Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zasady wypełniania wniosku o przyznanie płatności na rok 2007.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zasady wypełniania wniosku o przyznanie płatności na rok 2007."— Zapis prezentacji:

1 Zasady wypełniania wniosku o przyznanie płatności na rok 2007

2 Rodzaje płatności w 2007 roku W roku 2007 na formularzu wniosku, można ubiegać się o przyznanie: płatności do gruntów rolnych, w skład których wchodzą: jednolita płatność obszarowa; płatności uzupełniające do powierzchni: grupy upraw podstawowych, roślin przeznaczonych na paszę, uprawianych na trwałych użytkach zielonych (płatności zwierzęce), uprawy chmielu; płatności do upraw roślin energetycznych; płatności cukrowej; pomocy finansowej z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania.

3 Definicja: działka rolna działka rolna – zwarty obszar gruntu, na którym jeden rolnik prowadzi jedną grupę upraw, o powierzchni nie mniejszej niż 0,1 ha;

4 Grupy upraw Wyróżniamy następujące grupy upraw: JPO - w przypadku ubiegania się o przyznanie tylko jednolitej płatności obszarowej, UPO - w przypadku ubiegania się o przyznanie jednolitej płatności obszarowej oraz płatności uzupełniającej do grupy upraw podstawowych, PZ - w przypadku ubiegania się o przyznanie jednolitej płatności obszarowej oraz płatności uzupełniającej do roślin przeznaczonych na paszę, uprawianych na trwałych użytkach zielonych (płatności zwierzęce), CH - w przypadku ubiegania się o przyznanie jednolitej płatności obszarowej oraz płatności uzupełniającej do uprawy chmielu, P - w przypadku ubiegania się o przyznanie jednolitej płatności obszarowej do grupy upraw pomidory do przetwórstwa, L - w przypadku ubiegania się o przyznanie jednolitej płatności obszarowej do grupy upraw len włóknisty oraz płatności uzupełniającej do grupy upraw podstawowych, K - w przypadku ubiegania się o przyznanie jednolitej płatności obszarowej do grupy upraw konopie włókniste oraz płatności uzupełniającej do grupy upraw podstawowych,

5 Grupy upraw cd. RE nazwa rośliny uprawnej – w przypadku ubiegania się o przyznanie tylko płatności do upraw roślin energetycznych, do obszaru objętego uprawą jednej rośliny energetycznej, RE,JPO nazwa rośliny uprawnej - w przypadku ubiegania się o przyznanie jednolitej płatności obszarowej oraz płatności do upraw roślin energetycznych, do obszaru objętego uprawą jednej rośliny energetycznej, RE,UPO nazwa rośliny uprawnej - w przypadku ubiegania się o przyznanie jednolitej płatności obszarowej oraz płatności uzupełniającej do grupy upraw podstawowych oraz płatności do upraw roślin energetycznych, do obszaru objętego uprawą jednej rośliny energetycznej; RE,CH nazwa rośliny uprawnej – w przypadku ubiegania się o przyznanie jednolitej płatności obszarowej oraz płatności uzupełniającej do uprawy chmielu oraz płatności do upraw roślin energetycznych, do obszaru objętego uprawą jednej rośliny energetycznej; RE,L nazwa rośliny uprawnej - w przypadku ubiegania się o przyznanie jednolitej płatności obszarowej do grupy upraw len włóknisty oraz płatności uzupełniającej do grupy upraw podstawowych oraz płatności do upraw roślin energetycznych, do obszaru objętego uprawą jednej rośliny energetycznej; RE,K nazwa rośliny uprawnej - w przypadku ubiegania się o przyznanie jednolitej płatności obszarowej do grupy upraw konopie włókniste oraz płatności uzupełniającej do grupy upraw podstawowych oraz płatności do upraw roślin energetycznych, do obszaru objętego uprawą jednej rośliny energetycznej;

6 Grupy upraw cd. jeżeli rolnik na gruncie rolnym realizuje przedsięwzięcia rolno-środowiskowe i poprawy dobrostanu zwierząt wówczas każdą roślinę uprawną z tego obszaru, do której przysługuje jednolita płatność obszarowa, płatność uzupełniająca lub płatność do upraw roślin energetycznych, deklaruje jako osobną grupę upraw podając nazwę grupy upraw (JPO, UPO, PZ, CH, P, L, K, RE, RE,JPO, RE,UPO, RE,CH, R,L, RE,K) a także dodatkowo wpisuje oznaczenie RS wraz z nazwą rośliny uprawnej (np. JPO,RS marchew jadalna).

7 Wzór wniosku o przyznanie płatności Strona 1 – rodzaj płatności o jakie rolnik może się ubiegać; dane osobowe rolnika; informacja o załącznikach

8 Wzór wniosku o przyznanie płatności Strona 2 – dane dotyczące działek ewidencyjnych, ich powierzchni, lokalizacji, sposobu użytkowania

9 Wzór wniosku o przyznanie płatności Strona 3 – dane dotyczące działek rolnych, ich powierzchni, lokalizacji, sposobu użytkowania

10 Wzór wniosku o przyznanie płatności Strona 4 – oświadczenie i zobowiązanie rolnika

11 Główne zasady wypełniania wniosku Rolnik powinien wypełnić wszystkie białe pola w formularzu wniosku (pola obowiązkowe). Wniosek należy wypełnić czytelnie długopisem, drukowanymi literami bez skreśleń i poprawek w danych osobowych. Rolnik musi czytelnie podpisać wniosek pełnym imieniem i nazwiskiem, potwierdzając prawdziwość podanych danych oraz oświadczając, że zna zasady przyznawania płatności i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Brak podpisu spowoduje, że wniosek nie zostanie rozpatrzony, jeżeli rolnik nie uzupełni podpisu w terminie określonym przez ARiMR.

12 Sekcja I – Cel złożenia wniosku wniosek – pole to powinno zostać zaznaczone w przypadku, gdy rolnik ubiega się o przyznanie płatności zmiana wniosku – pole to powinno zostać zaznaczone w przypadku, gdy rolnik z własnej inicjatywy składa zmianę do wcześniej złożonego wniosku. Formularz zmiany nie dotyczy płatności cukrowej. korekta wniosku - pole to powinno być zaznaczone w przypadku, gdy rolnik składa wyjaśnienia do wcześniej złożonego wniosku, na wezwanie ARiMR. wycofanie części wniosku - pole to powinno być zaznaczone w przypadku, gdy rolnik chce wycofać część wniosku (część działek ewidencyjnych lub część działek rolnych z płatności do gruntów rolnych lub powierzchni deklarowanych do ONW (w całości lub części)) z własnej inicjatywy. wycofanie całego wniosku - pole to powinno być zaznaczone w przypadku, gdy rolnik chce wycofać cały wniosek o przyznanie płatności do gruntów rolnych lub cały wniosek o przyznanie płatności cukrowej (za wyjątkiem pomocy finansowej z tytułu ONW) z własnej inicjatywy. Przy każdym ww. celu złożenia wniosku należy pamiętać o zaznaczeniu w tytule wniosku rodzaju płatności, której dotyczy wniosek.

13 Tabela VI Pierwszy wiersz jest personalizowany W przypadku wystąpienia w częściowo wypełnionym wniosku błędnych lub nieaktualnych danych należy skreślić cały wiersz, w którym wystąpił błąd, jedną kreską, tak aby zapis był widoczny i obok kreski należy złożyć podpis i datę. Nowe, poprawne dane należy wpisać bezpośrednio pod skreślonym wierszem.

14 Tabela VI – kolumna 10 kolumna 10 – pole spersonalizowane; zawiera powierzchnię posiadanych przez rolnika gruntów rolnych ogółem na danej działce ewidencyjnej. W przypadku wniosku spersonalizowanego podana powierzchnia stanowi powierzchnię ogółem gruntów rolnych zadeklarowanych we wniosku z roku 2006. Jeżeli podana wartość jest rozbieżna ze stanem rzeczywistym wówczas rolnik powinien skorygować powierzchnię ogółem gruntów rolnych na danej działce ewidencyjnej, biorąc pod uwagę, że powierzchnia ta powinna być sumą powierzchni działek rolnych zadeklarowanych na danej działce ewidencyjnej w Tabeli VII, powierzchni gruntów rolnych niezgłoszonych do innych programów pomocowych (kolumna 12 w Tabeli VI) oraz powierzchni gruntów rolnych zalesionych (kolumna 13 w Tabeli VI).

15 Tabela VI – kolumna 11 kolumna 11 – pole spersonalizowane zawiera powierzchnię działki ewidencyjnej wykorzystywaną jako trwałe użytki zielone (trwałe łąki i trwałe pastwiska), które rolnik zadeklarował we wniosku w roku poprzednim. zadeklarowana przez rolnika powierzchnia trwałych użytków zielonych będących w jego posiadaniu nie może być większa od powierzchni całkowitej działki ewidencyjnej podanej w kolumnie 9 oraz od powierzchni gruntów rolnych na działce ewidencyjnej podanej w kolumnie 10.

16 Tabela VI – kolumna 12 kolumna 12 – pole niespersonalizowane. należy podać powierzchnię tylko gruntów rolnych znajdujących się na danej działce ewidencyjnej, będącej w posiadaniu rolnika, która nie została zgłoszona do żadnych programów pomocowych.

17 Tabela VI – kolumna 13 kolumna 13 – pole niespersonalizowane. Należy podać powierzchnię gruntów rolnych znajdujących się na danej działce ewidencyjnej, które zostały zalesione tylko i wyłącznie w ramach działania zalesiania gruntów rolnych objętych Planem Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz zgodnie z planem zalesień, ale które jeszcze nie zostały przekwalifikowane na grunty leśne, lub wnioskodawca otrzymał postanowienie o spełnieniu niezbędnych warunków we wniosku o przyznanie płatności na zalesianie gruntów rolnych a wykonanie zalesienia zgodnie z planem zalesienia przewidziane jest na wiosnę 2007 roku. Jeżeli rolnik nie wykona zalesienia w terminie określonym w planie zalesienia (wiosną), a we wniosku o przyznanie płatności nie zgłosił tych powierzchni do płatności wówczas może w terminie do 31 maja 2007 roku złożyć do biura powiatowego ARiMR zmianę do wniosku i ubiegać się o płatności na te grunty.

18 Tabela VII W razie pomyłki w tabeli VII - Oświadczenie o sposobie wykorzystywania działek rolnych należy skreślić cały wiersz, w którym wystąpił błąd, jedną kreską, tak, aby zapis był widoczny i w kolumnie Uwagi Wnioskodawcy należy złożyć czytelny podpis i datę. Poprawnie wpisane dane należy wpisać w pierwszym wolnym wierszu w Tabeli VII.

19 Tabela VII – kolumna 3 kolumna 3 należy wpisać grupę upraw lub oznaczenie ONW (oznaczenie ONW należy wpisać w przypadku deklarowania powierzchni tylko do pomocy finansowej ONW). Nazwę rośliny uprawnej wpisuje się tylko w sytuacji, kiedy rolnik deklaruje na działce rolnej grupę upraw: RE albo RE,JPO albo RE,UPO albo RE,CH albo RE,L albo RE,K lub na danej działce rolne realizuje przedsięwzięcia rolno- środowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt np. JPO,RS marchew jadalna

20 Tabela VII – kolumna 7 kolumna 7 należy wpisać powierzchnię deklarowaną do pomocy finansowej z tytułu ONW w ramach działki rolnej położonej na jednej działce ewidencyjnej. powierzchnia deklarowana do pomocy finansowej z tytułu ONW w ramach działki rolnej nie może być mniejsza niż 0,1 ha.

21 Strona 4 – pole 13 pole 13 – w tym polu rolnik deklaruje, w jaki sposób chce otrzymać na rok kolejny, wniosek spersonalizowany oraz materiał graficzny. Rolnik może otrzymać w 2008 roku wniosek spersonalizowany oraz materiał graficzny w formie papierowej, w formie elektronicznej na płycie CD lub wniosek spersonalizowany może zostać udostępniony na stronie internetowej. W sytuacji, kiedy rolnik nie zaznaczy żadnego pola lub zaznaczy kilka pól jednocześnie wówczas otrzyma wniosek spersonalizowany oraz materiał graficzny na rok następny w formie papierowej.

22 Przykłady wypełniania wniosku

23 Rodzaj użytkowaniaPowierzchnia Schemat pomocowy ŁĄKA TRWAŁA4.00JPO/UPO Paszowe ŻYTO2.80JPO/UPO PSZENICA1.20JPO/UPO ZIEMNIAKI2.50JPO Sad2.50JPO Powierzchnia gruntów rolnych 13.00 Powierzchnia JPO13.00 Powierzchnia UPO4.00 Powierzchnia UPO Paszowe (PZ – Płatności zwierzęce) 4,00 Przykład 1

24 325 328 327 329 326 KONSTANCIN JEZIORNA 1 MAZOWIECKIE PIASECZYŃSKI BANIOCHA 0123 27 325 4 0000 KONSTANCIN JEZIORNA 2 MAZOWIECKIE PIASECZYŃSKI BANIOCHA 0123 27 326 2 8000 3 MAZOWIECKIE PIASECZYŃSKI KONSTANCIN JEZIORNA BANIOCHA 0123 27 327 1 2000 4 MAZOWIECKIE PIASECZYŃSKI KONSTANCIN JEZIORNA BANIOCHA 0123 27 328 1 0000 5 MAZOWIECKIE PIASECZYŃSKI KONSTANCIN JEZIORNA BANIOCHA 0123 27 329 2 5000 Łąka Trwała 4 ha Żyto 2,80 ha Pszenica 1,20 ha Sad 1 ha Ziemniaki 2,50 ha Przykład 1 W przypadku pierwszym gospodarstwo składa się z pięciu działek ewidencyjnych. Na zdjęciu po prawej stronie utworzony zostanie szkic upraw i użytkowania gruntu w gospodarstwie rolnym na pięciu działkach ewidencyjnych

25 Łąka Trwała 4 ha Pszenica 1,20 ha Żyto 2,80 ha Sad 1 ha Ziemniaki 2,50 ha 325 328 327 329 326 Na ortofotomapie po prawej stronie przedstawiona zostanie zasada grupowania upraw w obszary stanowiące odrębne działki rolne zgodne z nową definicją działki rolnej Ponadto całe gospodarstwo leży na obszarze ONW Rolnik spełnia warunki do przyznania płatności zwierzęcych PZ – Płatności Zwierzęce JPO – Jednolita Płatność Obszarowa UPO – Płatność uzupełniająca 1 A PZ 4 00 325 4 00 4 00 2 B UPO 4 00 326 2 80 2 80 327 1 20 1 20 1 C JPO 3 50 328 1 00 1 00 329 2 50 2 50 A GRUPA UPRAW PZ - 4 ha B GRUPA UPRAW UPO 4 ha C GRUPA UPRAW JPO 3,50 ha

26 1 MAZOWIECKIE PIASECZYŃSKI KONSTANCIN JEZIORNA BANIOCHA 0123 27 325 4 0000 4 00 4 00 0 00 0 00 A 2 MAZOWIECKIE PIASECZYŃSKI KONSTANCIN JEZIORNA BANIOCHA 0123 27 326 2 8000 2 80 0 00 0 00 0 00 B 3 MAZOWIECKIE PIASECZYŃSKI KONSTANCIN JEZIORNA BANIOCHA 0123 27 327 1 2000 1 20 0 00 0 00 0 00 B 4 MAZOWIECKIE PIASECZYŃSKI KONSTANCIN JEZIORNA BANIOCHA 0123 27 328 1 0000 1 00 0 00 0 00 0 00 C 5 MAZOWIECKIE PIASECZYŃSKI KONSTANCIN JEZIORNA BANIOCHA 0123 27 329 2 5000 2 50 0 00 0 00 0 00 C 1 A PZ 4 00 325 4 00 4 00 2 B UPO 4 00 326 2 80 2 80 327 1 20 1 20 1 C JPO 3 50 328 1 00 1 00 329 2 50 2 50 Powierzchnia ogółem 4,00 ha = 4,00 ha + 0,00 ha + 0,00 haPowierzchnia ogółem 2,80 ha = 2,80 ha + 0,00 ha + 0,00 haPowierzchnia ogółem 1,20 ha = 1,20 ha + 0,00 ha + 0,00 haPowierzchnia ogółem 1,00 ha = 1,00 ha + 0,00 ha + 0,00 haPowierzchnia ogółem 2,50 ha = 2,50 ha + 0,00 ha + 0,00 ha Działka Rolna B 4,00 ha = 2,80 ha + 1,20 ha Działka Rolna C 3,50 ha = 1,00 ha + 2,50 ha

27 Szkic działek ewidencyjnych – Przykład 2 NR DZIAŁKI 101 (5.80 ha) (ONW) NR DZIAŁKI 100 (13.35 ha) NR DZIAŁKI 99 (10,00ha) Rolnik posiada informację, iż do działki przypisany jest błąd DR10 – aktualnie uprawia ziemniaki

28 101 100 1 MAZOWIECKIE PIASECZYŃSKI BANIOCHA 0123 27 100 13 3500 KONSTANCIN JEZIORNA 2 MAZOWIECKIE PIASECZYŃSKI BANIOCHA 0123 27 101 5 8000 KONSTANCIN JEZIORNA NR DZIAŁKI 99 (10,00ha) Rolnik posiada informację, iż do działki przypisany jest błąd DR10 – aktualnie uprawia ziemniaki 3 MAZOWIECKIE PIASECZYŃSKI BANIOCHA 0123 27 99 10 0000 KONSTANCIN JEZIORNA

29 101 100 Łąka Trwała (4.00 ha) Nieużytek (0,09 ha) Woda (0,06 ha) Konopie włokniste (Silesia) (2,80 ha) Grunty Rolne nie zgłoszone do płatności (2,00 ha) Budynki (2,00 ha) Zalesienia PROW (1,20 ha) Pszenica (1,20 ha) Rzepak (1,80 ha ) RŚ Marchew (0,60 ha) Wierzba Energe- tyczna (1,50 ha) Żyto (0,40 ha) ONW (0,50 ha) Sad (1,00 ha) NR DZIAŁKI 99 (10,00ha) Błąd - DR10

30 101 100 Łąka Trwała (4.00 ha) Nieużytek (0,09 ha) Woda (0,06 ha) Konopie włokniste (Silesia) (2,80 ha) Grunty Rolne nie zgłoszone do płatności (2,00 ha) Budynki (2,00 ha) Zalesienia PROW (1,20 ha) Pszenica (1,20 ha) Rzepak (1,80 ha ) RŚ Marchew (0,60 ha) Wierzba Energe- tyczna (1,50 ha) Żyto (0,40 ha) ONW (0,50 ha) Sad (1,00 ha) A Grupa upraw PZ Razem 4 ha 1 A PZ 4 00 100 4 00 0 00 2 B K 2 80 100 2 80 0 00 SILESIA B Grupa upraw K Razem 2.80 ha C Grupa upraw UPO Razem 1,60 ha 3 C UPO 1 60 100 1 20 0 00 101 0 40 0 40 4 D RE, UP0 Rzepak 1 80 101 1 80 1 80 D Grupa upraw RE, UPO rzepak E Grupa upraw JPO 5 E JPO 1 00 101 1 00 1 00 F Grupa upraw RE wierzba (DR10) 6 F RE wierzba 1 50 101 1 50 0 00 G Grupa upraw JPO, RS marchew jadalna 7 G JPO, RS marchew jadalna 0 60 101 0 60 0 30 H Powierzchnia gruntów rolnych na, których stwierdzono, iż nie były one w dobrej kulturze rolnej na dzień 30.06.2003r. (DR10) 7 H ONW 0 50 101 0 50 0 50 NR DZIAŁKI 99 (10,00ha) DR10 - nie należy deklarować działki rolnej w sekcji VII jako grupy upraw JPO

31 1 A PZ 4 00 100 4 00 0 00 2 B K 2 80 100 2 80 0 00 SILESIA 3 C UPO 1 60 100 1 20 0 00 101 0 40 0 40 4 D RE, UP0 Rzepak 1 80 101 1 80 1 80 5 E JPO 1 00 101 1 00 1 00 6 F RE wierzba 1 50 101 1 50 0 00 7 G JPO, RS marchew jadalna 0 60 101 0 60 0 30 8 H ONW 0 50 101 0 50 0 50 1 MAZOWIECKIE PIASECZYŃSKI BANIOCHA 0123 27 100 13 3500 KONSTANCIN JEZIORNA 2 MAZOWIECKIE PIASECZYŃSKI BANIOCHA 0123 27 101 5 8000 KONSTANCIN JEZIORNA Matematyczne zasady wypełniania wniosku w kampanii 2007 11 20 4 00 2 00 1 20 A,B,C 5 80 0 00 0 00 0 00 Powierzchnia ogółem 11,20 ha = (4,00 + 2,80 + 1,20) + 2,00 + 1,20 Powierzchnia ogółem 5,80 ha = (0,40 + 1,80 + 1,00 + 1,50 + 0,60 + 050) + 0,00 + 0,00 Na działce ewidencyjnej nr 100 Powierzchnia TUZ = 4,00 haDziałka rolna C 1,60 ha = 1,20+0,40 C,D,E, F,G,H 3 MAZOWIECKIE PIASECZYŃSKI BANIOCHA 0123 27 99 10 0000 KONSTANCIN JEZIORNA 10 00 0 00 Na działce ewidencyjnej nr 99 nie deklaruje się działek rolnych w sekcji VII - kod DR10

32 Przykład 3 – do samodzielnego wypełnienia wniosku nr działki ewidencyjnej powierzchnia [ha] 2002,00 2012,00 2021,70 2030,30 200 201202 203 Na działce ewidencyjnej 202 – kod DR10 Działki 201, 202 i 203 są położone na obszarze ONW

33 Rolnik nie spełnia wymogów do przyznania uzupełniającej płatności do powierzchni roślin przeznaczonych na paszę, uprawianych na trwałych użytkach zielonych Roślina uprawna Nr działki ewidencyjnej/pow ierzchnia zajęta pod uprawę rośliny uprawnej Powier zchnia całkow ita obszar u rośliny upraw nej skład materiałów budowlanych na gruntach rolnych cz. 200 – 0,10,1 żyto cz. 200 – 0,80 0,80 wyka siewnacz. 200 – 1,11,1 len oleistycz. 201 -1,001,00 ziemniakicz. 201 – 0,50,50 TUZcz.201 – 0,50,5 Wierzba (RE)cz. 202 – 0,80,8 Soja (RE)cz. 202 – 0,90.9 TUZ203 – 0,30,3 skład budowlany żyto wyka siewna len oleisty ziemniaki TUZ wierzba (na cele energetyczne); kod DR10 soja (na cele energetyczne); kod DR10

34

35

36 500 Przykład 4 – do samodzielnego wypełnienia wniosku 325 326 327 328 329 330 457 458 450 331 Na działce ewidencyjnej 331 – kod DR10 nr działki ewidencyjnej powierzchnia [ha] Obszar ONW 3252,88 3262,57 ONW 3271,90 ONW 3281,00 ONW 3292,40 ONW 3301,50 ONW 3312,00 ONW 4500,74 4570,78 4581,00 5000,75

37 Roślina uprawna Nr dz. ew./powierzchnia zajęta pod uprawę rośliny uprawnej Powierz chnia całkowi ta obszaru rośliny uprawn ej pszenicacz. 325 – 2,002,002,00 konopie włókniste (Silesia) cz. 326 – 1,70 1,70 żyto (RS) 327 – 1,90 3,85 cz. 329 – 0,95 328 – 1,00 sad329 -1,451,45 warzywa330-1,501,50 pomidory do przetwórstwa 500 – 0,750,75 burak cukrowy (RE) cz. 326 – 0,870,87 trwała łąka 457 – 0,78 1,14 cz. 458 – 0,36 bobikcz. 458 – 0,640,64 siedliskocz. 325 – 0,880,88 las na gruntach rolnych 450 – 0,740,74 żyto331 – 2,002,00 pomidory do przetwórstwa A E C F H I G siedlisko pszenica konopie wł. burak cukro wy (RE) żyto (RS) TUZ las na gruntach rolnych bobik sad warzywa Rolnik spełnia wymogi do przyznania płatności zwierzęcej; Działki 327 i 328 w roku 2008 zostaną zalesione żyto – DR10

38

39

40


Pobierz ppt "Zasady wypełniania wniosku o przyznanie płatności na rok 2007."

Podobne prezentacje


Reklamy Google