Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE RADZIEJOWSKIM RAPORT POWIATOWY ZA ROK 2011.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE RADZIEJOWSKIM RAPORT POWIATOWY ZA ROK 2011."— Zapis prezentacji:

1 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE RADZIEJOWSKIM RAPORT POWIATOWY ZA ROK 2011

2 Cel przeprowadzenia monitoringuCel przeprowadzenia monitoringu Najważniejsze pojęciaNajważniejsze pojęcia Analiza bezrobociaAnaliza bezrobocia Analiza ofert pracyAnaliza ofert pracy Analiza zawodówAnaliza zawodów deficytowych i nadwyżkowych Wnioski i zakończenieWnioski i zakończenie

3 CEL PRZEPROWADZENIA MONITORINGU określenie kierunków i natężenia zmian zachodzących w strukturze zawodowo-kwalifikacyjnej na lokalnym rynku pracy, stworzenie bazy informacyjnej dla opracowania przyszłych struktur zawodowo-kwalifikacyjnych w układzie lokalnym, określenie odpowiednich kierunków szkolenia bezrobotnych, zapewniających większą efektywność organizowanych szkoleń, usprawnienie pośrednictwa pracy poprzez podnoszenie jego efektywności,

4 ułatwienie realizacji programów specjalnych dla aktywizacji osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy w celu promowania ich ponownego zatrudnienia, bieżącą korektę poziomu, struktury i treści kształtowania zawodowego, ułatwienie realizacji programów specjalnych w celu promowania ponownego zatrudniania osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy, usprawnienie poradnictwa zawodowego poprzez wskazanie zawodów deficytowych i nadwyżkowych.

5 NAJWAŻNIEJSZE POJĘCIA monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych - proces systematycznego obserwowania zjawisk zachodzących na rynku pracy dotyczących kształtowania popytu na pracę i podaży zasobów pracy w przekroju terytorialno – zawodowym oraz formułowania na tej podstawie ocen, wniosków i krótkotrwałych prognoz niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania systemów: szkolenia bezrobotnych oraz kształcenia zawodowego.

6 zawód deficytowy wyższe zawód nadwyżkowy niższe zawód w równowadze zawód deficytowy – to zawód, na który występuje na rynku pracy wyższe zapotrzebowanie niż liczba osób poszukujących pracy w danym zawodzie. zawód nadwyżkowy – to zawód, na który występuje na rynku pracy niższe zapotrzebowanie niż liczba osób poszukujących pracy. zawód w równowadze to ten, na który występuje na danym rynku bardzo zbliżone zapotrzebowanie w stosunku do osób poszukujących pracy w tym zawodzie.

7 Klasyfikacja zawodów i specjalności jest pięciopoziomowym, hierarchicznie usystematyzo- wanym zbiorem 2360 zawodów i specjalności. Obejmuje ona: 10 wielkich grup zawodowych (kod 1-cyfrowy), 43 duże grupy zawodowe (kod 2-cyfrowy), 132 grupy średnie (kod 3-cyfrowy), 444 grupy elementarne (kod 4-cyfrowy) i 2360 zawodów i specjalności (kod 6-cyfrowy).

8 Zawód w klasyfikacji zawodów i specjalności zdefiniowany został jako zbiór zadań (zespół czynności) wyodrębnionych w wyniku społecznego podziału pracy, wykonywanych stale lub z niewielkimi zmianami przez poszczególne osoby i wymagających odpowiednich kwalifikacji (wiedzy i umiejętności), zdobytych w wyniku kształcenia lub praktyki. Wykonywanie zawodu stanowi źródło dochodów. Zawód może dzielić się na specjalności.

9 Specjalność jest wynikiem podziału pracy w ramach zawodu, zawiera części o podobnym charakterze (związanych z wykonywaną funkcją lub przedmiotem pracy), wymagających pogłębionej lub dodatkowej wiedzy i umiejętności, zdobytych w wyniku dodatkowego szkolenia lub praktyki.

10 Umiejętność określono jako sprawdzoną możliwość wykonania odpowiedniej klasy zadań w ramach zawodu (specjalności), Kwalifikacje zawodowe rozumiane są jako układy wiedzy i umiejętności wymagane do realizacji składowych zadań zawodowych.

11 ANALIZA BEZROBOCIA WEDŁUG ZAWODÓW (GRUP ZAWODÓW) W POWIECIE RADZIEJOWSKIM Struktura bezrobocia według zawodów,Struktura bezrobocia według zawodów, Zawody generujące długotrwałe bezrobocie,Zawody generujące długotrwałe bezrobocie, Napływ bezrobotnych według zawodów.Napływ bezrobotnych według zawodów.

12 Tabela1. Bezrobotni według zawodów (zawody dominujące) – stan w końcu 2011 r. LpKod zawoduNazwa zawodu Bezrobotni ogółem Kobiety % z ogółu (N=3616) Bez zawodu , Sprzedawca , Robotnik placowy184534, Robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym110762, Murarz9402, Ślusarz9332, Robotnik budowlany8212, Pozostali rolnicy upraw polowych82432, Technik rolnik80432, Robotnik drogowy7742, Technik prac biurowych76632, Technik ekonomista73571,9

13 Tabela1. Bezrobotni według zawodów (zawody dominujące) – stan w końcu 2011 r. – c.d Szwaczka72 1, Krawiec66 1, Technik ż ywienia i gospodarstwa domowego 66531, Kucharz64541, Rolnik50411, Technik mechanik4901, Kucharz ma ł ej gastronomii 48261, Mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych 4701, Robotnik gospodarczy39171, Sprz ą taczka biurowa 39 1,0

14 Wykres 1. Udział kobiet w wybranych zawodach wg stanu na koniec 2011 r.

15 ZAWODY GENERUJĄCE DŁUGOTRWAŁE BEZROBOCIE Długotrwale bezrobotny - Długotrwale bezrobotny - osoba pozostająca w rejestrze powiatowego urzędu pracy łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat, z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego dorosłych.

16 Grupy zawodów w największym stopniu generujące długotrwałe bezrobocie w powiecie radziejowskim w Grupy zawodów w największym stopniu generujące długotrwałe bezrobocie w powiecie radziejowskim w 2011 r. ZawódOgół bezrobotnych Poprzednio pracujący pozostający bez pracy pow. 12 miesięcyUdział procentowy Sprzątaczka biurowa ,5 Robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym ,1 Pozostali rolnicy upraw polowych ,5 Robotnik drogowy ,8 Stolarz budowlany ,5 Szwaczka ,2 Hydraulik ,4 Robotnik gospodarczy ,3 Fryzjer damski ,4 Pozostali mechanicy pojazdów samochodowych ,1 Murarz ,6 Tabela 2. Udział osób poprzednio pracujących, pozostających bez pracy pow. 12 miesięcy wśród ogółu bezrobotnych (wg stanu na r.).

17 Kucharz małej gastronomii Magazynier20525 Technik mechanik491224,5 Robotnik budowlany822024,4 Pedagog33824,2 Ślusarz932223,7 Technik handlowiec27414,8 Technik żywienia i gospodarstwa domowego6657,6 Bez zawodu ,4 ZawódOgół bezrobotnych Poprzednio pracujący pozostający bez pracy pow. 12 miesięcy Udział procentowy Grupy zawodów w najmniejszym stopniu generujące długotrwałe bezrobocie w powiecie radziejowskim w Grupy zawodów w najmniejszym stopniu generujące długotrwałe bezrobocie w powiecie radziejowskim w 2011 r.

18 NAPŁYW BEZROBOTNYCH WEDŁUG ZAWODÓW W 2011 r. zarejestrowało się ogółem osób bezrobotnych, dominujące zawody to: Bez zawodu (753), Sprzedawca (262), Robotnik placowy (182), Ślusarz (99), Robotnik budowlany (94), Robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym (83), Technik prac biurowych (82).

19 BEZROBOTNI WEDŁUG RODZAJU DZIAŁALNOŚCI OSTATNIEGO MIEJSCA PRACY Tabela 3. Bezrobotni wg rodzaju dz. ostatniego miejsca pracy– stan na r. Sekcja PKD Bezrobotni zarejestrowani w 2011r. Stan w końcu 2011r. Rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo i rybactwo Górnictwo i wydobywanie 25 Przetwórstwo przemysłowe Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych 1321 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją 1221 Budownictwo Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, wyłączając motocykle Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi Transport i gospodarka magazynowa Informacja i komunikacja 10

20 BEZROBOTNI WEDŁUG RODZAJU DZIAŁALNOŚCI OSTATNIEGO MIEJSCA PRACY Tabela 3. Bezrobotni wg rodzaju dz. ostatniego miejsca pracy– stan na r. – c.d. Sekcja PKD Bezrobotni zarejestrowani w 2011r. Stan w końcu 2011r. Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 1914 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 612 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 2646 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca 5271 Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Edukacja Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 3085 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 2436 Pozostała działalność usługowa Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby 25 Organizacje i zespoły eksterytorialne 2429 Działalność nie zidentyfikowana Ogółem

21 ANALIZA OFERT PRACY WEDŁUG ZAWODÓW (GRUP ZAWODÓW) W POWIECIE RADZIEJOWSKIM NAPŁYW OFERT PRACY WEDŁUG ZAWODÓW W 2011 r. zgłoszono ogółem 1074 oferty pracy. W poszczególnych, wybranych zawodach przedstawiało się to następująco: Robotnik gospodarczy – 231 ofert, Sprzedawca – 110, Technik administracji – 50, Technik prac biurowych – 44, Sprzątaczka biurowa – 43, Szwaczka – 39.

22 NAPŁYW OFERT PRACY WEDŁUG SEKCJI PKD Oferty pracy zgłaszane w 2011 r. według rodzaju działalności prowadzonej przez pracodawców: Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo - 34, Górnictwo i wydobywanie – 1, Przetwórstwo przemysłowe – 167, Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych - 1, Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją – 4, Budownictwo - 71, Handel hurtowy i detaliczny – 192, Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi – 82, Transport i gospodarka magazynowa – 51,

23 Oferty pracy zgłaszane w 2011 r. według rodzaju działalności prowadzonej przez pracodawców (c.d.): Informacja i komunikacja – 6, Działalność finansowa i ubezpieczeniowa – 21, Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości- 2, Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna – 11, Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca - 27, Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne – 253, Edukacja - 69, Opieka zdrowotna i pomoc społeczna – 26, Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją – 24, Pozostała działalność usługowa – 19, Organizacje i zespoły eksterytorialne -9.

24 ANALIZA ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH zawody deficytowe zawody deficytowe – do PUP wpływa więcej ofert pracy w danym zawodzie niż rejestruje się osób bezrobotnych. Tabela 4. Zawody deficytowe w powiecie radziejowskim w 2011 r. Lp. Kod zawodu Nazwa zawodu Średnia miesięczna liczba ofert pracy Średnia miesięczna liczba zarejestrowan ych bezrobotnych Wskaźnik intensywno ści nadwyżki (deficytu) zawodów Referent (asystent) bankowości2,33330, Opiekun osoby starszej1,250, Robotnik gospodarczy19,253,41675, Konserwator budynków0,33330, Kierowca sam. dostaw.0,33330, Konserwator części10, Pomoc kuchenna1,41670,58332, Nauczyciel nauczania początkowego0,58330,252, Technik administracji4,16672, Pozostali nauczyciele szkół podstawowych0,16670, Instruktor amatorskiego ruchu artystycznego0,16670, Plastyk0,16670, Blacharz budowlany0,16670,08331,3333

25 zawody w równowadze zawody w równowadze – do PUP wpływa zbliżona liczba ofert pracy w danym zawodzie w stosunku do rejestrujących się osób bezrobotnych. Tabela 5. Zawody w równowadze w powiecie radziejowskim w 2011 r. Lp. Kod zawodu Nazwa zawodu Średnia miesięczna liczba ofert pracy Średnia miesięczna liczba zarejestrowa- nych bezrobotnych Wskaźnik intensywno- ści nadwyżki (deficytu) zawodów Magazynier1,83331, Stolarz1, Cieśla0, Krojczy0, Pedagog szkolny0, Muzyk0, Dekarz0, Pozostali robotnicy budowlani0, Wulkanizator0, Operator maszyn do produkcji papieru i tektury falistej0, Pomocniczy robotnik polowy0,0833 1

26 Zawody nadwyżkowe Zawody nadwyżkowe – do PUP wpływa mniejsza ilość ofert pracy w danym zawodzie w stosunku do rejestrujących się bezrobotnych. Tabela 6. Zawody nadwyżkowe w powiecie radziejowskim w 2011 r. Lp. Kod zawodu Nazwa zawodu Średnia miesięczna liczba ofert pracy Średnia miesięczna liczba zarejestrowa- nych bezrobotnych Wskaźnik intensy- wności nadwyżki (deficytu) zawodów Kucharz małej gastronomii0,08334,41670, Tokarz w metalu0,08333,58330, Pedagog0,08333,250, Technik handlowiec0,08332,50, Robotnik placowy0,583315,16670, Ślusarz0,33338,250, Malarz budowlany0,08331,750, Palacz pieców zwykłych0,08331,58330, Specjalista administracji publicznej0,16672,91670, Zbrojarz0, Fryzjer0,252,66670,0937

27 WNIOSKI odnotowywany jest wzrost liczby zarejestrowanych bezrobotnych (od końca 2010 r. do końca 2011 r. liczba ta zwiększyła się o 173 osoby, czyli o ok. 5%), wg stanu na dzień r. w PUP Radziejów zarejestrowanych było 3810 osób bezrobotnych; w strukturze zawodowej lokalnego bezrobocia dominują osoby o stosunkowo niskich kwalifikacjach: bez zawodu (19,8% ogółu), sprzedawcy (6,9%), robotnicy placowi (4,8%), ślusarze (2,6%); robotnicy budowlani (2,5%), robotnicy pomocniczy w przemyśle przetwórczym (2,2%); technicy prac biurowych (2,2%) – w zawodach tych pod koniec 2011 r. w PUP Radziejów zarejestrowanych było 39% wszystkich bezrobotnych; Podsumowując monitoring zawod ó w deficytowych i nadwyżkowych przeprowadzony dla powiatu radziejowskiego za 2011 r., można stwierdzić, że:

28 największy napływ bezrobotnych od początku stycznia do końca grudnia 2011 r. odnotowano wśród osób: bez zawodu (19,8% ogółu) oraz w następujących zawodach: sprzedawca (262 osoby – 6,9%); robotnik placowy (182 osoby – 4,8%); ślusarz (99 osób – 2,6%); robotnik budowlany (94 osoby – 2,2%); technik prac biurowych (82 osoby – 2,2%); w 2011 r. do PUP Radziejów zgłoszono ogółem 1074 oferty pracy. Wśród uzyskanych ofert pracy największe zapotrzebowanie zgłaszane było na robotników gospodarczych (231 ofert – 29,9%) oraz sprzedawców (110 ofert – 10,2%). Poza tym wśród składanych ofert dominowały zlecenia dla: techników administracji (50 ofert – 4,7%); techników prac biurowych (44 oferty – 4,1%); sprzątaczek biurowych (43 oferty – 4,0%); szwaczek (39 ofert – 3,6%); kierowców samochodów ciężarowych (31 ofert – 2,9%); referentów bankowości (28 ofert – 2,6%); magazynierów (22 oferty – 2,2%)

29 wśród zidentyfikowanych zawodów deficytowych na szczególną uwagę zasługują te, w których średniomiesięcznie w 2011 r. wpłynęła do PUP Radziejów co najmniej jedna oferta pracy; zawody te, to: referent (asystent) bankowości, opiekun osoby starszej, robotnik gospodarczy, konserwator części, pomoc kuchenna, kelner, prasowaczka ręczna, kasjer handlowy i meliorant; zawodami najbardziej nadwyżkowymi na lokalnym rynku pracy powiatu radziejowskiego – zgodnie z zastanymi danymi statystycznymi - okazały się: kucharz małej gastronomii, tokarz w metalu, pedagog, technik handlowiec i robotnik placowy.

30


Pobierz ppt "MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE RADZIEJOWSKIM RAPORT POWIATOWY ZA ROK 2011."

Podobne prezentacje


Reklamy Google