Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

© SMWI, 2005 Mąchocice Kapitulne 29 -30 września 2005r Projekty na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego w województwach Ściany Wschodniej Krzysztof.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "© SMWI, 2005 Mąchocice Kapitulne 29 -30 września 2005r Projekty na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego w województwach Ściany Wschodniej Krzysztof."— Zapis prezentacji:

1 © SMWI, 2005 Mąchocice Kapitulne września 2005r Projekty na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego w województwach Ściany Wschodniej Krzysztof GŁOMB Józef ORZEŁ wspólnie z: Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii

2 2 Mąchocice Kapitulne września 2005r Agenda warsztatu 29 września, czwartek 16:00 – 16:15Powitanie i prezentacja uczestników 16:15 – 17:45Informacja o inicjatywach na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego w województwach: Lubelskim - Grzegorz T. Leszczyński [UMWL] Podkarpackim – Piotr Pernak [UMWP] Świętokrzyskim - Andrzej Sztokfisz [UMWŚ] Podlaskim – Tadeusz Truskolaski [Ośrodek Przekazu Innowacji Polska Północno- Wschodnia] Warmińsko - Mazurskim - 17:45 – 18:30Zarządzanie rozwojem społeczeństwa informacyjnego w regionach europejskich – metodyka RISI a praktyka polskich województw Prowadzenie: Krzysztof Głomb 30 września, piątek 9:00 – 9:45Wprowadzenie do tematyki programowania strategicznego w zakresie e - Rozwoju regionalnego – Krzysztof Głomb 9:45 – 10:45 Praca w grupach roboczych – określenie wspólnych celów międzyregionalnych Moderatorzy grup: dr Artur Bartosik [SCITT], dr Józef Orzeł [SMWI], Krzysztof Głomb [SMWI] 10:45 – 11:00Przerwa na kawę 11:00 – 12:30 12:30 – 12:50 Dyskusja Okrągłego Stołu – Określenie wspólnych celów - wykreowanie koncepcji międzyregionalnych projektów ICT na lata Podsumowanie – Wnioski – Zakończenie Warsztatów

3 3 Mąchocice Kapitulne września 2005r Polska – kraina dobrego samopoczucia. Nie zachodzą w nim systemowe zmiany w zakresie e-Rozwoju telefonia komórkowa – wskaźniki niższe od wszystkich krajów UE25 telefonia stacjonarna – wyprzedzamy Litwę, Łotwę i Słowację komputery w gospodarstwach domowych – wyprzedzamy Litwę i Węgry komputery domowe z dostępem do sieci Internet – w Czechach niemal 4 razy tyle co w Polsce, średnia w nowych krajach członkowskich – 2 razy większa, gorzej jest tylko w na Litwie i na Węgrzech, ale tylko o 2% jeden z najniższych wskaźników wdrożenia usług publicznych on line w Europie – wg. badań Capgemini pogłębia się proces odstawania polski od stawki UE. Zaledwie 2% usług jest dostępnych w pełni on line – w UE – 42% eEurope2005 Index – Polska na 20 miejscu pośrod 28 sklasyfikowanych, jest największym krajem z końca stawki. Podstawowe wskaźniki nowoczesnego e-państwa są w Polsce niższe od pozostałych krajów UE25

4 4 Mąchocice Kapitulne września 2005r Projekt NPR na lata 2007 – 2013 nie definiuje wprost istotnej zmiany pro-rozwojowej lub instytucjonalnej. Umacnia resortowe myślenie o rozwoju Polski. Projekt NPR potwierdza po raz kolejny resortowe myślenie o rozwoju państwa wydzielając programy operacyjne dla wpływowych sektorów gospodarki oraz pokazując, iż rola społeczeństwa informacyjnego jest bardziej związana z nowoczesnymi technologiami, innowacjami i nauką – nie zaś z silnym impulsem dla rozwoju państwa, gospodarki, regionów i obszarów wiejskich słabych strukturalnie PO Rozwój obszarów wiejskich PO Infrastruktura drogowa PO Infrastruktura kolejowa PO Sieci energetyczne PO Zasoby naturalne 16 PO regionalnych PO Środowisko PO Rozwój i modernizacja Przedsiębiorstw PO Rybołówstwo i przetwórstwo ryb PO Nauka, nowoczesne technologie i społeczeństwo Informacyjne

5 5 Mąchocice Kapitulne września 2005r Polityka strukturalna jako podstawowe narzędzie finansowania e – Rozwoju w regionach UE Alokacja środków funduszy strukturalnych na e - Rozwój w latach wyniesie 7,36% całkowitego budżetu = ok.16 mld Euro Region [kraj]Charakterystyka regionu (liczba mieszkańców regionu, stolica z liczbą mieszkańców) Całkowita kwota przeznaczona na program Środki UE Styria [Austria] Objective 1 programme – The information society 1,2 mln mieszkańców, Graz 250 tys 277,46184,125 Nadrenia – Palatynat [Niemcy] Objective 2 Programme – Promoting technological development, technology transfer and the development of the information society 4,0 mln mieszkańców Moguncja, 190 tys 98,8638,23 Andaluzja [Hiszpania] Objective 1 Programme – Knowledge society (innovation, R&D, the information society) 7,4 mln mieszkańców, Sewilla 1,7 mln 342,441256,831 Walencja [Hiszpania] Objective 1 Programme – Knowledge society (innovation, R&D, the information society) 4,3 mln mieszkańców, Walencja 2,3 mln 356,805249,763 Województwo Mazowieckie [ ] ZPORR – Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego 5,1 mln mieszkańców, `Warszawa 1,7 mln 8,0306,022 Źródło: opracowanie własne SMWI na podstawie danych INFOREGIO

6 6 Mąchocice Kapitulne września 2005r Najsłabiej rozwinięte strukturalnie] mają kłopoty z efektywnym wykorzystaniem środków działania 1. 5 ZPORR - Środki zostały wykorzystane w 9 województwach - Trwa ocena projektów w 2 województwach; środki zostaną wykorzystane - Planowane są kolejne konkursy w 5 województwach Większość zakontraktowanych projektów działania 1.5 ZPORR dotyczy inwestycji w IT w urzędach administracji. Bardzo niewiele rzeczywiście oddziaływa na rozwój obszarów wiejskich

7 7 Mąchocice Kapitulne września 2005r 9 województw wyczerpało już środki na działania 1.5 ZPORR – zatwierdzono do realizacji 59 projektów L.p WojewództwoLiczba zatwierdzonych projektów 1 Kujawsko – Pomorskie6 2 Zachodnio – Pomorskie16 3 Wielkopolskie3 4 Dolnośląskie5 5 Opolskie1 6 Łódzkie13 7 Świętokrzyskie5 8 Małopolskie9 9 Podlaskie1

8 8 Mąchocice Kapitulne września 2005r Negatywne cechy wdrażania polityki strukturalnej w zakresie działania 1. 5 ZPORR [wybór] nie – regionalny, izolowany charakter projektów [niewielkie projekty gminne bez współdziałania między partnerami] dublowanie infrastruktury e – usług [deklaratywne nawiązywanie do Wrót Polski, brak koordynacji na poziomie sub- lub regionalnym] nadmierna koncentracja na potrzebach administracji [niedostatek projektów adresowanych do użytkowników na wsi, sprzętowy charakter inwestycji] niepowiązanie projektów z procesami edukacyjnymi wśród użytkowników [słaba koordynacja polityki regionalnej w województwach] brak projektów silnie oddziaływujących na rozwój gospodarczy regionu [koncentracja na potrzebach sektora publicznego] niewielka liczba projektów uruchamiających impuls edukacyjny w województwie i wspomagających wprost systemy: szkolny, świadczeń społecznych, transportu publicznego, etc] brak wzmocnienia organizacyjnego i instytucjonalnego dla wdrażania e- Rozwoju w latach [brak instytucji regionalnych merytorycznie koordynujących proces, brak e-strategii na lata ]

9 9 Mąchocice Kapitulne września 2005r Planowane konkursy ZPORR działanie 1.5 – to przypadek, że konkursów nie rozstrzygnęły regiony Ściany Wschodniej? Do końca roku 2005 w 5 województwach planowane są jeszcze konkursy na działanie 1.5 ZPORR, w dwóch będą to pierwsze konkursy [mazowieckie i warmińsko-mazurskie] L.pWojewództwoPlanowany termin konkursu Pozostałe środki na działanie 1.5 1Mazowieckie [ograniczenie procentowe poziomu współfinansowania z ERDF (montaż finansowy: 50% ERDF, 50% wkład własny] ok. 32 mln zł 2Warmińsko-Mazurskie ok. 36 mln zł 3Lubuskie ok. 11,3 mln zł 4.LubelskieGrudzień 2005ok. 11 mln zł 5PodkarpackiePaździernik 2005ok. 14 mln zł Istnieje realne niebezpieczeństwo, iż ze względu na krótki czas realizacji projekty nie zostaną zrealizowane w pełni lub nie będą miały wpływu na zrównoważony rozwój regionów

10 10 Mąchocice Kapitulne września 2005r Regiony Ściany Wschodniej winny zadbać o stworzenie silnego impulsu dla rozwoju gospodarczego i społecznego wyzwolonego dzięki inwestycjom w rozwój społeczeństwa informacyjnego Według badań Komisji Europejskiej jedna czwarta wzrostu PKB na poziomie europejskim jest wynikiem inwestycji w rozwiązania oparte na technologiach informacji i komunikacji. Inwestując w rozwój społeczeństwa informacyjnego – inwestujemy w rozwój gospodarczy regionu 1.Konieczne jest wspólne działanie władz regionów strukturalnie słabo rozwiniętych w celu stworzenia formalnych możliwości realizacji projektów międzyregionalnych z silnym naciskiem na rozwój społeczeństwa informacyjnego 2.Źródłem finansowania programu modernizacji Ściany Wschodniej oraz narzędziem zarządzania nim powinien być Narodowy Program Rozwoju - trzeba już dziś zadbać o to, aby odpowiednie mechanizmy zarządza- nia i finansowania projektów znalazły się w jego zapisach

11 11 Mąchocice Kapitulne września 2005r Strategiczne wyzwania lat lata 2007 – 2013 będą okresem największej podaży środków dla Polski – taka sytuacja może się już nie powtórzyć w kolejnych latach ze względu na generalne zmiany w polityce spójności UE oraz akcesję nowych krajów członkowskich brak merytorycznej koordynacji w skali kraju i instytucjonalnego wsparcia w regionach. Nie można zarządzać miliardami złotych za pomocą obecnych mechanizmów i narzędzi. Konieczne spore inwestycje i generalna koncepcja dla kraju [standaryzacja, ustalenie zadań na linii: centrum – regiony profesjonalizacja programowania i zarządzania, od – resortowienie, agencje regionalne, e - strategie i plany działań] słabe wsparcie sektora naukowo-badawczego – w Polsce nie prowadzi się profesjonalnych badań nad wpływem inwestycji w ICT na rozwój państwa, nikły jest transfer wiedzy w skali europejskiej, brak kierunków studiów na uczelniach o profilu związanym z e-Państwem mała innowacyjność sektora ICT – władze publiczne nie są wspierane przez ten sektor zarówno w zakresie inwestycji w projekty, jak w B&R. Firmy drapieżnie walczą o rynek projektów o niskim poziomie innowacyjności. niski poziom wiedzy dziedzinowej wśród pracowników administracji publicznej – myślenie sprzętowe, brak powiązania inwestycji w e-Administrację z procesami pro-rozwojowymi w regionie [rozproszenie sił i środków]

12 12 Mąchocice Kapitulne września 2005r Strategie e-Rozwoju. Europejskie wzory w zakresie opracowywania Regionalnych Strategii Rozwoju Regionalnego.

13 13 Mąchocice Kapitulne września 2005r Narodziny problemu: połowa lat dziewięćdziesiątych XX wieku Raport Bangemanna [VI, 1994] Komunikat KE Europes way to the information society, VII 1994 Program Akcji Innowacyjnych EFRR na lata Inter-Regional Information Society Initiative [ ] Regional Information Society Initiative [ ] IANIS [ ] Innovative Actions Network for information Society IANIS+ [ ] DG Polityka Regionalna Program Aplikacji Telematycznych 4 Programu Ramowego Badań i Rozwoju UE [ ] Priorytet Information Society Technologies 5 Programu Ramowego Badań i Rozwoju UE [ ] Priorytet Information Society Technologies 6 Programu Ramowego Badań i Rozwoju UE [ ] DG Przedsiębiorczość i Społeczeństwo Informacyjne Zdefiniowanie europejskiej metodyki programowania i wdrażania e-strategii 1998 Aktualizacja metodyki programowania i wdrażania e-strategii 2004

14 14 Mąchocice Kapitulne września 2005r Sieć 6 regionów słabo rozwiniętych, której celem było promowanie współpracy międzyregionalnej, kreowanie partnerstw dla innowacji, podnoszenie świadomości partnerów i wymiana doświadczeń w zakresie tworzenia planów operacyjnych rozwoju społeczeństwa informacyjnego w regionach, silnie powiązanych ze ich generalnymi strategiami rozwoju. Raport Bangemanna Action plan. Europes way to the information society Program Akcji Innowacyjnych na lata Program Aplikacji Telematycznych 4 Programu Ramowego Badań i Rozwoju UE IRISI Inter-Regionalna Inicjatywa na Rzecz Rozwoju SI RISI Regionalna Inicjatywa na Rzecz Rozwoju SI RISI II Regionalna Inicjatywa na Rzecz Rozwoju SI Na program RISI składały się prace nad opracowaniem strategii rozwoju społeczeństwa informacyjnego w 22 regionach Europy Zachodniej uczestniczących w przedsięwzięciu oraz warsztaty metodyczne dla specjalistów i decydentów regionalnych. RISI zaowocowało także stworzeniem Przewodnika rozwijania regionalnych inicjatyw dla społeczeństwa informacyjnego, po raz pierwszy opublikowanego w 1998r. Kluczowym osiągnięciem programu RISI było wypracowanie i upowszechnienie – po raz pierwszy w Europie – metodyki tworzenia i wdrażania regionalnych strategii rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Przyjęcie wspólnej metodyki tworzenia i wdrażania strategii pozwoliło na kontynuację programu RISI w ramach paralelnego projektu RISI II – tym razem koncentrującego się na inwestycjach, w trakcie którego zrealizowano ponad dwadzieścia projektów międzyregionalnych. Rozwój SI stał się impulsem do definiowania rozwoju regionalnego w nowy sposób Kontynuacja prac projektu RISI I i II, polegająca na dofinansowaniu implementacji regionalnych planów działań.

15 15 Mąchocice Kapitulne września 2005r W 1998 r. 28 regionów europejskich powołało European Regional Information Society Association Obecnie organizacja zrzesza 45 regionów z 13 krajów europejskich i jest ważnym partnerem Dyrekcji Generalnej Polityka Regionalna Komisji Europejskiej w realizacji działań na rzecz innowacyjnego rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Działania i skupionych w niej regionów stworzyły naukowe, acz wywiedzione z praktyki wdrażania polityk regionalnych fundamenty europejskiego rozumienia e – Rozwoju. European Regional Information Society Association – Owocem projektu jest m.in zbiór podręczników [guides] w zakresie polityk regionalnych: Podręcznik w zakresie Regionalnych Programach Akcji Innowacyjnych Przewodnik po Regionalnych Aplikacjach e -Zdrowia [eHealth Applications] Przewodnik w zakresie Ewaluacji Programów Podręcznik Studiów Wykonalności Podręcznik Regionalnych Inicjatyw na rzecz Społeczeństwa Informacyjnego Podręcznik Regionalnych Inicjatyw Szerokopasmowych drogą satelitarną Podręcznik Regionalnych Inicjatyw na rzecz Rozwoju Sieci Szerokopasmowych IANIS – Innovative Actions Network for Information Society IANIS+ – Innovative Actions Network for Information Society Zadaniem IANIS+ jest rozwój sieci regionów poprzez: dostarczanie efektywnych narzędzi wymiany informacji, doświadczeń i dobrych praktyk między regionami UE – zarówno poprzez bezpośrednie spotkania, jak i z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej. tworzenie pomostów pomiędzy regionami UE15 a regionami nowych krajów członkowskich podejmowanie analiz dobrych praktyk – projektów innowacyjnych w zakresie technologii, programowania, organizacji i zarządzania popularyzowanie, animowanie i dalszy rozwój portalu internetowego – e-Region Hub [http://www.ianis.net] – rozwój zasobów informacyjnych dla decydentów oraz praktyków zajmujących się problematyką funduszy strukturalnych i społeczeństwa opartego na wiedzy.

16 16 Mąchocice Kapitulne września 2005r Od telematyki i telekomunikacji do społeczeństwa informacyjnego Potrzebę strategicznego podejścia do rozwoju społeczeństwa informacyjnego na poziomie regionów zaakcentowano już w 1999 roku w dokumencie Information society and regional development. ERDF interventions 2000/2006. Criteria for programme assessment oraz w 2001 r. w The regions and new economy, Guidelines for innovative actions under ERDF in Dokument z 1999 r.: definiował kryteria wdrażania i oceny regionalnych projektów współfinansowanych w ramach polityki strukturalnej po raz pierwszy zaproponowano w nim odejście od wsparcia rozwoju sieci telekomunikacyjnych [jako niemal w pełni podlegającym prawom wolnego rynku] na rzecz inwestowania w projekty społeczeństwa informacyjnego: tworzenie lokalnych aplikacji i zasobów treści oraz systemów ICT modernizujących pracę administracji publicznej formułował - także po raz pierwszy – postulat zakazu wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego [EFRR] projektów izolowanych, nie powiązanych ze strategiami i w nich nie zdefiniowanych. budżet Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata regionalne programy rozwoju inicjatywy wspólnotowe [program INTERREG] akcje innowacyjne

17 17 Mąchocice Kapitulne września 2005r Rozszerzenie UE - nowe wyzwania dla regionów europejskich W 2003 r. Komisja Europejska opublikowała Przewodnik w sprawie kryteriów i warunków wdrażania funduszy strukturalnych w ramach wsparcia komunikacji elektronicznej. Władze regionalne oraz inni beneficjenci projektów w działaniach na rzecz pozyskania wsparcia z EFRR kierować się winni zastępującymi zasadami: 1.zasadą spójności proponowanego projektu z regionalną strategią e - Rozwoju 2.zasadą interwencji w rozwój obszarów najsłabiej rozwiniętych strukturalnie oraz zdefaworyzowanych w warunkach konkurencji rynkowej 3.zasadą neutralności technologicznej i nieograniczania możliwości wyboru technologii 4.zasadą wolności dostępu do produktów projektu [infrastruktury, usług, świadczeń] przez wszystkich operatorów teleinformatycznych i usługodawców. Przewodnik przesuwa środek ciężkości wsparcia ERFF z inwestycji infrastrukturalnych [szczególnie w sektorze teleinformatycznym] na rozwój zawartości [treści] oraz wykorzystanie ICT dla modernizacji sektora publicznego, stymulowanie zapotrzebowania na ICT w sektorze prywatnym i podnoszenie umiejętności związanych z posługiwaniem się technologiami cyfrowymi.

18 18 Mąchocice Kapitulne września 2005r Metodyka programowania i wdrażania programów e - Rozwoju w regionach UE podstawowe założenia metodyki zostały opracowane w ramach projektu RISI [22 regiony europejskie] European Regional Information Society Association: A guide to developing regional information society initiatives – ostatnia aktualizacja we wrześniu 2004 roku metodyka zaakceptowana i promowana przez Komisję Europejską: posiadanie e - strategii regionalnej jest warunkiem wsparcia poprzez mechanizmy polityki strukturalnej podstawowe założenie: tworzenie dokumentu jest wynikiem wielu prac nad zbudowanie wiedzy konsensusu i poparcia politycznego dla procesów zdefiniowanych w e – strategii. Dokument ma mniejsze znaczenie niż procesy, jakie dokonują się w trakcie jego tworzenia w Polsce: jak dotąd nie wdrożona w żadnym z regionów…

19 19 Mąchocice Kapitulne września 2005r Programowanie i wdrażanie strategii – proces ciągły Integracja z politykami regionalnymi Rozwój strategii Podnoszenie świadomości Stymulacja nowych projektów, zastosowań i usług Nowe sieci partnerstwa i struktury organizacyjn e Rozwój społeczeństw a informacyjneg o Zmiana Interregio- nalny Dialog System nauczania Integru- jący Spójność Budowanie porozumienia Wybór Planowanie Bottom-up Źródło: A guide to developing regional information society initiatives, 2004

20 20 Mąchocice Kapitulne września 2005r Mainstreaming Monitoring i ewaluacja Dokument strategiczny Rozwój otoczenia strategii Sieciowość i partnerstwo: sieci i grupy robocze Nowy dokument strategiczny Nowy Plan Działań Plan Działań SieciowośćBudowa partnerstw Options paper Benchmarking stanu zastanego w regionie Definicja strategii Rozwój projektów Implementacja strategii Kontrola realizacji strategii Analiza SWOT Inwentaryza cja początkowa Debata publiczna Podnoszenie świadomości – edukacja decydentów, beneficjentów projektu i grup docelowych t Cztery fazy życia e-strategii Źródło: A guide to developing regional information society initiatives, 2004

21 21 Mąchocice Kapitulne września 2005r Modułowa struktura przygotowania dokumentu: strategii e - Rozwoju regionalnego BadaniaInterakcja Społeczna i OrganizacyjnaWspólne Działanie AnalizaŚwiadomośćBadanie Zidentyfikować ważne zagadnienia: Zmiany ekonomiczno- społeczne i rozwój technologiczny Infrastruktura fizyczna i społeczna Zdolności organizacyjne Podnoszenie świadomości i promowanie partycypacji: Rozpowszechnianie informacji Zachęcanie ludzi do udziału Integrowanie głównych graczy i regionalnych podmiotów Identyfikacja istniejącej(cych) strategii: Wyraźne i ukryte role, zachowania, i działania głównych graczy Trwające działania, programy, projekty i zastosowania Opisanie i porównanie końcowych sytuacji: Audyt potrzeb Audyt technologiczny Audyt instytucjonalny i zasobów ludzkich Promowanie myślenia kolektywnego: Poszukiwanie różnorodności Zbieranie nowych pomysłów i sprawdzanie różnych koncepcji Prowokowanie szoku kulturowego Badanie zakresu działania: Koncentrowanie się na najważniejszych zagadnieniach, np.: ICT dla rozwoju, konkurencyjności i zatrudnienia Oszacowanie i benchmarking regionalnej sytuacji: Strony mocne Strony słabe Możliwości Zagrożenia Organizowanie debat: Grupy dyskusyjne Warsztaty tematyczne Warsztaty strategiczne Debata i partycypacja publiczna Identyfikacja i porównanie rozwiązań: Oszacowanie istniejacych polityk Sprawdzania alternatywnych koncepcji z nowymi priorytetami, jak np. zatrudnienie, wykluczenie społeczne,. Opracowanie strategii krótko- średnio i dalekosiężnej; globalnej i lokalnej Źródło: A guide to developing regional information society initiatives, 2004

22 22 Mąchocice Kapitulne września 2005r Modułowa struktura strategii e - Rozwoju regionalnego [2] ZwymiarowanieZaangażowanieWybór Dopasowanie opcje do zasobów: identyfikacja i dokumentacja projektu zorganizowanie projektów w programy kwantyfikowanie programów przygotowanie i oszacowanie działań alternatywnych Zorganizowanie partnerstwa zestawiając wspólnie: użytkowników, dostawców i partnerów technologicznych pomocników, koordynatorów głównych decydentów, np. Komitety Monitorowania CSF, RDT Wyznaczenie priorytetów: selekcja opcji wobec głównych kryteriów jak bezrobocie, rozwój regionalny, spójność/inkluzja możliwość oszacowania i stabilność nowych podejść Analiza wykonalności: oszacowanie projektów i programów oszacowanie i porównanie alternatywnych planów działania przygotowanie studiów wykonalności Zestawienie istniejących i możliwych zasobów: wykorzystywanie łańcuchów interesu poszukiwanie synergii budowanie masy krytycznej partnerstwa publiczno-prywatne Organizowanie działań i przygotowanie planu działań: wybór strategicznych filarów wybór programów i projektów przyznawanie środków przyjęcie strategii i planu działań Źródło: A guide to developing regional information society initiatives, 2004

23 23 Mąchocice Kapitulne września 2005r Modułowa struktura strategii e - Rozwoju regionalnego [3] MonitoringSieciowośćImplementacja Zdobywanie odpowiedniej informacji i utrzymanie systemu informacji: okresowe ankiety i benchmarking sprawdzenie głównych wskaźników (świadomość, rezultaty zatrudnienia),...) organizacja zarządzania wiedzą Zorganizowanie kanałów interakcji i informacji system informacji i uświadamiania zinstrumentalizowanie okresowych spotkań refleksyjnych oraz debat dostarczenie platform łączności Rozwój strategii i planu działań: implementacja programów, projektów i wdrożeń mainstream do innych działań programujących i budżetujących jak RDT i Fundusze Strukturalne Zinstrumentalizowanie wsparcia i szkolenie poprzez: bazy danych projektów i kontaktów przygotowanie i przedstawienie projektów opracowanie studiów wykonalności wspieranie w implementacji projektów oszacowanie i ewaluacja projektów Rozwój usieciowionego społeczeństwa: połączenie badań, nauki i biznesu połączenie producentów oprogramowania, zamieszkałych użytkowników mediów i edukacji dostarczenie wsparcia dla sektora społecznego i wolontariatu Montaż organizacyjny i finansowy lepsze wykorzystanie istniejących zasobów: RDT, CSF, venture capital i kapitał początkowy polepszenie spójności z innymi politykami (zatrudnienia, spójności społecznej, zrównoważonego rozwoju) Źródło: A guide to developing regional information society initiatives, 2004

24 24 Mąchocice Kapitulne września 2005r Projekty główne – doświadczenia, potrzeby i oczekiwania

25 25 Mąchocice Kapitulne września 2005r Nowe podejście strategii e-Rozwoju wykorzystanie technologii informacji i komunikacji jako środowiska modernizacji i przyśpieszenia procesów rozwojowych transfer wiedzy do grup społecznych kreujących wzrost PKB zrównoważony rozwój terytorium, zapobieganiu wykluczeniu społecznemu Filary strategii e-Rozwoju województwa sieciowość i partnerstwa regionalne i oraz subregionalne. zdefiniowanie modernizacyjnych celów społeczno-gospodarczych koncentracja na beneficjentach końcowych i obszarach niezbędnej interwencji Innowacyjność strategii e-Rozwoju województwa zapewnienie wewnętrznych mechanizmów zarządzania zmianą w zakresie e - Rozwoju województwa implementacja europejskiej metodyki w polskich warunkach Strategie nie mają służyć informatyzacji wybranych struktur regionu, lecz uruchamiać i wspierać wybrane procesy rozwojowe w województwie

26 26 Mąchocice Kapitulne września 2005r Kluczowy punkt: projekty główne Inwentaryzacja początkowa Options paper Analiza SWOT Priorytety regionalne Dokument strategiczny Plan działań Monitoring i ewaluacja Projekty skoordynowane w obszarach priorytetowych Definicja strategii Konsultacje Sprzężenie zwrotne Rewizja Propozycje projektów i istniejące projekty Sprzężenie Polityki narodowe i UE Źródło: A guide to developing regional information society initiatives, 2004

27 27 Mąchocice Kapitulne września 2005r Określenie wspólnych celów – koordynacja działań – kamienie milowe współpracy INSPIRACJE

28 28 Mąchocice Kapitulne września 2005r Zadania władz publicznych: push strategy … 1)ICT ma duży potencjał has jako czynnik przyspieszenia wzrostu gospodarczego tak skali makro, jak i na poziomie przemysłu 2)polityki wdrażane przez władze publiczne winni wspierać uruchomienie potencjału ICT poprzez: a) kreowanie bardziej sprzyjającego środowiska ekonomicznego i instytucjonalnego b) zmianę z koncentracji na wspierania rozwoju sektora produkcji ICT na promocję zastosowania ICT w sektorach nie związanych z produkcją, szczególnie w usługach c) pełnej infrastruktury e-government, usług publicznych on line oraz e- procurement Wpływ inwestycji w ICT na wzrost PKB w latach [van Ark, Piątkowski, 2005]

29 29 Mąchocice Kapitulne września 2005r Inwestycje w ICT silnym impulsem dla wzrostu gospodarczego w regionach – rekomendacje dla władz publicznych Sektory tworzące PKB Van Ark, Piątkowski (2004)] Wyniki sektora produkcji ICT są wciąż za małe, aby uznać je za motor wzrostu PKB – należy skoncentrować się na wspieraniu zastosowania ICT w innych sektorach polskiej gospodarki, gdzie wskaźniki produktywności są mniejsze niż połowa średniej UE

30 30 Mąchocice Kapitulne września 2005r Inwestycje w eGovernment mogą skutkować obniżeniem kosztów, poprawą klimatu dla prowadzenia biznesu i zwiększeniem produktywność w sektorze prywatnym Inwestycje w eGovernment mogą skutkować obniżeniem kosztów, poprawą klimatu dla prowadzenia biznesu i zwiększeniem produktywność w sektorze prywatnym Pełne wdrożenie systemów opartych na ICT może wygenerować znaczące oszczędności do 2% PKB rocznie: Polska Poland – wg Ministerstwa Finansów poprzez zapewnienie interoperacyjności i skomunikowanie w jeden system istniejących 300 baz danych fiskalnych i stworzenie jednolitego systemy zarządzania Skarbem Państwa można uzyskać oszczędności roczne do 6 mld PLN, co that oznacza ok. 1.5% of GDP. Niezależnie od tego uzyskane zostanie zwiększenie przychodów podatków UK – rządowy plan redukcji kosztów administracji poprzez wdrożenie eGovernment – zakłada zmniejszenie kosztów w latach o 5% i redukcje zatrudnienia w administracji centralnej o 13,5 UK – e-procurement wdrożone w administracji centralnej przyniosło 2 mld Funtów oszczędności tylko w latach in planuje się osiągnąć 20 mld Funtów (1.5% of PKB) w latach Israel – jednolity system e-procurement wdrożony w 2005 ma przenieść oszczędności pomiędzy 0,6 – 1, 2 procent PKB Poprawa jakości usług publicznych wpływa pozytywnie na klimat prowadzenia biznesu: szybszy lepszy dostęp do informacji =>wzrost produktywności tak w sektorze prywatnym, jak i publicznym Niższe koszty sektora prywatnego związane z relacjami z administracją publiczną (płatności on line – podatki, opłaty, ubezpieczenie społeczne i inne obowiązki, korespondencja elektroniczna) =>wzrost produktywności o 5% w MSP, 2% w dużych firmach, 3% dla całej gospodarki Źródło: M. Piątkowski [2005]

31 31 Mąchocice Kapitulne września 2005r Władze publiczne Wzrost gospodarczy Impuls edukacyjny Inwestycje w technologie Informacji i komunikacji [ICT] Inwestycje w kapitał ludzki Wspieranie MSP Start ups PPP Wyższa jakość pracy Wyższa opłacalność i wydajność Wzrost dobrobytu w regionie Podniesienie jakości życia Podaż nowej pracy Zarządzanie Przez projekty główne do rozwoju regionu opartego na wiedzy i wzroście gospodarczym

32 32 Mąchocice Kapitulne września 2005r Działania międzyregionalne: PUSH STRATEGY potrzeba programu typu BIG BANG! 1.Zmiana paradygmatu e-Rozwoju a)zrównoważony rozwój regionalny b)zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu c)wspieranie sektora mikro - i MSP 2.Zarządzanie a)koordynacja b)wzmocnienie instytucjonalne c)strategie – plany działań d)standaryzacja 3.Finansowanie a)powiązanie z RPO b)programy wspólnotowe c)źródła finansowania wkładu własnego 4. Profesjonalizacja kadr administracji a)transfer wiedzy z krajów UE b)sieci profis c)program szkoleń d)powołanie centrum badawczo-edukacyjnego Projekty międzyregionalne wdrażające wspólną infrastrukturę realizujące wspólne programy wsparcia projekty e-Inclusion Instrumenty zarządzania Plan działań dla Ściany Wschodniej agencje regionalne? projekty standaryzacyjne[badawcze] Międzyregionalny program rozwoju SI program sektorowy instrument koordynacji między RPO Transfer wiedzy do PA wspólne przedstawicielstwo w Bru? sieć i platforma profis kierunek studiów na uniwersytecie? uczestnictwo w współpraca z ekspertami

33 33 Mąchocice Kapitulne września 2005r Dziękuję za uwagę! Kontakt: Krzysztof GŁOMB Tarnów, ul. Krakowska 11a Tel/fax: Tel. kom.:


Pobierz ppt "© SMWI, 2005 Mąchocice Kapitulne 29 -30 września 2005r Projekty na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego w województwach Ściany Wschodniej Krzysztof."

Podobne prezentacje


Reklamy Google