Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY DLA KOBIET

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY DLA KOBIET"— Zapis prezentacji:

1 EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY DLA KOBIET
Człowiek – najlepsza inwestycja Prezentacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Informacje ogólne Europejski Fundusz Społeczny, to jeden z funduszy Unii Europejskiej, który finansuje działania państw unijnych w zakresie przeciwdziałania bezrobociu i rozwoju zasobów Program Operacyjny Kapitał Ludzki, realizowany w latach , jest największym programem w historii Unii Europejskiej finansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Jego budżet to 11,4 mld euro, z czego nasze województwo otrzymało kwotę ponad 312 mln. euro. Głównym celem programu jest wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej. Cel będzie realizowany poprzez: - Aktywizację zawodową - Podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa - Zmniejszenie obszarów obszarów wykluczenia społecznego

3 Informacje ogólne W ramach PO KL dofinansowywane są inicjatywy mające na celu: • aktywizację osób bezrobotnych i biernych zawodowo, • zapobieganie wykluczeniu społecznemu • zapewnienie równego dostępu do zatrudnienia osobom i grupom społecznym doświadczającym dyskryminacji na rynku pracy Jedną z grup docelowych do których takie inicjatywy są kierowane to kobiety, a w szczególności matki, które po dłuższej przerwie związanej z wychowywaniem dzieci chciałaby wrócić na rynek pracy. 3) m.in. poprzez rozwijanie alternatywnych form zatrudnienia, podnoszenie lub zmianę kwalifikacji zawodowych, wspieranie zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej oraz promocję przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

4 Informacje ogólne W ramach Programu wsparciem objęte są następujące obszary: • zatrudnienie • edukacja • integracja społeczna • rozwój potencjału pracowników i przedsiębiorstw • rozwój zasobów ludzkich na obszarach wiejskich • budowa sprawnej administracji publicznej wszystkich szczebli

5 Struktura Programu Priorytety PO KL:
Program Operacyjny Kapitał Ludzki został podzielony na 10 priorytetów Priorytety PO KL: Centralne: • I Zatrudnienie i integracja społeczna • II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących • III Wysoka jakość systemu oświaty • IV Szkolnictwo wyższe i nauka • V Dobre rządzenie Regionalne: • VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich • VII Promocja integracji społecznej • VIII Regionalne kadry gospodarki • IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach • X Pomoc Techniczna – 9 o charakterze „tematycznym” oraz 1 dodatkowy priorytet „Pomoc techniczna”, który ma na celu pomoc instytucjom zaangażowanym w realizację programu w jego sprawnym zarządzaniu i wdrażaniu. W ramach komponentu regionalnego- wsparcie dla osób i grup społecznych, natomiast w ramach komp. centralnego na wsparcie struktur i systemów

6 Promocja integracji społecznej
Wsparcie dla kobiet Priorytet VII PO KL Promocja integracji społecznej Działania mające na celu wyeliminowanie różnych barier stojących na drodze do zdobycia zatrudnienia W ramach Podziałania wsparciem zostaną objęte projekty: • poradnictwo psychologiczne, zawodowe i inne prowadzące do integracji społecznej i zawodowej; • kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji zawodowych • rozwój usług społecznych przezwyciężających indywidualne bariery w integracji społecznej, w tym w powrocie na rynek pracy • rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych, niezbędnych na rynku pracy Projekty na rzecz integracji społeczno-zawodowej Kobiety,postrzegane w sposób stereotypowy przez pracodawców, jako pracownicy mniej dyspozycyjni i mniej mobilni zawodowo. Osobom uczestniczącym w szkoleniach lub kursach przysługuje stypendium w wysokości nie większej niż 120% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.) pod warunkiem, że liczba godzin szkolenia lub kursu wynosi nie mniej niż 150 godzin miesięcznie – w przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin, wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie.

7 Wsparcie dla kobiet Priorytet IX PO KL Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego • Programy formalnego kształcenia ustawicznego skierowane do osób dorosłych zainteresowanych uzupełnieniem lub podwyższeniem swojego wykształcenia i kwalifikacji ogólnych i zawodowych • Programy formalnego potwierdzania kwalifikacji ogólnych i zawodowych zdobytych w sposób pozaformalny i nieformalny (wsparcie dla osób, które deklarują chęć przystąpienia do egzaminu zewnętrznego i potwierdzenia posiadanych kwalifikacji) 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności z zakresu: komunikacji międzyludzkiej, społeczeństwa obywatelskiego, planowania oraz pisania projektów, organizację warsztatów z rękodzieła (92 h) i ceramiki Celem projektu jest przekazanie owym osobom wiedzy i umiejętności z zakresu realizacji i specyfiki funkcji marketingowej w działalności turystycznej, ze szczególnym naciskiem na działalność agroturystyczną. podniesienie podstawowych umiejętności posługiwania się internetem w zakresie wyszukiwania informacji, tworzenia stron www oraz zamieszczania w sieci dowolnych treści. podniesienie poziomu ich wiedzy i umiejętności z zakresu: j. angielskiego, prawa, medycyny, psychologii, kultury języka oraz korzystania z komputera • Projekty przyczyniające się do podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji mieszkańców obszarów wiejskich oraz rozwoju usług edukacyjnych na tych obszarach

8 Jak wziąć udział w projekcie
Ze wsparcia EFS można skorzystać tylko biorąc udział w projekcie. 1) zapoznać się z programem i możliwościami wsparcia jakie oferuje Program Kapitał Ludzki Informacje zamieszczone są na stronie: i 2) skontaktować się z instytucjami odpowiedzialnymi w naszym regionie za realizację danego Poddziałania/Działania i spytać o aktualnie realizowane projekty. Dlatego kluczem do zostania uczestnikiem projektu jest znalezienie projektu dla siebie. Pierwszym krokiem jest…..

9 Kontakty z Instytucjami
OBSZAR WSPARCIA: RYNEK PRACY (PRIORYTET VI oraz DZIAŁANIE 8.1) • Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie ul. Głowackiego 28, Olsztyn lub (089) (65) OBSZAR WSPARCIA: INTEGRACJA SPOŁECZNA (PRIORYTET VII) • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego ul. Emilii Plater 1, Olsztyn (089) (31-34) OBSZAR WSPARCIA: NAUKA I EDUKACJA (PRIORYTET IX) TRANSFER WIEDZY I INNOWACYJNOŚĆ (DZIAŁANIE 8.2) • Departament Europejskiego Funduszu Społecznego (089) Infolinia  801

10 Jak wziąć udział w projekcie
strona internetowa Instytucji - bazy projektów aktualnie realizowanych w województwie: i wyszukiwarka ofert szkoleniowych - opracowana przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości: ogłoszenia w prasie ogólnopolskiej lub lokalnej – informacje o naborze uczestników projektu Po znalezieniu projektu dla siebie należy bezpośrednio kontaktować się z beneficjentem czyli instytucją realizującą projekt, aby dowiedzieć się jakie są kryteria rekrutacji i udziału w projekcie.

11 Regionalne Ośrodki EFS w województwie warmińsko-mazurskim
Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Olsztynie ul. Staromiejska 16/7 tel. 89  mail: Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Elblągu ul. Związku Jaszczurczego 17 Elbląg Tel. 55  mail: Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Ełku ul. Piłsudskiego 4/87 i 88 Ełk Tel mail:

12 Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Dziękuję za uwagę Agnieszka Jakubiak Biuro Informacji i Promocji, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Prezentacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY DLA KOBIET"

Podobne prezentacje


Reklamy Google