Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Działalność szkoły w świetle prawa

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Działalność szkoły w świetle prawa"— Zapis prezentacji:

1 Działalność szkoły w świetle prawa
mgr Grażyna Cybula

2 Działalność szkoły w świetle prawa
Ustawa o systemie oświaty dnia 7 września 1991r. z późniejszymi zmianami. Kodeks rodzinny i opiekuńczy ustawa z dnia 25 lutego 1964r (Dz.U.Nr9, poz.59 z późn.zm.) Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich. z dnia 26 października 1982r. ( Dz. U. z dnia 12 listopada 1982r. z późniejszymi zmianami.) Kodeks karny ustawa z dnia 6 czerwca 1997r. (Dz.U. z dnia 2 sierpnia 1997r.) Ustawa o zawodzie lekarza z dnia 5 grudnia 1996r. (Dz. U z 1997r. Nr 28, poz. 152)

3 Działalność szkoły w świetle prawa
Rozporządzenia MEN W sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach § 13, 14 W sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

4 Działalność szkoły w świetle prawa
Rozporządzenia MEN W sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem

5 Działalność szkoły w świetle prawa
Ustawa o systemie oświaty dnia 7 września 1991r. z późniejszymi zmianami. Art. 18. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są zobowiązani do: dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły, zapewnienie regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne, zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych,

6 Działalność szkoły w świetle prawa
zapewnienie dziecku realizującemu obowiązek szkolny poza szkołą, warunków nauki określonych w zezwoleniu, o którym mowa w art. 16 ust. 8, powiadomienia organów gminy o formie spełniania obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki przez młodzież w wieku lat i zmianach w tym zakresie.

7 Działalność szkoły w świetle prawa
Art. 20 Nie spełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

8 Działalność szkoły w świetle prawa
Art. 39.ust. 2 Dyrektor szkoły lub placówki może, w drodze decyzji, skreślić ucznia z listy uczniów w przypadkach określonych w statucie szkoły lub placówki. Skreślenie następuje na podstawie uchwały rady pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego. Ust. 2a. .Przepis ust. 2 . nie dotyczy ucznia objętego obowiązkiem szkolnym. W uzasadnionych przypadkach uczeń ten, na wniosek dyrektora szkoły, może zostać przeniesiony przez kuratora oświaty do innej szkoły.

9 Działalność szkoły w świetle prawa
Art. 41. ust. 1 pkt 5. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy: Podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów. (Statut szkoły)

10 Działalność szkoły w świetle prawa
Art. 60. ust. 1 pkt 7 Statut szkoły lub placówki powinien zawierać również: zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników szkoły lub placówki, zasady rekrutacji uczniów, prawa i obowiązki uczniów, w tym przypadki, w których uczeń może być skreślony z listy uczniów szkoły.

11 Działalność szkoły w świetle prawa
Art. 43 ust.3 Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu rady pedagogicznej, które mogą naruszyć dobro osobiste uczniów i ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły lub placówki.

12 Działalność szkoły w świetle prawa
Art k.r.i o Zobowiązać rodziców oraz małoletniego do określonego postępowania a zatem zobowiązać rodziców do odpowiednich działań wychowawczych względem dziecka · niestosowania drastycznych kar cielesnych. · regularnego posyłania dziecka do szkoły. · nawiązania bliższego kontaktu ze szkołą. · zajęcia się leczeniem dziecka. · wzmożenie nadzoru nad sposobem spędzania wolnego czasu.

13 Działalność szkoły w świetle prawa
Art k.r.i o cd. Obowiązkowo w zarządzeniu powinno się znaleźć wskazanie sposobu kontroli jego wykonywania , np. : · poprzez składanie przez rodziców odpowiednich sprawozdań. · doprowadzenie małoletniego do sądu celem przeprowadzenia z nim rozmów. · kontrola działań rodziców przez kuratora. · zasięgnięcie stosownych informacji ze szkoły.

14 Działalność szkoły w świetle prawa
Postępowanie w przedmiocie zastosowania art. 109 kr i o może być wszczęte na wniosek lub z urzędu. Każdy, komu jest znane zdarzenie uzasadniające wszczęcie postępowania z urzędu jest zobowiązany zawiadomić o nim sąd opiekuńczy / art. 572 kpc./.

15 Działalność szkoły w świetle prawa
Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich. Art. 2. Przewidziane w ustawie działania podejmuje się w wypadkach, gdy nieletni wykazuje przejawy demoralizacji lub dopuści się czynu karalnego.

16 Działalność szkoły w świetle prawa
Art. 4 § 1 u.p.n Każdy, kto stwierdzi istnienie okoliczności świadczących o demoralizacji nieletniego, w szczególności: naruszenie zasad współżycia społecznego, popełnienie czynu zabronionego, systematyczne uchylanie się od obowiązku szkolnego

17 Działalność szkoły w świetle prawa
lub kształcenia zawodowego, używanie alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, uprawianie nierządu, włóczęgostwo, udział w grupach przestępczych,

18 Działalność szkoły w świetle prawa
Art. 4 u.p.n § 2 ma społeczny obowiązek odpowiedniego przeciwdziałania temu, a przede wszystkim zawiadomienia o tym rodziców lub opiekuna nieletniego, szkoły, sądu rodzinnego, Policji lub innego właściwego organu.

19 Działalność szkoły w świetle prawa
Art. 4 u.p.n § 3 Instytucje państwowe i organizacje społeczne, które w związku ze swoją działalnością dowiedziały się o popełnieniu przez nieletniego czynu karalnego ściganego z urzędu, są obowiązane niezwłocznie zawiadomić o tym sąd rodzinny lub Policję oraz przedsięwziąć czynności nie cierpiące zwłoki, aby nie dopuścić do zatarcia śladów i dowodów popełnienia czynu.

20 Działalność szkoły w świetle prawa
Sędzia rodzinny wszczyna postępowanie, jeżeli zachodzi podejrzenie istnienia okoliczności o których mowa w art. 2. na wniosek w sprawie o czyn ścigany z oskarżenia prywatnego z urzędu

21 Działalność szkoły w świetle prawa
Art. 30 u.p.n. § 1. W postępowaniu w sprawie nieletniego stronami są nieletni, rodzice lub opiekun nieletniego, prokurator

22 Działalność szkoły w świetle prawa
Art. 30 u.p.n. § 2 przepisy niniejszej ustawy dotyczące opiekuna stosuje się odpowiednio do osób, pod których stałą pieczą nieletni faktycznie pozostaje.

23 Działalność szkoły w świetle prawa
Art. 37 u.p.n. Policja lub działający na podstawie szczególnego upoważnienia ustawy organ administracji państwowej zbiera i utrwala dowody czynów karalnych w wypadkach nie cierpiących zwłoki a w razie potrzeby dokonuje ujęcia nieletniego.

24 Działalność szkoły w świetle prawa
Art. 39.u.p.n. Przesłuchanie nieletniego może być dokonane przez : Policję lub organ wymieniony w art. 37. Przesłuchanie odbywa się w obecności: rodziców obrońcy,

25 Działalność szkoły w świetle prawa
Art. 39.u.p.n. a jeżeli zapewnienie ich obecności byłoby w danym przypadku niemożliwe: nauczyciela, przedstawiciela powiatowego centrum pomocy rodzinie przedstawiciela organizacji społecznej, do której zadań należy oddziaływanie wychowawcze na nieletnich lub wspomaganie procesu ich resocjalizacji.

26 Działalność szkoły w świetle prawa
Zatrzymanie nieletniego Nieletniego można zatrzymać gdy: istnieje podejrzenie, że popełnił czyn karalny, obawa ukrycia się nieletniego, zatarcia śladów, nie można ustalić tożsamości

27 Działalność szkoły w świetle prawa
Z zatrzymania sporządza się protokół. o zatrzymaniu powiadamia się: rodziców, opiekuna, sąd rodzinny do 24 godzin

28 Działalność szkoły w świetle prawa
Art. 7 Sąd rodzinny może: zobowiązać rodziców lub opiekunów do: poprawy warunków wychowawczych, bytowych i zdrowotnych nieletniego ścisłej współpracy ze szkołą poradnią psychologiczno-pedagogiczną inną poradnią specjalistyczną

29 Działalność szkoły w świetle prawa
zakładem pracy w którym jest zatrudniony nieletni lekarzem lub zakładem leczniczym naprawienia w całości lub części szkody wyrządzonej przez nieletniego. nałożyć karę pieniężną za uchylanie się od obowiązków nałożonych na nich przez sąd rodzinny

30 Działalność szkoły w świetle prawa
Kodeks postępowania karnego nakłada na nas osobiście i na szkołę obowiązek zawiadamiania Policji lub prokuratury każdego przypadku popełnienia przez ucznia, który ukończył 17 lat czynu zabronionego, który jest przestępstwem Art. 304 § 1 obowiązek społeczny Art. 304 § 3 obowiązek prawny

31 Działalność szkoły w świetle prawa
Art. 304 § 3 Instytucje państwowe i samorządowe, które w związku ze swoją działalnością dowiedziały się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, są zobowiązane niezwłocznie powiadomić o tym, oraz przedsięwziąć niezbędne czynności zabezpieczające, aby nie dopuścić do zatarcia śladów i dowodów przestępstwa.

32 Działalność szkoły w świetle prawa
Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Działalność szkoły w świetle prawa"

Podobne prezentacje


Reklamy Google