Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Analiza ekonomiczna projektów energetycznych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Analiza ekonomiczna projektów energetycznych"— Zapis prezentacji:

1 Analiza ekonomiczna projektów energetycznych

2 Spis treści Informacje ogólne
Wzrost wartości pieniężnej w czasie - dyskontowanie Kryteria analizy ekonomicznej i parametry oceny projektów inwestycyjnych Analiza wrażliwości Zalecenia dotyczące wyboru kryteriów analizy ekonomicznej

3 Informacje ogólne Projekt inwestycyjny:
Definiuje się jako: “zespół działań opartych na spójnym planowaniu ukierunkowanym na uzyskanie wartości ekonomicznej lub społecznej, poprzez łączne zastosowanie zasobów finansowych, rzeczowych i ludzkich. ” Różni się od projektu technicznego (będącego jedynie jego etapem) Nie jest nierozerwalnie związany z budową obiektów o charakterze przemysłowym (niektóre z tego typu projektów dotyczą modernizacji lub odbudowy takich obiektów, a także rozszerzenia bądź zawężenia zakresu ich działania) Wymaga nakładów finansowych zwanych wydatkami kapitałowymi (realizowanymi z kapitału własnego lub pożyczonego), które przekształcane są w środki produkcji (kapitał zakładowy i obrotowy), których wykorzystanie przynosi wpływy finansowe. Na ostateczną ocenę projektu inwestycyjnego, w celu jego akceptacji lub odrzucenia, składa się określenie, analiza i ewaluacja zasobów kapitałowych wymaganych do realizacji i funkcjonowania przedsięwzięcia oraz uzyskanej w jego rezultacie produkcji i zysku ujętego w kategoriach finansowych. Ocena ta bazuje na technikach i narzędziach analitycznych

4 Wzrost wartości pieniężnej w czasie - dyskontowanie
Nieodzowność dyskontowania Porównań pomiędzy zasobami finansowymi dostępnymi w różnych terminach należy dokonywać przypisując tym sumom wartość subiektywną, z uwzględnieniem preferencji inwestora w chwili obecnej oraz poziom zysku, jaki chciałby on osiągnąć (zysk oczekiwany, zysk psychologiczny). Rozpatrując czas, jako podzielony na okresy roczne, każdemu okresowi przypisuje się indeks i (i = 0,..., n). W podobny sposób można określić współczynniki C1,2, C2,3, C3,4,…, Cn-1,n pozwalające wyrazić ekwiwalentność posiadania przez przedsiębiorcę sumy Vi w roku i względem sumy Vi-1 w roku poprzednim. Dla rozpatrywanego przedsiębiorcy posiadanie sumy Vn w roku “n” można opisać następującymi relacjami: (Relacja bazowa operacji dyskontowania) + lub αi-1,i: stopa dyskontowa dla roku “i” , w porównaniu z rokiem “i-1” jeśli sumyA0 i Vn są wyrażone w pieniądzu stałym

5 Określenie stopy dyskontowej
Wielkość stopy dyskontowej “α” jest istotnym parametrem w analizie ekonomicznej Niska stopa dyskontowa jest korzystna dla projektów z wysokimi wydatkami kapitałowymi i/lub wysokimi przychodami Wysoka stopa dyskontowa to niskie wartości mnożników dyskonta, przez co czynnik zysków przyszłych działa słabiej, co oznacza korzystniejsze warunki dla projektów o niskich wydatkach kapitałowych i/lub wysokich przychodach, realizowanych w niedługim horyzoncie czasowym. Wartość stopy dyskontowej “α” ooblicza się w oparciu o “koszt kapitału – c”: gdzie: c: rozważany koszt kapitału r: stopa ryzyka biznesowego s: stopa bezpieczeństwa

6 Występujące obecnie wartości stopy dyskontowej:
Zgodnie z metodologią rachunku kosztów kapitału, możemy określić dwa rodzaje stóp dyskontowych: stopa dyskontowa dla określonego rodzaju działalności bądź nawet każdego przedsiębiorstwa ustalana na podstawie konkretnych współczynników zyskowności, różniących się znacznie w zależności od branży a nawet firmy; przeciętna stopa dyskontowa dla gospodarki, ustalana na podstawie kosztu kapitału c , który jest równy rocznej stopie procentowej d dla depozytów kapitałowych w bankach o wysokim stopniu bezpieczeństwa. Wartość stopy dyskontowej może być określona przez politykę rządową lub przez siły rynku kapitałowego (w przypadku gospodarki rynkowej). Występujące obecnie wartości stopy dyskontowej: dla krajów rozwiniętych: %/rok ; dla krajów rozwijających się : %/rok (w szczególności z powodu nieco większego ryzyka typowego dla tego rodzaju gospodarek); dla projektów sektorów zdrowia i ochrony środowiska: 0 - 3%/rok. Nominalna stopa dyskontowa αi: rachunek w pieniądzu obecnym i z uwzględnieniem inflacji Realna stopa dyskontowa α: oblicza się w pieniądzu stałym i: inflacja roczna

7 Obliczenie wartości obecnej
W zależności od przyjętego okresu bazowego, główne wzory stosowane w obliczaniu stałej rocznej stopy dyskontowej α (dla rachunku prowadzonego w pieniądzu stałym) przedstawiają się następująco: A0 obecna wartość (w roku bazowym 0), Tn suma wydatkowana (realizowana) w ciągu n lat przez rokiem bazowym Vn suma wydatkowana (realizowana) w ciągu n lat po roku bazowym

8 Kryteria analizy ekonomicznej i parametry oceny projektów inwestycyjnych
Kryteria oceny efektywności ekonomicznej realizowanego projektu inwestycyjnego Kryteria oparte na stopach dyskontowych:     Kryterium obecnej wartości netto (NPV);     Kryterium okresu zwrotu w ujęciu zdyskontowanym (PBP);     Kryterium zdyskontowanych kosztów całkowitych (DTC);     Kryterium wewnętrznej stopy zwrotu (IRR);     Kryterium wskaźnika zyskowności (PI). Kryteria oparte na wartościach obecnych:    Proste kryterium okresu zwrotu kapitału w ujęciu niezdyskontowanym  (SPBP)   Kryterium wydajności (AE) w ujęciu księgowym Kryteria oparte na analizie kosztów:    Kryterium kosztu bilansującego.

9 Kryteria analizy ekonomicznej oparte na wartości obecnej
Podstawowe założenia czynione przy stosowaniu kryteriów opartych na wartości obecnej Obliczenia prowadzone są w cenach stałych. Możliwe jest szacowanie realizacji i korzystania z efektów projektu dla różnych okresów. Możliwe są szacunki różnych kosztów inwestycji i kosztów jej funkcjonowania przez cały okres życia projektu. Dobra i usługi w okresie funkcjonowania projektu inwestycyjnego dają się ująć ilościowo, zarówno w aspekcie rzeczowym jak i przychodowym, nawet jeśli owe aktywa i usługi nie są przeznaczone do operacji handlowych. Stopa dyskontowa jest znana, ponieważ można ją oszacować na podstawie metodologii zawartej w specjalistycznej literaturze lub jest określona przez obowiązujące uregulowania. Opodatkowanie musi zostać uwzględnione, ponieważ ma ono bardzo znaczny wpływ na efektywność ekonomiczną projektu inwestycyjnego Sumy ujmowane w ramach strumieni finansowych są realnymi przychodami I płatnościami, nie zaś zarobkami i wydatkami w ujęciu księgowym. Jest niezbędne, aby określony był okres dla którego dokonywana jest analiza efektywności ekonomicznej (okres badawczy) oraz okres dyskontowania (kryterium obecnej wartości netto, obecnych kosztów całkowitych itp.). Wskazane jest, aby okres badany pokrywał się z okresem życia projektu

10 Kryterium wartości zaktualizowanej netto (NPV)
NPV “jest algebraiczną sumą rocznych dochodów ujętych w wartości obecnej netto ” Postać kryterium NPV zależy od okresu bazowego przyjmowanego dla dyskontowania. Jeśli okresem bazowym jest : rozpoczęcie projektu inwestycyjnego początek funkcjonowania inwestycji gdzie, INi: przychody w roku „i” Ci: koszty bieżące w roku „i” - wraz z podatkami, ale bez amortyzacji Ai: płatności uiszczane w roku „i” z tytułu zwrotu pożyczek Ii: wydatki kapitałowe z funduszów własnych w roku “i” α: przyjęta stopa dyskontowa t: okres obliczeniowy (badawczy dla wyliczenia wartości obecnej netto) Przedsięwzięcie jest opłacalne jeśli: Jeśli porównuje się kilka rozwiązań, najlepszym jest to dla którego:

11 Pozornie sprzęt B jest wydajniejszy niż sprzęt A ALE
Gdy kryterium NPV używane jest do porównania kilku rozwiązań. aby poszczególne rozwiązania dały się porównać, muszą one być jednakowe (równoważne) pod względem produktywności. W przeciwnym razie uzyskane rezultaty będą fałszywe, jak zostało to zobrazowane w Przykładzie 1. Przykład1: Sprzęt w rozwiązaniu A kosztuje 40,000 jednostek pieniężnych i pozwala na wytworzenie produktów rocznie. Dochód brutto z produkcji (różnica pomiędzy ceną sprzedaży a kosztem produkcji) wynosi 0,1 jednostki monetarnej na produkt. Sprzęt dla rozwiązania B kosztuje jednostek monetarnych i pozwala na wytworzenie produktów rocznie. Z powodu gorszych niż sprzęt A parametrów technicznych (osiągów), koszty produkcji są większe a dochód brutto w przeliczeniu na produkt jest mniejszy i wynosi 0,09 jednostek monetarnych. W obu przypadkach instalacja sprzętu trwa 1 rok, a jego „życie” 10 lat. . α = 0,1. zatem: Jednostek pieniężnych Pozornie sprzęt B jest wydajniejszy niż sprzęt A ALE Jednostek pieniężnych Bierze się to z innej wielkości produkcji niż w rozwiązaniu A i związanych z tym korzyści skali. W rzeczywistości, sprzęt B z punktu widzenia użyteczności (produkcji rocznej) równa się dwóm zestawom sprzętu A, które przyniosłyby obecną wartość netto w wysokości 2 x 21 445 = 42 890 jednostek pieniężnych

12 Kryterium zdyskontowanych kosztów całkowitych (DTC)
Kryterium zdyskontowanych kosztów całkowitych jest “uproszczoną formą kryterium obecnej wartości netto, odpowiadającą sytuacji, w której analizowane rozwiązania, jednakowe z punktu widzenia generowanych efektów (produkcji), generują także przychody o jednakowej wartości ” gdzie CTi: całkowite koszty projektu inwestycyjnego w roku “i” Ci: koszty bieżące (oprócz amortyzacji) Ai: sumy płacone z tytułu zwrotu pożyczek Ii: wydatki kapitałowe ze środków własnych w roku “i” a: przyjęta stopą dyskontowania t: okres badawczy dla obliczania zdyskontowanych kosztów całkowitych

13 “taką stopę dyskontową dla której NPV wynosi 0”
Wewnętrzna stopa zwrotu (IRR) Wewnętrzna stopa zwrotu inwestycji Rate of Return of a (IRR) oznacza: “taką stopę dyskontową dla której NPV wynosi 0” IRR ma walor miarodajności i interpretowalności ekonomicznej tylko wówczas, jeśli rozważa się inwestycje realizowane w całości ze środków własnych Zatem, jeśli przepływ kapitału w roku “i“ wynosi wówczas:

14 Jeśli strumień a pozostałe strumienie projekt inwestycyjny można scharakteryzować przez tylko jedną IRR (Wykres a) Jeśli strumienie F0 i Fn są ujemne a pozostałe dodatnie, IRR przyjmuje dwie różne wartości (Wykresy b i c). Dzieje się tak w specyficznych przypadkach projektów inwestycyjnych, w których występują istotne wartości kosztów poprojektowych (np. rozbiórka urządzeń nuklearnych, rewitalizacja zniszczonego środowiska) Jeśli z czasem wystąpi więcej ujemnych strumieni finansowych (w przypadku inwestycji zastępujących jeden obiekt drugim), wewnętrzna stopa zwrotu przybiera wiele wartości (więcej niż dwie). Tego rodzaju sytuacja występuje rzadko (Wykres d). NPV NPV NPV NPV IRR2 IRR3 IRR IRR1 IRR2 IRR α α α α IRR1 (a) (b) (c) (d)

15 Wskaźnik zyskowności (IP) i specyficzna wartość obecna netto (NPV).
Wskaźnik zyskowności (IP) określony jest wzorem: gdzie: VBA:: wartość obecna brutto (wartość obecna przychodów minus wartość obecna kosztów całkowitych, bez amortyzacji) IA: wartość obecna wydatków kapitałowych. Jeśli IP ≥ 1 przedsięwzięcie jest opłacalne ekonomicznie Jeśli IP < 1 przedsięwzięcie nie jest opłacalne ekonomicznie Kryterium relatywnej wartości obecnej NPV definiuje się wzorem:

16 Okres zwrotu wydatków kapitałowych w ujęciu zdyskontowanym (PBP)
Okres zwrotu wydatków kapitałowych w ujęciu zdyskontowanym (PBP) odpowiada „liczbie lat, dla których spełniona jest następująca relacja”: Definicja okresu zwrotu zdyskontowanych wydatków kapitałowych (PBP) wymaga określenia początkowego punktu w czasie Okres zwrotu kapitału (ujętego w wartości obecnej) jest: „okresem funkcjonowania projektu, po zakończeniu którego początkowe wydatki kapitałowe zwróciły się i pojawia się możliwość uzyskania dodatkowego przychodu, korespondującego ze stopą dyskontową”. Przyjmując tv: the czas życia projektu”: jeśli PBP ≤ tv, projekt inwestycyjny może być zaakceptowany (przynosi dochody w wartości obecnej netto) jeśli PBP > tv, projekt musi być odrzucony, ponieważ nie przynosi dochodu (w wartości obecnej netto)

17 Przykład 2 Wnioski: Dla wariantu A – TrA  3,3 lat
4 warianty projektu inwestycyjnego ze zdyskontowanymi strumieniami kapitałowymi wTabeli: Rok 1 2 3 4 5 Wariant A -100*106 30*106 Wariant B 10*106 20*106 40*106 50*106 Wariant C Wariant D Dla wariantu A – TrA  3,3 lat Dla wariantu B – TrB = 4 lata Dla wariantu C – TrC  2,3 lata Dla wariantu D – TrD  2,3 lata Wnioski: Z punktu widzenia efektów użytecznych (ujętych w wartości obecnej netto), warianty A, B oraz C są jednakowe (dają taką samą obecną wartość dochodu wynoszącą 50×106 jednostek pieniężnych), natomiast różnią się pod względem dystrybucji dochodu w czasie. Wariant D jest lepszy w porównaniu z trzema pozostałymi (daje dochód w wartości obecnej netto wynoszący 80×106 jednostek pieniężnych). Z punktu widzenia okresu zwrotu kapitału, warianty C i D są lepsze niż rozwiązania A i B. Z punktu widzenia okresu zwrotu kapitału warianty C i D są równoważne. Z punktu widzenia efektów użytecznych wariant D jest lepszy niż wariant C.

18 Rachunek efektywności ekonomicznej a opodatkowanie
Obliczanie wielkości zysku do opodatkowania zysk do opodatkowania dla roku „i” określany jest wzorem: gdzie: INi: przychody odpowiadające rokowi „i” Ci: koszty bieżące z roku „i” Ami:odpisy amortyzacyjne odliczone w roku i – określane zgodnie z obowiązującym prawodawstwem krajowym (metoda amortyzacji, okresy amortyzacyjne)

19 Wartość obecna netto po opodatkowaniu wynosi w roku i:
Wartość obecna netto i wewnętrzna stopa zwrotu po opodatkowaniu Wartość obecna netto po opodatkowaniu wynosi w roku i: gdzie: INi: przychody roczne Ci: roczne koszty bieżące (bez amortyzacji) IMi: zapłacony podatek roczny ( ) im: stopa opodatkowania Bi: dochód do opodatkowania zrealizowany w tym samym roku Krzywe zwrotu z inwestycji (w ujęciu wartości obecnej netto) dla dwóch projektów inwestycyjnych z opodatkowaniem i bez opodatkowania 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 NPV Discount rate [%] Solution B Solution A no taxation with taxation Przy tych samych parametrach dyskontowania :

20 Kryteria analizy ekonomicznej oparte na wartościach niezdyskontowanych
Kryterium okresu zwrotu w ujęciu niezdyskontowanym (SPBP) SPBP jest równy okresowi funkcjonowania pozwalającemu na zwrot początkowych wydatków kapitałowych (z zerowym zyskiem rocznym w tym okresie), tj.: Dla stałej produkcji rocznej (lub podlegającej niewielkim zmianom) Okres zwrotu w ujęciu zdyskontowanym tylko gdy: T0m = 1/α : jest pierwszym przybliżeniem wystandaryzowanego okresu ponoszenia wydatków kapitałowych tv: okres życia projektu inwestycyjnego

21 Wartości stopy dyskontowej []
Aby spełniony był warunek PBP  tV Wartości SPBP muszą być porównane z wartościami nastepującej tabeli: “Rzeczywiste wartości wystandaryzowanego okresu ponoszenia wydatków kapitałowych Trn” Zależność pomiędzy okresem zwrotu w ujęciu zdyskontowanym PBP a okresem zwrotu w ujęciu niezdyskontowanym SPBP Wartości stopy dyskontowej [] Rzeczywiste wartości wystandaryzowanego okresu ponoszenia wydatków kapitałowych dla okresu życia projektu wynoszącego 10 lat 15 lat 20 lat 25 lat 30 lat 0,15 5,02 5,85 6,25 6,47 6,57 0,10 6,18 7,62 8,52 9,06 9,43 0,05 7,75 10,38 12,48 14,10 15,37

22 Kryterium współczynnika stopy zwrotu w ujęciu księgowym (rc)
Księgowa stopa zwrotu jest “stosunkiem przeciętnych dochodów rocznych do odpowiadających im wydatków kapitałowych” Księgowa stopa zwrotu i wewnętrzna stopa zwrotu mają taką samą wartość w przypadku projektów inwestycyjnych o stałej produkcji i nieskończonym okresie życia projektu:

23 Kryteria analizy ekonomicznej oparte na kosztach produkcji
Projekt inwestycyjny jest opłacalny ekonomicznie jeśli : gdzie: P: cena rynkowa produktu cE: jednostkowy koszt bilansujący (lub koszt przeciętny w wartości obecnej) tS: study period okres badawczy (w latach) dla projektu inwestycyjnego M0,…,MtS: wartości produkcji rocznej C0,…,CtS:wartości rocznych kosztów bieżących (bez amortyzacji) Ct0,…,CttS: the total wartości całkowitych kosztów rocznych AE: amortyzacja w ujęciu ekonomicznym

24 Analiza wrażliwości „badanie zmian efektywności projektu inwestycyjnego przy zmieniających się założeniach co do realizowanych strumieni finansowych” Analiza wrażliwości może być realizowana na dwa następujące sposoby: Oszacowanie najbardziej prawdopodobnego przedziału, w jakim usytuowane będą wartości danych wejściowych i odpowiednie określenie na tej podstawie przedziału wartości jakie przyjmą główne parametry efektywności ekonomicznej (NPV, SPBP, PBP, IRR). Metoda ta jest łatwa do zastosowania, ale uzyskane wyniki nie dają wystarczających przesłanek do precyzyjnej interpretacji, zwłaszcza z uwagi na możliwość nieprawidłowego oszacowania przedziałów wartości danych wejściowych. 2. Określenie dla każdych danych wejściowych wartości granicznej (minimalnej lub maksymalnej w zależności od przypadku), dla której wariant staje się nieefektywny lub pozbawiony racji ekonomicznej (dla której NPV=0, IRR=α, PBP=tV). Metoda ta jest żmudna i wymaga obliczeń iteracyjnych, ale pozwala na uzyskanie poprawnych wyników co do zakresów, w jakich mogą sytuować się dane wejściowe.

25 Zalecenia dotyczące wyboru kryteriów analizy efektywności ekonomicznej
Kryterium wartości obecnej netto (NPV): jest to kryterium bazowe może być stosowane do oszacowania efektywności ekonomicznej projektu inwestycyjnego, będąc najbardziej miarodajnym kryterium może byś stosowane do porównywania większej liczby wariantów projektów inwestycyjnych. Aby tego rodzaju porównania były miarodajne, w pewnych przypadkach niezbędna jest jednakowość wariantów pod względem przynoszonych efektów użytecznych i okresu życia projektu wymaga dość dużej ilości obliczeń i ścisłej zgodności z zaprezentowanymi wcześniej założeniami uzupełnia się je obecnie innymi kryteriami (PBP, IRR, IP) ponieważ: otrzymywane dane są „suchymi” wartościami liczbowymi i są z tego względu mniej przemawiające

26 W porównaniu z kryterium NPV, kryterium zdyskontowanych kosztów całkowitych (DTC) cechuje się następującymi właściwościami: Jest łatwiejsze, ponieważ nie wymaga określania rocznych przychodów ani cen do pomiaru przynoszonych efektów użytecznych. Może być stosowane w ramach analizy wariantów realizacji projektów inwestycyjnych, w których zdefiniowanie przychodów nastręczałoby trudności (np. różne warianty projektowe rur hydraulicznych, termoizolacji itp.). Pozwala jedynie na porównawczą analizę efektywności wariantów, nie oferując informacji dotyczących efektywności ekonomicznej wewnątrz nich. Aby uzyskać te same wyniki (ten sam ranking wariantów), co w przypadku kryterium NPV, niezbędna jest jednakowość wariantów z punktu widzenia przynoszonych efektów użytecznych. O ile w przypadku kryterium NPV jednakowość rozwiązań była niezbędna tylko w odniesieniu do efektu głównego, w kryterium DTC jest ona nieodzowna dla wszystkich efektów użytecznych

27 Wewnętrzna stopa zwrotu (IRR):
Jest stosowana do szacowania efektywności ekonomicznej inwestycji Interpretacja ekonomiczna istnieje tylko wtedy, gdy IRR przyjmuje jedną wartość Nie może być stosowana do porównywania większej liczby rozwiązań, ponieważ prowadziłoby to do fałszywych wniosków. Efektywny ekonomicznie wariant nie zawsze jest wariantem o największej wewnętrznej stopie zwrotu (wykres). Dla wartości stóp dyskontowych α < α0, wariant A, który ma minimalną wartość wewnętrznej stopy zwrotu jest lepszy z ekonomicznego punktu widzenia od wariantu B (NPVA > NPVB).  Dla α > α0 sytuacja przedstawia się odwrotnie – wariant B jest lepszy z ekonomicznego punktu widzenia niż wariant A. Graficzne określenie wartości IRR dla dwóch wariantów projektu inwestycyjnego. Net present value Discount rate [%] Solution A Solution B IRRA IRRB α0 Określenie IRR dla inwestycji jest nieodzowne w przypadku jej całkowitej realizacji ze środków własnych.

28 Kryterium okresu zwrotu wydatków kapitałowych w ujęciu zdyskontowanym (PBP):
Oferuje informacje o walorze fizycznym, łatwe do interpretacji. Pozwala na oszacowanie efektywności ekonomicznej rozwiązań i wybór najlepszego spośród możliwego zakresu wariantów (zakładając takie same parametry dyskontowania) Pomija pozytywne efekty ekonomiczne, które pojawiają się się po zakończeniu okresu zwrotu wydatków kapitałowych. Nie zawsze wariant o najkrótszym okresie zwrotu nakładów kapitałowych jest wariantem o maksymalnej wartości obecnej netto. time[years] Net present value tV PBPB NPVA PBPA NPVB Graficzne określenie okresu zwrotu wydatków kapitałowych w ujęciu zdyskontowanym dla dwóch wariantów realizacji projektu inwestycyjnego. Pozwala na porównanie rozwiązań, które nie muszą być jednakowe z punktu widzenia przynoszonych efektów.

29 Kryterium wskaźnika zyskowności (IP):
Daje te same informacje co kryterium wartości obecnej netto Jako relatywny miernik wartości pozwala na uwypuklenie jakościowych aspektów efektywności ekonomicznej projektu inwestycyjnego Pozwala na porównanie rozwiązań które nie muszą być jednakowe z punktu widzenia przynoszonych efektów Kryterium okresu zwrotu w ujęciu niezdyskontowanym (SPBP) : Jest łatwe do obliczenia Jest definiowane podobnie do kryterium okresu zwrotu w ujęciu zdyskontowanym PBP (posiada te same wady i zalety). jest porównywane z wystandaryzowanym okresem generowania wpływów przez poniesione wydatki kapitałowe Trn., Stosowanie kryterium okresu zwrotu w ujęciu niezdyskontowanym SPBP zalecane jest przy pierwszym wyborze projektu inwestycyjnego oraz dla uproszczenia procesu decyzyjnego w przypadkach projektów inwestycyjnych o niskich wydatkach kapitałowych i krótkich okresach życia.

30 Kryterium księgowej stopy zwrotu:
Nie bierze pod uwagę różnych momentów czasu, w których zachodzą różne aspekty strumieni finansowych (wydatek kapitałowy, moment pomiaru, koszty). Z tego powodu kryterium tego nie używa się do wyboru lub porównywania wariantów realizacji projektu inwestycyjnego. Jest stosowane do szacowania wewnętrznej stopy zwrotu Kryterium kosztów bilansujących pozwala na: Łatwe zrozumienie rezultatów analizy efektywności ekonomicznej Określenie warunków dotyczących efektów użytecznych projektów inwestycyjnych w ujęciu detalicznym (koszt bilansujący jest minimalną ceną zapewniającą efektywność ekonomiczną) Uzyskanie tych samych wyników co obliczenia prowadzone w oparciu o wartości zdyskontowane (obecna wartość dochodu netto, wewnętrzna stopa zwrotu itp.)


Pobierz ppt "Analiza ekonomiczna projektów energetycznych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google