Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY DLA KOBIET Prezentacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY DLA KOBIET Prezentacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek."— Zapis prezentacji:

1 EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY DLA KOBIET Prezentacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek – najlepsza inwestycja

2 Informacje ogólne Europejski Fundusz Społeczny, to jeden z funduszy Unii Europejskiej, który finansuje działania państw unijnych w zakresie przeciwdziałania bezrobociu i rozwoju zasobów Program Operacyjny Kapitał Ludzki, realizowany w latach , jest największym programem w historii Unii Europejskiej finansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Jego budżet to 11,4 mld euro, z czego nasze województwo otrzymało kwotę ponad 312 mln. euro. Głównym celem programu jest wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej.

3 Informacje ogólne W ramach PO KL dofinansowywane są inicjatywy mające na celu: aktywizację osób bezrobotnych i biernych zawodowo, zapobieganie wykluczeniu społecznemu zapewnienie równego dostępu do zatrudnienia osobom i grupom społecznym doświadczającym dyskryminacji na rynku pracy Jedną z grup docelowych do których takie inicjatywy są kierowane to kobiety, a w szczególności matki, które po dłuższej przerwie związanej z wychowywaniem dzieci chciałaby wrócić na rynek pracy.

4 Informacje ogólne W ramach Programu wsparciem objęte są następujące obszary: zatrudnienie edukacja integracja społeczna rozwój potencjału pracowników i przedsiębiorstw rozwój zasobów ludzkich na obszarach wiejskich budowa sprawnej administracji publicznej wszystkich szczebli

5 Struktura Programu Program Operacyjny Kapitał Ludzki został podzielony na 10 priorytetów Priorytety PO KL: Centralne: I Zatrudnienie i integracja społeczna II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących III Wysoka jakość systemu oświaty IV Szkolnictwo wyższe i nauka V Dobre rządzenie Regionalne: VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich VII Promocja integracji społecznej VIII Regionalne kadry gospodarki IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach X Pomoc Techniczna

6 Wsparcie dla kobiet Działania mające na celu wyeliminowanie różnych barier stojących na drodze do zdobycia zatrudnienia W ramach Podziałania wsparciem zostaną objęte projekty: poradnictwo psychologiczne, zawodowe i inne prowadzące do integracji społecznej i zawodowej; kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji zawodowych rozwój usług społecznych przezwyciężających indywidualne bariery w integracji społecznej, w tym w powrocie na rynek pracy rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych, niezbędnych na rynku pracy Priorytet VII PO KL Promocja integracji społecznej

7 Wsparcie dla kobiet Priorytet IX PO KL Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego Projekty przyczyniające się do podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji mieszkańców obszarów wiejskich oraz rozwoju usług edukacyjnych na tych obszarach 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Programy formalnego potwierdzania kwalifikacji ogólnych i zawodowych zdobytych w sposób pozaformalny i nieformalny (wsparcie dla osób, które deklarują chęć przystąpienia do egzaminu zewnętrznego i potwierdzenia posiadanych kwalifikacji) Programy formalnego kształcenia ustawicznego skierowane do osób dorosłych zainteresowanych uzupełnieniem lub podwyższeniem swojego wykształcenia i kwalifikacji ogólnych i zawodowych

8 Jak wziąć udział w projekcie Ze wsparcia EFS można skorzystać tylko biorąc udział w projekcie. 1) zapoznać się z programem i możliwościami wsparcia jakie oferuje Program Kapitał Ludzki Informacje zamieszczone są na stronie: i 2) skontaktować się z instytucjami odpowiedzialnymi w naszym regionie za realizację danego Poddziałania/Działania i spytać o aktualnie realizowane projekty.

9 Kontakty z Instytucjami OBSZAR WSPARCIA: RYNEK PRACY (PRIORYTET VI oraz DZIAŁANIE 8.1) Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie ul. Głowackiego 28, Olsztyn lub (089) (65) OBSZAR WSPARCIA: INTEGRACJA SPOŁECZNA (PRIORYTET VII) Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego ul. Emilii Plater 1, Olsztyn (089) (31-34) OBSZAR WSPARCIA: NAUKA I EDUKACJA (PRIORYTET IX) TRANSFER WIEDZY I INNOWACYJNOŚĆ (DZIAŁANIE 8.2) Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego ul. Emilii Plater 1, Olsztyn (089) Infolinia

10 Jak wziąć udział w projekcie strona internetowa Instytucji - bazy projektów aktualnie realizowanych w województwie: i wyszukiwarka ofert szkoleniowych - opracowana przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości: ogłoszenia w prasie ogólnopolskiej lub lokalnej – informacje o naborze uczestników projektu

11 Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Olsztynie ul. Staromiejska 16/7 tel mail : Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Elblągu ul. Związku Jaszczurczego Elbląg Tel mail: Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Ełku ul. Piłsudskiego 4/87 i Ełk Tel mail: Regionalne Ośrodki EFS w województwie warmińsko-mazurskim

12 Dziękuję za uwagę Agnieszka Jakubiak Biuro Informacji i Promocji, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Prezentacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY DLA KOBIET Prezentacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek."

Podobne prezentacje


Reklamy Google