstępne plany pracy poszczególnych jednostek wytwórczych (w rozbiciu na 15 min) Odbiorcy przekazują do OSP na dobę N wstępne plany poboru dla każdego swojego węzła w (w rozbiciu na 15 min) Wytwórcy i Odbiorcy (którzy mają możliwość regulacji pobieranej mocy w węzłach) przekazują do OSP Oferty Bilansujące (w rozbiciu na 15 min) Wytwórcy przekazują do OSP na dobę N oferty na RUS Plany pracy powinny uwzględniać: parametry techniczne jednostek wytwórczych takie jak: czasy rozruchu, czasy dociążania i odciążania generatorów ograniczenia sieciowe (tylko w takim zakresie w jakim zostały zakupione przez Uczestników rynku)

16 TGPE - październik Dzień N-1 (faza 2) Faza 2 – faza planistyczna OSP III. Do godz 18:00 w dobie N-1 OSP w ramach fazy planistycznej przeprowadza następujące działania: Dokonuje analizy otrzymanych od Uczestników planów pracy i ofert Przeprowadza symulację pracy systemu dla otrzymanych planów pracy Zakupuje niezbędne wielkości rezerw mocy Wskazuje pożądane korekty w planach pracy Wskazuje prognozowaną ilość energii kupowanej/sprzedawanej na zbilansowanie oraz publikuje prognozowaną cenę i wolumen całkowity energii na RB Uczestnik którym zawarł transakcje RUS z OSP jest zobowiązany uwzględnić te wielkości w programach pracy składanych w kolejnych fazach. IV. Do godz 18:00 OSP informuje Uczestników rynku o wynikach przeprowadzonej fazy planistycznej.

17 TGPE - październik Doba N-1 (faza 3) Faza 3 – faza ustalająca V. Do godz 22:00 Uczestnicy rynku po otrzymaniu od OSP informacji : O stanie systemu O zakupionych przez OSP rezerwach mocy dokonują uaktualnienia planów pracy i przesyłają do OSP : Programy pracy jednostek wytwórczych (wytwórcy) Programy poboru energii w węzłach systemu (odbiorcy) Oferty bilansujące. VI. Do godz 23, po korekcie, OSP wysyła do uczestników programy pracy do realizacji przy obligatoryjnych pierwszych dwóch godzinach (0:00-2:00): Korekta programu oznacza zawarcie transakcji z OSP (z ofert bilansujących) Korekty programów powtarzane są co dwie godziny – w razie potrzeby.

18 TGPE - październik Harmonogram wymiany informacji w dniu N-1

19 TGPE - październik Harmonogram wymiany informacji w dniu N

20 TGPE - październik Doba N+1 Uczestnicy przesyłają do OSP informacje o USE dla doby N Doba N+2 OSP dokonuje rozliczenia zawartych przez Uczestnika transakcji na Rynku Bilansującym Rozliczenia bilansowania W rozliczeniach stosuje się ceny krańcowe: Cena zakupu energii bilansującej przez OSP od wytwórców i aktywnych odbiorców jest wyznaczana jako cena krańcowa z ofert przyrostowych Cena sprzedaży energii bilansującej przez OSP do wytwórców i aktywnych odbiorców jest wyznaczana jako cena krańcowa z ofert redukcyjnych. Kolejne etapy funkcjonowania rynku energii

21 TGPE - październik Rynek regulacyjnych usług systemowych (RUS) Mariusz Frystacki Elektrownia Rybnik S.A.,Grupa EDF Kompleksowy rynek energii elektrycznej

22 TGPE - październik Cele rynku RUS Stabilność świadczenia usług systemowych Możliwość oferowania usługi rezerwy pierwotnej, wtórnej w systemie ofertowym – wykorzystania Wprowadzenie rezerwy 15 minutowej Uwzględnienie w ofercie na rezerwę odtworzeniową kosztów rozruchu

23 TGPE - październik Zasady rynku RUS Umowy o świadczenie RUS są zawierane na minimum 5 lat Rocznie ustala się stawki za gotowość rezerwy pierwotnej i wtórnej Cena za wykonanie jest ustalana na podstawie ofert składanych przez wytwórców Oferta na rezerwę odtworzeniową uwzględnia koszty rozruchu bloków z różnych stanów termicznych

24 TGPE - październik Główne założenia do działania rynku regulacyjnych usług systemowych są następujące: Regulacyjne usługi systemowe zakupuje się w trybie przetargów na okresy minimum 5 letnie Płatności za regulacyjne usługi systemowe obejmujące składnik płatności za wykonanie usługi wyznacza się na podstawie ofert dla usług obejmujących: regulację pierwotną, wtórną, regulację 15 minutową oraz rezerwę odtworzeniową Płatności za gotowość usług obejmujących regulację pierwotną i wtórną, wyznacza się na podstawie stawek określonych w przetargach corocznych. Rynek usług systemowych

25 TGPE - październik Rodzaje usług i zasady ustalania stawek LpLp Rodzaj usługi systemowej Ustalenie stawki Utrzymanie gotowości Wykorzystanie 1Rezerwa sekundowa - regulacja pierwotnaRoczneOfertowe 2Rezerwa minutowa - regulacja wtórnaRoczneOfertowe 3Regulacja 15 minutowa-Ofertowe 4Rezerwa odtworzeniowa-Ofertowe 5Praca jednostki wytwórczej z zaniżeniem lub zawyżeniemRoczne 6Automatyczna regulacja napięcia i mocy biernejRoczne 7 Gotowość do pracy w układach wydzielonych Roczne

26 TGPE - październik Harmonogram zakupu usług ofertowych

27 TGPE - październik Pasma poszczególnych rezerw

28 TGPE - październik Przykład oferty na rezerwę odtworzeniową

29 TGPE - październik Zalety rynku RUS Elastyczny system ofertowy Ceny za wykonanie są ustalane na podstawie ofert wytwórców Wprowadza się rezerwę 15 minutową Wprowadza się możliwość uwzględnienia kosztów rozruchu w płatnościach za rezerwę odtworzeniową

30 TGPE - październik Rynek Zdolności Wytwórczych Artur Pychowski Departament Handlu Energią, Paliwami i Emisjami BOT Górnictwo i Energetyka S.A. Kompleksowy rynek energii elektrycznej

31 TGPE - październik Potrzeba Rynku Zdolności Wytwórczych Bezpieczeństwo energetyczne – konieczność istnienia odpowiedniej wielkości zdolności wytwórczych. Zdolności wytwórcze, jakie można użyć, dyspozycyjne i możliwe do wykorzystania ze względu na warunki sieciowe, muszą być co najmniej o 15% większe od wielkości poboru energii elektrycznej. Budowa nowych mocy wytwórczych - Dyrektywa EC/54/2003 przewiduje swobodę inwestycji w zdolności wytwórcze wprowadzając tzw. procedurę autoryzacji oznaczającą, że każdy kto spełni określone wymagania techniczne i ekologiczne może podejmować takie inwestycje. Gdyby procedura autoryzacji nie skutkowała dostatecznymi inwestycjami w zdolności wytwórcze, kraj członkowski może wprowadzić procedurę przetargową.

32 TGPE - październik Dotychczasowe doświadczenia i problemy Nieskuteczność procedury autoryzacji: –Brak dostatecznie silnych sygnałów cenowych do dokonywania wieloletnich inwestycji w nowe moce – problemy z finansowaniem. Problemy z zastosowaniem procedury przetargowej: –Konieczność przekazywania pomocy publicznej dla części inwestorów, problem z równym traktowaniem starych i nowych inwestorów.

33 TGPE - październik Dotychczasowe doświadczenia i problemy Alternatywą w obecnym systemie jest oczekiwanie, aż na skutek braku rezerw mocy gwałtownie wzrosną ceny energii elektrycznej. Brak rezerw mocy doprowadzi do wysokich cen energii, jak również do jej niedoboru, co może zagrozić bezpieczeństwu energetycznemu państwa oraz w znacznym stopniu zahamować rozwój gospodarki.

34 TGPE - październik Rynek Zdolności Wytwórczych (RZW) Aby zapobiec obserwowanym już negatywnym tendencjom w podsektorze wytwarzania energii elektrycznej, Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie proponuje wprowadzenie pewnego rodzaju płatności za moc. Spośród wielu metod takiej płatności najbardziej obiecujące są rynki zdolności wytwórczych. Rynki takie działają z sukcesem w USA. Dlatego TGPE proponuje rozważenie wprowadzenia w Polsce rynku zdolności wytwórczych. Wprowadzenie takiego rynku jest szczególnie ważne w obliczu silnie wzrastającego zapotrzebowania przy malejących jednocześnie zdolnościach wytwórczych (starzenie się jednostek wytwórczych, niska sprawność, coraz wyższe wymagania ekologiczne).

35 TGPE - październik Założenia do zasad działania RZW Zdolności wytwórcze są nabywane w podobny sposób jak energia elektryczna. Obowiązek nabywania zdolności wytwórczych jest nałożony na podmioty, które tych zdolności potrzebują tj. na nabywców energii elektrycznej lub na podmiot działający w ich imieniu. Centralny rynek zdolności wytwórczych działa w obszarze sieci przesyłowej. Kontrola obowiązku nabycia zdolności wytwórczych spoczywa na Operatorze Systemu Przesyłowego (OSP).

36 TGPE - październik Rynek Zdolności Wytwórczych działa w systemie rocznym z dodatkowo funkcjonującym rynkiem bilansującym zdolności wytwórczych. Nabywcy energii elektrycznej z jednostek wytwórczych przyłączonych do sieci, w której działa Rynek Zdolności Wytwórczych, są zobowiązani do nabycia zdolności wytwórczych w wielkości co najmniej 115% ich największego zapotrzebowania. Wytwórca, który sprzedał zdolności wytwórcze jest obowiązany utrzymywać jednostki wytwórcze w odpowiedniej gotowości i składać oferty na rynku bilansującym danego operatora oraz dokonywać remontów w czasie uzgodnionym z OSP. W przypadku, gdy wytwórca nie stosuje się do obowiązków, o których mowa powyżej, operator może zastosować odpowiednie kary. Funkcjonowanie RZW

37 TGPE - październik Zalety RZW Zdolności wytwórcze są kupowane przez odbiorców energii elektrycznej, co powoduje, że są one kupowane na warunkach rynkowych. Wytwórcy energii elektrycznej są zainteresowani sprzedażą zdolności wytwórczych na dłuższe okresy lat. Kontrakty zawarte na dłuższe okresy czasowe ułatwiają finansowanie inwestycji w nowe moce wytwórcze.

38 TGPE - październik Rynek Zdolności Przesyłowych Artur Pychowski Departament Handlu Energią, Paliwami i Emisjami BOT Górnictwo i Energetyka S.A. Kompleksowy rynek energii elektrycznej

39 TGPE - październik Ograniczenia przesyłowe Każdy system elektroenergetyczny ma ograniczone zdolności przesyłowe. Ograniczenia w przesyle zmuszają do zakupu energii droższej (z droższych jednostek wytwórczych) w miejsce energii tańszej, której ze względów na te ograniczenia nie można przesłać. W Polsce, poza szczególnymi przypadkami, nie występują ograniczenia zdolności przesyłowych poszczególnych linii. Większość ograniczeń wynika z potrzeby zapewnienia poziomów napięć lub z zasady niezawodności N-1.

40 TGPE - październik Założenia Rynku Ograniczeń Przesyłowych (ROP) Głównym założeniem proponowanego systemu jest przyjęcie, że ograniczenia są usuwane, gdy następuje zakup energii z jednostek, które muszą pracować ze względu na te ograniczenia. System zarządzania ograniczeniami zmierza do tego, aby energię tę kupowali nabywcy energii elektrycznej zamiast, jak dotychczas, OSP.

41 TGPE - październik Założenia ROP Prezentowany rynek ograniczeń przesyłowych został przygotowany przy następujących założeniach: Dotyczy ograniczeń sieciowych występujących w sposób ciągły Ograniczenia chwilowe wynikające z awarii lub innych nieprzewidzianych działań są zarządzane przez OSP, a koszty ich usuwania są pokrywane w taryfie OSP pozostaje neutralny wobec kosztów usuwania ograniczeń występujących permanentnie System zarządzania nie ma wpływu na techniczne aspekty prowadzenia ruchu systemu System zarządzania jest prosty do wdrożenia poprzez uzupełnienie obecnego systemu rozliczeń OSP prostym systemem weryfikacji ograniczeń.

42 TGPE - październik Zasady działania ROP (1) Rynek ograniczeń przesyłowych jest wprowadzany w następujący sposób: i.OSP publikuje Plan Koordynacyjny Roczny (PKR) wskazując w nim ograniczenia węzłowe w formie minimalnej ilości jednostek wytwórczych w węzłach oraz minimalnej mocy w węźle – jest to normalne działanie OSP, a PKR jest publikowany raz do roku ii.Następuje wyliczenie wielkości całkowitej energii, jaka jest potrzebna z jednostek pracujących w ograniczeniach iii.Następuje wyliczenie procentowego udziału energii z ograniczeń do całkowitego zapotrzebowania na energię w systemie elektroenergetycznym w tzw. paśmie iv.Nabywcy energii elektrycznej kupujący energię bezpośrednio do wytwórców przyłączonych do sieci przesyłowej mają obowiązek kupienia energii z jednostek pracujących ze względu na ograniczenia w ustalonej proporcji (procentowy udział).

43 TGPE - październik Zasady działania ROP (2) v.Nabywcy kupujący energię u wytwórców ustalają (w dyskusji bilateralnej), jaka cześć tej energii jest z ograniczeń i zobowiązują wytwórcę, aby tę informację przekazał OSP vi.Kupując energię z ograniczeń nabywcy nie są ograniczeni terytorialnie - mogą nabywać energię elektryczną ze wszystkich jednostek wytwórczych na terenie całego kraju z listy wskazanej przez OSP vii.Wytwórcy zgłaszając umowy sprzedaży wskazują, jaka część energii sprzedana danemu odbiorcy jest energią z ograniczeń viii.OSP sprawdza czy ograniczenia zostały usunięte poprzez umowy sprzedaży pomiędzy wytwórcami i nabywcami. Jeżeli wszystkie ograniczenia zostały usunięte proces zarządzania jest zakończony. ix.Jeżeli pewna część ograniczeń nie została usunięta poprzez umowy sprzedaży, OSP usuwa te ograniczenia, a kosztem ich usuwania obciąża nabywców, którzy nie spełnili obowiązku zakupu ustalonego wolumenu energii z ograniczeń.

44 TGPE - październik Zalety proponowanego systemu Neutralność OSP Poddanie zakupu energii z ograniczeń regułom rynkowym – ustalenie kosztów energii z ograniczeń poprzez mechanizmy rynkowe Likwidacja części kosztów odnoszących się do ograniczeń na rynku bilansującym – możliwość obniżenia taryfy przesyłowej Włączenie KDT i energii z MIE w mechanizm usuwania ograniczeń oraz możliwość adaptacji w przypadku częściowego lub całkowitego rozwiązania KDT

45 TGPE - październik Działania wspomagające Proponowany system usuwania ograniczeń będzie bardziej efektywny, jeżeli podejmie się szereg działań wspomagających, takich jak: Analiza istniejących ograniczeń oraz ich podział na: elektrowniane, ciepłownicze, eksportowe i sieciowe Przydzielenie do usuwania poprzez proponowany system tylko ograniczeń sieciowych, podczas gdy pozostałe byłyby usuwane: Elektrowniane – przez wytwórców, Ciepłownicze – przez obowiązkowy zakup energii elektrycznej produkowanej w skojarzeniu z ciepłem, Eksportowe – przez OSP w ramach przychodów z aukcji na przepustowości transgraniczne.

46 TGPE - październik Rynek Aukcji Międzynarodowych Kompleksowy rynek energii elektrycznej Tomasz Siewierski Instytut Elektroenergetyki Politechnika Łódzka

47 TGPE - październik Regulacje i stan obecny Znaczenie międzynarodowego handlu energią elektryczną i usługami w ramach UCTE, rośnie nieprzerwanie od wielu lat (bezpieczeństwo dostaw, bilansowanie, ostatnio również usługi systemowe) W obszarze UE dostęp do transgranicznych zdolności przesyłowych określony jest przez Regulację 1228/2003 W KSE i w krajach sąsiednich handel transgraniczny prowadzony jest w oparciu o skoordynowane roczne, miesięczne, i dobowe aukcje zdolności przesyłowych, tylko dla poszczególnych przekrojów Handel energią oddzielony jest od handlu zdolnościami przesyłowymi Dostępne zdolności przesyłowe określone są tylko na etapie planowania pracy KSE Administratorem systemu handlu transgranicznego jest OSP łącząc razem funkcje techniczne i handlowe. Zyski z tytułu dostępu do zdolności przesyłowych powinny być przeznaczane na dalszy rozwój połączeń transgranicznych

48 TGPE - październik Ryzyko w handlu transgranicznym Zysk Strata

49 TGPE - październik Cel proponowanych zmian Usunięcie wad obecnego systemu handlu międzynarodowego, w którym oddzielnie kupuje się zdolności przesyłowe i oddzielnie energię (ograniczenie ryzyka) Uproszczenie systemu handlu międzynarodowego-rozszerzenie obszaru handlu Rozwój giełd energii Generowanie regionalnej i lokalnej ceny referencyjnej

50 TGPE - październik OSP4 Struktura funkcjonowania OSP1 OSP2OSP3 OR3 OR2 OR4OR1 Uczestnik1 (KSE3) Uczestnik1 (KSE4) Uczestnik1 (KSE1) Uczestnik1 (KSE2)

51 TGPE - październik Model matematyczny Każdy KSE reprezentowany jest jako pojedynczy węzeł Każdy Rynek charakteryzuje jedna cena marginalna Połączenie dwóch węzłów charakteryzują odpowiednie elementy w macierzy współczynników rozpływu ( M R ) i macierz aktualnych zdolności przesyłowych - ATC ( BC ) Rozwiązujemy quasi-liniowe zadanie optymalizacji: max f( B) jeżeli F=M R * B i F 0 + F { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.pl/838393/2/slides/slide_50.jpg", "name": "TGPE - październik 200651 Model matematyczny Każdy KSE reprezentowany jest jako pojedynczy węzeł Każdy Rynek charakteryzuje jedna cena marginalna Połączenie dwóch węzłów charakteryzują odpowiednie elementy w macierzy współczynników rozpływu ( M R ) i macierz aktualnych zdolności przesyłowych - ATC ( BC ) Rozwiązujemy quasi-liniowe zadanie optymalizacji: max f( B) jeżeli F=M R * B i F 0 + F

52 TGPE - październik Wpływ importu/eksportu na ceny

53 TGPE - październik Charakterystyka wymiany

54 TGPE - październik Integracja dwóch rynków

55 TGPE - październik Procesy rynku krajowego N-1

56 TGPE - październik Procesy rynku regionalnego

57 TGPE - październik Równoległe procesy rynku krajowego

58 TGPE - październik Reguły integracji dla trzech rynków Rynek o najniższej, pierwotnej cenie krańcowej (P1, rynek M1) eksportuje na rynek o najwyższej, pierwotnej cenie krańcowej (P3, rynek M3). Zwiększa to cenę P1 i zmniejsza cenę P3 do momentu gdy: Oba rynki (M1 i M3) zostają w pełni zintegrowane, a cena P1 zrównuje się z ceną P3 W przypadku, gdy dwa pierwsze rynki (M1 iM3) zostają w pełni zintegrowane, w kolejnym kroku importują lun eksportują wspólnie na rynek M2, zgodnie z nową, zintegrowaną krzywą eksportu dla obu rynków (NECM1+M3) Jeden z dwóch rynków (M1 lub M3) zostaje odizolowany, tzn. dostępne ATC zostaną całkowicie wykorzystane (np. ATCM3=0) Rynek, dla którego ATC=0 pozostaje w izolacji (M3), a dla dwóch pozostałych rynków (M1 i M2) kontynuowana jest procedura integracji z wykorzystaniem zmodyfikowanych krzywych eksportu (NECM1 i NECM2)

59 TGPE - październik Przykład integracji dla trzech rynków

60 TGPE - październik Przykład integracji dla trzech rynków (1)

61 TGPE - październik Przykład integracji dla trzech rynków (2)

62 TGPE - październik Przykład integracji dla trzech rynków (3) Brak ograniczeńOgraniczenia na przekroju M2-M3. Przekrój M1-M2 bez ograniczeń Ograniczenia na przekroju M1-M2. Przekrój M2-M3 bez ograniczeń Ograniczenia występują na wszystkich trzech przekrojach

63 TGPE - październik Przykład integracji dla trzech rynków (4) Wyznaczanie Wolumenu

64 TGPE - październik Przykład integracji dla trzech rynków (5) Wyznaczanie Ceny

65 TGPE - październik Podsumowanie Uproszczenie międzynarodowego handlu energię elektryczna w ramach rynku N-1 Ograniczenie ryzyka w handlu międzynarodowym Utworzenie rynku regionalnego Eliminacja konieczności pośredników Rozwój giełd energii Prawidłowe i bezpośrednie impulsy cenowe stymulujące inwestycje w zdolności wytwórcze, zarządzanie popytem i rozwój fizycznych zdolności przesyłowych w wymianie transgranicznej Możliwość równoległego funkcjonowania innych rozwiązań (kontrakty na fizyczne prawo drogi, kontrakty zabezpieczające na rynku finansowym)


Pobierz ppt "TGPE - październik 20061 Kompleksowy rynek energii elektrycznej Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie 00-950 Warszawa, ul. Krucza 6/14 Leszek Cuber."

Podobne prezentacje


Reklamy Google