Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Założenia aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2006 – 2020 Dorota Skwarek Zastępca Dyrektora PUŁAWY, 19 czerwca 2012 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Założenia aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2006 – 2020 Dorota Skwarek Zastępca Dyrektora PUŁAWY, 19 czerwca 2012 r."— Zapis prezentacji:

1 Założenia aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2006 – 2020 Dorota Skwarek Zastępca Dyrektora PUŁAWY, 19 czerwca 2012 r.

2 Rola Założeń Założenia są elementem przyjętego przez Sejmik Województwa Lubelskiego toku prac nad aktualizacją Strategii. Ich celem jest: określenie przestrzeni strategicznej dla opracowania nowej generacji Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego, wskazanie sposobów oraz możliwości wyboru mechanizmów, środków pozwalających na optymalne wykorzystanie narzędzi rozwoju. 2

3 Pozycja rozwojowa województwa lubelskiego START do budowania i modelowania przyszłości regionu w wyjściowych procesach realnych 1. TRUDNY w warstwie dotychczas uśpionych potencjałów i zasobów rozwojowych 2. OPTYMISTYCZNY 3

4 Przyszły rozwój województwa lubelskiego warunkowany będzie: Efektywnym wykorzystywaniem właściwie zidentyfikowanych potencjałów rozwojowych województwa Realizacją projektów prorozwojowych, zintegrowanych i innowacyjnych 4 Uwarunkowania rozwoju województwa

5 Uwarunkowania i przesłanki aktualizacji Strategii Wdrażanie i kształt polityki regionalnej jest odzwierciedleniem występowania różnych zjawisk i procesów, które określają współczesne mechanizmy rozwoju, m.in.: 1. Uwarunkowanie globalne, a także krajowe 2. Dokumenty programowe i strategiczne 3. Przepisy prawne 5

6 Uwarunkowania globalne i krajowe Wpływ procesów globalizacji na gospodarkę i kulturę regionalną Procesy i produkty innowacyjne jako główne czynniki budowania przewag konkurencyjnych Wykorzystanie czynników kryzysowych Funkcje zewnętrznej granicy Unii Europejskiej Wpływ zwiększających się kosztów energii na procesy społeczno- gospodarcze Nowy model polityki regionalnej, który zakłada m.in.: większą koncentrację środków, przesunięcie akcentów z wyrównywania szans rozwojowych na wydobywanie specyficznych dla danego obszaru potencjałów rozwojowych. 6

7 Dokumenty programowe i strategiczne Strategia UE 2020 wzrost inteligentny wzrost zrównoważony wzrost włączający Pakiet rozporządzeń dla Polityki Spójności Wspólna Polityka Rolna oraz Polityka Rybacka 7

8 8 Dokumenty programowe i strategiczne Dokument przyjęty przez RM Dok. w trakcie oprac./aktualizacji

9 Dokumenty programowe i strategiczne - KSRR 9 1. Wspomaganie wzrostu konkurencyjności regionów Cel strategiczny 2. Budowa spójności terytorialnej i przeciwdziałanie procesom marginalizacji na obszarach problemowych 3. Usprawnianie procesów planowania i realizacji polityk publicznych mających wpływ terytorialny Efektywne wykorzystanie specyficznych regionalnych potencjałów rozwojowych Cele KSRR 2010 - 2020:

10 Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010 - 2020 KSRR 2010 – 2020 - Cel 1 Wzmacnianie funkcji metropolitalnych ośrodków wojewódzkich i integracja ich obszarów funkcjonalnych, tworzenie warunków dla rozprzestrzeniania procesów rozwojowych i zwiększania ich absorpcji poza ośrodkami wojewódzkimi, budowa podstaw konkurencyjności województw – działania tematyczne. 10

11 Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010 - 2020 KSRR 2010 – 2020 - Cel 2 Wzmacnianie spójności w układzie krajowym, wspieranie obszarów wiejskich o najniższym poziomie dostępu mieszkańców do dóbr i usług warunkujących możliwości rozwojowe, restrukturyzacja i rewitalizacja miast i innych obszarów tracących dotychczasowe funkcje społeczno-gospodarcze, przezwyciężanie niedogodności związanych z położeniem obszarów przygranicznych, szczególnie wzdłuż zewnętrznych granic UE, zwiększanie dostępności transportowej do ośrodków wojewódzkich. zagadnienia instytucjonalno-prawne KSRR 2010 – 2020 - Cel 3 11

12 Założenia aktualizacji Strategii - zasady Strategia rozwoju województwa będzie opracowywana w oparciu o zasady: Podwójnej spójności z dokumentami strategicznymi opracowanymi na poziomie UE oraz krajowym, z dokumentami strategicznymi na poziomie regionalnym Partnerstwa Elastyczności 12

13 Założenia aktualizacji Strategii - zasady cd. Trwałości i zrównoważonego rozwoju wykorzystanie endogenicznych potencjałów, efektywne i racjonalne korzystanie z zasobów Koncentracji w wymiarach: tematycznym terytorialnym (place based policy) Wiarygodności danych 13

14 Założenia Strategii wobec nowej perspektywy Wzmocnienie roli i funkcji koordynacyjnej Strategii Zintegrowanie z planowaniem przestrzennym Redukcja celów do 3 – 4 najważniejszych Zmiana z podejścia wyrównawczego na politykę zorientowaną terytorialnie (place based policy): Obszary Strategicznej Interwencji (OSI), Obszary Problemowe Wieloszczeblowe zarządzanie - mobilizowanie regionalnych i lokalnych aktorów i inicjatyw, Zorientowanie na konkretne cele, rezultaty i efekty Wyselekcjonowanie głównych potencjałów rozwojowych i oparcie rozwoju regionu o ich wykorzystanie 14

15 Podstawowe wyzwanie - przełamywanie niedorozwoju Zewnętrzna pomoc uzyskiwana ze środków publicznych może zmienić niekorzystną sytuację jedynie w przypadku, gdy zostanie ona wykorzystana w celu przyspieszenia zmian strukturalnych tj.: przyspieszony rozwój sektorów o wyższej produktywności (przemysłów zaawansowanych technologicznie i usług wiedzy); podnoszenie poziomu kwalifikacji przy jednoczesnym przeciwdziałaniu ucieczce mózgów (poprzez tworzenie wysokiej, a przynajmniej wyższej jakości miejsc pracy); rozwijanie i usprawnianie tkanki instytucjonalnej, stwarzającej korzystne warunki dla funkcjonowania firm; zwiększanie dostępności komunikacyjnej najważniejszych ośrodków wzrostu, co pozwoli na uzyskanie spójności funkcjonalnej (zewnętrznej i wewnętrznej). 15

16 Harmonogram i etapy prac nad aktualizacją SRWL ETAP PRAC 20122013 I kw.II kw.III kw.IV kw.I kw. Działania przygotowawcze, w tym opracowanie diagnozy Określenie wizji rozwoju i wyłonienie głównych potencjałów Określenie celów rozwojowych Redakcja projektu dokumentu, konsultacje, uzgodnienia Redakcja, przyjęcie przez Sejmik ostatecznej wersji zaktualizowanej Strategii 16

17 Dodatkowe informacje 17 Aktualne informacje na temat procesu aktualizacji Strategii oraz ankieta są dostępne pod adresem www.strategia.lubelskie.pl Kontakt : strategia@lubelskie.pl

18 Pozycja rozwojowa - ludność 18 W całym województwie utrzymuje się ujemne saldo przyrostu naturalnego ujemne saldo migracji

19 19 Prognoza demograficzna do 2035 roku W woj. lubelskim do 2035 roku nastąpi ubytek ludności o około 13% mieszkańców Prognozowany ubytek ludności będzie następował głównie w miastach Najbardziej narażone na problemy wyludniania się miast są powiaty: Puławski Rycki

20 Pozycja rozwojowa - rynek pracy 20 Opolski – jeden z największych udziałów sektora rolniczego w ogólnej liczbie pracujących 71% Puławski – jeden z najniższych odsetków bezrobotnych mieszkańców wsi w bezrobotnych ogółem (53,7%), – największy udział pracujących w przemyśle

21 Pozycja rozwojowa - stopa bezrobocia 21

22 Pozycja rozwojowa - rolnictwo 22 Kraśnicki Opolski Puławski Rycki Puławy - jeden z głównych ośrodków przemysłu rolno-spożywczego najmniejsze obszarowo gospodarstwa rolne w województwie Obszary potencjalnego konfliktu pomiędzy rozwojem przestrzennym a ochroną gleb o wysokiej przydatności rolniczej Źródło: Stuczyński, Łopatka 2009

23 Pozycja rozwojowa - przedsiębiorczość 23

24 Pozycja rozwojowa - sektor turystyczny 24

25 Priorytety, potencjały, wyzwania rozwojowe subregionu Potencjał innowacyjno-badawczy -wspieranie i rozwijanie współpracy w ramach klastra chemicznego Turystyka – wykorzystanie walorów przyrodniczo- kulturowych Doliny Wisły Produkcja owoców miękkich Gospodarka rybacka - największe powierzchnie użytkowanych stawów rybnych występują m.in. w powiatach: ryckim, opolskim. Wody geotermalne – wśród obszarów preferowanych do rozwoju energetyki geotermalnej należą m.in. Puławy 25


Pobierz ppt "Założenia aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2006 – 2020 Dorota Skwarek Zastępca Dyrektora PUŁAWY, 19 czerwca 2012 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google