Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program spotkania Komunikowanie wyników sesji letniej 2010 Wnioski z organizacji i przebiegu sesji letniej 2010 Terminy i organizacja egzaminów w roku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program spotkania Komunikowanie wyników sesji letniej 2010 Wnioski z organizacji i przebiegu sesji letniej 2010 Terminy i organizacja egzaminów w roku."— Zapis prezentacji:

1 Program spotkania Komunikowanie wyników sesji letniej 2010 Wnioski z organizacji i przebiegu sesji letniej 2010 Terminy i organizacja egzaminów w roku 2011 egzaminy T i SP przeprowadzane na wyposażonych stanowiskach Modernizacja egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe

2 Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe – sesja letnia 2010

3 Uczniowie i słuchacze zgłoszeni do egzaminu w woj. mazowieckim typ szkoły/ rok 2004200520062007200820092010 ZSZ2033556060446113563555975914 T i P--1087019366220281956920291 razem203355601691425479276632516626205

4 Technikum i Szkoła Policealna

5 Organizacja egzaminów T i P Dane dotyczące organizacji egzaminu 20062007200820092010 Liczba zgłoszonych 1087019366220281956920291 Liczba zdających 989816463170311678217532 Zdający egzamin w stosunku do zgłoszonych 91%85%77%86% Liczba zawodów 4468707276 Liczba ośrodków egzaminacyjnych 424840100210321101 Liczba egzaminatorów w ZNEP 42789611521531 Liczba egzaminatorów w ZE 113265252231194

6 Zdawalność (%) w delegaturach KO

7 Zdawalność (%) w wybranych zawodach w delegaturach KO

8

9 Zasadnicza Szkoła Zawodowa

10 Organizacja egzaminów ZSZ Dane dotyczące organizacji egzaminu 2004200520062007200820092010 Liczba zgłoszonych 2033556060446113563555975914 Liczba zdających 1816486951015004489951805498 Przystępujący do egzaminu w stosunku do zgłoszonych 89%88%84%82%87%92%93% Liczba zawodów 11373837424142 Liczba ośrodków egzaminacyjnych 356260 615963 Liczba egzaminatorów 251475442548498588616

11 Zdawalność (%) (cykl dwuletni) w latach 2004-2010 (woj. mazowieckie)

12 Zdawalność (%) (cykl trzyletni) w latach 2005-2010 (woj. mazowieckie)

13 Podsumowanie wyników etapu praktycznego absolwentów ZSZ – łatwość w obszarze (woj. mazowieckie)

14 Wnioski z organizacji i przebiegu sesji letniej 2010 Problemy najczęściej występujące podczas przygotowania i przeprowadzania egzaminu dotyczą: zgłaszania zdających na egzamin, przygotowania do przeprowadzenia egzaminu zawodowego, przebiegu egzaminu w sali egzaminacyjnej.

15 Zgłaszanie zdających na egzamin przyjmowanie deklaracji uczniów/słuchaczy bez potwierdzenia (nie prowadzenie ewidencji przyjętych deklaracji), przekazywanie danych uczniów/słuchaczy do OKE (HERMES) po upływie terminu (30 września lub 10 stycznia), zbyt późne zgłoszenia korekt do przekazanych danych, nie naniesienie poprawek w danych: szkoły, dyrektora, zdających, zbyt późne zawieranie Porozumienia pomiędzy dyrektorami. wzór porozumienia - www.oke.waw.plwww.oke.waw.pl Egz.zawodowy/Procedury/POROZUMIENIE

16 POROZUMIENIE (fragment) Dyrektor szkoły przyjmującej absolwentów zobowiązuje się do pełnienia funkcji Kierownika Ośrodka Egzaminacyjnego (w etapie praktycznym) lub Przewodniczącego Szkolnego Zespołu Nadzorującego (w etapie pisemnym)* oraz wynikających z tego zadań dotyczących przygotowania i przeprowadzenia egzaminu ….. *niepotrzebne skreślić

17 PRZEKIEROWANIE na mocy POROZUMIENIA Dyrektor przekazujący uczniów zgłasza ich do Hermesa, a w pliku Organizacja... wpisuje liczbę i nie umieszcza w salach/zmianach – pisze do której szkoły ich kieruje. Dyrektor przyjmujący w pliku Organizacja... wpisuje swoich i przyjętych uczniów – rozdziela na sale/zmiany. W e-mail pisze informację, że na podstawie porozumienia przyjął ….. zdających w zawodzie………… i będą oni zdawali w sali ….. na zmianie……. Arkusze dostarczone będą do dyrektora szkoły przyjmującej. Szkoła, która przekazuje zdających jest wycięta z dystrybucji w tym etapie/zawodzie (w bazie Hermes pozostaje). Po egzaminie prace z każdej szkoły są pakowane w sali do osobnej koperty opisywanej m.in. kodem szkoły macierzystej zdających.

18 Przygotowanie do przeprowadzenia egzaminu zawodowego planowanie liczby zdających w sali nie zapewniające samodzielnej pracy powoływanie ZNEP niezgodnie z przepisami przesyłanie do OKE składu ZNEP po upływie terminu nie uczestniczenie w szkoleniach OKE zbyt późne informowanie OKE o miejscu przeprowadzenia egzaminu

19 Przebieg egzaminu w sali egzaminacyjnej niesamodzielność pracy zdających (brak reakcji ze strony ZNEP) nieuprawnione korzystanie z kalkulatora (w etapie pisemnym nie wolno korzystać z kalkulatora) nieprzestrzeganie procedur odnośnie wnoszenia i korzystania z telefonów komórkowych nieprzestrzeganie instrukcji dotyczących usuwania plików z poprzedniej zmiany nieprzestrzeganie instrukcji dotyczących pakowania materiałów i sporządzania dokumentacji egzaminacyjnej

20 Przebieg egzaminu w sali egzaminacyjnej Karta Pracy Egzaminacyjnej: nieuzasadnione pisanie pracy egzaminacyjnej ołówkiem, różnymi długopisami nieuzasadnione dodawanie kartek numerowanie nie zapisanych stron zamieszczenie pieczątki szkoły na dodawanych kartkach brak podpisów członków ZNEP potwierdzających przygotowanie projektu przez zdającego (wykonanie pracy) Od sesji zimowej 2011 absolutny zakaz dodawania kartek – żadna informacja napisana poza KPE nie będzie oceniana.

21 Harmonogram przeprowadzania egzaminu w sesji zimowej 2011r. Etap pisemny egzaminu ZSZ, T i SP 18 stycznia (wtorek) godz. 12.00 Etap praktyczny egzaminu T i SP I zmiana – 9.00, II zmiana – 15.00 19 stycznia (środa) 20 stycznia (czwartek) 21 stycznia (piątek) Etap praktyczny egzaminu ZSZ od 25 stycznia (wtorek) I zmiana – 9.00, II zmiana – 14.00 Dyplomy do szkół 28 lutego 2011.

22 19 stycznia (środa) 2011r. – początek godz. 9.00 – czas 180 minut Lp Symbol cyfrowy zawodu Nazwa zawodu Czas trwania egzaminu [min] 1346[02]Asystent osoby niepełnosprawnej180 2343[01]Technik administracji180 3341[01]Technik agrobiznesu180 4315[01]Technik bezpieczeństwa i higieny pracy180 5311[04]Technik budownictwa180 6348[03]Technik informacji naukowej180 7342[04]Technik logistyk180 8311[20]Technik mechanik180 9515[01]Technik ochrony fizycznej osób i mienia180 10342[01]Technik organizacji reklamy180 11321[05]Technik rolnik180 12322[14]Technik weterynarii180

23 20 stycznia (czwartek) 2011r. – początek godz. 9.00 – czas 240 minut Lp Symbol cyfrowy zawodu Nazwa zawodu Czas trwania egzaminu [min] 1322[01]Asystentka stomatologiczna240 2512[02]Kucharz240 3311[07]Technik elektronik240 4311[08]Technik elektryk240 5322[10]Technik farmaceutyczny240 6341[05]Technik obsługi turystycznej240 7514[02]Technik usług fryzjerskich240 8514[03]Technik usług kosmetycznych240

24 zmiana I początek godz. 9.00 zmiana II początek godz. 15.00 Lp Symbol cyfrowy zawodu Nazwa zawodu 19.01 zmiana I 19.01 zmiana II 20.01 zmiana I 20.01 zmiana II Czas trwania egzaminu [min] 1313[01]Fototechnik240 2322[06]Ratownik medyczny240 3322[09]Technik dentystyczny240 4341[02]Technik ekonomista240 5312[01]Technik informatyk240 6412[01] Technik rachunkowości 240

25 Harmonogram przeprowadzania egzaminu w sesji letniej 2011r. Etap pisemny egzaminu ZSZ, T i SP 13 czerwca (poniedziałek) godz. 12.00 Etap praktyczny egzaminu T i SP I zmiana – 9.00, II zmiana – 15.00 od 14 do 17 czerwca Etap praktyczny egzaminu ZSZ I zmiana – 9.00, II zmiana – 14.00 od …………… (prawdopodobnie od 27 czerwca)

26 Przystępowanie do egzaminu w kolejnych sesjach Osoba, która nie przystąpiła do egzaminu zawodowego lub odpowiedniego etapu tego egzaminu, przerwała egzamin albo nie uzyskała wymaganej do zdania egzaminu zawodowego liczby punktów z jednego etapu tego egzaminu, po upływie 3 lat, licząc odpowiednio od kwietnia lub września w roku, w którym przystąpiła do egzaminu zawodowego, w terminie jego przeprowadzania, zdaje egzamin zawodowy w pełnym zakresie. (2008)

27 W skład zespołu nadzorującego etap praktyczny dla absolwentów, którzy wykonują zadanie egzaminacyjne obejmujące opracowanie projektu realizacji określonych prac wchodzą: 1.nauczyciel zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego jako przewodniczący; 2.co najmniej dwóch nauczycieli jako członkowie. W skład zespołu nadzorującego etap praktyczny nie mogą wchodzić nauczyciele zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego, którzy prowadzili zajęcia ze zdającymi w ostatnim roku nauki.

28 W skład zespołu nadzorującego etap praktyczny dla absolwentów, którzy wykonują zadanie egzaminacyjne obejmujące opracowanie projektu realizacji określonych prac i wykonanie określonej pracy lub prac wchodzą: 1.nauczyciel zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego w zawodzie objętym egzaminem jako przewodniczący; 2.co najmniej dwóch nauczycieli jako członkowie. W skład zespołu nadzorującego etap praktyczny nie mogą wchodzić nauczyciele zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego, którzy prowadzili zajęcia ze zdającymi w ostatnim roku nauki

29 Uzyskanie upoważnienia do przeprowadzenia etapu praktycznego egzaminu A.szkoła nie ma obowiązku ubiegania się o upoważnienie do przeprowadzenia etapu praktycznego egzaminu w zawodach, w których etap praktyczny egzaminu obejmuje opracowanie projektu realizacji określonych prac…… (180 minut) B.szkoła ma obowiązek uzyskania upoważnienia do przeprowadzenia etapu praktycznego egzaminu w zawodach, w których etap praktyczny egzaminu obejmuje – opracowanie projektu realizacji określonych prac……… oraz wykonanie określonych prac……(240 minut - bez posiadania specjalistycznego wyposażenia) C.szkoła ma obowiązek uzyskania upoważnienia do przeprowadzenia etapu praktycznego egzaminu w zawodach, w których etap praktyczny egzaminu obejmuje – opracowanie projektu realizacji określonych prac……… oraz wykonanie określonych prac……(240 minut - wymagane specjalistyczne wyposażenie)

30 Egzaminy przeprowadzane na wyposażonych stanowiskach (zawody grupy C) technik prac biurowych technik mechanizacji rolnictwa technik dentystycznytechnik analityk asystent operatora dźwiękutechnik geodeta fototechniktechnik telekomunikacji technik rachunkowości technik mechatronik technik ekonomista technik pojazdów samochodowych ratownik medyczny technik cyfrowych procesów graficznych technik informatyktechnik mechanik okrętowy technik teleinformatyk korektor-stroiciel instrumentów muzycznych

31 Wnioski o udzielenie upoważnienia: należy składać na 7 miesięcy przed terminem egzaminu (do 13 listopada roku 2010 na sesję letnią 2011) wzór wniosku - www.oke.waw.plwww.oke.waw.pl Egz.zawodowy/Upoważnienia/Wniosek+Informacja W zawodach, w których egzamin jest przeprowadzany z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu należy przygotować dodatkowo rezerwowe stanowisko egzaminacyjne. W zawodach z wykorzystaniem komputera dodatkowo rezerwowe stanowisko egzaminacyjne oraz stanowisko do drukowania i nagrywania prac.

32 www.oke.waw.pl Egzamin zawodowy/Komunikaty – plik do pobrania

33 Pierwszą część tabeli należy wypełnić OBOWIĄZKOWO Pole należy wypełnić jeżeli egzamin odbywał się będzie pod innym adresem niż siedziba szkoły

34 Liczba uczniów z podziałem na sale/dzień/zmianę Wpisywanie obowiązkowo rozpocząć od dzień 1 zmiana 1

35 Drugą część tabeli należy wypełnić jeżeli planujecie Państwo przekierowanie zdających do innego ośrodka. Należy przesłać do OKE pisemną zgodę ośrodka, w którym absolwenci będą zdawać egzamin.

36 Uwaga! Nie wolno w pliku zmieniać układu kolumn. Po dokonaniu wpisów prosimy zapisać zmiany w pliku! Obowiązkowo przed wysłaniem pliku do OKE w nazwie pliku w miejscu [kod szkoły] wpisać kod!

37 Wypełnione pliki na adres zawodowe@oke.waw.pl należy przesłać do: 10 stycznia na sesję letnią 30 września na sesję zimową

38 Modernizacja egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe Przeprowadzenie pilotażu etapu pisemnego egzaminu z wykorzystaniem komputerów. Przeszkolenie autorów zadań do etapu praktycznego zmodernizowanego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Przeprowadzenie inwentaryzacji wyposażenia w szkołach/placówkach.

39 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W WARSZAWIE ul. Grzybowska 77, 00-844 Warszawa tel. 457-03-35 tel./fax 457-03-45 e-mail: info@oke.waw.plinfo@oke.waw.pl http://www.oke.waw.pl Wydział Egzaminów Zawodowych tel. 457-03-28, 457-03-19, 457-04-74, 457-03-53 wez@oke.waw.pl Wydział Organizacyjno-Administracyjny tel. 457-03-38, 457-03-36 zawodowe@oke.waw.pl Wydział Badań i Analiz tel. 457-03-22, 457-03-12


Pobierz ppt "Program spotkania Komunikowanie wyników sesji letniej 2010 Wnioski z organizacji i przebiegu sesji letniej 2010 Terminy i organizacja egzaminów w roku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google