Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podmiotowe Systemy Finansowania Konsultacje 26 listopada 2013 roku

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podmiotowe Systemy Finansowania Konsultacje 26 listopada 2013 roku"— Zapis prezentacji:

1 Podmiotowe Systemy Finansowania Konsultacje 26 listopada 2013 roku

2 Plan pracy: PSF jako projekt
Warunki finansowania PSF, kwalifikowalność kosztów, efektywność wydatków Wskaźniki – określanie i realizacja Pomoc publiczna w PSF – odpowiedzialność, role i zadania

3 PSF jako projekt PSF realizowany w ramach projektów pozakonkursowych,
Beneficjentem takiego projektu może być IZ RPO /IP lub Operator, IZ/IP jako beneficjent może realizować PSF samodzielnie lub powierzyć realizację Operatorowi, IP wybierze Operatora w trybie pzp, Jeżeli Operator jest wybrany w trybie pzp i IP pozostaje beneficjentem, rozliczenie następuje na zasadach zapłaty za usługę,

4 PSF jako projekt IZ/IP może zrobić konkurs zamknięty w którym wybierze Operatora do wdrażania PSF, Operator jest beneficjentem i podpisuje umowę dofinansowania, Rozliczenie z IZ/IP RPO następuje po kosztach a więc tak jak rozliczenie dotacji,

5 IZ Beneficjentem – Operator wybrany w pzp
IZ/IP beneficjentem Operator beneficjentem – wybrany w konkursie Łatwy system rozliczeń – faktura okresowa Ciężar rozliczeń i wypłaty środków po stronie służb IZ/IP – ze środków projektu System rozliczeń po kosztach – pracochłonny dla IZ/IP Operator nie jest beneficjentem w rozumieniu rozporządzeń – nie dysponuje środkami publicznymi Obowiązek planowania i wykonywania wydatków zgodnie z klasyfikacją budżetową Operator jest beneficjentem Operator wypłaca środki odbiorcom wsparcia IZ/IP otrzymuje dofinansowanie w transzach via BGK Operator otrzymuje dofinansowanie w transzach via BGK Operator otrzymuje zapłatę za usługi zgodnie z harmonogramem Koszty zarządzania po stronie IZ/IP bez marży Operatora jako wykonawcy Koszty zarządzania finansowane z projektu Modyfikacja umowy z Operatorem prawie niewykonalna Modyfikacja umowy realna i zależna od woli IZ/IP

6 Pytania Jaki status mają środki przekazywane przez IZ/IP lub Operatora do odbiorcy wsparcia? Tracą status środków publicznych ale są dotacją?

7 Rozliczenia -BONY Operator zgodnie z podpisaną z IZ umową sprzedaje bony przedsiębiorcom. Ceny poszczególnych bonów jak i poziomy dofinansowania poszczególnych usług są określone w umowie z IZ. Przedsiębiorca zakupuje np. bon u operatora o wartości 100 pln (wartość jednej osobogodziny szkoleniowej) płacąc za niego 50 pln, Przedsiębiorca przekazuje podmiotowi świadczącemu usługę rozwojową odpowiednią liczbę bonów (zgodnie z wcześniej ustalonymi warunkami np. w umowie szkoleniowej).

8 Rozliczenia -BONY IZ/Operator wpisuje do RUR numer umowy (ID pomocy)
Po zakończonej usłudze przedsiębiorca dokonuje oceny usług w których uczestniczył w RUR, Instytucja rozwojowa wystawia fakturę na przedsiębiorcę i zgłasza się z otrzymanymi bonami do operatora w celu ich rozliczenia. W przypadku, gdy usługa rozwojowa jest droższa niż wartość bonów, przedsiębiorca dopłaca podmiotowi świadczącemu usługę; W przypadku, gdy usługa jest tańsza niż wartość przekazanych przez przedsiębiorcę bonów różnica pomiędzy posiadanymi bonami, a kosztem usługi jest zwracana przez operatora przedsiębiorcy. Przedsiębiorca może za zaoszczędzone bony kupić kolejną usługę;

9 Rozliczenia –BONY - Przedsiębiorca nie skorzystał z usługi
przedsiębiorca nie wykorzystał bonu i zwraca go operatowi przed upływem daty ważności bonu -otrzymuje zwrot środków i następuje korekta/anulowanie udzielonej pomocy; przedsiębiorca nie wykorzystał bonu i zwraca go operatorowi po upływie daty ważności bony lub go nie zwraca - otrzymuje zwrot środków na jego zakup pomniejszony o koszty manipulacyjne związane z obsługą bonu i następuje korekta/anulowanie udzielonej pomocy. Operator rozlicza się z IZ RPO w oparciu o zrealizowane bony.

10 Operator - Przedsiębiorca Operator – Instytucja Rozwojowa
Umowy - Bony IZ RPO - Operator Operator - Przedsiębiorca Operator – Instytucja Rozwojowa

11 Pytania- BONY Jak określić wartość bonu dla usług rozwojowych (szkolenia, doradztwo, e-learning)? Jak określić przepływ środków pomiędzy zaangażowanymi podmiotami, jakie są obowiązki stron w tym zakresie, jakie są obowiązki związane z opodatkowaniem podatkiem VAT? Czy przedsiębiorstwa korzystające z bonów rozwojowych będą kontrolowane? Czy bon został wykorzystany zgodnie z przeznaczeniem?

12 Refundacja wydatków Przedsiębiorca podpisuje umowę z IZ RPO /Operatorem na określone usługi rozwojowe, Ceny poszczególnych usług jak i poziomy dofinansowania poszczególnych usług są określone w umowie. Do RUR jest wpisany numer umowy (ID pomocy) przez IZ / Operatora Przedsiębiorca wybiera usługi z RUR, Przedsiębiorca potwierdza termin i zakres realizowanych usług, informacja jest przekazywana do IZ – która może przeprowadzić wizytę monitoringową

13 Refundacja wydatków Dostawca usług wystawia fakturę za wykonane usługi, która jest pokrywana przez przedsiębiorcę, Przedsiębiorca dokonuje oceny usług w których uczestniczyli w RUR, Przedsiębiorca składa do IZ wymagane dokumenty celem refundacji wydatków.

14 Operator - Przedsiębiorca
Umowy - Refundacja IZ RPO - Operator Operator - Przedsiębiorca

15 Kwalifikowalność kosztów
Odbiorca wybiera najlepszą dla siebie ofertę wpisaną w RUR IZ RPO nie dokonuje analizy efektywności kosztowej usług, które wybrał odbiorca, ale finansuje usługę tylko do wysokości limitu kwotowego i procentowego określonego w umowie (zapis np. do 100 ale nie więcej 50%) ; W przypadku wybrania usługi droższej niż limit określony w umowie – odbiorca dopłaca z własnych środków W przypadku wybrania usługi tańszej – na etapie rozliczenia przekazywana jest kwota środków wynikająca z ograniczenia procentowego (nie więcej niż 50%)

16 Efektywność wydatków IZ ustala poziom dofinansowania (wkładu własnego) w zależności od wielkości firmy (MMSP), rodzaju branży (odbiorcy z branż o znaczeniu strategicznym – wyższe dofinansowanie), tematów strategicznych – np. szkolenia zawodowe, nie więcej niż XXX PLN na godzinę usługi, nie więcej niż XXX PLN na jednego pracownika, nie więcej niż XXX PLN na firmę,

17 Koszty jednostkowe Wytyczne kwalifikowalności dla EFS MRR, uwzględnią możliwość określenia kosztów jednostkowych usług rozwojowych (aktualny P9 PO KL) Do jakiego poziomu powinny zostać określone koszty jednostkowe? Rodzaju usługi szkolenia/doradztwo/coaching? Czy patrząc na P9 na poziomie typów szkoleń/doradztwa/coachingu? Czy każda IZ powinna określić swoje koszty jednostkowe? Zaleta – rozliczenie następuje na podstawie potwierdzenia, że dana usługa została zrealizowana (np. certyfikat/zaświadczenia/dyplom)

18 Płatności przez BGK Płatności przez BGK kończą się na: IZ, IP,
Operatorze w zależności od tego kto realizuje projekt pozakonkursowy Wykluczamy płatności przez BGK na rzecz: - Ostatecznych beneficjentów (przedsiębiorców), Podmiotów świadczących usługi rozwojowe.

19 Księgowanie wydatków na paragrafy 7/9
Księgowanie wydatków na paragrafy dotyczy: IZ, IP i Operatora jeśli jest on jednostką publiczną . Brak uregulowania w prawie krajowym księgowania wydatków na paragrafy przez podmioty prywatne, jedynie wspomniany jest obowiązek prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej.

20 Kwalifikowalność kosztów
Odbiorca wybiera najlepszą dla siebie ofertę wpisaną w RUR IZ RPO nie dokonuje analizy efektywności kosztowej usług, które wybrał odbiorca, ale finansuje usługę tylko do wysokości limitu kwotowego i procentowego określonego w umowie (zapis np. do 100 ale nie więcej 50%) ; W przypadku wybrania usługi droższej niż limit określony w umowie – odbiorca dopłaca z własnych środków W przypadku wybrania usługi tańszej – na etapie rozliczenia przekazywana jest kwota środków wynikająca z ograniczenia procentowego (nie więcej niż 50%)

21 Efektywność wydatków IZ ustala poziom dofinansowania (wkładu własnego) w zależności od wielkości firmy (MMSP), rodzaju branży (odbiorcy z branż o znaczeniu strategicznym – wyższe dofinansowanie), tematów strategicznych – np. szkolenia zawodowe, nie więcej niż XXX PLN na godzinę usługi, nie więcej niż XXX PLN na jednego pracownika, nie więcej niż XXX PLN na firmę,

22 Koszty jednostkowe Wytyczne kwalifikowalności dla EFS MRR, uwzględnią możliwość określenia kosztów jednostkowych usług rozwojowych (aktualny P9 PO KL) Do jakiego poziomu powinny zostać określone koszty jednostkowe? Rodzaju usługi szkolenia/doradztwo/coaching? Czy patrząc na P9 na poziomie typów szkoleń/doradztwa/coachingu? Czy każda IZ powinna określić swoje koszty jednostkowe? Zaleta – rozliczenie następuje na podstawie potwierdzenia, że dana usługa została zrealizowana (np. certyfikat/zaświadczenia/dyplom)

23 Wspólna lista wskaźników kluczowych
wskaźniki produktu

24 Wskaźniki produktu Liczba osób zatrudnionych objętych wsparciem w programie (w tym samozatrudnieni) Liczba osób zatrudnionych w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie Liczba mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw objętych wsparciem w programie Liczba pracowników zagrożonych zwolnieniem z pracy oraz osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy objętych wsparciem w programie

25 Wskaźniki produktu – wpływ na działania
osoby wsparcie szkoleniowe wsparcie indywidualne firmy wsparcie doradcze wsparcie instytucji Powiązanie osób z firmami (nie) Oddzielnie firmy oddzielnie osoby

26 Wspólna lista wskaźników kluczowych
wskaźniki rezultatu

27 Wskaźniki rezultatu Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie w dotychczasowym miejscu pracy

28 Wspólna lista wskaźników kluczowych
wskaźniki rezultatu (w długim okresie)

29 Wskaźniki rezultatu (dł. okresie)
Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy 6 miesięcy po opuszczeniu programu Mniej znaczy lepiej Im więcej wskaźników tym większa trudność w ich osiągnięciu Im większe powiązanie pomiędzy wskaźnikami tym większa trudność w ich osiągnięciu

30 Mniej znaczy lepiej Im więcej wskaźników tym większa trudność w ich osiągnięciu Im większe powiązanie pomiędzy wskaźnikami tym większa trudność w ich osiągnięciu

31 Anna Świebocka anna_swiebocka@parp.gov.pl
Joanna Nowakowska Anna Nikowska Departament Rozwoju Kapitału Ludzkiego Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości


Pobierz ppt "Podmiotowe Systemy Finansowania Konsultacje 26 listopada 2013 roku"

Podobne prezentacje


Reklamy Google