Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

RAPORT POWIATOWY ZA ROK 2011

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "RAPORT POWIATOWY ZA ROK 2011"— Zapis prezentacji:

1 RAPORT POWIATOWY ZA ROK 2011
MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE RADZIEJOWSKIM RAPORT POWIATOWY ZA ROK 2011 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1: Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie a

2 Cel przeprowadzenia monitoringu
Najważniejsze pojęcia Analiza bezrobocia Analiza ofert pracy Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych Wnioski i zakończenie

3 CEL PRZEPROWADZENIA MONITORINGU
określenie kierunków i natężenia zmian zachodzących w strukturze zawodowo-kwalifikacyjnej na lokalnym rynku pracy, stworzenie bazy informacyjnej dla opracowania przyszłych struktur zawodowo-kwalifikacyjnych w układzie lokalnym, określenie odpowiednich kierunków szkolenia bezrobotnych, zapewniających większą efektywność organizowanych szkoleń, usprawnienie pośrednictwa pracy poprzez podnoszenie jego efektywności,

4 ułatwienie realizacji programów specjalnych dla aktywizacji osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy w celu promowania ich ponownego zatrudnienia, bieżącą korektę poziomu, struktury i treści kształtowania zawodowego, ułatwienie realizacji programów specjalnych w celu promowania ponownego zatrudniania osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy, usprawnienie poradnictwa zawodowego poprzez wskazanie zawodów deficytowych i nadwyżkowych.

5 NAJWAŻNIEJSZE POJĘCIA
monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych - proces systematycznego obserwowania zjawisk zachodzących na rynku pracy dotyczących kształtowania popytu na pracę i podaży zasobów pracy w przekroju terytorialno – zawodowym oraz formułowania na tej podstawie ocen, wniosków i krótkotrwałych prognoz niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania systemów: szkolenia bezrobotnych oraz kształcenia zawodowego.

6 zawód deficytowy – to zawód, na który występuje na rynku pracy wyższe zapotrzebowanie niż liczba osób poszukujących pracy w danym zawodzie. zawód nadwyżkowy – to zawód, na który występuje na rynku pracy niższe zapotrzebowanie niż liczba osób poszukujących pracy. zawód w równowadze to ten, na który występuje na danym rynku bardzo zbliżone zapotrzebowanie w stosunku do osób poszukujących pracy w tym zawodzie.

7 Klasyfikacja zawodów i specjalności
jest pięciopoziomowym, hierarchicznie usystematyzo-wanym zbiorem 2360 zawodów i specjalności. Obejmuje ona: 10 wielkich grup zawodowych (kod 1-cyfrowy), 43 duże grupy zawodowe (kod 2-cyfrowy), 132 grupy średnie (kod 3-cyfrowy), 444 grupy elementarne (kod 4-cyfrowy) i 2360 zawodów i specjalności (kod 6-cyfrowy).

8 Zawód w klasyfikacji zawodów i specjalności zdefiniowany został jako zbiór zadań (zespół czynności) wyodrębnionych w wyniku społecznego podziału pracy, wykonywanych stale lub z niewielkimi zmianami przez poszczególne osoby i wymagających odpowiednich kwalifikacji (wiedzy i umiejętności), zdobytych w wyniku kształcenia lub praktyki. Wykonywanie zawodu stanowi źródło dochodów. Zawód może dzielić się na specjalności.

9 Specjalność jest wynikiem podziału pracy w ramach zawodu, zawiera części o podobnym charakterze (związanych z wykonywaną funkcją lub przedmiotem pracy), wymagających pogłębionej lub dodatkowej wiedzy i umiejętności, zdobytych w wyniku dodatkowego szkolenia lub praktyki.

10 Umiejętność określono jako sprawdzoną możliwość wykonania odpowiedniej klasy zadań w ramach zawodu (specjalności), Kwalifikacje zawodowe rozumiane są jako układy wiedzy i umiejętności wymagane do realizacji składowych zadań zawodowych.

11 ANALIZA BEZROBOCIA WEDŁUG ZAWODÓW (GRUP ZAWODÓW) W POWIECIE RADZIEJOWSKIM
Struktura bezrobocia według zawodów, Zawody generujące długotrwałe bezrobocie, Napływ bezrobotnych według zawodów.

12 Tabela1. Bezrobotni według zawodów (zawody dominujące) – stan w końcu 2011 r.
Lp Kod zawodu Nazwa zawodu Bezrobotni ogółem Kobiety % z ogółu (N=3616) 1 000000 Bez zawodu 700 424 18,4 2 522301 Sprzedawca 282 246 7,4 3 961302 Robotnik placowy 184 53 4,8 4 932911 Robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym 110 76 2,9 5 711202 Murarz 94 2,5 6 722204 Ślusarz 93 2,4 7 931301 Robotnik budowlany 82 2,2 8 611190 Pozostali rolnicy upraw polowych 43 9 314207 Technik rolnik 80 10 931205 Robotnik drogowy 77 2,0 11 411004 Technik prac biurowych 63 12 331403 Technik ekonomista 73 57 1,9

13 Tabela1. Bezrobotni według zawodów (zawody dominujące) – stan w końcu 2011 r. – c.d.
13 753303 Szwaczka 72 1,9 14 753105 Krawiec 66 1,7 15 322002 Technik żywienia i gospodarstwa domowego 53 16 512001 Kucharz 64 54 17 613003 Rolnik 50 41 1,3 18 311504 Technik mechanik 49 19 512002 Kucharz małej gastronomii 48 26 20 834103 Mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych 47 1,2 21 515303 Robotnik gospodarczy 39 1,0 22 911207 Sprzątaczka biurowa

14 Wykres 1. Udział kobiet w wybranych zawodach wg stanu na koniec 2011 r.

15 ZAWODY GENERUJĄCE DŁUGOTRWAŁE BEZROBOCIE
Długotrwale bezrobotny - osoba pozostająca w rejestrze powiatowego urzędu pracy łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat, z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego dorosłych.

16 Poprzednio pracujący pozostający bez pracy pow. 12 miesięcy
Grupy zawodów w największym stopniu generujące długotrwałe bezrobocie w powiecie radziejowskim w 2011 r. Tabela 2. Udział osób poprzednio pracujących, pozostających bez pracy pow miesięcy wśród ogółu bezrobotnych (wg stanu na r.). Zawód Ogół bezrobotnych Poprzednio pracujący pozostający bez pracy pow. 12 miesięcy Udział procentowy Sprzątaczka biurowa 39 24 61,5 Robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym 110 65 59,1 Pozostali rolnicy upraw polowych 82 48 58,5 Robotnik drogowy 77 43 55,8 Stolarz budowlany 22 12 54,5 Szwaczka 72 54,2 Hydraulik 21 11 52,4 Robotnik gospodarczy 20 51,3 Fryzjer damski 38 18 47,4 Pozostali mechanicy pojazdów samochodowych 34 16 47,1 Murarz 94 41 43,6

17 Poprzednio pracujący pozostający bez pracy pow. 12 miesięcy
Grupy zawodów w najmniejszym stopniu generujące długotrwałe bezrobocie w powiecie radziejowskim w 2011 r. Zawód Ogół bezrobotnych Poprzednio pracujący pozostający bez pracy pow. 12 miesięcy Udział procentowy Kucharz małej gastronomii 48 12 25 Magazynier 20 5 Technik mechanik 49 24,5 Robotnik budowlany 82 24,4 Pedagog 33 8 24,2 Ślusarz 93 22 23,7 Technik handlowiec 27 4 14,8 Technik żywienia i gospodarstwa domowego 66 7,6 Bez zawodu 700 24 3,4

18 NAPŁYW BEZROBOTNYCH WEDŁUG ZAWODÓW
W 2011 r. zarejestrowało się ogółem osób bezrobotnych, dominujące zawody to: Bez zawodu (753), Sprzedawca (262), Robotnik placowy (182), Ślusarz (99), Robotnik budowlany (94), Robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym (83), Technik prac biurowych (82).

19 BEZROBOTNI WEDŁUG RODZAJU DZIAŁALNOŚCI OSTATNIEGO MIEJSCA PRACY
Tabela 3. Bezrobotni wg rodzaju dz. ostatniego miejsca pracy– stan na r. Sekcja PKD Bezrobotni zarejestrowani w 2011r. Stan w końcu 2011r. Rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo i rybactwo 122 297 Górnictwo i wydobywanie 2 5 Przetwórstwo przemysłowe 460 1097 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych 13 21 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją 12 Budownictwo 302 550 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, wyłączając motocykle 456 950 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi 52 116 Transport i gospodarka magazynowa 113 145 Informacja i komunikacja 10

20 BEZROBOTNI WEDŁUG RODZAJU DZIAŁALNOŚCI OSTATNIEGO MIEJSCA PRACY
Tabela 3. Bezrobotni wg rodzaju dz. ostatniego miejsca pracy– stan na r. – c.d. Sekcja PKD Bezrobotni zarejestrowani w 2011r. Stan w końcu 2011r. Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 19 14 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 6 12 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 26 46 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca 52 71 Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe ubezpieczenia społeczne 334 708 Edukacja 154 231 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 30 85 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 24 36 Pozostała działalność usługowa 68 167 Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby 2 5 Organizacje i zespoły eksterytorialne 29 Działalność nie zidentyfikowana 419 710 Ogółem 2700 5326

21 ANALIZA OFERT PRACY WEDŁUG ZAWODÓW (GRUP ZAWODÓW) W POWIECIE RADZIEJOWSKIM
NAPŁYW OFERT PRACY WEDŁUG ZAWODÓW W 2011 r. zgłoszono ogółem 1074 oferty pracy. W poszczególnych, wybranych zawodach przedstawiało się to następująco: Robotnik gospodarczy – 231 ofert, Sprzedawca – 110, Technik administracji – 50, Technik prac biurowych – 44, Sprzątaczka biurowa – 43, Szwaczka – 39.

22 NAPŁYW OFERT PRACY WEDŁUG SEKCJI PKD
Oferty pracy zgłaszane w 2011 r. według rodzaju działalności prowadzonej przez pracodawców: Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo - 34, Górnictwo i wydobywanie – 1, Przetwórstwo przemysłowe – 167, Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych - 1, Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją – 4, Budownictwo - 71, Handel hurtowy i detaliczny – 192, Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi – 82, Transport i gospodarka magazynowa – 51,

23 Oferty pracy zgłaszane w 2011 r
Oferty pracy zgłaszane w 2011 r. według rodzaju działalności prowadzonej przez pracodawców (c.d.): Informacja i komunikacja – 6, Działalność finansowa i ubezpieczeniowa – 21, Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości- 2, Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna – 11, Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca - 27 , Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne – 253, Edukacja - 69, Opieka zdrowotna i pomoc społeczna – 26, Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją – 24, Pozostała działalność usługowa – 19, Organizacje i zespoły eksterytorialne -9.

24 ANALIZA ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH
Tabela 4. Zawody deficytowe w powiecie radziejowskim w 2011 r. Lp. Kod zawodu Nazwa zawodu Średnia miesięczna liczba ofert pracy Średnia miesięczna liczba zarejestrowanych bezrobotnych Wskaźnik intensywności nadwyżki (deficytu) zawodów 1 331203 Referent (asystent) bankowości 2,3333 0,0833 28 2 341202 Opiekun osoby starszej 1,25 15 3 515303 Robotnik gospodarczy 19,25 3,4167 5,6341 4 711101 Konserwator budynków 0,3333 5 832202 Kierowca sam. dostaw. 6 932901 Konserwator części 7 941201 Pomoc kuchenna 1,4167 0,5833 2,4288 8 234113 Nauczyciel nauczania początkowego 0,25 2,3332 9 334306 Technik administracji 4,1667 2,0833 10 234190 Pozostali nauczyciele szkół podstawowych 0,1667 11 235501 Instruktor amatorskiego ruchu artystycznego 0,8333 12 343204 Plastyk 13 721302 Blacharz budowlany 1,3333 zawody deficytowe – do PUP wpływa więcej ofert pracy w danym zawodzie niż rejestruje się osób bezrobotnych.

25 Lp. Kod zawodu Nazwa zawodu Średnia miesięczna liczba ofert pracy Średnia miesięczna liczba zarejestrowa-nych bezrobotnych Wskaźnik intensywno-ści nadwyżki (deficytu) zawodów 1 432103 Magazynier 1,8333 1,75 2 752205 Stolarz 1,1667 3 711501 Cieśla 0,1667 4 753202 Krojczy 5 235912 Pedagog szkolny 0,0833 6 343602 Muzyk 7 712101 Dekarz 8 712990 Pozostali robotnicy budowlani 9 814104 Wulkanizator 10 814305 Operator maszyn do produkcji papieru i tektury falistej 11 921101 Pomocniczy robotnik polowy Tabela 5. Zawody w równowadze w powiecie radziejowskim w 2011 r. zawody w równowadze – do PUP wpływa zbliżona liczba ofert pracy w danym zawodzie w stosunku do rejestrujących się osób bezrobotnych.

26 Lp. Kod zawodu Nazwa zawodu Średnia miesięczna liczba ofert pracy Średnia miesięczna liczba zarejestrowa-nych bezrobotnych Wskaźnik intensy-wności nadwyżki (deficytu) zawodów 1 512002 Kucharz małej gastronomii 0,0833 4,4167 0,0189 2 722314 Tokarz w metalu 3,5833 0,0232 3 235107 Pedagog 3,25 0,0256 4 522305 Technik handlowiec 2,5 0,0333 5 961302 Robotnik placowy 0,5833 15,1667 0,0384 6 722204 Ślusarz 0,3333 8,25 0,0404 7 713102 Malarz budowlany 1,75 0,0476 8 911202 Palacz pieców zwykłych 1,5833 0,0526 9 242217 Specjalista administracji publicznej 0,1667 2,9167 0,0571 10 711404 Zbrojarz 11 514101 Fryzjer 0,25 2,6667 0,0937 Tabela 6. Zawody nadwyżkowe w powiecie radziejowskim w 2011 r. Zawody nadwyżkowe – do PUP wpływa mniejsza ilość ofert pracy w danym zawodzie w stosunku do rejestrujących się bezrobotnych.

27 WNIOSKI Podsumowując monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych
przeprowadzony dla powiatu radziejowskiego za 2011 r., można stwierdzić, że: odnotowywany jest wzrost liczby zarejestrowanych bezrobotnych (od końca 2010 r. do końca 2011 r. liczba ta zwiększyła się o 173 osoby, czyli o ok. 5%), wg stanu na dzień r. w PUP Radziejów zarejestrowanych było 3810 osób bezrobotnych; w strukturze zawodowej lokalnego bezrobocia dominują osoby o stosunkowo niskich kwalifikacjach: bez zawodu (19,8% ogółu), sprzedawcy (6,9%), robotnicy placowi (4,8%), ślusarze (2,6%); robotnicy budowlani (2,5%), robotnicy pomocniczy w przemyśle przetwórczym (2,2%); technicy prac biurowych (2,2%) – w zawodach tych pod koniec 2011 r. w PUP Radziejów zarejestrowanych było 39% wszystkich bezrobotnych;

28 największy napływ bezrobotnych od początku stycznia do końca grudnia 2011 r. odnotowano wśród osób: bez zawodu (19,8% ogółu) oraz w następujących zawodach: sprzedawca (262 osoby – 6,9%); robotnik placowy (182 osoby – 4,8%); ślusarz (99 osób – 2,6%); robotnik budowlany (94 osoby – 2,2%); technik prac biurowych (82 osoby – 2,2%); w 2011 r. do PUP Radziejów zgłoszono ogółem 1074 oferty pracy. Wśród uzyskanych ofert pracy największe zapotrzebowanie zgłaszane było na robotników gospodarczych (231 ofert – 29,9%) oraz sprzedawców (110 ofert – 10,2%). Poza tym wśród składanych ofert dominowały zlecenia dla: techników administracji (50 ofert – 4,7%); techników prac biurowych (44 oferty – 4,1%); sprzątaczek biurowych (43 oferty – 4,0%); szwaczek (39 ofert – 3,6%); kierowców samochodów ciężarowych (31 ofert – 2,9%); referentów bankowości (28 ofert – 2,6%); magazynierów (22 oferty – 2,2%)

29 wśród zidentyfikowanych zawodów deficytowych na szczególną uwagę zasługują te, w których średniomiesięcznie w 2011 r. wpłynęła do PUP Radziejów co najmniej jedna oferta pracy; zawody te, to: referent (asystent) bankowości, opiekun osoby starszej, robotnik gospodarczy, konserwator części, pomoc kuchenna, kelner, prasowaczka ręczna, kasjer handlowy i meliorant; zawodami najbardziej nadwyżkowymi na lokalnym rynku pracy powiatu radziejowskiego – zgodnie z zastanymi danymi statystycznymi - okazały się: kucharz małej gastronomii, tokarz w metalu, pedagog, technik handlowiec i robotnik placowy.

30


Pobierz ppt "RAPORT POWIATOWY ZA ROK 2011"

Podobne prezentacje


Reklamy Google