Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Fizyka Dr Grzegorz Górski www:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Fizyka Dr Grzegorz Górski www:"— Zapis prezentacji:

1 Fizyka Dr Grzegorz Górski ggorski@univ.rzeszow.pl www: http://fonon.univ.rzeszow.pl/~gorski/wyklady.html

2 2 Literatura D. Halliday, R. Resnick Fizyka J. Orear Fizyka Sz. Szczeniowski Fizyka doświadczalna

3 3 Program Wykładu Podstawowy aparat matematyczny wykorzystywany w fizyce: wektory, pochodne, całki. Kinematyka punktu materialnego. Opis ruchu, prędkość, przyspieszenie, rzut pionowy i ukośny. Dynamika punktu materialnego. Siła, Zasady dynamiki Newtona. Praca i energia. Praca, moc, energia. Zasady zachowania energii. Kinematyka i dynamika ruchu obrotowego bryły sztywnej. Pojęcie bryły sztywnej. Opis ruchu bryły sztywnej. Zasady dynamiki dla bryły sztywnej.

4 4 Ruch drgający i falowy. Opis ruchu drgającego. Rodzaje fal. Zjawiska falowe. Kinematyczna teoria gazów. Ciśnienie, temperatura i gaz doskonały. Prawo gazów doskonałych. Zasady termodynamiki. Pierwsza i druga zasada termodynamiki. Cykl Carnota. Entropia. Elektrostatyka. Prawo Coulomba. Pole elektryczne. Prawo Gaussa. Prąd elektryczny. Prawo Ohma. Obwody prądu stałego. Siła elektromotoryczna. Pole magnetyczne. Pojęcia opisujące pole magnetyczne. Prawo Ampèrea. Prawo Faradaya. Optyka geometryczna. Odbicie i załamanie światła. Zwierciadła i soczewki.

5 5 Optyka falowa. Zasada Huygensa. Zjawisko dyfrakcji i interferencji. Siatka dyfrakcyjna. Polaryzacja światła. Elementy fizyki kwantowej. Falowa natura materii. Prawo Plancka. Zasada nieoznaczoności. Równanie Schrödingera. Fizyka atomowa i fizyka ciała stałego. Atom wodoru. Zasada Pauliego. Teoria swobodnych elektronów w metalu. Pasmowa teoria ciała stałego.

6 6 Czym jest fizyka? Fizyka jest podstawową nauką przyrodniczą, zajmującą się badaniem najbardziej fundamentalnych i uniwersalnych własności materii i zjawisk w otaczającym nas świecie. Ostatecznym celem badań fizycznych jest poznanie praw fizyki, czyli związków i korelacji między faktami i zjawiskami fizycznymi wyrażonymi w postaci wzorów matematycznych. Cechą praw fizycznych jest uniwersalność i niezmienniczość.

7 7 Pomiary, wielkości fizyczne i jednostki Pomiar – najlepszy weryfikator teorii fizycznych Wielkości fizyczne – własności ciał lub zjawisk, które można porównać ilościowo podczas pomiaru z takimi samymi własności innych ciał lub zjawisk.

8 8 Pomiary, wielkości fizyczne i jednostki Wielkości fizyczne dzielimy na podstawowe i pochodne Wielkości podstawowe – wielkości których nie definujemy lecz podajemy sposób pomiaru. Są to: długość (l), masa (m), czas (t), temperatura (T), natężenie prądu elektrycznego (i), światłość (I), ilość materii (n) Wielkości pochodne – wielkości definiowane za pomocą wielkości podstawowych, np.. Predkość, przyspieszenie, siła.

9 9 Pomiary, wielkości fizyczne i jednostki Operacyjna definicja wielkości podstawowych polega na: Wyborze odpowiedniego wzorca Ustaleniu sposobu porównania wzorca z wielkością podstawową Idealny wzorzec charakteryzuje się Łatwością dostępu Niezmienniczością Miarą wielkości fizycznej jest pewna ilość jednostek wzorca. Podając wartość wielkości fizycznej należy również podać jednostkę w której ta wielkość jest wyrażona

10 10 Pomiary, wielkości fizyczne i jednostki Zbiór jednostek wielkości fizycznych nazywamy układem jednostek. Dawne układy to: CGS (centymetr, gram, sekunda) MKS (metr, kilogram, sekunda) Od 1960 r. obowiązuje międzynarodowy układ jednostek (skrót SI – Systéme International)

11 11 Pomiary, wielkości fizyczne i jednostki Podstawowe jednostki to: Metr (m) – j. długości Kilogram (kg) – j. masy Sekunda (s) – j. czasu Amper (A) – j. natężenia prądu Kelwin (K) – j. temperatury termodynamicznej Kandela (cd) – j. światłości Mol (mol) – j. ilości materii radian [rad]- miara kąta płaskiego, steradian [sr] - miara kąta bryłowego. Jednostki pochodne definiujemy za pomocą jednostek podstawowych np. 1 N = 1 kg*1m/(1s) 2 (j. siły)

12 12 Pomiary, wielkości fizyczne i jednostki Metr Dawniej Wzorzec ze stopu platynowo-irydowego równy jednej dziesięciomilionowej odległości od bieguna do równika mierzonej wzdłuż południka przechodzącego przez Paryż

13 13 Pomiary, wielkości fizyczne i jednostki Obecnie Metr jest długością równą 1 650 763, 73 długości fali w próżni promieniowania monochromatycznego o barwie pomarańczowej emitowanego przez atom kryptonu 86

14 14 Rozmiary obiektów fizycznych

15 15 10 0 =1 Metr10 1 =10 Metrów10 2 =100 Metrów 10 3 =1000 Metrów CERN 10 4 =10 000 Metrów Akcelerator LEP 10 5 =100 000 Metrów Jezioro Genewskie 10 6 =1000 000 Metrów10 8 =100 000 000 Metrów 10 7 =10 000 000 Metrów 10 9 =1000 000 000 Meter Orbita Księżyca 10 11 =100 000 000 000 Metrów Droga Ziemi w 6 tygodniach 10 13 =10 000 000 000 000 Metrów Układ Słoneczny 10 14 =100 000 000 000 000 Metrów 10 20 =100 000 000 000 000 000 000 Metrów10 23 =100 000 000 000 000 000 000 000 Metrów 10 22 =10 000 000 000 000 000 000 000 Metrów Nasza Galaktyka z obłokiem Magellana 10 26 =100 000 000 000 000 000 000 000 000 Metrów 9325 Galaktyk Przegląd podstawowych rozmiarów

16 16 10 0 =1 Metr10 -1 =0.1 Metra10 -2 =0.01 Metra 10 -3 =0.001 Metra Oko Muchy 10 -4 =0.000 1 Metra Facetten 10 -5 =0.000 01 Metra Włosek 10 -6 =0.000 001 Metra10 -7 =0.000 000 1 Metra 10 -8 =0.000 000 01 Metra Molekuła DNS 10 -14 =0.000 000 000 000 01 Metra Jądro Atomowe 10 -15 =0.000 000 000 000 001 Metra Proton z Kwarkami 10 -10 =0.000 000 000 1 Metra Atom Węgla Przegląd podstawowych rozmiarów

17 17 Przedrostki wielokrotności i podwielokrotności Przedr.Ozn.Wielokr.Przedr.Ozn.Podwiel. deka- hekto- kilo- mega- giga- tera- da- h- k- M- G- T- 10 1 10 2 10 3 10 6 10 9 10 12 decy- centy- mili- mikro- nano- piko- d- c- m- n- p- 10- 1 10- 2 10- 3 10- 6 10- 9 10- 12

18 18 Wektory Oznaczenie wektorów lub Wektor opisujący przemieszczenie punktu materialnego z położenia A do B ma postać A B (Cechy wektorów)

19 19 Działania na wektorach Dodawanie Dodawanie jest łączne Dodawanie jest przemienne

20 20 Odejmowanie

21 21 Rozkład wektora na składowe Ox y

22 22 Wersor Wersorami nazywamy wektory jednostkowe o długości równej jeden, a kierunku i zwrocie zgodnym z osiami układu Ox y

23 23 Analityczne dodawanie wektorów Analityczne odejmowanie wektorów

24 24 Mnożenie wektorów - Iloczyn skalarny Wynikiem iloczynu skalarnego jest liczba

25 25 - Iloczyn wektorowy Wynikiem iloczynu wektorowego wektorów a i b jest wektor c prostopadły do płaszczyzny utworzonej przez wektory a i b. Zwrot wektora c określa reguła śruby prawoskrętnej

26 26 Iloczyn skalarny i wektorowy dla wersorów O x y z Układ prawoskrętny

27 27 Analityczne mnożenie wektorów

28 28 Pochodna funkcji w punkcie Pochodna funkcji jednej zmiennej y=f(x), oznaczana symbolicznie y, f (x), jest to nowa funkcja zmiennej x, równa przy każdej wartości x granicy stosunku przyrostu funkcji y do odpowiadającego mu przyrostu zmiennej niezależnej x, gdy x dąży do zera: Warunkiem koniecznym istnienia pochodnej (różniczkowalności) funkcji f w punkcie x jest ciągłość funkcji w punkcie x.

29 29 Interpretacja geometryczna pochodnej funkcji w punkcie Pochodna funkcji f w punkcie x 0.

30 30 Pochodne wybranych funkcji

31 31 Reguły różniczkowania

32 32 Pochodna funkcji złożonej

33 33 Całkowanie funkcji Całkowanie funkcji to operacja odwrotna do różniczkowania Polega na znalezieniu tzw. funkcji pierwotnej, czyli funkcji, która po zróżniczkowaniu da funkcję wyjściową: Funkcja F(x) jest nazywana całką nieoznaczoną funkcji f(x) Funkcja pierwotna może być wyznaczona z dokładnością do stałej nazywanej stałą całkowania

34 34 Podstawowe całki C - stała całkowania

35 35 Reguły całkowania

36 36 Całka oznaczona Całką oznaczoną funkcji f w granicach od x 1 do x 2 nazywamy różnicę wartości funkcji pierwotnej F(x) w punktach x 2 i x 1 W obszarze całkowania funkcja f musi być ciągła Interpretacja geometryczna Całka oznaczona jest liczbowo równa polu powierzchni pod wykresem funkcji f(x)


Pobierz ppt "Fizyka Dr Grzegorz Górski www:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google