Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zasady wypełniania wniosku o przyznanie płatności na rok 2007

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zasady wypełniania wniosku o przyznanie płatności na rok 2007"— Zapis prezentacji:

1 Zasady wypełniania wniosku o przyznanie płatności na rok 2007

2 Rodzaje płatności w 2007 roku
W roku 2007 na formularzu wniosku, można ubiegać się o przyznanie: płatności do gruntów rolnych, w skład których wchodzą: jednolita płatność obszarowa; płatności uzupełniające do powierzchni: grupy upraw podstawowych, roślin przeznaczonych na paszę, uprawianych na trwałych użytkach zielonych (płatności zwierzęce), uprawy chmielu; płatności do upraw roślin energetycznych; płatności cukrowej; pomocy finansowej z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania.

3 Definicja: działka rolna
działka rolna – zwarty obszar gruntu, na którym jeden rolnik prowadzi jedną grupę upraw, o powierzchni nie mniejszej niż 0,1 ha;

4 Grupy upraw Wyróżniamy następujące grupy upraw:
JPO - w przypadku ubiegania się o przyznanie tylko jednolitej płatności obszarowej, UPO - w przypadku ubiegania się o przyznanie jednolitej płatności obszarowej oraz płatności uzupełniającej do grupy upraw podstawowych, PZ - w przypadku ubiegania się o przyznanie jednolitej płatności obszarowej oraz płatności uzupełniającej do roślin przeznaczonych na paszę, uprawianych na trwałych użytkach zielonych (płatności zwierzęce), CH - w przypadku ubiegania się o przyznanie jednolitej płatności obszarowej oraz płatności uzupełniającej do uprawy chmielu, P - w przypadku ubiegania się o przyznanie jednolitej płatności obszarowej do grupy upraw pomidory do przetwórstwa, L - w przypadku ubiegania się o przyznanie jednolitej płatności obszarowej do grupy upraw len włóknisty oraz płatności uzupełniającej do grupy upraw podstawowych, K - w przypadku ubiegania się o przyznanie jednolitej płatności obszarowej do grupy upraw konopie włókniste oraz płatności uzupełniającej do grupy upraw podstawowych,

5 Grupy upraw cd. RE nazwa rośliny uprawnej – w przypadku ubiegania się o przyznanie tylko płatności do upraw roślin energetycznych, do obszaru objętego uprawą jednej rośliny energetycznej, RE,JPO nazwa rośliny uprawnej - w przypadku ubiegania się o przyznanie jednolitej płatności obszarowej oraz płatności do upraw roślin energetycznych, do obszaru objętego uprawą jednej rośliny energetycznej, RE,UPO nazwa rośliny uprawnej - w przypadku ubiegania się o przyznanie jednolitej płatności obszarowej oraz płatności uzupełniającej do grupy upraw podstawowych oraz płatności do upraw roślin energetycznych, do obszaru objętego uprawą jednej rośliny energetycznej; RE,CH nazwa rośliny uprawnej – w przypadku ubiegania się o przyznanie jednolitej płatności obszarowej oraz płatności uzupełniającej do uprawy chmielu oraz płatności do upraw roślin energetycznych, do obszaru objętego uprawą jednej rośliny energetycznej; RE,L nazwa rośliny uprawnej - w przypadku ubiegania się o przyznanie jednolitej płatności obszarowej do grupy upraw len włóknisty oraz płatności uzupełniającej do grupy upraw podstawowych oraz płatności do upraw roślin energetycznych, do obszaru objętego uprawą jednej rośliny energetycznej; RE,K nazwa rośliny uprawnej - w przypadku ubiegania się o przyznanie jednolitej płatności obszarowej do grupy upraw konopie włókniste oraz płatności uzupełniającej do grupy upraw podstawowych oraz płatności do upraw roślin energetycznych, do obszaru objętego uprawą jednej rośliny energetycznej;

6 Grupy upraw cd. jeżeli rolnik na gruncie rolnym realizuje przedsięwzięcia rolno-środowiskowe i poprawy dobrostanu zwierząt wówczas każdą roślinę uprawną z tego obszaru, do której przysługuje jednolita płatność obszarowa, płatność uzupełniająca lub płatność do upraw roślin energetycznych, deklaruje jako osobną grupę upraw podając nazwę grupy upraw (JPO, UPO, PZ, CH, P, L, K, RE, RE,JPO, RE,UPO, RE,CH, R,L, RE,K) a także dodatkowo wpisuje oznaczenie RS wraz z nazwą rośliny uprawnej (np. JPO,RS marchew jadalna).

7 Wzór wniosku o przyznanie płatności
Strona 1 – rodzaj płatności o jakie rolnik może się ubiegać; dane osobowe rolnika; informacja o załącznikach

8 Wzór wniosku o przyznanie płatności
Strona 2 – dane dotyczące działek ewidencyjnych, ich powierzchni, lokalizacji, sposobu użytkowania

9 Wzór wniosku o przyznanie płatności
Strona 3 – dane dotyczące działek rolnych, ich powierzchni, lokalizacji, sposobu użytkowania

10 Wzór wniosku o przyznanie płatności
Strona 4 – oświadczenie i zobowiązanie rolnika

11 Główne zasady wypełniania wniosku
Rolnik powinien wypełnić wszystkie białe pola w formularzu wniosku (pola obowiązkowe). Wniosek należy wypełnić czytelnie długopisem, drukowanymi literami bez skreśleń i poprawek w danych osobowych. Rolnik musi czytelnie podpisać wniosek pełnym imieniem i nazwiskiem, potwierdzając prawdziwość podanych danych oraz oświadczając, że zna zasady przyznawania płatności i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Brak podpisu spowoduje, że wniosek nie zostanie rozpatrzony, jeżeli rolnik nie uzupełni podpisu w terminie określonym przez ARiMR.

12 Sekcja I – Cel złożenia wniosku
wniosek – pole to powinno zostać zaznaczone w przypadku, gdy rolnik ubiega się o przyznanie płatności zmiana wniosku – pole to powinno zostać zaznaczone w przypadku, gdy rolnik z własnej inicjatywy składa zmianę do wcześniej złożonego wniosku. Formularz zmiany nie dotyczy płatności cukrowej. korekta wniosku - pole to powinno być zaznaczone w przypadku, gdy rolnik składa wyjaśnienia do wcześniej złożonego wniosku, na wezwanie ARiMR. wycofanie części wniosku - pole to powinno być zaznaczone w przypadku, gdy rolnik chce wycofać część wniosku (część działek ewidencyjnych lub część działek rolnych z płatności do gruntów rolnych lub powierzchni deklarowanych do ONW (w całości lub części)) z własnej inicjatywy. wycofanie całego wniosku - pole to powinno być zaznaczone w przypadku, gdy rolnik chce wycofać cały wniosek o przyznanie płatności do gruntów rolnych lub cały wniosek o przyznanie płatności cukrowej (za wyjątkiem pomocy finansowej z tytułu ONW) z własnej inicjatywy. Przy każdym ww. celu złożenia wniosku należy pamiętać o zaznaczeniu w tytule wniosku rodzaju płatności, której dotyczy wniosek.

13 Tabela VI Pierwszy wiersz jest personalizowany
W przypadku wystąpienia w częściowo wypełnionym wniosku błędnych lub nieaktualnych danych należy skreślić cały wiersz, w którym wystąpił błąd, jedną kreską, tak aby zapis był widoczny i obok kreski należy złożyć podpis i datę. Nowe, poprawne dane należy wpisać bezpośrednio pod skreślonym wierszem.

14 Tabela VI – kolumna 10 kolumna 10 – pole spersonalizowane;
zawiera powierzchnię posiadanych przez rolnika gruntów rolnych ogółem na danej działce ewidencyjnej. W przypadku wniosku spersonalizowanego podana powierzchnia stanowi powierzchnię ogółem gruntów rolnych zadeklarowanych we wniosku z roku Jeżeli podana wartość jest rozbieżna ze stanem rzeczywistym wówczas rolnik powinien skorygować powierzchnię ogółem gruntów rolnych na danej działce ewidencyjnej, biorąc pod uwagę, że powierzchnia ta powinna być sumą powierzchni działek rolnych zadeklarowanych na danej działce ewidencyjnej w Tabeli VII, powierzchni gruntów rolnych niezgłoszonych do innych programów pomocowych (kolumna 12 w Tabeli VI) oraz powierzchni gruntów rolnych zalesionych (kolumna 13 w Tabeli VI).

15 Tabela VI – kolumna 11 kolumna 11 – pole spersonalizowane
zawiera powierzchnię działki ewidencyjnej wykorzystywaną jako trwałe użytki zielone (trwałe łąki i trwałe pastwiska), które rolnik zadeklarował we wniosku w roku poprzednim.  zadeklarowana przez rolnika powierzchnia trwałych użytków zielonych będących w jego posiadaniu nie może być większa od powierzchni całkowitej działki ewidencyjnej podanej w kolumnie 9 oraz od powierzchni gruntów rolnych na działce ewidencyjnej podanej w kolumnie 10.

16 Tabela VI – kolumna 12 kolumna 12 – pole niespersonalizowane.
należy podać powierzchnię tylko gruntów rolnych znajdujących się na danej działce ewidencyjnej, będącej w posiadaniu rolnika, która nie została zgłoszona do żadnych programów pomocowych.

17 Tabela VI – kolumna 13 kolumna 13 – pole niespersonalizowane.
Należy podać powierzchnię gruntów rolnych znajdujących się na danej działce ewidencyjnej, które zostały zalesione tylko i wyłącznie w ramach działania zalesiania gruntów rolnych objętych Planem Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz zgodnie z planem zalesień, ale które jeszcze nie zostały przekwalifikowane na grunty leśne, lub wnioskodawca otrzymał postanowienie o spełnieniu niezbędnych warunków we wniosku o przyznanie płatności na zalesianie gruntów rolnych a wykonanie zalesienia zgodnie z planem zalesienia przewidziane jest na wiosnę 2007 roku. Jeżeli rolnik nie wykona zalesienia w terminie określonym w planie zalesienia (wiosną), a we wniosku o przyznanie płatności nie zgłosił tych powierzchni do płatności wówczas może w terminie do 31 maja 2007 roku złożyć do biura powiatowego ARiMR zmianę do wniosku i ubiegać się o płatności na te grunty.

18 Tabela VII W razie pomyłki w tabeli VII - Oświadczenie o sposobie wykorzystywania działek rolnych należy skreślić cały wiersz, w którym wystąpił błąd, jedną kreską, tak, aby zapis był widoczny i w kolumnie Uwagi Wnioskodawcy należy złożyć czytelny podpis i datę. Poprawnie wpisane dane należy wpisać w pierwszym wolnym wierszu w Tabeli VII.

19 Tabela VII – kolumna 3 kolumna 3
należy wpisać grupę upraw lub oznaczenie ONW (oznaczenie ONW należy wpisać w przypadku deklarowania powierzchni tylko do pomocy finansowej ONW). Nazwę rośliny uprawnej wpisuje się tylko w sytuacji, kiedy rolnik deklaruje na działce rolnej grupę upraw: RE albo RE,JPO albo RE,UPO albo RE,CH albo RE,L albo RE,K lub na danej działce rolne realizuje przedsięwzięcia rolno-środowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt np. JPO,RS marchew jadalna

20 Tabela VII – kolumna 7 kolumna 7
należy wpisać powierzchnię deklarowaną do pomocy finansowej z tytułu ONW w ramach działki rolnej położonej na jednej działce ewidencyjnej. powierzchnia deklarowana do pomocy finansowej z tytułu ONW w ramach działki rolnej nie może być mniejsza niż 0,1 ha.

21 Strona 4 – pole 13 pole 13 – w tym polu rolnik deklaruje, w jaki sposób chce otrzymać na rok kolejny, wniosek spersonalizowany oraz materiał graficzny. Rolnik może otrzymać w 2008 roku wniosek spersonalizowany oraz materiał graficzny w formie papierowej, w formie elektronicznej na płycie CD lub wniosek spersonalizowany może zostać udostępniony na stronie internetowej. W sytuacji, kiedy rolnik nie zaznaczy żadnego pola lub zaznaczy kilka pól jednocześnie wówczas otrzyma wniosek spersonalizowany oraz materiał graficzny na rok następny w formie papierowej.

22 Przykłady wypełniania wniosku

23 Przykład 1 ŁĄKA TRWAŁA 4.00 JPO/UPO Paszowe ŻYTO 2.80 JPO/UPO PSZENICA
Rodzaj użytkowania Powierzchnia <ha> Schemat pomocowy ŁĄKA TRWAŁA 4.00 JPO/UPO Paszowe ŻYTO 2.80 JPO/UPO PSZENICA 1.20 ZIEMNIAKI 2.50 JPO Sad Powierzchnia gruntów rolnych 13.00 Powierzchnia JPO Powierzchnia UPO Powierzchnia UPO Paszowe (PZ – Płatności zwierzęce) 4,00

24 W przypadku pierwszym gospodarstwo składa się z pięciu działek
Przykład 1 W przypadku pierwszym gospodarstwo składa się z pięciu działek ewidencyjnych. Łąka Trwała 4 ha Żyto 2,80 ha Pszenica 1,20 ha Sad 1 ha 327 328 Na zdjęciu po prawej stronie utworzony zostanie szkic upraw i użytkowania gruntu w gospodarstwie rolnym na pięciu działkach ewidencyjnych 325 326 Ziemniaki 2,50 ha 329 KONSTANCIN JEZIORNA 1 MAZOWIECKIE PIASECZYŃSKI BANIOCHA KONSTANCIN JEZIORNA 2 MAZOWIECKIE PIASECZYŃSKI BANIOCHA 3 MAZOWIECKIE PIASECZYŃSKI KONSTANCIN JEZIORNA BANIOCHA 4 MAZOWIECKIE PIASECZYŃSKI KONSTANCIN JEZIORNA BANIOCHA 5 MAZOWIECKIE PIASECZYŃSKI KONSTANCIN JEZIORNA BANIOCHA

25 Na ortofotomapie po prawej stronie
przedstawiona zostanie zasada grupowania upraw w obszary stanowiące odrębne działki rolne zgodne z nową definicją działki rolnej Ponadto całe gospodarstwo leży na obszarze ONW Rolnik spełnia warunki do przyznania płatności zwierzęcych PZ – Płatności Zwierzęce JPO – Jednolita Płatność Obszarowa UPO – Płatność uzupełniająca Łąka Trwała 4 ha Żyto 2,80 ha Pszenica 1,20 ha Sad 1 ha 327 B GRUPA UPRAW UPO 4 ha 328 325 326 A GRUPA UPRAW PZ - 4 ha Ziemniaki 2,50 ha C GRUPA UPRAW JPO 3,50 ha 329 A PZ B UPO C JPO

26 Powierzchnia ogółem 2,80 ha = 2,80 ha + 0,00 ha + 0,00 ha
1 MAZOWIECKIE PIASECZYŃSKI KONSTANCIN JEZIORNA BANIOCHA A 2 MAZOWIECKIE PIASECZYŃSKI KONSTANCIN JEZIORNA BANIOCHA B 3 MAZOWIECKIE PIASECZYŃSKI KONSTANCIN JEZIORNA BANIOCHA B 4 MAZOWIECKIE PIASECZYŃSKI KONSTANCIN JEZIORNA BANIOCHA C 5 MAZOWIECKIE PIASECZYŃSKI KONSTANCIN JEZIORNA BANIOCHA C Działka Rolna B 4,00 ha = 2,80 ha + 1,20 ha Działka Rolna C 3,50 ha = 1,00 ha + 2,50 ha A PZ B UPO C JPO

27 Szkic działek ewidencyjnych – Przykład 2
NR DZIAŁKI 100 (13.35 ha) NR DZIAŁKI 101 (5.80 ha) (ONW) NR DZIAŁKI 99 (10,00ha) Rolnik posiada informację, iż do działki przypisany jest błąd DR10 – aktualnie uprawia ziemniaki

28 99 101 100 NR DZIAŁKI (10,00ha) Rolnik posiada informację, iż
do działki przypisany jest błąd DR10 – aktualnie uprawia ziemniaki 1 MAZOWIECKIE PIASECZYŃSKI BANIOCHA KONSTANCIN JEZIORNA 2 MAZOWIECKIE PIASECZYŃSKI BANIOCHA 3 MAZOWIECKIE PIASECZYŃSKI BANIOCHA KONSTANCIN JEZIORNA

29 99 100 101 NR DZIAŁKI (10,00ha) Błąd - DR10 Woda Zalesienia (0,06 ha)
PROW (1,20 ha) Rzepak (1,80 ha) Sad (1,00 ha) NR DZIAŁKI 99 (10,00ha) Błąd - DR10 Łąka Trwała (4.00 ha) Konopie włokniste (Silesia) (2,80 ha) Wierzba Energe- tyczna (1,50 ha) Pszenica (1,20 ha) Żyto (0,40 ha) Budynki (2,00 ha) Grunty Rolne nie zgłoszone do płatności (2,00 ha) Nieużytek (0,09 ha) ONW (0,50 ha) Marchew (0,60 ha)

30 w sekcji VII jako grupy upraw JPO
101 100 Woda (0,06 ha) Zalesienia PROW (1,20 ha) Rzepak (1,80 ha) Sad (1,00 ha) NR DZIAŁKI 99 (10,00ha) DR10 - nie należy deklarować działki rolnej w sekcji VII jako grupy upraw JPO E Grupa upraw JPO Konopie włokniste (Silesia) (2,80 ha) B Grupa upraw K Razem 2.80 ha D Grupa upraw RE, UPO rzepak Łąka Trwała (4.00 ha) Wierzba Energe- tyczna (1,50 ha) Pszenica (1,20 ha) C Grupa upraw UPO Razem 1,60 ha Żyto (0,40 ha) A Grupa upraw PZ Razem 4 ha RE wierzba (DR10) Grupa upraw F Budynki (2,00 ha) Grunty Rolne nie zgłoszone do płatności (2,00 ha) G Grupa upraw JPO, RS marchew jadalna Nieużytek (0,09 ha) H Powierzchnia gruntów rolnych na, których stwierdzono, iż nie były one w dobrej kulturze rolnej na dzień r. (DR10) ONW (0,50 ha) Marchew (0,60 ha) A PZ B K SILESIA C UPO D RE, UP0 Rzepak E JPO F RE wierzba G JPO, RS marchew jadalna H ONW

31 Matematyczne zasady wypełniania wniosku
w kampanii 2007 Powierzchnia ogółem 5,80 ha = (0,40 + 1,80 + 1,00 + 1,50 + 0, ) + 0,00 + 0,00 Powierzchnia ogółem 11,20 ha = (4,00 + 2,80 + 1,20) + 2,00 + 1,20 1 MAZOWIECKIE PIASECZYŃSKI BANIOCHA KONSTANCIN JEZIORNA 2 MAZOWIECKIE PIASECZYŃSKI BANIOCHA A,B,C C,D,E, F,G,H 3 MAZOWIECKIE PIASECZYŃSKI BANIOCHA KONSTANCIN JEZIORNA Na działce ewidencyjnej nr 99 nie deklaruje się działek rolnych w sekcji VII - kod DR10 Działka rolna C 1,60 ha = 1,20+0,40 Na działce ewidencyjnej nr 100 Powierzchnia TUZ = 4,00 ha A PZ B K SILESIA C UPO D RE, UP0 Rzepak E JPO F RE wierzba G JPO, RS marchew jadalna H ONW

32 Przykład 3 – do samodzielnego wypełnienia wniosku
nr działki ewidencyjnej powierzchnia [ha] 200 2,00 201 202 1,70 203 0,30 200 201 202 Na działce ewidencyjnej 202 – kod DR10 Działki 201, 202 i 203 są położone na obszarze ONW 203

33 wierzba (na cele energetyczne); len oleisty żyto
Roślina uprawna Nr działki ewidencyjnej/powierzchnia zajęta pod uprawę rośliny uprawnej Powierzchnia całkowita obszaru rośliny uprawnej skład materiałów budowlanych na gruntach rolnych cz. 200 – 0,1 0,1 żyto cz. 200 – 0,80 0,80 wyka siewna cz. 200 – 1,1 1,1 len oleisty cz ,00 1,00 ziemniaki cz. 201 – 0,5 0,50 TUZ cz.201 – 0,5 0,5 Wierzba (RE) cz. 202 – 0,8 0,8 Soja (RE) cz. 202 – 0,9 0.9 203 – 0,3 0,3 skład budowlany wierzba (na cele energetyczne); kod DR10 len oleisty żyto soja (na cele energetyczne); kod DR10 ziemniaki wyka siewna TUZ TUZ Rolnik nie spełnia wymogów do przyznania uzupełniającej płatności do powierzchni roślin przeznaczonych na paszę, uprawianych na trwałych użytkach zielonych

34

35

36 nr działki ewidencyjnej
Przykład 4 – do samodzielnego wypełnienia wniosku 457 nr działki ewidencyjnej powierzchnia [ha] Obszar ONW 325 2,88 326 2,57 ONW 327 1,90 328 1,00 329 2,40 330 1,50 331 2,00 450 0,74 457 0,78 458 500 0,75 458 327 328 326 331 325 329 330 500 Na działce ewidencyjnej 331 – kod DR10 450

37 F G E C A H I siedlisko TUZ bobik konopie wł. żyto (RS) pszenica
Roślina uprawna Nr dz. ew./powierzchnia zajęta pod uprawę rośliny uprawnej Powierzchnia całkowita obszaru rośliny uprawnej pszenica cz. 325 – 2,00 2,00 konopie włókniste (Silesia) cz. 326 – 1,70 1,70 żyto (RS) 327 – 1,90 3,85 cz. 329 – 0,95 328 – 1,00 sad 329 -1,45 1,45 warzywa 330-1,50 1,50 pomidory do przetwórstwa 500 – 0,75 0,75 burak cukrowy (RE) cz. 326 – 0,87 0,87 trwała łąka 457 – 0,78 1,14 cz. 458 – 0,36 bobik cz. 458 – 0,64 0,64 siedlisko cz. 325 – 0,88 0,88 las na gruntach rolnych 450 – 0,74 0,74 żyto 331 – 2,00 F TUZ bobik G konopie wł. żyto (RS) pszenica C żyto – DR10 E A H burak cukro wy (RE) sad warzywa siedlisko las na gruntach rolnych pomidory do przetwórstwa I Rolnik spełnia wymogi do przyznania płatności zwierzęcej; Działki 327 i 328 w roku 2008 zostaną zalesione

38

39

40 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Zasady wypełniania wniosku o przyznanie płatności na rok 2007"

Podobne prezentacje


Reklamy Google