Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE RADZIEJOWSKIM RAPORT POWIATOWY ZA ROK 2011.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE RADZIEJOWSKIM RAPORT POWIATOWY ZA ROK 2011."— Zapis prezentacji:

1 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE RADZIEJOWSKIM RAPORT POWIATOWY ZA ROK 2011

2 Cel przeprowadzenia monitoringuCel przeprowadzenia monitoringu Najważniejsze pojęciaNajważniejsze pojęcia Analiza bezrobociaAnaliza bezrobocia Analiza ofert pracyAnaliza ofert pracy Analiza zawodówAnaliza zawodów deficytowych i nadwyżkowych Wnioski i zakończenieWnioski i zakończenie

3 CEL PRZEPROWADZENIA MONITORINGU określenie kierunków i natężenia zmian zachodzących w strukturze zawodowo-kwalifikacyjnej na lokalnym rynku pracy, stworzenie bazy informacyjnej dla opracowania przyszłych struktur zawodowo-kwalifikacyjnych w układzie lokalnym, określenie odpowiednich kierunków szkolenia bezrobotnych, zapewniających większą efektywność organizowanych szkoleń, usprawnienie pośrednictwa pracy poprzez podnoszenie jego efektywności,

4 ułatwienie realizacji programów specjalnych dla aktywizacji osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy w celu promowania ich ponownego zatrudnienia, bieżącą korektę poziomu, struktury i treści kształtowania zawodowego, ułatwienie realizacji programów specjalnych w celu promowania ponownego zatrudniania osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy, usprawnienie poradnictwa zawodowego poprzez wskazanie zawodów deficytowych i nadwyżkowych.

5 NAJWAŻNIEJSZE POJĘCIA monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych - proces systematycznego obserwowania zjawisk zachodzących na rynku pracy dotyczących kształtowania popytu na pracę i podaży zasobów pracy w przekroju terytorialno – zawodowym oraz formułowania na tej podstawie ocen, wniosków i krótkotrwałych prognoz niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania systemów: szkolenia bezrobotnych oraz kształcenia zawodowego.

6 zawód deficytowy wyższe zawód nadwyżkowy niższe zawód w równowadze zawód deficytowy – to zawód, na który występuje na rynku pracy wyższe zapotrzebowanie niż liczba osób poszukujących pracy w danym zawodzie. zawód nadwyżkowy – to zawód, na który występuje na rynku pracy niższe zapotrzebowanie niż liczba osób poszukujących pracy. zawód w równowadze to ten, na który występuje na danym rynku bardzo zbliżone zapotrzebowanie w stosunku do osób poszukujących pracy w tym zawodzie.

7 Klasyfikacja zawodów i specjalności jest pięciopoziomowym, hierarchicznie usystematyzo- wanym zbiorem 2360 zawodów i specjalności. Obejmuje ona: 10 wielkich grup zawodowych (kod 1-cyfrowy), 43 duże grupy zawodowe (kod 2-cyfrowy), 132 grupy średnie (kod 3-cyfrowy), 444 grupy elementarne (kod 4-cyfrowy) i 2360 zawodów i specjalności (kod 6-cyfrowy).

8 Zawód w klasyfikacji zawodów i specjalności zdefiniowany został jako zbiór zadań (zespół czynności) wyodrębnionych w wyniku społecznego podziału pracy, wykonywanych stale lub z niewielkimi zmianami przez poszczególne osoby i wymagających odpowiednich kwalifikacji (wiedzy i umiejętności), zdobytych w wyniku kształcenia lub praktyki. Wykonywanie zawodu stanowi źródło dochodów. Zawód może dzielić się na specjalności.

9 Specjalność jest wynikiem podziału pracy w ramach zawodu, zawiera części o podobnym charakterze (związanych z wykonywaną funkcją lub przedmiotem pracy), wymagających pogłębionej lub dodatkowej wiedzy i umiejętności, zdobytych w wyniku dodatkowego szkolenia lub praktyki.

10 Umiejętność określono jako sprawdzoną możliwość wykonania odpowiedniej klasy zadań w ramach zawodu (specjalności), Kwalifikacje zawodowe rozumiane są jako układy wiedzy i umiejętności wymagane do realizacji składowych zadań zawodowych.

11 ANALIZA BEZROBOCIA WEDŁUG ZAWODÓW (GRUP ZAWODÓW) W POWIECIE RADZIEJOWSKIM Struktura bezrobocia według zawodów,Struktura bezrobocia według zawodów, Zawody generujące długotrwałe bezrobocie,Zawody generujące długotrwałe bezrobocie, Napływ bezrobotnych według zawodów.Napływ bezrobotnych według zawodów.

12 Tabela1. Bezrobotni według zawodów (zawody dominujące) – stan w końcu 2011 r. LpKod zawoduNazwa zawodu Bezrobotni ogółem Kobiety % z ogółu (N=3616) 1000000Bez zawodu70042418,4 2522301Sprzedawca2822467,4 3961302Robotnik placowy184534,8 4932911Robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym110762,9 5711202Murarz9402,5 6722204Ślusarz9332,4 7931301Robotnik budowlany8212,2 8611190Pozostali rolnicy upraw polowych82432,2 9314207Technik rolnik80432,2 10931205Robotnik drogowy7742,0 11411004Technik prac biurowych76632,0 12331403Technik ekonomista73571,9

13 Tabela1. Bezrobotni według zawodów (zawody dominujące) – stan w końcu 2011 r. – c.d. 13753303Szwaczka72 1,9 14753105Krawiec66 1,7 15322002 Technik ż ywienia i gospodarstwa domowego 66531,7 16512001Kucharz64541,7 17613003Rolnik50411,3 18311504Technik mechanik4901,3 19512002 Kucharz ma ł ej gastronomii 48261,3 20834103 Mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych 4701,2 21515303Robotnik gospodarczy39171,0 22911207 Sprz ą taczka biurowa 39 1,0

14 Wykres 1. Udział kobiet w wybranych zawodach wg stanu na koniec 2011 r.

15 ZAWODY GENERUJĄCE DŁUGOTRWAŁE BEZROBOCIE Długotrwale bezrobotny - Długotrwale bezrobotny - osoba pozostająca w rejestrze powiatowego urzędu pracy łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat, z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego dorosłych.

16 Grupy zawodów w największym stopniu generujące długotrwałe bezrobocie w powiecie radziejowskim w Grupy zawodów w największym stopniu generujące długotrwałe bezrobocie w powiecie radziejowskim w 2011 r. ZawódOgół bezrobotnych Poprzednio pracujący pozostający bez pracy pow. 12 miesięcyUdział procentowy Sprzątaczka biurowa 392461,5 Robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym 1106559,1 Pozostali rolnicy upraw polowych 82 48 58,5 Robotnik drogowy 774355,8 Stolarz budowlany 221254,5 Szwaczka 723954,2 Hydraulik 21 11 52,4 Robotnik gospodarczy 392051,3 Fryzjer damski 3818 47,4 Pozostali mechanicy pojazdów samochodowych 341647,1 Murarz 944143,6 Tabela 2. Udział osób poprzednio pracujących, pozostających bez pracy pow. 12 miesięcy wśród ogółu bezrobotnych (wg stanu na 31.12.2011r.).

17 Kucharz małej gastronomii481225 Magazynier20525 Technik mechanik491224,5 Robotnik budowlany822024,4 Pedagog33824,2 Ślusarz932223,7 Technik handlowiec27414,8 Technik żywienia i gospodarstwa domowego6657,6 Bez zawodu 700243,4 ZawódOgół bezrobotnych Poprzednio pracujący pozostający bez pracy pow. 12 miesięcy Udział procentowy Grupy zawodów w najmniejszym stopniu generujące długotrwałe bezrobocie w powiecie radziejowskim w Grupy zawodów w najmniejszym stopniu generujące długotrwałe bezrobocie w powiecie radziejowskim w 2011 r.

18 NAPŁYW BEZROBOTNYCH WEDŁUG ZAWODÓW W 2011 r. zarejestrowało się ogółem 3.810 osób bezrobotnych, dominujące zawody to: Bez zawodu (753), Sprzedawca (262), Robotnik placowy (182), Ślusarz (99), Robotnik budowlany (94), Robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym (83), Technik prac biurowych (82).

19 BEZROBOTNI WEDŁUG RODZAJU DZIAŁALNOŚCI OSTATNIEGO MIEJSCA PRACY Tabela 3. Bezrobotni wg rodzaju dz. ostatniego miejsca pracy– stan na 31.12.2011 r. Sekcja PKD Bezrobotni zarejestrowani w 2011r. Stan w końcu 2011r. Rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo i rybactwo 122297 Górnictwo i wydobywanie 25 Przetwórstwo przemysłowe 4601097 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych 1321 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją 1221 Budownictwo 302550 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, wyłączając motocykle 456950 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi 52116 Transport i gospodarka magazynowa 113145 Informacja i komunikacja 10

20 BEZROBOTNI WEDŁUG RODZAJU DZIAŁALNOŚCI OSTATNIEGO MIEJSCA PRACY Tabela 3. Bezrobotni wg rodzaju dz. ostatniego miejsca pracy– stan na 31.12.2011 r. – c.d. Sekcja PKD Bezrobotni zarejestrowani w 2011r. Stan w końcu 2011r. Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 1914 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 612 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 2646 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca 5271 Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe ubezpieczenia społeczne 334708 Edukacja 154231 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 3085 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 2436 Pozostała działalność usługowa 68167 Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby 25 Organizacje i zespoły eksterytorialne 2429 Działalność nie zidentyfikowana 419710 Ogółem 27005326

21 ANALIZA OFERT PRACY WEDŁUG ZAWODÓW (GRUP ZAWODÓW) W POWIECIE RADZIEJOWSKIM NAPŁYW OFERT PRACY WEDŁUG ZAWODÓW W 2011 r. zgłoszono ogółem 1074 oferty pracy. W poszczególnych, wybranych zawodach przedstawiało się to następująco: Robotnik gospodarczy – 231 ofert, Sprzedawca – 110, Technik administracji – 50, Technik prac biurowych – 44, Sprzątaczka biurowa – 43, Szwaczka – 39.

22 NAPŁYW OFERT PRACY WEDŁUG SEKCJI PKD Oferty pracy zgłaszane w 2011 r. według rodzaju działalności prowadzonej przez pracodawców: Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo - 34, Górnictwo i wydobywanie – 1, Przetwórstwo przemysłowe – 167, Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych - 1, Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją – 4, Budownictwo - 71, Handel hurtowy i detaliczny – 192, Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi – 82, Transport i gospodarka magazynowa – 51,

23 Oferty pracy zgłaszane w 2011 r. według rodzaju działalności prowadzonej przez pracodawców (c.d.): Informacja i komunikacja – 6, Działalność finansowa i ubezpieczeniowa – 21, Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości- 2, Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna – 11, Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca - 27, Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne – 253, Edukacja - 69, Opieka zdrowotna i pomoc społeczna – 26, Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją – 24, Pozostała działalność usługowa – 19, Organizacje i zespoły eksterytorialne -9.

24 ANALIZA ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH zawody deficytowe zawody deficytowe – do PUP wpływa więcej ofert pracy w danym zawodzie niż rejestruje się osób bezrobotnych. Tabela 4. Zawody deficytowe w powiecie radziejowskim w 2011 r. Lp. Kod zawodu Nazwa zawodu Średnia miesięczna liczba ofert pracy Średnia miesięczna liczba zarejestrowan ych bezrobotnych Wskaźnik intensywno ści nadwyżki (deficytu) zawodów 1331203 Referent (asystent) bankowości2,33330,083328 2341202Opiekun osoby starszej1,250,083315 3515303Robotnik gospodarczy19,253,41675,6341 4711101Konserwator budynków0,33330,08334 5832202Kierowca sam. dostaw.0,33330,08334 6932901Konserwator części10,33333 7941201Pomoc kuchenna1,41670,58332,4288 8234113 Nauczyciel nauczania początkowego0,58330,252,3332 9334306Technik administracji4,16672,08332 10234190 Pozostali nauczyciele szkół podstawowych0,16670,08332 11235501 Instruktor amatorskiego ruchu artystycznego0,16670,83332 12343204Plastyk0,16670,08332 13721302Blacharz budowlany0,16670,08331,3333

25 zawody w równowadze zawody w równowadze – do PUP wpływa zbliżona liczba ofert pracy w danym zawodzie w stosunku do rejestrujących się osób bezrobotnych. Tabela 5. Zawody w równowadze w powiecie radziejowskim w 2011 r. Lp. Kod zawodu Nazwa zawodu Średnia miesięczna liczba ofert pracy Średnia miesięczna liczba zarejestrowa- nych bezrobotnych Wskaźnik intensywno- ści nadwyżki (deficytu) zawodów 1432103Magazynier1,83331,751 2752205Stolarz1,1667 1 3711501Cieśla0,1667 1 4753202Krojczy0,1667 1 5235912Pedagog szkolny0,0833 1 6343602Muzyk0,0833 1 7712101Dekarz0,0833 1 8712990 Pozostali robotnicy budowlani0,0833 1 9814104Wulkanizator0,0833 1 10814305 Operator maszyn do produkcji papieru i tektury falistej0,0833 1 11921101 Pomocniczy robotnik polowy0,0833 1

26 Zawody nadwyżkowe Zawody nadwyżkowe – do PUP wpływa mniejsza ilość ofert pracy w danym zawodzie w stosunku do rejestrujących się bezrobotnych. Tabela 6. Zawody nadwyżkowe w powiecie radziejowskim w 2011 r. Lp. Kod zawodu Nazwa zawodu Średnia miesięczna liczba ofert pracy Średnia miesięczna liczba zarejestrowa- nych bezrobotnych Wskaźnik intensy- wności nadwyżki (deficytu) zawodów 1512002 Kucharz małej gastronomii0,08334,41670,0189 2722314Tokarz w metalu0,08333,58330,0232 3235107Pedagog0,08333,250,0256 4522305Technik handlowiec0,08332,50,0333 5961302Robotnik placowy0,583315,16670,0384 6722204Ślusarz0,33338,250,0404 7713102Malarz budowlany0,08331,750,0476 8911202 Palacz pieców zwykłych0,08331,58330,0526 9242217 Specjalista administracji publicznej0,16672,91670,0571 10711404Zbrojarz0,08331 11514101Fryzjer0,252,66670,0937

27 WNIOSKI odnotowywany jest wzrost liczby zarejestrowanych bezrobotnych (od końca 2010 r. do końca 2011 r. liczba ta zwiększyła się o 173 osoby, czyli o ok. 5%), wg stanu na dzień 31.12.2011 r. w PUP Radziejów zarejestrowanych było 3810 osób bezrobotnych; w strukturze zawodowej lokalnego bezrobocia dominują osoby o stosunkowo niskich kwalifikacjach: bez zawodu (19,8% ogółu), sprzedawcy (6,9%), robotnicy placowi (4,8%), ślusarze (2,6%); robotnicy budowlani (2,5%), robotnicy pomocniczy w przemyśle przetwórczym (2,2%); technicy prac biurowych (2,2%) – w zawodach tych pod koniec 2011 r. w PUP Radziejów zarejestrowanych było 39% wszystkich bezrobotnych; Podsumowując monitoring zawod ó w deficytowych i nadwyżkowych przeprowadzony dla powiatu radziejowskiego za 2011 r., można stwierdzić, że:

28 największy napływ bezrobotnych od początku stycznia do końca grudnia 2011 r. odnotowano wśród osób: bez zawodu (19,8% ogółu) oraz w następujących zawodach: sprzedawca (262 osoby – 6,9%); robotnik placowy (182 osoby – 4,8%); ślusarz (99 osób – 2,6%); robotnik budowlany (94 osoby – 2,2%); technik prac biurowych (82 osoby – 2,2%); w 2011 r. do PUP Radziejów zgłoszono ogółem 1074 oferty pracy. Wśród uzyskanych ofert pracy największe zapotrzebowanie zgłaszane było na robotników gospodarczych (231 ofert – 29,9%) oraz sprzedawców (110 ofert – 10,2%). Poza tym wśród składanych ofert dominowały zlecenia dla: techników administracji (50 ofert – 4,7%); techników prac biurowych (44 oferty – 4,1%); sprzątaczek biurowych (43 oferty – 4,0%); szwaczek (39 ofert – 3,6%); kierowców samochodów ciężarowych (31 ofert – 2,9%); referentów bankowości (28 ofert – 2,6%); magazynierów (22 oferty – 2,2%)

29 wśród zidentyfikowanych zawodów deficytowych na szczególną uwagę zasługują te, w których średniomiesięcznie w 2011 r. wpłynęła do PUP Radziejów co najmniej jedna oferta pracy; zawody te, to: referent (asystent) bankowości, opiekun osoby starszej, robotnik gospodarczy, konserwator części, pomoc kuchenna, kelner, prasowaczka ręczna, kasjer handlowy i meliorant; zawodami najbardziej nadwyżkowymi na lokalnym rynku pracy powiatu radziejowskiego – zgodnie z zastanymi danymi statystycznymi - okazały się: kucharz małej gastronomii, tokarz w metalu, pedagog, technik handlowiec i robotnik placowy.

30


Pobierz ppt "MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE RADZIEJOWSKIM RAPORT POWIATOWY ZA ROK 2011."

Podobne prezentacje


Reklamy Google