Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WYNIKI OGÓLNOPOLSKIEGO BADANIA UMIEJĘTNOŚCI TRZECIOKLASISTY, SPRAWDZIANU, EGZAMINU GIMNAZJALNEGO I MATURALNEGO W 2013 ROKU UCZNIÓW SZKÓŁ PROWADZONYCH PRZEZ.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WYNIKI OGÓLNOPOLSKIEGO BADANIA UMIEJĘTNOŚCI TRZECIOKLASISTY, SPRAWDZIANU, EGZAMINU GIMNAZJALNEGO I MATURALNEGO W 2013 ROKU UCZNIÓW SZKÓŁ PROWADZONYCH PRZEZ."— Zapis prezentacji:

1 WYNIKI OGÓLNOPOLSKIEGO BADANIA UMIEJĘTNOŚCI TRZECIOKLASISTY, SPRAWDZIANU, EGZAMINU GIMNAZJALNEGO I MATURALNEGO W 2013 ROKU UCZNIÓW SZKÓŁ PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ MIELEC

2 Lp.TYPY SZKÓŁLICZBA UCZNIÓW LICZBA ODDZIAŁÓW 1SZKOŁY PODSTAWOWE GIMNAZJA V LO2499 OGÓŁEM uczniów207 oddziałów STATYSTYKA SZKOLNA – ROK SZKOLNY 2013 – 2014 (NA PODSTAWIE SIO Z 30 WRZEŚNIA 2013 R.) A. SZKOŁY PUBLICZNE B. SZKOŁY NIEPUBLICZNE Lp.TYPY SZKÓŁ NIEPUBLICZNYCH LICZBA UCZNIÓW LICZBA ODDZIAŁÓW 1NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA 62 2NIEPUBLICZNE GIMNAZJUM 1076 OGÓŁEM113 uczniów8 oddziałów

3 C. PRZEDSZKOLA PUBLICZNE I NIEPUBLICZNE DZIECI W PRZEDSZKOLACH MIEJSKICH DZIECI W PRZEDSZKOLACH NIEPUBLICZNYCH RAZEM: DZIECI REALIZUJĄCE ROCZNE PRZYGOTOWANIE PRZEDSZKOLNE (2007 I 2008) DZIECI OBJĘTE WYCHOWANIEM PRZEDSZKOLNYM (2 ½, 3 I 4 LATKI) LICZBA ODDZIAŁÓW OGÓLNA LICZBA DZIECI

4 OGÓLNOPOLSKIE BADANIE UMIEJĘTNOŚCI TRZECIOKLASISTÓW OBUT2013OBUT2013

5 21 maja 2013 roku odbyła się III edycja powszechnego i dobrowolnego Ogólnopolskiego badania umiejętności trzecioklasistów Wzięło w nim udział i przesłało informacje o uczniowskich rozwiązaniach zadań 8837 szkół z całej Polski. Badanie zostało przeprowadzone w ramach projektu Badanie umiejętności podstawowych uczniów trzeciej klasy szkoły podstawowej współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.2 Rozwój systemu egzaminów zewnętrznych. CEL BADANIA Podstawowym celem OBUT jest dostarczenie szkołom informacji wzbogacających wiedzę na temat poziomu wiadomości i umiejętności poszczególnych uczniów oraz całych zespołów klasowych kończących I etap edukacji. Wyniki OBUT pomagają wnioskować, w jakim stopniu na etapie edukacji wczesnoszkolnej realizowane są zapisy obowiązującej podstawy programowej w zakresie: 1)celów kształcenia ogólnego w szkole podstawowej, np. zdobycie przez ucznia umiejętności wykorzystania posiadanych wiadomości podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów, 2)najważniejszych umiejętności zdobywanych przez ucznia w trakcie kształcenia ogólnego w szkole podstawowej:

6 - czytanie – rozumiane zarówno jako prosta czynność oraz jako umiejętność rozumienia, wykorzystywania i przetwarzania tekstów (…), - o myślenie matematyczne – umiejętność korzystania z podstawowych narzędzi matematyki w życiu codziennym oraz prowadzenia elementarnych rozumowań matematycznych, - o umiejętność komunikowania się w języku ojczystym (…), zarówno w mowie, jak i w piśmie, - treści nauczania edukacji polonistycznej i edukacji matematycznej na I etapie kształcenia. Wyniki badania OBUT pomagają ocenić, na ile szkoła przygotowuje uczniów do wykorzystywania posiadanych wiadomości i umiejętności oraz do rozwiązywania problemów, czyli do radzenia sobie z nowymi sytuacjami – bo z takimi często będą się stykać w dalszej edukacji i w życiu. Uczniowie klas III szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Mielec wypadli następująco:

7 WSKAŹNIK W POLSCE (64, 6 %) OBUT 2013 WSKAŹNIK MIAST OD DO MIESZKAŃCÓW (64, 8%) WSKAŹNIK W WOJEWÓDZTWIE (66, 8%)

8 WSKAŹNIK W POLSCE (59, 0 %) OBUT 2013 WSKAŹNIK MIAST OD DO MIESZKAŃCÓW (59, 5 %) WSKAŹNIK W WOJEWÓDZTWIE (61, 9 %)

9 SPRAWDZIAN 2013

10 LICZBA UCZNIÓW, KTÓRZY PRZYSTĄPILI DO SPRAWDZIANU W 2013 R. SZKOŁALICZBA UCZNIÓWW TYM UCZNIOWIE Z DYSLEKSJĄ: SP NR SP NR SP NR SP NR SP NR SP NR SP NR SP NR RAZEM (10% OGÓLNEJ LICZBY PISZĄCYCH SPRAWDZIAN)

11 UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW MIERZONE PODCZAS SPRAWDZIANU CZYTANIE PISANIE WYKORZYSTYWANIE WIEDZY W PRAKTYCE ROZUMOWANIE KORZYSTANIE Z INFORMACJI

12 Wskaźnik wojewódzki 72, 96% CZYTANIE SPRAWDZIAN 2013

13 PISANIE SPRAWDZIAN 2013 Wskaźnik wojewódzki 64, 13%

14 SPRAWDZIAN 2013 ROZUMOWANIE Wskaźnik wojewódzki 53, 59%

15 KORZYSTANIE Z INFORMACJI SPRAWDZIAN 2013 Wskaźnik wojewódzki 61, 66%

16 WYKORZYSTANIE WIEDZY W PRAKTYCE SPRAWDZIAN 2013 Wskaźnik wojewódzki 48, 79%

17 Średnie wyniki procentowe szkół SPRAWDZIAN 2013

18 WYNIKI SZKÓŁ W SKALI ZNORMALIZOWANEJ (STANINOWEJ) W LATACH STANIN SZKOŁA PODSTAWOWA NR SZKOŁA PODSTAWOWA NR SZKOŁA PODSTAWOWA NR SPRAWDZIAN 2013

19 STANIN SZKOŁA PODSTAWOWA NR SZKOŁA PODSTAWOWA NR SZKOŁA PODSTAWOWA NR WYNIKI SZKÓŁ W SKALI ZNORMALIZOWANEJ (STANINOWEJ) W LATACH 2011 – 2013 – CD. SPRAWDZIAN 2013

20 STANIN SZKOŁA PODSTAWOWA NR SZKOŁA PODSTAWOWA NR WYNIKI SZKÓŁ W SKALI ZNORMALIZOWANEJ (STANINOWEJ) W LATACH 2011 – 2013 – CD. SPRAWDZIAN 2013

21 WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2013 UCZNIÓW SZKÓŁ GMINY MIEJSKIEJ MIELEC

22 EGZAMIN GIMNZJALNY 2013 LICZBA UCZNIÓW ZDAJĄCYCH SZKOŁALICZBA UCZNIÓW W TYM UCZNIÓW Z DYSLEKSJĄ GIMNAZJUM NR 1708 GIMNAZJUM NR GIMNAZJUM NR GIMNAZJUM NR 4975 OGÓŁEM (CO STANOWI 10, 5 % OGÓLNEJ LICZBY PISZĄCYCH EGZAMIN GIMNAZJALNY)

23 CZYTANIE I ODBIÓR TEKSTÓW KULTURY TWORZENIE WŁASNEGO TEKSTU STOSOWANIE TERMINÓW, POJĘĆ I PROCEDUR WYSZUKIWANIE I STOSOWANIE INFORMACJI WSKAZYWANIE I OPISYWANIE FAKTÓW, ZWIĄZKÓW I ZALEŻNOŚCI STOSOWANIE ZINTEGROWANEJ WIEDZY UMIEJĘTNOŚCI SPRAWDZANE PODCZAS EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

24 ZMIANY W EGZAMINIE GIMNAZJALNYM DO 2011 ROKU OD 2012 ROKU CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA CZĘŚĆ MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZA JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA - JĘZYK POLSKI - HISTORIA I WOS CZĘŚĆ MATEMATYCZNO – PRZYRODNICZA - MATEMATYKA - PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE: FIZYKA, CHEMIA, BIOLOGIA, GEOGRAFIA JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY - POZIOM PODSTAWOWY - POZIOM ROZSZERZONY

25 EGZAMIN GIMNAZJALNY 2013 JĘZYK POLSKI Wskaźnik wojewódzki 63, 18 %

26 EGZAMIN GIMNAZJALNY 2013 HISTORIA I WOS 59, 03 % Wskaźnik wojewódzki 59, 03%

27 EGZAMIN GIMNAZJALNY 2013 MATEMATYKA Wskaźnik wojewódzki 49, 97 % 49, 97%

28 EGZAMIN GIMNAZJALNY 2013 PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE Wskaźnik wojewódzki 61, 86 % 61, 86 %

29 EGZAMIN GIMNAZJALNY PODSUMOWANIE CZĘŚCI HUMANISTYCZNEJ I CZĘŚCI MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZEJ Wskaźnik wojewódzki część humanistyczna 60, 1% Wskaźnik wojewódzki część matematyczno – przyrodnicza 55, 9 %

30 ODBIÓR TEKSTU SŁUCHANEGO ODBIÓR TESTU CZYTANEGO REAGOWANIE JĘZYKOWE UMIEJĘTNOŚCI SPRAWDZANE PODCZAS EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Z JĘZYKA OBCEGO

31 EGZAMIN GIMNAZJALNY 2013 – WYNIKI Wskaźnik wojewódzki 63, 32 %

32 EGZAMIN GIMNAZJALNY 2013 – WYNIKI Wskaźnik wojewódzki 44, 09 %

33 EGZAMIN GIMNAZJALNY 2013 – WYNIKI Wskaźnik wojewódzki 58, 24 %

34 Metoda EWD to zestaw technik statystycznych pozwalających oszacować wkład szkoły i końcowe wyniki egzaminacyjne. Wkład ten nazywamy edukacyjną wartością dodaną. EWD jest egzaminacyjnym wskaźnikiem efektywności nauczania w danej szkole. Metoda EWD nie jest celem, a jedynie środkiem. W polskiej praktyce oświatowej widać skłonność do zacierania różnic między celami środkami służącymi do ich osiągania. Metoda EWD nie dostarcza miary jakości edukacji. Edukacja to więcej niż nauczanie, jakość to więcej niż efektywność. Jakość nauczania można opisać przez formułę: jakość nauczania = wartość celów * efektywność w ich osiąganiu Nawet najwyższa efektywność nie zapewnia jakości. Jeżeli cele nauczania mają wątpliwą wartość (rozwojową, społeczną), to efekt mnożnikowy sprawia, że nawet przy wysokiej efektywności, jakość jest niska. Metoda EWD nie jest lekarstwem na ewentualne mankamenty testów egzaminacyjnych. Najbardziej wyrafinowane analizy wyników egzaminacyjnych nie zmienią faktu, że potrzebujemy wysoce rzetelnych i trafnych testów egzaminacyjnych. EDUKACYJNA WARTOŚĆ DODANA (EWD)

35 Poniżej przedstawiamy pozycję mieleckich gimnazjów ze względu na trzyletnie wskaźniki wyniku końcowego edukacyjnej wartości dodanej. Wskaźniki obliczone na podstawie wyników egzaminacyjnych z lat 2011 – 2013 w oparciu o dane ze strony: EDUKACYJNA WARTOŚĆ DODANA (EWD) C.D.

36 EWD - GIMNAZJUM NR 1 - CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA

37 EWD - GIMNAZJUM NR 1 - CZĘŚĆ MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZA

38 EWD - GIMNAZJUM NR 2 - CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA

39 EWD - GIMNAZJUM NR 2 - CZĘŚĆ MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZA

40 EWD - GIMNAZJUM NR 3 - CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA

41 EWD - GIMNAZJUM NR 3 - CZĘŚĆ MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZA

42 EWD - GIMNAZJUM NR 4 - CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA

43 EWD - GIMNAZJUM NR 4 - CZĘŚĆ MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZA

44 SZKOŁA SUKCESU - TO TAKA SZKOŁA, KTÓRA DZIĘKI WKŁADOWI PRACY GRONA PEDAGOGICZNEGO NAJSILNIEJ WPŁYWA NA WZROST WIEDZY UCZNIÓW, CO POTWIERDZAJĄ WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO SZKOŁA NIEWYKORZYSTANYCH MOŻLIWOŚCI - UCZNIOWIE UZYSKUJĄ DOBRE WYNIKI NA EGZAMINACH GIMNAZJALNYCH, ALE NIE SĄ ONE ZWIĄZANE Z PRACĄ SZKOŁY TYLKO POTENCJAŁEM INTELEKTUALNYM UCZNIÓW SZKOŁA WSPIERAJĄCA - TO TAKA SZKOŁA, KTÓRA WKŁADA DUŻO WYSIŁKU W PRZEKAZANIE WIEDZY UCZNIOM, JEDNAK Z RÓŻNYCH PRZYCZYN NIE UZYSKUJĄ ONI DOBRYCH WYNIKÓW NA EGZAMINIE SZKOŁA WYMAGAJĄCA POMOCY - BRAK PRACY SZKOŁY, CO PRZEKŁADA SIĘ NA BRAK WYNIKÓW NA EGZAMINIE GIMNAZJALNYM

45 NAJLEPSZE GIMNAZJA POD WZGLĘDEM LICZBY LAUREATÓW I FINALISTÓW 2013

46 NAJLEPSZE GIMNAZJA POD WZGLĘDEM LICZBY LAUREATÓW I FINALISTÓW 2013 C.D.

47 EGZAMIN MATURALNY V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE MAJ 2013

48 LICZBA UCZNIÓW ZDAJĄCYCH EGZAMIN NA POZIOMIE PODSTAWOWYM I ROZSZERZONYM

49 LICZBA ZDAJĄCYCH POSZCZEGÓLNE PRZEDMIOTY DODATKOWE

50 WYBÓR JĘZYKÓW OBCYCH W CZĘŚCI OBOWIĄZKOWEJ

51 ZDAWALNOŚĆ W V LO W PORÓWNANIU Z KRAJEM, WOJEWÓDZTWEM I POWIATEM (LO)

52 ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU USTNEGO

53 ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU PISEMNEGO

54 LICZBA UCZNIÓW, KTÓRZY PRZYSTĄPILI DO EGZAMINU I ZDALI EGZAMIN

55 ŚREDNIE WYNIKI EGZAMINÓW W V LO W PORÓWNANIU ZE ŚREDNIMI WYNIKAMI SZKÓŁ (LO) W POWIECIE MIELECKIM – PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE

56 ŚREDNIE WYNIKI EGZAMINÓW W V LO W PORÓWNANIU ZE ŚREDNIMI WYNIKAMI SZKÓŁ (LO) W POWIECIE MIELECKIM – PRZEDMIOTY DODATKOWE - POZIOM ROZSZERZONY

57 OPRACOWAŁ: WYDZIAŁ EDUKACJI URZĘDU MIEJSKIEGO W MIELCU W OPARCIU O MATERIAŁY: 1)PODKARPACKIEGO KURATORIUM OŚWIATY W RZESZOWIE, 2)OKRĘGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ W KRAKOWIE, 3)INSTYTUTU BADAŃ EDUKACYJNYCH W WARSZAWIE, 4)SYSTEM INFORMACJI OŚWIATOWEJ.

58 DZIĘKUJĘ PAŃSTWU ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "WYNIKI OGÓLNOPOLSKIEGO BADANIA UMIEJĘTNOŚCI TRZECIOKLASISTY, SPRAWDZIANU, EGZAMINU GIMNAZJALNEGO I MATURALNEGO W 2013 ROKU UCZNIÓW SZKÓŁ PROWADZONYCH PRZEZ."

Podobne prezentacje


Reklamy Google