Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

© SMWI, 2005 Mąchocice Kapitulne 29 -30 września 2005r Projekty na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego w województwach Ściany Wschodniej Krzysztof.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "© SMWI, 2005 Mąchocice Kapitulne 29 -30 września 2005r Projekty na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego w województwach Ściany Wschodniej Krzysztof."— Zapis prezentacji:

1 © SMWI, 2005 Mąchocice Kapitulne 29 -30 września 2005r Projekty na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego w województwach Ściany Wschodniej Krzysztof GŁOMB Józef ORZEŁ wspólnie z: Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii

2 2 Mąchocice Kapitulne 29 -30 września 2005r Agenda warsztatu 29 września, czwartek 16:00 – 16:15Powitanie i prezentacja uczestników 16:15 – 17:45Informacja o inicjatywach na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego w województwach: Lubelskim - Grzegorz T. Leszczyński [UMWL] Podkarpackim – Piotr Pernak [UMWP] Świętokrzyskim - Andrzej Sztokfisz [UMWŚ] Podlaskim – Tadeusz Truskolaski [Ośrodek Przekazu Innowacji Polska Północno- Wschodnia] Warmińsko - Mazurskim - 17:45 – 18:30Zarządzanie rozwojem społeczeństwa informacyjnego w regionach europejskich – metodyka RISI a praktyka polskich województw Prowadzenie: Krzysztof Głomb 30 września, piątek 9:00 – 9:45Wprowadzenie do tematyki programowania strategicznego w zakresie e - Rozwoju regionalnego – Krzysztof Głomb 9:45 – 10:45 Praca w grupach roboczych – określenie wspólnych celów międzyregionalnych Moderatorzy grup: dr Artur Bartosik [SCITT], dr Józef Orzeł [SMWI], Krzysztof Głomb [SMWI] 10:45 – 11:00Przerwa na kawę 11:00 – 12:30 12:30 – 12:50 Dyskusja Okrągłego Stołu – Określenie wspólnych celów - wykreowanie koncepcji międzyregionalnych projektów ICT na lata 2007-2013 Podsumowanie – Wnioski – Zakończenie Warsztatów

3 3 Mąchocice Kapitulne 29 -30 września 2005r Polska – kraina dobrego samopoczucia. Nie zachodzą w nim systemowe zmiany w zakresie e-Rozwoju telefonia komórkowa – wskaźniki niższe od wszystkich krajów UE25 telefonia stacjonarna – wyprzedzamy Litwę, Łotwę i Słowację komputery w gospodarstwach domowych – wyprzedzamy Litwę i Węgry komputery domowe z dostępem do sieci Internet – w Czechach niemal 4 razy tyle co w Polsce, średnia w nowych krajach członkowskich – 2 razy większa, gorzej jest tylko w na Litwie i na Węgrzech, ale tylko o 2% jeden z najniższych wskaźników wdrożenia usług publicznych on line w Europie – wg. badań Capgemini pogłębia się proces odstawania polski od stawki UE. Zaledwie 2% usług jest dostępnych w pełni on line – w UE – 42% eEurope2005 Index – Polska na 20 miejscu pośrod 28 sklasyfikowanych, jest największym krajem z końca stawki. Podstawowe wskaźniki nowoczesnego e-państwa są w Polsce niższe od pozostałych krajów UE25

4 4 Mąchocice Kapitulne 29 -30 września 2005r Projekt NPR na lata 2007 – 2013 nie definiuje wprost istotnej zmiany pro-rozwojowej lub instytucjonalnej. Umacnia resortowe myślenie o rozwoju Polski. Projekt NPR potwierdza po raz kolejny resortowe myślenie o rozwoju państwa wydzielając programy operacyjne dla wpływowych sektorów gospodarki oraz pokazując, iż rola społeczeństwa informacyjnego jest bardziej związana z nowoczesnymi technologiami, innowacjami i nauką – nie zaś z silnym impulsem dla rozwoju państwa, gospodarki, regionów i obszarów wiejskich słabych strukturalnie PO Rozwój obszarów wiejskich PO Infrastruktura drogowa PO Infrastruktura kolejowa PO Sieci energetyczne PO Zasoby naturalne 16 PO regionalnych PO Środowisko PO Rozwój i modernizacja Przedsiębiorstw PO Rybołówstwo i przetwórstwo ryb PO Nauka, nowoczesne technologie i społeczeństwo Informacyjne

5 5 Mąchocice Kapitulne 29 -30 września 2005r Polityka strukturalna jako podstawowe narzędzie finansowania e – Rozwoju w regionach UE Alokacja środków funduszy strukturalnych na e - Rozwój w latach 2000-2006 wyniesie 7,36% całkowitego budżetu = ok.16 mld Euro Region [kraj]Charakterystyka regionu (liczba mieszkańców regionu, stolica z liczbą mieszkańców) Całkowita kwota przeznaczona na program Środki UE Styria [Austria] Objective 1 programme – The information society 1,2 mln mieszkańców, Graz 250 tys 277,46184,125 Nadrenia – Palatynat [Niemcy] Objective 2 Programme – Promoting technological development, technology transfer and the development of the information society 4,0 mln mieszkańców Moguncja, 190 tys 98,8638,23 Andaluzja [Hiszpania] Objective 1 Programme – Knowledge society (innovation, R&D, the information society) 7,4 mln mieszkańców, Sewilla 1,7 mln 342,441256,831 Walencja [Hiszpania] Objective 1 Programme – Knowledge society (innovation, R&D, the information society) 4,3 mln mieszkańców, Walencja 2,3 mln 356,805249,763 Województwo Mazowieckie [2004-2006] ZPORR – Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego 5,1 mln mieszkańców, `Warszawa 1,7 mln 8,0306,022 Źródło: opracowanie własne SMWI na podstawie danych INFOREGIO

6 6 Mąchocice Kapitulne 29 -30 września 2005r Najsłabiej rozwinięte strukturalnie] mają kłopoty z efektywnym wykorzystaniem środków działania 1. 5 ZPORR - Środki zostały wykorzystane w 9 województwach - Trwa ocena projektów w 2 województwach; środki zostaną wykorzystane - Planowane są kolejne konkursy w 5 województwach Większość zakontraktowanych projektów działania 1.5 ZPORR dotyczy inwestycji w IT w urzędach administracji. Bardzo niewiele rzeczywiście oddziaływa na rozwój obszarów wiejskich

7 7 Mąchocice Kapitulne 29 -30 września 2005r 9 województw wyczerpało już środki na działania 1.5 ZPORR – zatwierdzono do realizacji 59 projektów L.p WojewództwoLiczba zatwierdzonych projektów 1 Kujawsko – Pomorskie6 2 Zachodnio – Pomorskie16 3 Wielkopolskie3 4 Dolnośląskie5 5 Opolskie1 6 Łódzkie13 7 Świętokrzyskie5 8 Małopolskie9 9 Podlaskie1

8 8 Mąchocice Kapitulne 29 -30 września 2005r Negatywne cechy wdrażania polityki strukturalnej w zakresie działania 1. 5 ZPORR [wybór] nie – regionalny, izolowany charakter projektów [niewielkie projekty gminne bez współdziałania między partnerami] dublowanie infrastruktury e – usług [deklaratywne nawiązywanie do Wrót Polski, brak koordynacji na poziomie sub- lub regionalnym] nadmierna koncentracja na potrzebach administracji [niedostatek projektów adresowanych do użytkowników na wsi, sprzętowy charakter inwestycji] niepowiązanie projektów z procesami edukacyjnymi wśród użytkowników [słaba koordynacja polityki regionalnej w województwach] brak projektów silnie oddziaływujących na rozwój gospodarczy regionu [koncentracja na potrzebach sektora publicznego] niewielka liczba projektów uruchamiających impuls edukacyjny w województwie i wspomagających wprost systemy: szkolny, świadczeń społecznych, transportu publicznego, etc] brak wzmocnienia organizacyjnego i instytucjonalnego dla wdrażania e- Rozwoju w latach 2007-2013 [brak instytucji regionalnych merytorycznie koordynujących proces, brak e-strategii na lata 2007-2013]

9 9 Mąchocice Kapitulne 29 -30 września 2005r Planowane konkursy ZPORR działanie 1.5 – to przypadek, że konkursów nie rozstrzygnęły regiony Ściany Wschodniej? Do końca roku 2005 w 5 województwach planowane są jeszcze konkursy na działanie 1.5 ZPORR, w dwóch będą to pierwsze konkursy [mazowieckie i warmińsko-mazurskie] L.pWojewództwoPlanowany termin konkursu Pozostałe środki na działanie 1.5 1Mazowieckie [ograniczenie procentowe poziomu współfinansowania z ERDF (montaż finansowy: 50% ERDF, 50% wkład własny] 03-23.12.2005ok. 32 mln zł 2Warmińsko-Mazurskie17.10-02.11.2005ok. 36 mln zł 3Lubuskie11.07-22.08.2005ok. 11,3 mln zł 4.LubelskieGrudzień 2005ok. 11 mln zł 5PodkarpackiePaździernik 2005ok. 14 mln zł Istnieje realne niebezpieczeństwo, iż ze względu na krótki czas realizacji projekty nie zostaną zrealizowane w pełni lub nie będą miały wpływu na zrównoważony rozwój regionów

10 10 Mąchocice Kapitulne 29 -30 września 2005r Regiony Ściany Wschodniej winny zadbać o stworzenie silnego impulsu dla rozwoju gospodarczego i społecznego wyzwolonego dzięki inwestycjom w rozwój społeczeństwa informacyjnego Według badań Komisji Europejskiej jedna czwarta wzrostu PKB na poziomie europejskim jest wynikiem inwestycji w rozwiązania oparte na technologiach informacji i komunikacji. Inwestując w rozwój społeczeństwa informacyjnego – inwestujemy w rozwój gospodarczy regionu 1.Konieczne jest wspólne działanie władz regionów strukturalnie słabo rozwiniętych w celu stworzenia formalnych możliwości realizacji projektów międzyregionalnych z silnym naciskiem na rozwój społeczeństwa informacyjnego 2.Źródłem finansowania programu modernizacji Ściany Wschodniej oraz narzędziem zarządzania nim powinien być Narodowy Program Rozwoju - trzeba już dziś zadbać o to, aby odpowiednie mechanizmy zarządza- nia i finansowania projektów znalazły się w jego zapisach

11 11 Mąchocice Kapitulne 29 -30 września 2005r Strategiczne wyzwania lat 2007-2013 lata 2007 – 2013 będą okresem największej podaży środków dla Polski – taka sytuacja może się już nie powtórzyć w kolejnych latach ze względu na generalne zmiany w polityce spójności UE oraz akcesję nowych krajów członkowskich brak merytorycznej koordynacji w skali kraju i instytucjonalnego wsparcia w regionach. Nie można zarządzać miliardami złotych za pomocą obecnych mechanizmów i narzędzi. Konieczne spore inwestycje i generalna koncepcja dla kraju [standaryzacja, ustalenie zadań na linii: centrum – regiony profesjonalizacja programowania i zarządzania, od – resortowienie, agencje regionalne, e - strategie i plany działań] słabe wsparcie sektora naukowo-badawczego – w Polsce nie prowadzi się profesjonalnych badań nad wpływem inwestycji w ICT na rozwój państwa, nikły jest transfer wiedzy w skali europejskiej, brak kierunków studiów na uczelniach o profilu związanym z e-Państwem mała innowacyjność sektora ICT – władze publiczne nie są wspierane przez ten sektor zarówno w zakresie inwestycji w projekty, jak w B&R. Firmy drapieżnie walczą o rynek projektów o niskim poziomie innowacyjności. niski poziom wiedzy dziedzinowej wśród pracowników administracji publicznej – myślenie sprzętowe, brak powiązania inwestycji w e-Administrację z procesami pro-rozwojowymi w regionie [rozproszenie sił i środków]

12 12 Mąchocice Kapitulne 29 -30 września 2005r Strategie e-Rozwoju. Europejskie wzory w zakresie opracowywania Regionalnych Strategii Rozwoju Regionalnego.

13 13 Mąchocice Kapitulne 29 -30 września 2005r Narodziny problemu: połowa lat dziewięćdziesiątych XX wieku Raport Bangemanna [VI, 1994] Komunikat KE Europes way to the information society, VII 1994 Program Akcji Innowacyjnych EFRR na lata 1994-1999 Inter-Regional Information Society Initiative [1994-1996] Regional Information Society Initiative [1996-1998] IANIS [2002-2004] Innovative Actions Network for information Society IANIS+ [2005-2006] DG Polityka Regionalna Program Aplikacji Telematycznych 4 Programu Ramowego Badań i Rozwoju UE [1994-1999] Priorytet Information Society Technologies 5 Programu Ramowego Badań i Rozwoju UE [2000 -2002] Priorytet Information Society Technologies 6 Programu Ramowego Badań i Rozwoju UE [2003-2006] DG Przedsiębiorczość i Społeczeństwo Informacyjne Zdefiniowanie europejskiej metodyki programowania i wdrażania e-strategii 1998 Aktualizacja metodyki programowania i wdrażania e-strategii 2004

14 14 Mąchocice Kapitulne 29 -30 września 2005r Sieć 6 regionów słabo rozwiniętych, której celem było promowanie współpracy międzyregionalnej, kreowanie partnerstw dla innowacji, podnoszenie świadomości partnerów i wymiana doświadczeń w zakresie tworzenia planów operacyjnych rozwoju społeczeństwa informacyjnego w regionach, silnie powiązanych ze ich generalnymi strategiami rozwoju. Raport Bangemanna Action plan. Europes way to the information society Program Akcji Innowacyjnych na lata 1994-1999 Program Aplikacji Telematycznych 4 Programu Ramowego Badań i Rozwoju UE 1994 1996- 1998 IRISI Inter-Regionalna Inicjatywa na Rzecz Rozwoju SI RISI Regionalna Inicjatywa na Rzecz Rozwoju SI 1997- 2000 RISI II Regionalna Inicjatywa na Rzecz Rozwoju SI Na program RISI składały się prace nad opracowaniem strategii rozwoju społeczeństwa informacyjnego w 22 regionach Europy Zachodniej uczestniczących w przedsięwzięciu oraz warsztaty metodyczne dla specjalistów i decydentów regionalnych. RISI zaowocowało także stworzeniem Przewodnika rozwijania regionalnych inicjatyw dla społeczeństwa informacyjnego, po raz pierwszy opublikowanego w 1998r. Kluczowym osiągnięciem programu RISI było wypracowanie i upowszechnienie – po raz pierwszy w Europie – metodyki tworzenia i wdrażania regionalnych strategii rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Przyjęcie wspólnej metodyki tworzenia i wdrażania strategii pozwoliło na kontynuację programu RISI w ramach paralelnego projektu RISI II – tym razem koncentrującego się na inwestycjach, w trakcie którego zrealizowano ponad dwadzieścia projektów międzyregionalnych. Rozwój SI stał się impulsem do definiowania rozwoju regionalnego w nowy sposób Kontynuacja prac projektu RISI I i II, polegająca na dofinansowaniu implementacji regionalnych planów działań.

15 15 Mąchocice Kapitulne 29 -30 września 2005r W 1998 r. 28 regionów europejskich powołało European Regional Information Society Association [eris@]. Obecnie organizacja zrzesza 45 regionów z 13 krajów europejskich i jest ważnym partnerem Dyrekcji Generalnej Polityka Regionalna Komisji Europejskiej w realizacji działań na rzecz innowacyjnego rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Działania ERIS@ i skupionych w niej regionów stworzyły naukowe, acz wywiedzione z praktyki wdrażania polityk regionalnych fundamenty europejskiego rozumienia e – Rozwoju. European Regional Information Society Association – Eris@ Owocem projektu jest m.in zbiór podręczników [guides] w zakresie polityk regionalnych: Podręcznik w zakresie Regionalnych Programach Akcji Innowacyjnych Przewodnik po Regionalnych Aplikacjach e -Zdrowia [eHealth Applications] Przewodnik w zakresie Ewaluacji Programów Podręcznik Studiów Wykonalności Podręcznik Regionalnych Inicjatyw na rzecz Społeczeństwa Informacyjnego Podręcznik Regionalnych Inicjatyw Szerokopasmowych drogą satelitarną Podręcznik Regionalnych Inicjatyw na rzecz Rozwoju Sieci Szerokopasmowych 2002- 2004 IANIS – Innovative Actions Network for Information Society 2005- 2006 IANIS+ – Innovative Actions Network for Information Society Zadaniem IANIS+ jest rozwój sieci regionów poprzez: dostarczanie efektywnych narzędzi wymiany informacji, doświadczeń i dobrych praktyk między regionami UE – zarówno poprzez bezpośrednie spotkania, jak i z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej. tworzenie pomostów pomiędzy regionami UE15 a regionami nowych krajów członkowskich podejmowanie analiz dobrych praktyk – projektów innowacyjnych w zakresie technologii, programowania, organizacji i zarządzania popularyzowanie, animowanie i dalszy rozwój portalu internetowego – e-Region Hub [http://www.ianis.net] – rozwój zasobów informacyjnych dla decydentów oraz praktyków zajmujących się problematyką funduszy strukturalnych i społeczeństwa opartego na wiedzy.

16 16 Mąchocice Kapitulne 29 -30 września 2005r Od telematyki i telekomunikacji do społeczeństwa informacyjnego Potrzebę strategicznego podejścia do rozwoju społeczeństwa informacyjnego na poziomie regionów zaakcentowano już w 1999 roku w dokumencie Information society and regional development. ERDF interventions 2000/2006. Criteria for programme assessment oraz w 2001 r. w The regions and new economy, Guidelines for innovative actions under ERDF in 2000-2006. Dokument z 1999 r.: definiował kryteria wdrażania i oceny regionalnych projektów współfinansowanych w ramach polityki strukturalnej po raz pierwszy zaproponowano w nim odejście od wsparcia rozwoju sieci telekomunikacyjnych [jako niemal w pełni podlegającym prawom wolnego rynku] na rzecz inwestowania w projekty społeczeństwa informacyjnego: tworzenie lokalnych aplikacji i zasobów treści oraz systemów ICT modernizujących pracę administracji publicznej formułował - także po raz pierwszy – postulat zakazu wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego [EFRR] projektów izolowanych, nie powiązanych ze strategiami i w nich nie zdefiniowanych. budżet Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2000-2006 regionalne programy rozwoju inicjatywy wspólnotowe [program INTERREG] akcje innowacyjne

17 17 Mąchocice Kapitulne 29 -30 września 2005r Rozszerzenie UE - nowe wyzwania dla regionów europejskich W 2003 r. Komisja Europejska opublikowała Przewodnik w sprawie kryteriów i warunków wdrażania funduszy strukturalnych w ramach wsparcia komunikacji elektronicznej. Władze regionalne oraz inni beneficjenci projektów w działaniach na rzecz pozyskania wsparcia z EFRR kierować się winni zastępującymi zasadami: 1.zasadą spójności proponowanego projektu z regionalną strategią e - Rozwoju 2.zasadą interwencji w rozwój obszarów najsłabiej rozwiniętych strukturalnie oraz zdefaworyzowanych w warunkach konkurencji rynkowej 3.zasadą neutralności technologicznej i nieograniczania możliwości wyboru technologii 4.zasadą wolności dostępu do produktów projektu [infrastruktury, usług, świadczeń] przez wszystkich operatorów teleinformatycznych i usługodawców. Przewodnik przesuwa środek ciężkości wsparcia ERFF z inwestycji infrastrukturalnych [szczególnie w sektorze teleinformatycznym] na rozwój zawartości [treści] oraz wykorzystanie ICT dla modernizacji sektora publicznego, stymulowanie zapotrzebowania na ICT w sektorze prywatnym i podnoszenie umiejętności związanych z posługiwaniem się technologiami cyfrowymi.

18 18 Mąchocice Kapitulne 29 -30 września 2005r Metodyka programowania i wdrażania programów e - Rozwoju w regionach UE podstawowe założenia metodyki zostały opracowane w ramach projektu RISI 1996 -1999 [22 regiony europejskie] European Regional Information Society Association: A guide to developing regional information society initiatives – ostatnia aktualizacja we wrześniu 2004 roku metodyka zaakceptowana i promowana przez Komisję Europejską: posiadanie e - strategii regionalnej jest warunkiem wsparcia poprzez mechanizmy polityki strukturalnej podstawowe założenie: tworzenie dokumentu jest wynikiem wielu prac nad zbudowanie wiedzy konsensusu i poparcia politycznego dla procesów zdefiniowanych w e – strategii. Dokument ma mniejsze znaczenie niż procesy, jakie dokonują się w trakcie jego tworzenia w Polsce: jak dotąd nie wdrożona w żadnym z regionów…

19 19 Mąchocice Kapitulne 29 -30 września 2005r Programowanie i wdrażanie strategii – proces ciągły Integracja z politykami regionalnymi Rozwój strategii Podnoszenie świadomości Stymulacja nowych projektów, zastosowań i usług Nowe sieci partnerstwa i struktury organizacyjn e Rozwój społeczeństw a informacyjneg o Zmiana Interregio- nalny Dialog System nauczania Integru- jący Spójność Budowanie porozumienia Wybór Planowanie Bottom-up Źródło: A guide to developing regional information society initiatives, 2004

20 20 Mąchocice Kapitulne 29 -30 września 2005r Mainstreaming Monitoring i ewaluacja Dokument strategiczny Rozwój otoczenia strategii Sieciowość i partnerstwo: sieci i grupy robocze Nowy dokument strategiczny Nowy Plan Działań Plan Działań SieciowośćBudowa partnerstw Options paper Benchmarking stanu zastanego w regionie Definicja strategii Rozwój projektów Implementacja strategii Kontrola realizacji strategii Analiza SWOT Inwentaryza cja początkowa Debata publiczna Podnoszenie świadomości – edukacja decydentów, beneficjentów projektu i grup docelowych t Cztery fazy życia e-strategii Źródło: A guide to developing regional information society initiatives, 2004

21 21 Mąchocice Kapitulne 29 -30 września 2005r Modułowa struktura przygotowania dokumentu: strategii e - Rozwoju regionalnego BadaniaInterakcja Społeczna i OrganizacyjnaWspólne Działanie AnalizaŚwiadomośćBadanie Zidentyfikować ważne zagadnienia: Zmiany ekonomiczno- społeczne i rozwój technologiczny Infrastruktura fizyczna i społeczna Zdolności organizacyjne Podnoszenie świadomości i promowanie partycypacji: Rozpowszechnianie informacji Zachęcanie ludzi do udziału Integrowanie głównych graczy i regionalnych podmiotów Identyfikacja istniejącej(cych) strategii: Wyraźne i ukryte role, zachowania, i działania głównych graczy Trwające działania, programy, projekty i zastosowania Opisanie i porównanie końcowych sytuacji: Audyt potrzeb Audyt technologiczny Audyt instytucjonalny i zasobów ludzkich Promowanie myślenia kolektywnego: Poszukiwanie różnorodności Zbieranie nowych pomysłów i sprawdzanie różnych koncepcji Prowokowanie szoku kulturowego Badanie zakresu działania: Koncentrowanie się na najważniejszych zagadnieniach, np.: ICT dla rozwoju, konkurencyjności i zatrudnienia Oszacowanie i benchmarking regionalnej sytuacji: Strony mocne Strony słabe Możliwości Zagrożenia Organizowanie debat: Grupy dyskusyjne Warsztaty tematyczne Warsztaty strategiczne Debata i partycypacja publiczna Identyfikacja i porównanie rozwiązań: Oszacowanie istniejacych polityk Sprawdzania alternatywnych koncepcji z nowymi priorytetami, jak np. zatrudnienie, wykluczenie społeczne,. Opracowanie strategii krótko- średnio i dalekosiężnej; globalnej i lokalnej Źródło: A guide to developing regional information society initiatives, 2004

22 22 Mąchocice Kapitulne 29 -30 września 2005r Modułowa struktura strategii e - Rozwoju regionalnego [2] ZwymiarowanieZaangażowanieWybór Dopasowanie opcje do zasobów: identyfikacja i dokumentacja projektu zorganizowanie projektów w programy kwantyfikowanie programów przygotowanie i oszacowanie działań alternatywnych Zorganizowanie partnerstwa zestawiając wspólnie: użytkowników, dostawców i partnerów technologicznych pomocników, koordynatorów głównych decydentów, np. Komitety Monitorowania CSF, RDT Wyznaczenie priorytetów: selekcja opcji wobec głównych kryteriów jak bezrobocie, rozwój regionalny, spójność/inkluzja możliwość oszacowania i stabilność nowych podejść Analiza wykonalności: oszacowanie projektów i programów oszacowanie i porównanie alternatywnych planów działania przygotowanie studiów wykonalności Zestawienie istniejących i możliwych zasobów: wykorzystywanie łańcuchów interesu poszukiwanie synergii budowanie masy krytycznej partnerstwa publiczno-prywatne Organizowanie działań i przygotowanie planu działań: wybór strategicznych filarów wybór programów i projektów przyznawanie środków przyjęcie strategii i planu działań Źródło: A guide to developing regional information society initiatives, 2004

23 23 Mąchocice Kapitulne 29 -30 września 2005r Modułowa struktura strategii e - Rozwoju regionalnego [3] MonitoringSieciowośćImplementacja Zdobywanie odpowiedniej informacji i utrzymanie systemu informacji: okresowe ankiety i benchmarking sprawdzenie głównych wskaźników (świadomość, rezultaty zatrudnienia),...) organizacja zarządzania wiedzą Zorganizowanie kanałów interakcji i informacji system informacji i uświadamiania zinstrumentalizowanie okresowych spotkań refleksyjnych oraz debat dostarczenie platform łączności Rozwój strategii i planu działań: implementacja programów, projektów i wdrożeń mainstream do innych działań programujących i budżetujących jak RDT i Fundusze Strukturalne Zinstrumentalizowanie wsparcia i szkolenie poprzez: bazy danych projektów i kontaktów przygotowanie i przedstawienie projektów opracowanie studiów wykonalności wspieranie w implementacji projektów oszacowanie i ewaluacja projektów Rozwój usieciowionego społeczeństwa: połączenie badań, nauki i biznesu połączenie producentów oprogramowania, zamieszkałych użytkowników mediów i edukacji dostarczenie wsparcia dla sektora społecznego i wolontariatu Montaż organizacyjny i finansowy lepsze wykorzystanie istniejących zasobów: RDT, CSF, venture capital i kapitał początkowy polepszenie spójności z innymi politykami (zatrudnienia, spójności społecznej, zrównoważonego rozwoju) Źródło: A guide to developing regional information society initiatives, 2004

24 24 Mąchocice Kapitulne 29 -30 września 2005r Projekty główne – doświadczenia, potrzeby i oczekiwania

25 25 Mąchocice Kapitulne 29 -30 września 2005r Nowe podejście strategii e-Rozwoju wykorzystanie technologii informacji i komunikacji jako środowiska modernizacji i przyśpieszenia procesów rozwojowych transfer wiedzy do grup społecznych kreujących wzrost PKB zrównoważony rozwój terytorium, zapobieganiu wykluczeniu społecznemu Filary strategii e-Rozwoju województwa sieciowość i partnerstwa regionalne i oraz subregionalne. zdefiniowanie modernizacyjnych celów społeczno-gospodarczych koncentracja na beneficjentach końcowych i obszarach niezbędnej interwencji Innowacyjność strategii e-Rozwoju województwa zapewnienie wewnętrznych mechanizmów zarządzania zmianą w zakresie e - Rozwoju województwa implementacja europejskiej metodyki w polskich warunkach Strategie nie mają służyć informatyzacji wybranych struktur regionu, lecz uruchamiać i wspierać wybrane procesy rozwojowe w województwie

26 26 Mąchocice Kapitulne 29 -30 września 2005r Kluczowy punkt: projekty główne Inwentaryzacja początkowa Options paper Analiza SWOT Priorytety regionalne Dokument strategiczny Plan działań Monitoring i ewaluacja Projekty skoordynowane w obszarach priorytetowych Definicja strategii Konsultacje Sprzężenie zwrotne Rewizja Propozycje projektów i istniejące projekty Sprzężenie Polityki narodowe i UE Źródło: A guide to developing regional information society initiatives, 2004

27 27 Mąchocice Kapitulne 29 -30 września 2005r Określenie wspólnych celów – koordynacja działań – kamienie milowe współpracy INSPIRACJE

28 28 Mąchocice Kapitulne 29 -30 września 2005r Zadania władz publicznych: push strategy … 1)ICT ma duży potencjał has jako czynnik przyspieszenia wzrostu gospodarczego tak skali makro, jak i na poziomie przemysłu 2)polityki wdrażane przez władze publiczne winni wspierać uruchomienie potencjału ICT poprzez: a) kreowanie bardziej sprzyjającego środowiska ekonomicznego i instytucjonalnego b) zmianę z koncentracji na wspierania rozwoju sektora produkcji ICT na promocję zastosowania ICT w sektorach nie związanych z produkcją, szczególnie w usługach c) pełnej infrastruktury e-government, usług publicznych on line oraz e- procurement Wpływ inwestycji w ICT na wzrost PKB w latach 1999-2003 [van Ark, Piątkowski, 2005]

29 29 Mąchocice Kapitulne 29 -30 września 2005r Inwestycje w ICT silnym impulsem dla wzrostu gospodarczego w regionach – rekomendacje dla władz publicznych Sektory tworzące PKB Van Ark, Piątkowski (2004)] Wyniki sektora produkcji ICT są wciąż za małe, aby uznać je za motor wzrostu PKB – należy skoncentrować się na wspieraniu zastosowania ICT w innych sektorach polskiej gospodarki, gdzie wskaźniki produktywności są mniejsze niż połowa średniej UE

30 30 Mąchocice Kapitulne 29 -30 września 2005r Inwestycje w eGovernment mogą skutkować obniżeniem kosztów, poprawą klimatu dla prowadzenia biznesu i zwiększeniem produktywność w sektorze prywatnym Inwestycje w eGovernment mogą skutkować obniżeniem kosztów, poprawą klimatu dla prowadzenia biznesu i zwiększeniem produktywność w sektorze prywatnym Pełne wdrożenie systemów opartych na ICT może wygenerować znaczące oszczędności do 2% PKB rocznie: Polska Poland – wg Ministerstwa Finansów poprzez zapewnienie interoperacyjności i skomunikowanie w jeden system istniejących 300 baz danych fiskalnych i stworzenie jednolitego systemy zarządzania Skarbem Państwa można uzyskać oszczędności roczne do 6 mld PLN, co that oznacza ok. 1.5% of GDP. Niezależnie od tego uzyskane zostanie zwiększenie przychodów podatków UK – rządowy plan redukcji kosztów administracji poprzez wdrożenie eGovernment – zakłada zmniejszenie kosztów w latach 2006-2008 o 5% i redukcje zatrudnienia w administracji centralnej o 13,5 UK – e-procurement wdrożone w administracji centralnej przyniosło 2 mld Funtów oszczędności tylko w latach in 2003-04 planuje się osiągnąć 20 mld Funtów (1.5% of PKB) w latach 2007-08. Israel – jednolity system e-procurement wdrożony w 2005 ma przenieść oszczędności pomiędzy 0,6 – 1, 2 procent PKB Poprawa jakości usług publicznych wpływa pozytywnie na klimat prowadzenia biznesu: szybszy lepszy dostęp do informacji =>wzrost produktywności tak w sektorze prywatnym, jak i publicznym Niższe koszty sektora prywatnego związane z relacjami z administracją publiczną (płatności on line – podatki, opłaty, ubezpieczenie społeczne i inne obowiązki, korespondencja elektroniczna) =>wzrost produktywności o 5% w MSP, 2% w dużych firmach, 3% dla całej gospodarki Źródło: M. Piątkowski [2005]

31 31 Mąchocice Kapitulne 29 -30 września 2005r Władze publiczne Wzrost gospodarczy Impuls edukacyjny Inwestycje w technologie Informacji i komunikacji [ICT] Inwestycje w kapitał ludzki Wspieranie MSP Start ups PPP Wyższa jakość pracy Wyższa opłacalność i wydajność Wzrost dobrobytu w regionie Podniesienie jakości życia Podaż nowej pracy Zarządzanie Przez projekty główne do rozwoju regionu opartego na wiedzy i wzroście gospodarczym

32 32 Mąchocice Kapitulne 29 -30 września 2005r Działania międzyregionalne: PUSH STRATEGY potrzeba programu typu BIG BANG! 1.Zmiana paradygmatu e-Rozwoju a)zrównoważony rozwój regionalny b)zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu c)wspieranie sektora mikro - i MSP 2.Zarządzanie a)koordynacja b)wzmocnienie instytucjonalne c)strategie – plany działań d)standaryzacja 3.Finansowanie a)powiązanie z RPO b)programy wspólnotowe c)źródła finansowania wkładu własnego 4. Profesjonalizacja kadr administracji a)transfer wiedzy z krajów UE b)sieci profis c)program szkoleń d)powołanie centrum badawczo-edukacyjnego Projekty międzyregionalne wdrażające wspólną infrastrukturę realizujące wspólne programy wsparcia projekty e-Inclusion Instrumenty zarządzania Plan działań dla Ściany Wschodniej agencje regionalne? projekty standaryzacyjne[badawcze] Międzyregionalny program rozwoju SI program sektorowy instrument koordynacji między RPO Transfer wiedzy do PA wspólne przedstawicielstwo w Bru? sieć i platforma profis kierunek studiów na uniwersytecie? uczestnictwo w ERIS@ współpraca z ekspertami

33 33 Mąchocice Kapitulne 29 -30 września 2005r Dziękuję za uwagę! Kontakt: Krzysztof GŁOMB 33-100 Tarnów, ul. Krakowska 11a Tel/fax: 14.6272492 Tel. kom.: 605.290.500 E-mail: k.glomb@mwi.plk.glomb@mwi.pl


Pobierz ppt "© SMWI, 2005 Mąchocice Kapitulne 29 -30 września 2005r Projekty na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego w województwach Ściany Wschodniej Krzysztof."

Podobne prezentacje


Reklamy Google