Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Programy działań w regionie wodnym Dolnej Wisły, ze szczególnym uwzględnieniem zlewni Drwęcy, Mieni, Tążyny, Zielonej Strugi, Strugi Toruńskiej i Osy Magdalena.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Programy działań w regionie wodnym Dolnej Wisły, ze szczególnym uwzględnieniem zlewni Drwęcy, Mieni, Tążyny, Zielonej Strugi, Strugi Toruńskiej i Osy Magdalena."— Zapis prezentacji:

1 Programy działań w regionie wodnym Dolnej Wisły, ze szczególnym uwzględnieniem zlewni Drwęcy, Mieni, Tążyny, Zielonej Strugi, Strugi Toruńskiej i Osy Magdalena Kinga Skuza, RZGW Gdańsk Toruń, 27 maja 2009r.

2 Zawartość planu gospodarowania wodami Charakterystyka obszaru dorzecza z wyznaczeniem części wód i warunkami referencyjnymi Charakterystyka obszaru dorzecza z wyznaczeniem części wód i warunkami referencyjnymi Podsumowanie znaczących oddziaływań i wpływów działalności człowieka na stan wód powierzchniowych i podziemnych Podsumowanie znaczących oddziaływań i wpływów działalności człowieka na stan wód powierzchniowych i podziemnych Określenie i odwzorowanie obszarów chronionych Określenie i odwzorowanie obszarów chronionych Mapy sieci monitoringu Mapy sieci monitoringu Wykaz celów środowiskowych Wykaz celów środowiskowych Podsumowanie analizy ekonomicznej związanej z korzystaniem z wód Podsumowanie analizy ekonomicznej związanej z korzystaniem z wód Podsumowanie programów działań (program wodno- środowiskowy) Podsumowanie programów działań (program wodno- środowiskowy) Wykaz pozostałych programów i planów Wykaz pozostałych programów i planów Podsumowanie działań zastosowanych w celu informowania społeczeństwa Podsumowanie działań zastosowanych w celu informowania społeczeństwa Wykaz właściwych władz Wykaz właściwych władz Punkty kontaktowe i źródła danych Punkty kontaktowe i źródła danych

3 Program działań Aby osiągnąć narzucone nam cele środowiskowe konieczne jest wdrożenie szeregu działań. Ramowa Dyrektywa Wodna wymaga, aby każdy kraj członkowski stworzył, a następnie wdrożył program działań zmierzający do osiągnięcia celów środowiskowych. Aby osiągnąć narzucone nam cele środowiskowe konieczne jest wdrożenie szeregu działań. Ramowa Dyrektywa Wodna wymaga, aby każdy kraj członkowski stworzył, a następnie wdrożył program działań zmierzający do osiągnięcia celów środowiskowych.

4 Program działań Artykuł 11 RDW Każde Państwo Członkowskie zapewnia opracowanie programu działań dla wszystkich obszarów dorzeczy lub części międzynarodowych obszarów dorzeczy leżących na jego terytorium, przy uwzględnieniu wyników analiz wymaganych na mocy art. 5, dla osiągnięcia celów ustanowionych na mocy art. 4.Każde Państwo Członkowskie zapewnia opracowanie programu działań dla wszystkich obszarów dorzeczy lub części międzynarodowych obszarów dorzeczy leżących na jego terytorium, przy uwzględnieniu wyników analiz wymaganych na mocy art. 5, dla osiągnięcia celów ustanowionych na mocy art. 4. Takie programy działań mogą nawiązywać do działań wynikających z prawodawstwa przyjętego na poziomie krajowym.

5 Program działań - program wodno-środowiskowy Art. 113a ust. 1 ustawy Prawo wodne: Program wodno-środowiskowy kraju określa podstawowe i uzupełniające działania zmierzające do poprawy lub utrzymania dobrego stanu wód w poszczególnych obszarach dorzeczy.Program wodno-środowiskowy kraju określa podstawowe i uzupełniające działania zmierzające do poprawy lub utrzymania dobrego stanu wód w poszczególnych obszarach dorzeczy.

6 Program działań - program wodno-środowiskowy Działania podstawowe – minimalne wymogi do spełnienia Działania uzupełniające - opracowane i wdrożone w uzupełnieniu do działań podstawowych, w celu osiągnięcia celów ustalonych na podstawie art. 4

7 Program działań - program wodno-środowiskowy Działania podstawowe – minimalne wymogi do spełnienia: działania wymagane dla wdrożenia prawodawstwa wspólnotowego dotyczącego ochrony wód, działania wymagane dla wdrożenia prawodawstwa wspólnotowego dotyczącego ochrony wód, działania służące wdrożeniu zasady zwrotu kosztów, działania służące wdrożeniu zasady zwrotu kosztów, działania dla wspierania skutecznego i zrównoważonego wykorzystania wody, działania dla wspierania skutecznego i zrównoważonego wykorzystania wody, działania służące ochronie wód przeznaczonych do spożycia, działania służące ochronie wód przeznaczonych do spożycia, kontrole poboru powierzchniowych i podziemnych wód słodkich i piętrzenia słodkich wód powierzchniowych, kontrole poboru powierzchniowych i podziemnych wód słodkich i piętrzenia słodkich wód powierzchniowych, kontrole, obejmujące wymóg uzyskania uprzedniego zezwolenia na sztuczne zasilanie lub uzupełnienie części wód podziemnych, kontrole, obejmujące wymóg uzyskania uprzedniego zezwolenia na sztuczne zasilanie lub uzupełnienie części wód podziemnych,

8 Program działań - program wodno-środowiskowy Działania podstawowe – minimalne wymogi do spełnienia: wymóg uzyskania uprzedniej regulacji, takiej jak zakaz wprowadzania zanieczyszczeń do wody dla zrzutów ze źródeł punktowych mogących spowodować zanieczyszczenie lub uprzedniego zezwolenia lub rejestracji, wymóg uzyskania uprzedniej regulacji, takiej jak zakaz wprowadzania zanieczyszczeń do wody dla zrzutów ze źródeł punktowych mogących spowodować zanieczyszczenie lub uprzedniego zezwolenia lub rejestracji, działania zapobiegające lub kontrolujące wprowadzenie zanieczyszczeń, dla rozproszonych źródeł mogących spowodować zanieczyszczenie, działania zapobiegające lub kontrolujące wprowadzenie zanieczyszczeń, dla rozproszonych źródeł mogących spowodować zanieczyszczenie, działania zapewniające, że warunki hydromorfologiczne części wód są zgodne z osiągnięciem wymaganego stanu ekologicznego czy dobrego potencjału ekologicznego, działania zapewniające, że warunki hydromorfologiczne części wód są zgodne z osiągnięciem wymaganego stanu ekologicznego czy dobrego potencjału ekologicznego, zakaz bezpośrednich zrzutów zanieczyszczeń do wód podziemnych, zakaz bezpośrednich zrzutów zanieczyszczeń do wód podziemnych, działania dla wyeliminowania zanieczyszczenia wód powierzchniowych przez substancje określone w wykazie substancji priorytetowych, działania dla wyeliminowania zanieczyszczenia wód powierzchniowych przez substancje określone w wykazie substancji priorytetowych, wszelkie inne działania dla zapobiegania znacznym stratom zanieczyszczeń z instalacji technicznych; wszelkie inne działania dla zapobiegania znacznym stratom zanieczyszczeń z instalacji technicznych;

9 Program działań - program wodno-środowiskowy Działania uzupełniające - opracowane i wdrożone w uzupełnieniu do działań podstawowych, w celu osiągnięcia celów ustalonych na podstawie art. 4 RDW np.: instrumenty prawne i administracyjne instrumenty prawne i administracyjne instrumenty ekonomiczne i fiskalne instrumenty ekonomiczne i fiskalne kontrole kontrole kodeksy dobrej praktyki kodeksy dobrej praktyki odtwarzanie terenów bagiennych odtwarzanie terenów bagiennych edukacja edukacja

10 Skala opracowania Plan gospodarowania wodami – dla obszaru dorzecza Plan gospodarowania wodami – dla obszaru dorzecza Cele środowiskowe – dla jednolitych części wód Cele środowiskowe – dla jednolitych części wód Obszary robocze: regiony wodne, zlewnie bilansowe, scalone części wód Obszary robocze: regiony wodne, zlewnie bilansowe, scalone części wód Programy działań – dla scalonych części wód powierzchniowych (z uwzględnieniem jednolitych części wód podziemnych) Programy działań – dla scalonych części wód powierzchniowych (z uwzględnieniem jednolitych części wód podziemnych)

11 Program działań - program wodno-środowiskowy Katalog działań – zebrane wszystkie potencjalne działania – lista otwarta Katalog działań – zebrane wszystkie potencjalne działania – lista otwarta Każde z działań w katalogu może być zarówno podstawowym jak i uzupełniającym, w zależności od uwarunkowań w danej części wód Każde z działań w katalogu może być zarówno podstawowym jak i uzupełniającym, w zależności od uwarunkowań w danej części wód Lista działań dla każdej części wód powstała poprzez wybór odpowiednich działań z katalogu. Lista działań dla każdej części wód powstała poprzez wybór odpowiednich działań z katalogu. Dla wszystkich działań została przeprowadzona ocena ich wpływu na stan wód oraz ocena efektywności kosztowej. Dla wszystkich działań została przeprowadzona ocena ich wpływu na stan wód oraz ocena efektywności kosztowej.

12 Kategorie działań Działania organizacyjno-prawne i edukacyjne Działania organizacyjno-prawne i edukacyjne Gospodarka komunalna Gospodarka komunalna Kształtowanie stosunków wodnych oraz ochrona ekosystemów od wód zależnych (w tym morfologia i zachowanie ciągłości biologicznej cieków) Kształtowanie stosunków wodnych oraz ochrona ekosystemów od wód zależnych (w tym morfologia i zachowanie ciągłości biologicznej cieków) Przemysł Przemysł Rolnictwo i leśnictwo Rolnictwo i leśnictwo Zagospodarowanie przestrzenne Zagospodarowanie przestrzenne

13 DZIAŁANIA ORGANIZACYJNO-PRAWNE I EDUKACYJNE Opracowanie warunków korzystania z wód regionu Opracowanie warunków korzystania z wód regionu Opracowanie warunków korzystania z wód zlewni Opracowanie warunków korzystania z wód zlewni Dostęp do informacji: Dostęp do informacji: - objęcie nadzorem sanitarnym wody w kąpielisku i wykonanie oceny jakości wody - opracowanie oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia Wzmocnienie zaplecza technicznego stanowisk związanych z ochroną środowiska w celu zapewnienia realizacji nowych przepisów krajowych i unijnych (m.in. komputeryzacja), zakup materiałów szkoleniowych i pomocniczych, szkolenia merytoryczne pracowników realizujących zadania ochrony środowiska Wzmocnienie zaplecza technicznego stanowisk związanych z ochroną środowiska w celu zapewnienia realizacji nowych przepisów krajowych i unijnych (m.in. komputeryzacja), zakup materiałów szkoleniowych i pomocniczych, szkolenia merytoryczne pracowników realizujących zadania ochrony środowiska Propagowanie idei zrównoważonego rozwoju i upowszechnianie informacji o podejmowanych działaniach, akcjach, kampaniach na rzecz aktywnej ochrony środowiska Propagowanie idei zrównoważonego rozwoju i upowszechnianie informacji o podejmowanych działaniach, akcjach, kampaniach na rzecz aktywnej ochrony środowiska Promocja "Programu rolnośrodowiskowego" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Promocja "Programu rolnośrodowiskowego" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - szkolenia obejmujące szczegółowe zagadnienia dotyczące programu rolnośrodowiskowego

14 GOSPODARKA KOMUNALNA Realizacja "Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych": Realizacja "Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych": - budowa oczyszczalni - modernizacja oczyszczalni - budowa kanalizacji Realizacja "Programu wyposażenia aglomeracji poniżej 2000 RLM w oczyszczalnie ścieków i systemy kanalizacji zbiorczej" Realizacja "Programu wyposażenia aglomeracji poniżej 2000 RLM w oczyszczalnie ścieków i systemy kanalizacji zbiorczej" Działania wynikające z konieczności porządkowania systemu gospodarki ściekowej: Działania wynikające z konieczności porządkowania systemu gospodarki ściekowej: - budowa szczelnych - wybieralnych zbiorników z zapewnieniem kontrolowanego wywozu ścieków, - kontrola przestrzegania harmonogramu wywozu nieczystości płynnych, - prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków i wdrożenie harmonogramu wywozu nieczystości płynnych i osadów ściekowych z przydomowych oczyszczalni, Realizacja zadań systemowych gospodarki odpadami zawartych w planach gospodarki odpadami: Realizacja zadań systemowych gospodarki odpadami zawartych w planach gospodarki odpadami: - likwidacja ognisk zanieczyszczeń (dzikich składowisk), - gromadzenie i oczyszczanie odcieków ze składowisk odpadów, - modernizacja składowiska odpadów komunalnych, - zagospodarowanie osadów ściekowych, - zamknięcie niezabezpieczonego składowiska odpadów komunalnych.

15 KSZTAŁTOWANIE STOSUNKÓW WODNYCH ORAZ OCHRONA EKOSYSTEMÓW OD WÓD ZALEŻNYCH (W TYM MORFOLOGIA I ZACHOWANIE CIĄGŁOŚCI BIOLOGICZNEJ CIEKÓW) Ochrona, zachowanie i przywracanie biotopów i naturalnych siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (działania wynikające z dyrektywy w sprawie dzikiego ptactwa oraz dyrektywy w sprawie siedlisk przyrodniczych): Ochrona, zachowanie i przywracanie biotopów i naturalnych siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (działania wynikające z dyrektywy w sprawie dzikiego ptactwa oraz dyrektywy w sprawie siedlisk przyrodniczych): - opracowanie i wdrożenie planu ochrony obszaru prawnie chronionego (parki, rezerwaty, NATURA 2000) Zapewnienie ciągłości rzek i potoków poprzez udrożnienie obiektów stanowiących przeszkodę dla migracji ryb: Zapewnienie ciągłości rzek i potoków poprzez udrożnienie obiektów stanowiących przeszkodę dla migracji ryb: - budowa przepławek, przywrócenie drożności odcinków rzek - zmiana instrukcji gospodarowania wodą dla zachowania przepływu biologicznego - renaturyzacja wybranych odcinków cieku Zarządzanie gospodarką wodną na zbiornikach piętrzących Zarządzanie gospodarką wodną na zbiornikach piętrzących - weryfikacja zapisów instrukcji gospodarowania wodą Bieżąca ochrona walorów przyrodniczych: zespołów przyrodniczo-krajobrazowych, użytków ekologicznych, pomników przyrody, stanowisk dokumentacyjnych Bieżąca ochrona walorów przyrodniczych: zespołów przyrodniczo-krajobrazowych, użytków ekologicznych, pomników przyrody, stanowisk dokumentacyjnych

16 PRZEMYSŁ Realizacja "Programu wyposażenia zakładów przemysłu rolno-spożywczego o wielkości nie mniejszej niż 4000 RLM odprowadzających ścieki bezpośrednio do wód w urządzenia zapewniające wymagane przez polskie prawo standardy ochrony wód": Realizacja "Programu wyposażenia zakładów przemysłu rolno-spożywczego o wielkości nie mniejszej niż 4000 RLM odprowadzających ścieki bezpośrednio do wód w urządzenia zapewniające wymagane przez polskie prawo standardy ochrony wód": - monitoring zakładów przemysłu rolno-spożywczego o wielkości nie mniejszej niż 4000 RLM odprowadzających ścieki bezpośrednio do wód w zakresie spełnienia wymagań odpowiedniego stopnia oczyszczania ścieków Opracowanie programu zapobiegania poważnym awariom i zarządzanie ryzykiem Opracowanie programu zapobiegania poważnym awariom i zarządzanie ryzykiem - opracowanie programu zapobiegania poważnym awariom przez zakłady o zwiększonym i dużym ryzyku

17 ROLNICTWO I LEŚNICTWO Redukcja zanieczyszczenia wód spowodowanego przez azotany pochodzenia rolniczego: Redukcja zanieczyszczenia wód spowodowanego przez azotany pochodzenia rolniczego: - programy dla OSN Ochrona bioróżnorodności w lasach (zachowanie, odtwarzanie i zwiększanie) zgodnie z programami ochrony przyrody dla poszczególnych Nadleśnictw: Ochrona bioróżnorodności w lasach (zachowanie, odtwarzanie i zwiększanie) zgodnie z programami ochrony przyrody dla poszczególnych Nadleśnictw: - opracowanie granicy rolno-leśniej dla gmin - zalesianie gruntów niepaństwowych przez właścicieli - zalesianie gruntów państwowych Właściwe stosowanie i przechowywanie nawozów naturalnych Właściwe stosowanie i przechowywanie nawozów naturalnych - przechowywanie gnojówki i gnojowicy w odpowiednich warunkach - budowa płyt gnojowych i szczelnych zbiorników na gnojowice

18 ROLNICTWO I LEŚNICTWO Przeciwdziałanie erozji i wypłukiwaniu zanieczyszczeń: Przeciwdziałanie erozji i wypłukiwaniu zanieczyszczeń: - właściwa uprawa gleby (właściwie prowadzone prace polowe) - stosowanie międzyplonów i wsiewek poplonowych Wspieranie rolnictwa ekologicznego Wspieranie rolnictwa ekologicznego Wspieranie rolnictwa zrównoważonego Wspieranie rolnictwa zrównoważonego Wdrażanie krajowego i wojewódzkiego programu zwiększenia lesistości - regulacja lesistości Wdrażanie krajowego i wojewódzkiego programu zwiększenia lesistości - regulacja lesistości Tworzenie stref buforowych i korytarzy ekologicznych: Tworzenie stref buforowych i korytarzy ekologicznych: - tworzenie stref buforowych wzdłuż cieków i zbiorników wodnych

19 ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego uwzględniających wymagania i zasady ochrony środowiska: Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego uwzględniających wymagania i zasady ochrony środowiska: - opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego uwzględniających wymagania i zasady ochrony środowiska, w szczególności dotyczące: ustalonych stref ochrony ujęć wód, obszarów ochronnych zbiorników wód podziemnych oraz stref zagrożeń powodzią z określeniem sposobu ich użytkowania i zagospodarowania, korytarzy ekologicznych stanowiących doliny rzek i cieków wraz z ich obudową biologiczną, obszarów i obiektów przyrody prawnie chronionych, obszarów o szczególnych walorach przyrodniczych - lasy, zalesienia, zadrzewienia, obszarów ograniczonego użytkowania, w tym nie spełniających wymagań w zakresie jakości środowiska dla istniejących obiektów uciążliwych i niebezpiecznych, rozwoju systemów infrastruktury technicznej zwłaszcza gospodarki wodno – ściekowej i gospodarki odpadami wraz z wyznaczeniem rezerwy terenów, pod urządzenia i obiekty niezbędne do realizacji dla prawidłowego funkcjonowania systemów, wyznaczenia rezerw terenów dla potrzeb lokalizacji obiektów i urządzeń infrastruktury ochrony środowiska, a także produkujących energię ( fermy wiatrowe)

20 Działania dla wód podziemnych Poszukiwanie i dokumentowanie altrenatywnych źródeł wody do spożycia Poszukiwanie i dokumentowanie altrenatywnych źródeł wody do spożycia Weryfikacja pozwoleń wodnoprawnych związanych z poborem wód podziemnych Weryfikacja pozwoleń wodnoprawnych związanych z poborem wód podziemnych Racjonalne gospodarowanie wodą przeznaczoną do spożycia Racjonalne gospodarowanie wodą przeznaczoną do spożycia Kontrolowanie stref ochronnych ujęć wody Kontrolowanie stref ochronnych ujęć wody Ograniczenie poboru wód podziemnych dla przemysłu i rolnictwa Ograniczenie poboru wód podziemnych dla przemysłu i rolnictwa Opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej dla GZWP Opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej dla GZWP Ustanowienie obszarów ochronnych dla GZWP Ustanowienie obszarów ochronnych dla GZWP

21 Zlewnie Drwęcy, Mieni, Tążyny, Zielonej Strugi, Strugi Toruńskiej i Osy

22 Scalone jednolite części wód w zlewniach Drwęcy, Mieni, Tążyny, Zielonej Strugi, Strugi Toruńskiej i Osy 19 scalonych części wód powstałych w wyniku scalenia 128 jednolitych części wód rzek oraz 64 jednolitych części wód jezior

23 Główne zadania przewidziane do realizacji w zlewniach Drwęcy, Mieni, Tążyny, Zielonej Strugi, Strugi Toruńskiej i Osy Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych Modernizacja oczyszczalni: Nowe Miasto Lubawskie LubawaRybnoWąbrzeźnoRypinPruszczLipnoGniewkowoZegartowice Nowa Wieś k/Grudziądza KisieliceToruń

24 Główne zadania przewidziane do realizacji w zlewniach Drwęcy, Mieni, Tążyny, Zielonej Strugi, Strugi Toruńskiej i Osy Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych Budowa oczyszczalni: Golub-Dobrzyń Budowa lub modernizacja kanalizacji: oczyszczalnia Nowe Miasto Lubawskie oczyszczalnia Golub-Dobrzyń oczyszczalnia Rypin oczyszczalnia Lipno oczyszczalnia Łęczyca

25 Główne zadania przewidziane do realizacji w zlewniach Drwęcy, Mieni, Tążyny, Zielonej Strugi, Strugi Toruńskiej i Osy Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych Inne inwestycje dla oczyszczalni i kanalizacji: oczyszczalnia Dziarny oczyszczalnia Dąbrówno oczyszczalnia Chełmża

26 Główne zadania przewidziane do realizacji w zlewniach Drwęcy, Mieni, Tążyny, Zielonej Strugi, Strugi Toruńskiej i Osy Program wyposażenia aglomeracji poniżej 2000 RLM w oczyszczalnie ścieków i systemy kanalizacji zbiorczej Program wyposażenia aglomeracji poniżej 2000 RLM w oczyszczalnie ścieków i systemy kanalizacji zbiorczej Budowa oczyszczalni Świętosław Modernizacja oczyszczalni: Mełno Osiedle Salno

27 Główne zadania przewidziane do realizacji w zlewniach Drwęcy, Mieni, Tążyny, Zielonej Strugi, Strugi Toruńskiej i Osy Program wyposażenia zakładów przemysłu rolno-spożywczego o wielkości nie mniejszej niż 4000 RLM odprowadzających ścieki bezpośrednio do wód w urządzenia zapewniające wymagane przez polskie prawo standardy ochrony wód Program wyposażenia zakładów przemysłu rolno-spożywczego o wielkości nie mniejszej niż 4000 RLM odprowadzających ścieki bezpośrednio do wód w urządzenia zapewniające wymagane przez polskie prawo standardy ochrony wód Monitoring zakładów przemysłu rolno-spożywczego o wielkości nie mniejszej niż 4000 RLM odprowadzających ścieki bezpośrednio do wód w zakresie spełnienia wymagań odpowiedniego stopnia oczyszczania ścieków: Monitoring zakładów przemysłu rolno-spożywczego o wielkości nie mniejszej niż 4000 RLM odprowadzających ścieki bezpośrednio do wód w zakresie spełnienia wymagań odpowiedniego stopnia oczyszczania ścieków: - Unifreeze Sp.z o.o - GLOBUS Sp.z o.o ELSNER-PRODUCT Sp.zo.o.Zamrażalnia Owoców i Warzyw w Dąbrowie Chełmińskiej

28 Główne zadania przewidziane do realizacji w zlewniach Drwęcy, Mieni, Tążyny, Zielonej Strugi, Strugi Toruńskiej i Osy Opracowanie programu zapobiegania poważnym awariom przez zakłady o zwiększonym i dużym ryzyku: Opracowanie programu zapobiegania poważnym awariom przez zakłady o zwiększonym i dużym ryzyku: Przedsiębiorstwo "GASPOL" Sp. z o.o., Rozlewnia Gazu Płynnego w Rypinie Przedsiębiorstwo "GASPOL" Sp. z o.o., Rozlewnia Gazu Płynnego w Rypinie "EUROPOL GAZ" S.A. Tłocznia Gazu "Włocławek" w Gąbinku "EUROPOL GAZ" S.A. Tłocznia Gazu "Włocławek" w Gąbinku BORYSZEW S.A. - Oddział Elana w Toruniu BORYSZEW S.A. - Oddział Elana w Toruniu Elana-Energetyka Sp. z o.o. w Toruniu Elana-Energetyka Sp. z o.o. w Toruniu Zakłady Przemysłu Spirytusowego "POLMOS" w Toruniu Zakłady Przemysłu Spirytusowego "POLMOS" w Toruniu Operator Logistyczny Paliw Płynnych - Baza Paliw Nr 11 w Zamku Bierzgłowskim Operator Logistyczny Paliw Płynnych - Baza Paliw Nr 11 w Zamku Bierzgłowskim

29 Główne zadania przewidziane do realizacji w zlewniach Drwęcy, Mieni, Tążyny, Zielonej Strugi, Strugi Toruńskiej i Osy Opracowanie i wdrożenie planu ochrony obszaru prawnie chronionego (parki, rezerwaty, NATURA 2000) Opracowanie i wdrożenie planu ochrony obszaru prawnie chronionego (parki, rezerwaty, NATURA 2000) PLH280001 - Dolina Drwęcy PLH280015 - Przełomowa Dolina Rzeki Wel PLH280014 - Ostoja Welska PLH280012 - Ostoja Lidzbarska PLH040012 - Nieszawska Dolina Wisły PLH040013 - Cyprianka PLH040011 - Dybowska Dolina Wisły PLH040020 - Torfowisko Linie

30 Główne zadania przewidziane do realizacji w zlewniach Drwęcy, Mieni, Tążyny, Zielonej Strugi, Strugi Toruńskiej i Osy Opracowanie i wdrożenie planu ochrony obszaru prawnie chronionego (parki, rezerwaty, NATURA 2000) Opracowanie i wdrożenie planu ochrony obszaru prawnie chronionego (parki, rezerwaty, NATURA 2000) PLH040019 - Ciechocinek PLH040003 - Solecka Dolina Wisły PLH040001 - Forty w Toruniu PLH040018 - Torfowisko Mieleńskie PLH040014 - Cytadela Grudziądz PLH280003 - Jezioro Karaś

31 Główne zadania przewidziane do realizacji w zlewniach Drwęcy, Mieni, Tążyny, Zielonej Strugi, Strugi Toruńskiej i Osy Opracowanie i wdrożenie planu ochrony obszaru prawnie chronionego (parki, rezerwaty, NATURA 2000) Opracowanie i wdrożenie planu ochrony obszaru prawnie chronionego (parki, rezerwaty, NATURA 2000) PLB040002 - Bagienna Dolina Drwęcy PLB040002 - Bagienna Dolina Drwęcy PLB040003 - Dolina Dolnej Wisły PLB040003 - Dolina Dolnej Wisły PLB280005 - Lasy Iławskie PLB280005 - Lasy Iławskie

32 Główne zadania przewidziane do realizacji w zlewniach Drwęcy, Mieni, Tążyny, Zielonej Strugi, Strugi Toruńskiej i Osy Opracowanie warunków korzystania z wód zlewni: DW1304 - Osa od jez. Płowęż do ujścia DW1305 - Gardęga

33 Główne zadania przewidziane do realizacji w zlewniach Drwęcy, Mieni, Tążyny, Zielonej Strugi, Strugi Toruńskiej i Osy Budowa przepławek dla ryb: 71 przepławek Drwęca (z dopływami) – 40 Osa (z dopływami) – 15 Mień - 6

34 Działania dla wód podziemnych w zlewniach Drwęcy, Mieni, Tążyny, Zielonej Strugi, Strugi Toruńskiej i Osy JCWPd 44 (dolina Wisły między Toruniem i Bydgoszczą): Poszukiwanie i dokumentowanie altrenatywnych źródeł wody do spożycia Poszukiwanie i dokumentowanie altrenatywnych źródeł wody do spożycia Opracowanie dokumentacji hygrogeologicznej dla GZWP 140 i GZWP 141 Opracowanie dokumentacji hygrogeologicznej dla GZWP 140 i GZWP 141 Ustanowienie obszaru ochronnego dla GZWP 140, GZWP 141, GZWP 138 Ustanowienie obszaru ochronnego dla GZWP 140, GZWP 141, GZWP 138 Weryfikacja pozwoleń wodnoprawnych związanych z poborem wód podziemnych i ograniczenie poboru dla przemysłu i rolnictwa Weryfikacja pozwoleń wodnoprawnych związanych z poborem wód podziemnych i ograniczenie poboru dla przemysłu i rolnictwa

35 Koszty działań dla zlewni Drwęcy, Mieni, Tążyny, Zielonej Strugi, Strugi Toruńskiej i Osy Działania podstawowe-709 mln zł Działania uzupełniające-211 mln zł Ogółem:-920 mln zł

36 Koszty działań dla regionu wodnego Dolnej Wisły Działania podstawowe-4 266,9 mln zł Działania uzupełniające- 391,7 mln zł OGÓŁEM:-4 529,0 mln zł

37 Główne zadania przewidziane do realizacji w zlewniach Drwęcy, Mieni, Tążyny, Zielonej Strugi, Strugi Toruńskiej i Osy Opracowanie warunków korzystania z wód regionu 207 tys. zł Opracowanie warunków korzystania z wód regionu 207 tys. zł Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych218 mln zł Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych218 mln zł Realizacja "Programu wyposażenia aglomeracji poniżej 2000 RLM w oczyszczalnie ścieków i systemy kanalizacji zbiorczej"14 mln zł Realizacja "Programu wyposażenia aglomeracji poniżej 2000 RLM w oczyszczalnie ścieków i systemy kanalizacji zbiorczej"14 mln zł Działania wynikające z porządkowania gospodarki ściekowej w obszarach nie objętych zbiorowym odprowadzaniem ścieków nie określono kosztów Działania wynikające z porządkowania gospodarki ściekowej w obszarach nie objętych zbiorowym odprowadzaniem ścieków nie określono kosztów Realizacja działań wynikających z planów gospodarki odpadami Realizacja działań wynikających z planów gospodarki odpadami nie określono kosztów Opracowanie i wdrożenie planów ochrony dla obszarów Opracowanie i wdrożenie planów ochrony dla obszarów NATURA 2000471 mln zł Udrożnienie rzek - budowa 83 przepławeknie określono kosztów Udrożnienie rzek - budowa 83 przepławeknie określono kosztów Tworzenie stref buforowych wzdłuż cieków i zbiorników wodnych1,2 mln zł Tworzenie stref buforowych wzdłuż cieków i zbiorników wodnych1,2 mln zł

38 Odstępstwa od celów środowiskowych w zlewniach Drwęcy, Mieni, Tążyny, Zielonej Strugi, Strugi Toruńskiej i Osy Dla 59 jednolitych części wód rzek na ogółem 129 co stanowi 46% Dla 59 jednolitych części wód rzek na ogółem 129 co stanowi 46%

39 Odstępstwa od celów środowiskowych w zlewniach Drwęcy, Mieni, Tążyny, Zielonej Strugi, Strugi Toruńskiej i Osy Dla 42 jednolitych części wód jezior na ogółem 64 co stanowi 66 % Dla 42 jednolitych części wód jezior na ogółem 64 co stanowi 66 %

40 Odstępstwa od celów środowiskowych w zlewniach Drwęcy, Mieni, Tążyny, Zielonej Strugi, Strugi Toruńskiej i Osy Dla 1 jednolitej części wód podziemnych na ogółem 6 - przesunięcie terminu osiągnięcia celów. Dla 1 jednolitej części wód podziemnych na ogółem 6 - przesunięcie terminu osiągnięcia celów.

41 Odstępstwa od celów środowiskowych w zlewniach Drwęcy, Mieni, Tążyny, Zielonej Strugi, Strugi Toruńskiej i Osy Dla 1 jednolitej części wód podziemnych na ogółem 6 - przesunięcie terminu osiągnięcia celów. Przyczyny: duże zapotrzebowanie na wodę do spożycia duże zapotrzebowanie na wodę do spożycia

42 Odstępstwa od celów środowiskowych w zlewniach Drwęcy, Mieni, Tążyny, Zielonej Strugi, Strugi Toruńskiej i Osy Zlewnie Drwęcy, Mieni, Tążyny, Zielonej Strugi, Strugi Toruńskiej i Osy Region wodny Dolnej Wisły rzeki46%55% jeziora66%50% wody podziemne 16%22%

43 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!!! rdw@rzgw.gda.pl


Pobierz ppt "Programy działań w regionie wodnym Dolnej Wisły, ze szczególnym uwzględnieniem zlewni Drwęcy, Mieni, Tążyny, Zielonej Strugi, Strugi Toruńskiej i Osy Magdalena."

Podobne prezentacje


Reklamy Google