Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Działalność szkoły w świetle prawa mgr Grażyna Cybula mgr Grażyna Cybula.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Działalność szkoły w świetle prawa mgr Grażyna Cybula mgr Grażyna Cybula."— Zapis prezentacji:

1 Działalność szkoły w świetle prawa mgr Grażyna Cybula mgr Grażyna Cybula

2 Działalność szkoły w świetle prawa Ustawa o systemie oświaty dnia 7 września 1991r. z późniejszymi zmianami. Ustawa o systemie oświaty dnia 7 września 1991r. z późniejszymi zmianami. Kodeks rodzinny i opiekuńczy ustawa z dnia 25 lutego 1964r (Dz.U.Nr9, poz.59 z późn.zm.) Kodeks rodzinny i opiekuńczy ustawa z dnia 25 lutego 1964r (Dz.U.Nr9, poz.59 z późn.zm.) Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich. 1982r. ( Dz. U. z dnia 12 listopada 1982r. z późniejszymi zmianami.) z dnia 26 października 1982r. ( Dz. U. z dnia 12 listopada 1982r. z późniejszymi zmianami.) Kodeks karny ustawa z dnia 6 czerwca 1997r. (Dz.U. z dnia 2 sierpnia 1997r.) Kodeks karny ustawa z dnia 6 czerwca 1997r. (Dz.U. z dnia 2 sierpnia 1997r.) Ustawa o zawodzie lekarza z dnia 5 grudnia 1996r. (Dz. U z 1997r. Nr 28, poz. 152) Ustawa o zawodzie lekarza z dnia 5 grudnia 1996r. (Dz. U z 1997r. Nr 28, poz. 152)

3 Działalność szkoły w świetle prawa Rozporządzenia MEN W sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach § 13, 14 W sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach § 13, 14 W sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach W sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

4 Działalność szkoły w świetle prawa Rozporządzenia MEN W sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem W sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem

5 Działalność szkoły w świetle prawa Ustawa o systemie oświaty dnia 7 września 1991r. z późniejszymi zmianami. Ustawa o systemie oświaty dnia 7 września 1991r. z późniejszymi zmianami. Art. 18. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są zobowiązani do: Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są zobowiązani do: dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły, dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły, zapewnienie regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne, zapewnienie regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne, zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych, zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych,

6 Działalność szkoły w świetle prawa zapewnienie dziecku realizującemu obowiązek szkolny poza szkołą, warunków nauki określonych w zezwoleniu, o którym mowa w art. 16 ust. 8, zapewnienie dziecku realizującemu obowiązek szkolny poza szkołą, warunków nauki określonych w zezwoleniu, o którym mowa w art. 16 ust. 8, powiadomienia organów gminy o formie spełniania obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16-18 lat i zmianach w tym zakresie. powiadomienia organów gminy o formie spełniania obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16-18 lat i zmianach w tym zakresie.

7 Działalność szkoły w świetle prawa Art. 20 Nie spełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Nie spełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

8 Działalność szkoły w świetle prawa Art. 39.ust. 2 Art. 39.ust. 2 Dyrektor szkoły lub placówki może, w drodze decyzji, skreślić ucznia z listy uczniów w przypadkach określonych w statucie szkoły lub placówki. Skreślenie następuje na podstawie uchwały rady pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego. Dyrektor szkoły lub placówki może, w drodze decyzji, skreślić ucznia z listy uczniów w przypadkach określonych w statucie szkoły lub placówki. Skreślenie następuje na podstawie uchwały rady pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego. Ust. 2a. Ust. 2a..Przepis ust. 2. nie dotyczy ucznia objętego obowiązkiem szkolnym. W uzasadnionych przypadkach uczeń ten, na wniosek dyrektora szkoły, może zostać przeniesiony przez kuratora oświaty do innej szkoły..Przepis ust. 2. nie dotyczy ucznia objętego obowiązkiem szkolnym. W uzasadnionych przypadkach uczeń ten, na wniosek dyrektora szkoły, może zostać przeniesiony przez kuratora oświaty do innej szkoły.

9 Działalność szkoły w świetle prawa Art. 41. ust. 1 pkt 5. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy: Podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów. Podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów. (Statut szkoły) (Statut szkoły)

10 Działalność szkoły w świetle prawa Art. 60. ust. 1 pkt 7 Statut szkoły lub placówki powinien zawierać również: Statut szkoły lub placówki powinien zawierać również: zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników szkoły lub placówki, zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników szkoły lub placówki, zasady rekrutacji uczniów, zasady rekrutacji uczniów, prawa i obowiązki uczniów, w tym przypadki, w których uczeń może być skreślony z listy uczniów szkoły. prawa i obowiązki uczniów, w tym przypadki, w których uczeń może być skreślony z listy uczniów szkoły.

11 Działalność szkoły w świetle prawa Art. 43 ust.3 Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu rady pedagogicznej, które mogą naruszyć dobro osobiste uczniów i ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły lub placówki. Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu rady pedagogicznej, które mogą naruszyć dobro osobiste uczniów i ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły lub placówki.

12 Działalność szkoły w świetle prawa Art.. 109 k.r.i o Zobowiązać rodziców oraz małoletniego do określonego postępowania a zatem zobowiązać rodziców do odpowiednich działań wychowawczych względem dziecka Zobowiązać rodziców oraz małoletniego do określonego postępowania a zatem zobowiązać rodziców do odpowiednich działań wychowawczych względem dziecka · niestosowania drastycznych kar cielesnych. · niestosowania drastycznych kar cielesnych. · regularnego posyłania dziecka do szkoły. · regularnego posyłania dziecka do szkoły. · nawiązania bliższego kontaktu ze szkołą. · nawiązania bliższego kontaktu ze szkołą. · zajęcia się leczeniem dziecka. · zajęcia się leczeniem dziecka. · wzmożenie nadzoru nad sposobem · wzmożenie nadzoru nad sposobem spędzania wolnego czasu. spędzania wolnego czasu.

13 Działalność szkoły w świetle prawa Art.. 109 k.r.i o cd. Obowiązkowo w zarządzeniu powinno się znaleźć wskazanie sposobu kontroli jego wykonywania, np. : Obowiązkowo w zarządzeniu powinno się znaleźć wskazanie sposobu kontroli jego wykonywania, np. : · poprzez składanie przez rodziców odpowiednich sprawozdań. · poprzez składanie przez rodziców odpowiednich sprawozdań. · doprowadzenie małoletniego do sądu celem przeprowadzenia z nim rozmów. · kontrola działań rodziców przez kuratora. · zasięgnięcie stosownych informacji ze szkoły.

14 Działalność szkoły w świetle prawa Postępowanie w przedmiocie zastosowania art. 109 kr i o może być wszczęte na wniosek lub z urzędu. Postępowanie w przedmiocie zastosowania art. 109 kr i o może być wszczęte na wniosek lub z urzędu. Każdy, komu jest znane zdarzenie uzasadniające wszczęcie postępowania z urzędu jest zobowiązany zawiadomić o nim sąd opiekuńczy / art. 572 kpc./. Każdy, komu jest znane zdarzenie uzasadniające wszczęcie postępowania z urzędu jest zobowiązany zawiadomić o nim sąd opiekuńczy / art. 572 kpc./.

15 Działalność szkoły w świetle prawa Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich. Art. 2. Art. 2. Przewidziane w ustawie działania podejmuje się w wypadkach, gdy nieletni wykazuje przejawy demoralizacji lub dopuści się czynu karalnego. Przewidziane w ustawie działania podejmuje się w wypadkach, gdy nieletni wykazuje przejawy demoralizacji lub dopuści się czynu karalnego.

16 Działalność szkoły w świetle prawa Art. 4 § 1 u.p.n Każdy, kto stwierdzi istnienie okoliczności świadczących o demoralizacji nieletniego, Każdy, kto stwierdzi istnienie okoliczności świadczących o demoralizacji nieletniego, w szczególności: w szczególności: naruszenie zasad współżycia społecznego, naruszenie zasad współżycia społecznego, popełnienie czynu zabronionego, popełnienie czynu zabronionego, systematyczne uchylanie się od obowiązku szkolnego systematyczne uchylanie się od obowiązku szkolnego

17 Działalność szkoły w świetle prawa lub kształcenia zawodowego, lub kształcenia zawodowego, używanie alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, używanie alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, uprawianie nierządu, uprawianie nierządu, włóczęgostwo, włóczęgostwo, udział w grupach przestępczych, udział w grupach przestępczych,

18 Działalność szkoły w świetle prawa Art. 4 u.p.n Art. 4 u.p.n § 2 ma społeczny obowiązek odpowiedniego przeciwdziałania temu, a przede wszystkim ma społeczny obowiązek odpowiedniego przeciwdziałania temu, a przede wszystkim zawiadomienia o tym rodziców lub opiekuna nieletniego, szkoły, sądu rodzinnego, Policji lub innego właściwego organu. zawiadomienia o tym rodziców lub opiekuna nieletniego, szkoły, sądu rodzinnego, Policji lub innego właściwego organu.

19 Działalność szkoły w świetle prawa Art. 4 u.p.n § 3 Instytucje państwowe i organizacje społeczne, które Instytucje państwowe i organizacje społeczne, które w związku ze swoją działalnością dowiedziały się o popełnieniu przez nieletniego czynu karalnego ściganego z urzędu, są obowiązane niezwłocznie zawiadomić o tym sąd rodzinny lub Policję oraz przedsięwziąć czynności nie cierpiące zwłoki, aby nie dopuścić do zatarcia śladów i dowodów popełnienia czynu. w związku ze swoją działalnością dowiedziały się o popełnieniu przez nieletniego czynu karalnego ściganego z urzędu, są obowiązane niezwłocznie zawiadomić o tym sąd rodzinny lub Policję oraz przedsięwziąć czynności nie cierpiące zwłoki, aby nie dopuścić do zatarcia śladów i dowodów popełnienia czynu.

20 Działalność szkoły w świetle prawa Sędzia rodzinny wszczyna postępowanie, jeżeli zachodzi podejrzenie istnienia okoliczności o których mowa w art. 2. Sędzia rodzinny wszczyna postępowanie, jeżeli zachodzi podejrzenie istnienia okoliczności o których mowa w art. 2. na wniosek w sprawie o czyn ścigany na wniosek w sprawie o czyn ścigany z oskarżenia prywatnego z oskarżenia prywatnego z urzędu z urzędu

21 Działalność szkoły w świetle prawa Art. 30 u.p.n. § 1. W postępowaniu w sprawie nieletniego stronami są W postępowaniu w sprawie nieletniego stronami są nieletni, nieletni, rodzice lub opiekun nieletniego, rodzice lub opiekun nieletniego, prokurator prokurator

22 Działalność szkoły w świetle prawa Art. 30 u.p.n. § 2 przepisy niniejszej ustawy dotyczące opiekuna stosuje się odpowiednio przepisy niniejszej ustawy dotyczące opiekuna stosuje się odpowiednio do osób, pod których stałą pieczą nieletni faktycznie pozostaje. do osób, pod których stałą pieczą nieletni faktycznie pozostaje.

23 Działalność szkoły w świetle prawa Art. 37 u.p.n. Policja lub działający na podstawie szczególnego upoważnienia ustawy organ administracji państwowej zbiera i utrwala dowody czynów karalnych w wypadkach Policja lub działający na podstawie szczególnego upoważnienia ustawy organ administracji państwowej zbiera i utrwala dowody czynów karalnych w wypadkach nie cierpiących zwłoki a w razie potrzeby dokonuje ujęcia nieletniego. nie cierpiących zwłoki a w razie potrzeby dokonuje ujęcia nieletniego.

24 Działalność szkoły w świetle prawa Art. 39.u.p.n. Art. 39.u.p.n. Przesłuchanie nieletniego może być dokonane przez : Policję Policję lub organ wymieniony w art. 37. lub organ wymieniony w art. 37. Przesłuchanie odbywa się w obecności: Przesłuchanie odbywa się w obecności: rodziców rodziców obrońcy, obrońcy,

25 Działalność szkoły w świetle prawa Art. 39.u.p.n. a jeżeli zapewnienie ich obecności byłoby w danym przypadku niemożliwe: a jeżeli zapewnienie ich obecności byłoby w danym przypadku niemożliwe: nauczyciela, nauczyciela, przedstawiciela powiatowego centrum pomocy rodzinie przedstawiciela powiatowego centrum pomocy rodzinie przedstawiciela organizacji społecznej, do której zadań należy oddziaływanie wychowawcze na nieletnich lub wspomaganie procesu ich resocjalizacji. przedstawiciela organizacji społecznej, do której zadań należy oddziaływanie wychowawcze na nieletnich lub wspomaganie procesu ich resocjalizacji.

26 Działalność szkoły w świetle prawa Zatrzymanie nieletniego Nieletniego można zatrzymać gdy: Nieletniego można zatrzymać gdy: istnieje podejrzenie, że popełnił czyn karalny, istnieje podejrzenie, że popełnił czyn karalny, obawa ukrycia się nieletniego, obawa ukrycia się nieletniego, zatarcia śladów, zatarcia śladów, nie można ustalić tożsamości nie można ustalić tożsamości

27 Działalność szkoły w świetle prawa Z zatrzymania sporządza się protokół. o zatrzymaniu powiadamia się: rodziców, rodziców, opiekuna, opiekuna, sąd rodzinny do 24 godzin sąd rodzinny do 24 godzin

28 Działalność szkoły w świetle prawa Art. 7 Sąd rodzinny może: zobowiązać rodziców lub opiekunów do: zobowiązać rodziców lub opiekunów do: poprawy warunków wychowawczych, bytowych i zdrowotnych nieletniego poprawy warunków wychowawczych, bytowych i zdrowotnych nieletniego ścisłej współpracy ze szkołą ścisłej współpracy ze szkołą poradnią psychologiczno-pedagogiczną poradnią psychologiczno-pedagogiczną inną poradnią specjalistyczną inną poradnią specjalistyczną

29 Działalność szkoły w świetle prawa zakładem pracy w którym jest zatrudniony nieletni zakładem pracy w którym jest zatrudniony nieletni lekarzem lub zakładem leczniczym lekarzem lub zakładem leczniczym naprawienia w całości lub części szkody wyrządzonej przez nieletniego. naprawienia w całości lub części szkody wyrządzonej przez nieletniego. nałożyć karę pieniężną za uchylanie się od obowiązków nałożonych nałożyć karę pieniężną za uchylanie się od obowiązków nałożonych na nich przez sąd rodzinny na nich przez sąd rodzinny

30 Działalność szkoły w świetle prawa Kodeks postępowania karnego nakłada na nas Kodeks postępowania karnego nakłada na nas osobiście i na szkołę obowiązek zawiadamiania osobiście i na szkołę obowiązek zawiadamiania Policji lub prokuratury każdego przypadku popełnienia przez ucznia, który ukończył 17 lat Policji lub prokuratury każdego przypadku popełnienia przez ucznia, który ukończył 17 lat czynu zabronionego, który jest przestępstwem czynu zabronionego, który jest przestępstwem Art. 304 § 1 obowiązek społeczny Art. 304 § 3 obowiązek prawny

31 Działalność szkoły w świetle prawa Art. 304 § 3 Art. 304 § 3 Instytucje państwowe i samorządowe, które w związku ze swoją działalnością dowiedziały się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, są zobowiązane niezwłocznie powiadomić o tym, oraz przedsięwziąć niezbędne czynności zabezpieczające, aby nie dopuścić do zatarcia śladów i dowodów przestępstwa. Instytucje państwowe i samorządowe, które w związku ze swoją działalnością dowiedziały się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, są zobowiązane niezwłocznie powiadomić o tym, oraz przedsięwziąć niezbędne czynności zabezpieczające, aby nie dopuścić do zatarcia śladów i dowodów przestępstwa.

32 Działalność szkoły w świetle prawa Dziękuję za uwagę Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Działalność szkoły w świetle prawa mgr Grażyna Cybula mgr Grażyna Cybula."

Podobne prezentacje


Reklamy Google