Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im"— Zapis prezentacji:

1 Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im
Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Piotrkowie Trybunalskim

2 SZKOŁA Z PASJĄ, czyli jak zaspokoić specjalne potrzeby edukacyjne uczniów. Dobre praktyki.

3 Jednym z najważniejszych zadań szkoły jest indywidualne podchodzenie do potrzeb uczniów, odkrywanie ich uzdolnień i zainteresowań. W każdym uczniu drzemie bowiem jakiś talent, każdy ma inne potrzeby rozwojowe, możliwości i pasje. Niezmiernie ważne jest nie tylko rozbudzanie tych pasji, ale umiejętne ich rozwijanie. Ponieważ szkoła to nie tylko lekcje. Szkoła to miejsce do prowadzenia ciekawych działań pozalekcyjnych, dzięki którym uczniowie mogą rozwijać swoje pasje i talenty.

4 „Nieważna jest ilość wiadomości,
KOŁO POLONISTYCZNE „Nieważna jest ilość wiadomości, lecz ich jakość”. Rozwijanie zainteresowań polonistycznych uczniów oraz doskonalenie już nabytych umiejętności to główne cele koła polonistycznego, które skierowane jest do uczniów klas szóstych.     Na zajęciach dzieci rozwiązują starannie dobrane zestawy ćwiczeń sprawdzających stopień opanowania wiadomości i umiejętności. Zmagają się z trudną pisownią języka polskiego, pisząc testy ortograficzne. Sprawdzają swoje umiejętności posługiwania się różnymi formami wypowiedzi.  Ich prace nie podlegają ocenie, aczkolwiek są sprawdzane i wspólnie omawiane.     Uczestnicy koła przygotowują się również do udziału w międzyszkolnym konkursie polonistycznym „Szansa na szóstkę”.

5 "Liczba jest istotą wszystkich rzeczy".
KOŁO MATEMATYCZNE "Liczba jest istotą wszystkich rzeczy". Zajęcia przeznaczone są dla uczniów klas szóstych, którym logiczne myślenie sprawia przyjemność i satysfakcję, nie boją się wyzwań i chcą wszystko do końca zrozumieć. Uczniowie są przygotowywani do udziału w konkursach matematycznych: międzynarodowym „Kangur” i międzyszkolnym „Tęga Głowa”. Niektórzy z nich osiągają znaczne sukcesy, pozostali cieszą się z mniejszych osiągnięć, na tle klasy czy szkoły. U wszystkich zdobyta wiedza procentuje, gdy matematyka ingeruje w ich życie, pozwala poznać i zrozumieć zjawiska, jakie dzieją się dookoła.

6 KOŁO MŁODEGO HISTORYKA "Historia magistra vita est".
Program zajęć kółka jest  tak skonstruowany, aby po pierwsze rozbudzał zainteresowania najmłodszych członków kółka, po drugie poszerzał wiedzę uczniów na temat historii Piotrkowa Tryb., stwarzał im możliwości pokazania swoich osiągnięć. Powszechnie wiadomo, że uczeń głównie zapamiętuje to, gdzie był, co widział, co robił i o czym rozmawiał, dlatego zajęcia kółka najczęściej odbywają się poza szkołą. Młodzi historycy poznają dzieje naszego miasta zwiedzając muzeum, Stare Miasto, zamek, a raczej pałac w Bykach, cmentarze m.in. rzymsko-katolicki, a także żydowski; czytając legendy o Piotrkowie i zapoznając się ze zwyczajami ludowymi w regionie. Zdobytą wiedzę młodzi historycy wykorzystają przygotowując prezentację na temat historii i legend Piotrkowa dla swoich koleżanek, kolegów, rodziców i nauczycieli lub biorąc udział w międzyszkolnym konkursie z historii Piotrkowa Trybunalskiego.

7

8 KOŁO PRZYRODNICZE „Przyroda bez człowieka będzie istniała,
ale człowiek bez przyrody nie”. Uczestnikami koła są uczniowie klas piątych i szóstych. Celem spotkań jest: poszerzanie wiedzy przyrodniczej głównie z zakresu ekologii, rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań zjawiskami spotykanymi w codziennym życiu, przygotowanie do konkursów przyrodniczych, kształtowanie właściwych postaw ekologicznych i prozdrowotnych, nauka poprzez zabawę.

9 „Komputer jest logicznym, dalszym rozwinięciem człowieka”.
KOŁO INFORMATYCZNE „Komputer jest logicznym, dalszym rozwinięciem człowieka”. Koło informatyczne jest skierowane do uczniów chcących pogłębić swoją wiedzę i umiejętności zdobyte na lekcjach informatyki. CELE  OGÓLNE: rozwijanie i pogłębianie zainteresowań informatyką poprzez pokazywanie jej praktycznego zastosowania. popularyzacja informatyki wśród uczniów. poszerzenie wiadomości zdobytych na lekcjach informatyki. korzystanie ze źródeł informacji typu multimedia, Internet. zastosowanie komputera do komunikowania się. zastosowanie komputera we różnych dziedzinach życia. przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informatycznym.

10 KOŁO PLASTYCZNE Zajęcia dla cierpliwych
„Zgłębiaj sztukę, która jest nauką i naukę, która jest sztuką". Celem zajęć jest przygotowanie uczniów klas IV-VI do odbioru sztuki zarówno dawnej jak i współczesnej. Rozwijanie aktywności i ekspresji twórczej przez zainteresowanie różnymi dziedzinami sztuk plastycznych i sferami działalności kulturalnej (tj. wystawy, scenografie, dekoracje okolicznościowe, zaproszenia, plakaty, prezenty okolicznościowe). Doskonalenie warsztatu plastycznego i rozwijanie umiejętności w zakresie znajomości i stosowania różnorodnych technik, materiałów i narzędzi plastycznych. Rozwijania inwencji twórczej dzieci.

11

12 KOŁO PLASTYCZNE Szkoła Malowania
„Malarstwo nie jest zajęciem dla płochliwych. Trzeba umieć czekać na wynik.” Zajęcia przeznaczone są dla uczniów klas I - III. Ich założeniem jest: rozwijanie wrażliwości, zainteresowań i zamiłowań plastycznych uczniów, doskonalenie warsztatu plastycznego i rozwijanie umiejętności w zakresie znajomości i stosowania różnorodnych technik, materiałów i narzędzi plastycznych, wdrożenie do aktywności artystycznej i kulturalnej oraz twórczego wykorzystania wolnego czasu, aktywny udział w konkursach plastycznych na szczeblu szkolnym i międzyszkolnym.

13

14 "W tańcu możesz sobie pozwolić na luksus bycia sobą".
ZESPÓŁ TANECZNY „FOKUS” "W tańcu możesz sobie pozwolić na luksus bycia sobą". Tematyka zajęć ułożona jest spiralnie, co oznacza, że jest powtarzana w kolejnych latach pracy zespołu, umożliwiając dziecku poszerzenie umiejętności zgodnie ze wzrostem jego możliwości percepcyjnych. Program różni się stopniem trudności w kolejnych latach, lecz w miarę potrzeb i rekrutacji nowych członków zespołu będziemy utrwalane są już zdobyte umiejętności, po to, aby inni mogli przejść przez kolejne etapy nauki.       Właściwa organizacja zajęć koła wpływa na rozwój sfery emocjonalnej, intelektualnej, funkcji poznawczych, kompensacyjno – relaksacyjnych, kształtuje uzdolnienia muzyczno-taneczne, umożliwia przeżycie radości, odnoszenie sukcesów.       Cechą charakterystyczną zajęć jest miła, swobodna atmosfera i zabawa, w której dziecko szybko opanowuje umiejętności i nawyki. Uczniowie pomagają sobie w przezwyciężaniu trudności i dopingują się wzajemnie.

15

16 „Jedno zdjęcie przekaże więcej
KOŁO FOTOGRAFICZNE „FLESZ” „Jedno zdjęcie przekaże więcej niż tysiąc słów.” Ideą programu koła jest umożliwienie uczniom zainteresowanym fotografią rozwijanie swojej pasji, pogłębianie wiedzy i doskonalenie umiejętności z dziedziny fotografii cyfrowej. Program jest skierowany do uczniów klas IV – VI Wykonywanie zdjęć prowadzi do wyrobienia smaku artystycznego, poczucia piękna, wrażliwości. Koło jest okazją do rozwijania umiejętności posługiwania się aparatem cyfrowym oraz zainteresowań kulturą i pięknem własnego regionu. Na kółku uczniowie zapoznają się z cyfrowymi technikami fotograficznymi i  komputerową obróbką zdjęć. Zajęcia w ramach kółka mają wpływ na poszerzenie wiadomości z innych przedmiotów takich jak: informatyka, plastyka, przyroda i historia.

17

18 SZKOLNE KOŁO SPORTOWE „Jak trenujesz tak będziesz walczyć.”
Zajęcia SKS prowadzone są przez trzech wykwalifikowanych nauczycieli WF. Mają one charakter różnorodny w celu zainteresowania nimi jak największej rzeczy uczniów. Każde dziecko, które pragnie uprawiać sport może znaleźć dla siebie coś ciekawego: są to zajęcia o charakterze sportowym i sportowo-rekreacyjnym, których celem jest zadbanie o to, aby każdy młody człowiek miał zamiłowanie do ruchu, a co za tym idzie umiał czynnie wypoczywać. Na zajęcia uczęszczają dzieci zainteresowane daną dyscyplinę sportową, na zasadzie dobrowolności.      Realizując program zajęć SKS przygotowujemy dzieci do zawodów sportowych organizowanych przez stowarzyszenia sportowe, organizujemy wyjazdy na turnieje i obozy sportowe. Aby umożliwić dalszy rozwoju najzdolniejszym dzieciom współpracujemy z klubami sportowymi.

19

20 KOŁO TEATRALNE „MASKA” „Świat jest teatrem, aktorami ludzie …”
 Działające w naszej szkole koło teatralne "Maska” pomaga uczniom rozwijać własne zainteresowania, kształcić wyobraźnię, wyzwalać w sobie aktywność twórczą, stawać się otwartymi na świat i ludzi, wyrażać różnorodne emocje, współdziałać w grupie oraz doskonalić umiejętność pięknego mówienia.      Zanim rozpoczną się prace nad konkretnym spektaklem, uczniowie uczestniczą w zajęciach warsztatowych, podczas których ćwiczą dykcję, ruch i gest sceniczny, mimikę, nieco sztuki pantomimicznej itp.. Wszystko to, wraz ze scenariuszem i dekoracjami, składa się bowiem na finalny efekt, czyli WYSTĘP przed publicznością, a jak powszechnie wiadomo, miarą jakiegokolwiek sukcesu w tym przypadku jest reakcja widowni i poczucie satysfakcji każdego, kto z daną sztuką się zmagał. Zajęcia w ramach kółka teatralnego z całą pewnością zapewniają rozrywkę kulturalną, ale także bogacą osobowość młodego człowieka...

21

22 SZKOLNE KOŁO PTSM „PODRÓŻNIK” „Podróże są najlepszym
bodźcem twórczości.” „POZNAJ PIĘKNO SWOJEGO KRAJU, ABYŚ MÓGŁ GO UKOCHAĆ” - to hasło przyświecające działalności Szkolnego Koła PTSM. Główne cele koła to: rozwijanie zainteresowań krajoznawstwem i turystyką, przyjemne i pożyteczne spędzanie czasu wolnego w stałym kontakcie z przyrodą, zdobywanie informacji z zakresu turystyki, ochrony środowiska, poznanie własnego regionu oraz Polski.

23

24 Terapie: logopedyczna i metodą Tomatisa
 W ramach tych zajęć, oprócz terapii logopedycznej, prowadzimy wśród dzieci przesiewowe badania słuchu, wzroku i mowy oraz zajęcia metodą Tomatisa. Nasza szkoła, w styczniu 2006r. otrzymała sprzęt do stymulacji audio-psycho-lingwistycznej metodą Tomatisa. Profesor Tomatis (francuski otolaryngolog) opracował metodę usprawniania czynnego słuchania. Oznacza to, że u osób, u których stwierdza się zaburzenia uwagi słuchowej i lateralizacji słuchowej, istnieje możliwość ich poprawienia. Terapia ta polega na słuchaniu odpowiednio przygotowanego materiału dźwiękowego przez specjalne słuchawki, gdzie dźwięki podawane są drogą powietrzną oraz kostną. Program stymulacji obejmuje zazwyczaj od 60 do 120 seansów przeprowadzanych w trzech sesjach. Jeden seans to 30-minutowy blok dźwiękowy. Dziennie odbywa się seansów. 

25 Podstawowym celem programu Tomatisa jest niwelowanie trudności szkolnych związanych z: - zaburzeniami koncentracji uwagi, - nadwrażliwością na dźwięki, - błędną interpretacją pytań, - myleniem podobnie brzmiących słów, - koniecznością powtarzania poleceń, - rozwiązywaniem trudności z czytaniem i pisaniem, - wspomaganiem koordynacji ruchowej oraz pokonywaniem nieśmiałości.

26 Trening EEG Biofeedback
W terapii EEGBiofeedback biorą udział dzieci , które mają trudności w nauce, dyslektycy oraz ci uczniowie, którzy chcą poprawić pamięć i koncentrację uwagi. Każdy zakwalifikowany na zajęcia uczeń ma dopasowane do swoich potrzeb ilość i rodzaj treningów. Uczniowie chętnie angażują się w treningi, co przekłada się na ich efektywność i poprawę funkcjonowania dziecka w środowisku szkolnym i domowym. Dzieci lepiej radzą sobie ze stresem, rozumieją zależność między ciałem a umysłem, potrafią wypracowaną w gabinecie koncentrację przenieś na naukę.

27 Zajęcia wspomagające metodą Montessori
   Cele te realizowane są poprzez pomoc dziecku w: rozwijaniu samodzielności i wiary we własne siły, wypracowaniu szacunku do porządku i do pracy, wypracowaniu zamiłowania do ciszy i w tej atmosferze do pracy indywidualnej i zbiorowej, osiąganiu długotrwałej koncentracji nad wykonywanym zadaniem, wypracowaniu postaw posłuszeństwa opartego na samokontroli, a nie na zewnętrznym przymusie, uniezależnieniu od nagrody, formowaniu postaw wzajemnej pomocy bez rywalizacji, szacunku dla pracy innych, rozwijaniu indywidualnych uzdolnień i umiejętności współpracy, osiąganiu spontanicznej samodyscypliny wynikającej z dziecięcego posłuszeństwa.

28

29 Integracja sensoryczna
Głównym zadaniem terapii jest dostarczenie kontrolowanej ilości bodźców w taki sposób, że dziecko spontanicznie będzie przystosowywało i poprawiało integrację tych bodźców. Ćwiczenia dostosowane są do poziomu rozwoju dziecka. Terapia ma postać zabawy. Nie uczy się dzieci konkretnych umiejętności, lecz poprawiając integrację sensoryczną wzmacnia procesy nerwowe leżące u podstaw tych umiejętności. Zajęcia odbywają się w pomieszczeniu specjalnie do tego przystosowanym i wyposażonym w odpowiednie przyrządy. Atmosfera podczas terapii wpływa na zmianę obrazu dziecka i jego funkcjonowanie w środowisku zarówno w sferze motorycznej, emocjonalnej jak i społecznej. Dziecko czując, że odnosi sukcesy, podnosi swoją samoocenę. Te doświadczenia przenosi również poza salę terapeutyczną. Program Terapii Integracji Sensorycznej przeznaczony jest m.in. dla dzieci z: - niepełnosprawnością intelektualną, - nadpobudliwością psychoruchową, - autyzmem, - dysfunkcjami narządów zmysłu, - dysfunkcjami narządów ruchu, - trudnościami w nauce, - specyficznymi trudnościami w nauce.

30

31 Ortograffiti Praca z dzieckiem dyslektycznym polega na usprawnianiu funkcji uczestniczących w czynności czytania i pisania: wzrokowo-przestrzennych, słuchowo-językowych, motorycznych. Dlatego istotne jest, by w zestawie ćwiczeń do jednorazowego wykonania znalazły się różne ich typy, rozwijające wszystkie wymienione funkcje. Równocześnie z usprawnianiem funkcji poznawczych należy rozwijać umiejętności czytania: technikę i rozumienie czytanej treści oraz pisania: poprawność ortograficzną i wygląd graficzny. Powyższe założenia w pełny sposób realizuje Program Edukacyjno – Terapeutyczny ORTOGRAFFITI, w którym nasza szkoła uczestniczy od kilku lat.

32 W szkole z pasją kierujemy się następującymi zasadami:
Uczeń jest najważniejszy. Szkoła składa się z uczniów, nie z klas. Każdy z nich ma inne potrzeby rozwojowe, pasje, zainteresowania, warunki domowe i możliwości. Dlatego ważny jest indywidualny, odpowiedni do potrzeb i możliwości, rozwój każdego ucznia, a jednocześnie uczenie go współpracy, wrażliwości na potrzeby innych, działania dla dobra wspólnego. Nauczyciel rozbudza pasje uczniów. Nauczyciel z pasją motywuje do nauki, odkrywa i rozwija talenty swych uczniów. To dzięki zaangażowanym i twórczym nauczycielom-pasjonatom, którzy wykorzystują różnorodne możliwości wzbudzenia zainteresowania uczniów swoim przedmiotem lub tematem prowadzonych zajęć, szkoła jest atrakcyjna i pobudza uczniów do rozwoju.


Pobierz ppt "Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im"

Podobne prezentacje


Reklamy Google