Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I – III SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GMINIE POŁANIEC” Projekt realizowany jest w ramach Programu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I – III SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GMINIE POŁANIEC” Projekt realizowany jest w ramach Programu."— Zapis prezentacji:

1 „INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I – III SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W GMINIE POŁANIEC” Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

2 Na terenie Gminy Połaniec funkcjonują 3 szkoły podstawowe:
„Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej w Gminie Połaniec” Na terenie Gminy Połaniec funkcjonują 3 szkoły podstawowe: Publiczna Szkoła Podstawowa w Połańcu Publiczna Szkoła Podstawowa w Ruszczy Publiczna Szkoła Podstawowa w Zrębinie Szkoły te przystąpiły w 2011 roku do realizacji projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej w kontekście wdrażania nowej podstawy kształcenia ogólnego”.

3 „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej w Gminie Połaniec” Celem głównym projektu było wyeliminowanie zdiagnozowanych trudności oraz rozwijanie zdolności u dzieci w kontekście dalszego procesu edukacji, indywidualizując proces kształcenia uczniów i uczennic z klas I –III przez okres 4 semestrów tj. w latach w gminie Połaniec. Cele szczegółowe projektu: Zapewnienie dzieciom uczącym się w klasach młodszych szkół podstawowych Gminy Połaniec atrakcyjnej oferty edukacyjno-wychowawczo-profilaktycznej zgodnie z ich indywidualnymi potrzebami edukacyjnymi, Umożliwienie uczniom wzięcie udziału w specjalistycznych zajęciach odpowiednio do ich indywidualnych potrzeb, Podniesienie jakości działań dydaktyczno-wychowawczych w odniesieniu do min. 80 % dzieci klas I - III szkół Gminy Połaniec.

4 „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej
w Gminie Połaniec” W ramach projektu realizowane były następujące zadania: 1 - Doposażenie bazy dydaktycznej szkoły, czyli zakup środków dydaktycznych potrzebnych do realizacji zajęć; 2 – Realizacja zajęć pozalekcyjnych indywidualizujących proces dydaktyczny w oparciu o programy opracowane przez zespoły nauczycieli .

5 Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im
Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki w Połańcu

6 Zajęcia realizowane w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Połańcu
Zajęcia dla uczniów o uzdolnieniach matematyczno-przyrodniczych Zajęcia dla uczniów o uzdolnieniach humanistycznych Zajęcia dla uczniów uzdolnionych muzycznie Dla grupy dzieci wykazujących szczególne uzdolnienia lub zainteresowania stworzone zostały zajęcia, które mogły stać się okazją do poszerzenia wiedzy, zdobycia nowych umiejętności, zaprezentowania swoich talentów. Metody i techniki stosowane na zajęciach projektowych różniły się od tych z którymi dzieci spotykały się w czasie lekcji. Dzieci uczyły się przez poszukiwanie, odkrywanie, miały więcej czasu na pracę samodzielną czy grupową. Miały częściowy wpływ na dobór treści programowych i tempa pracy. Obok trudnych zagadnień edukacyjnych pojawiały się również gry strategiczne, krzyżówki, kwadraty magiczne, rebusy, układanki. Zajęcia wzbogacane były programami multimedialnymi i filmami edukacyjnymi. Dodatkowym atutem zajęć była mała liczebność grup, dzięki temu efektywność pracy była widoczna. Można to zauważyć na przykładzie grupy muzycznej, gdzie po jednym semestrze dzieci publicznie prezentowały swoje umiejętności.

7 Zajęcia dla uczniów o uzdolnieniach matematyczno-przyrodniczych Prowadząca: Teresa Roguz

8

9 Zajęcia dla uczniów o uzdolnieniach humanistycznych Prowadząca: Marzena Ziółek

10

11

12 Zajęcia dla uczniów uzdolnionych muzycznie Prowadząca: Marzena Drożdżowska

13 Zajęcia psychoedukacyjne Prowadzące: Ewa Brzeska, Elżbieta Leśniak
Są przeznaczone dla uczniów wykazujących zachowania agresywne. Program zajęć powstał z potrzeby niesienia pomocy dzieciom bardzo energicznym, nadpobudliwym, niestabilnym emocjonalnie, z przejawami agresji. Na pierwszych zajęciach dzieciom bardzo spodobała się forma siedzenia w kręgu. Często w czasie spotkań stosowane były elementy dramy. Dzieci projektowały i odgrywały dowolne zachowania, oraz sprawdzały do czego one prowadzą. Niedokończone historyjki spotykały się również z aprobatą uczniów. Ich otwarta forma pozwalała na inscenizowanie przez dzieci różnych sposobów rozwiązywania problemów. Do zajęć zostało wprowadzonych wiele zabaw, które uwalniały od negatywnych przeżyć. Klimat zaufania i bezpieczeństwa sprawił, że dzieci otwarcie opowiadały o swoich problemach i potrzebach. W czasie zajęć stosowane były również techniki projekcyjne. Dziecko odkrywało swój stosunek do siebie i otaczającej go rzeczywistości.

14

15

16 Zajęcia psychoedukacyjne ART® Prowadzące: Alicja Gujska-Śledź, Dorota Szałach
Trening ART jest programem wielostronnej interwencji skierowanej na zmianę zachowania w oparciu o dwa komponenty: 1) trening umiejętności i zachowań prospołecznych, 2) trening kontroli złości. W trakcie treningu wykorzystuje się następujące procedury: modelowanie reakcji, odgrywanie ról, udzielanie informacji zwrotnej, transfer i utrzymywanie się zachowań. Trening umiejętności prospołecznych jest zespołem procedur zaprojektowanych w celu podwyższenia poziomu umiejętności prospołecznych. Metoda ta składa się z serii instrukcji społecznego uczenia się. Trening kontroli złości, drugi składnik ART, dotyczy emocji, komplementarnie uczy trenujących, czego nie robić. Jego celem jest podwyższenie poziomu samokontroli, ograniczenie i kontrolowanie gniewu i agresji. Znajomość alternatywnych zachowań do zachowań agresywnych, posiadanie rozwiniętego systemu kontroli oraz większych umiejętności prospołecznych naturalnie sprzyja efektywnemu komunikowaniu, co w rezultacie wpływa na prawidłowe funkcjonowanie dziecka w każdym obszarze jego życia.

17

18 Zajęcia dla dzieci z zaburzeniami uwagi słuchowej Prowadzące: Jolanta Miaz, Anna Wąsik
Dziecko może dobrze słyszeć, ale nie oznacza to, że potrafi równie prawidłowo słuchać, czyli, że ma prawidłowo rozwiniętą uwagę słuchową. Może mieć trudności z prawidłową selekcją i analizą dźwięków, nie posiadać umiejętności jednoczesnego kojarzenia znaku graficznego z dźwiękiem. Dla tych dzieci opracowano specjalny program realizowany na odrębnych zajęciach. Mają one charakter zabawy połączonej z różnymi rodzajami ćwiczeń. Dzięki odpowiednio dobranym programom multimedialnym z serii „Królik Bystrzak”, ”Czytam i piszę” proces edukacji jest dla nich bardziej atrakcyjny. Wspomaga rozwój intelektualny, dostosowany jest do indywidualnych wymagań kształcenia zintegrowanego. Programy te, dzięki licznym zadaniom wspierają w nauce liczenia, czytania oraz samodzielnego myślenia – umiejętności, których opanowanie zapewnia sukces w szkole. Innym programem stosowanym na zajęciach jest „Zabawy słowem” pozwalającym na podnoszenie sprawności językowej. Dzieci mają możliwość pracy na bogatym pakiecie ćwiczeń leksykalnych pogrupowanych tematycznie np. brzmienie i znaczenie słów, stany emocjonalne. Bardzo lubiana zabawą jest „LOGO-Papuga” - to komputerowy magnetofon. Polega ona na tym, że papuga powtarza z pewnym opóźnieniem słowa i zwroty wypowiadane przez dziecko do profesjonalnego mikrofonu.

19 Stymulacja Audio-Psycho-Lingwistyczna metodą A. A
Stymulacja Audio-Psycho-Lingwistyczna metodą A. A. Tomatisa Prowadzące: Jolanta Miaz, Alicja Gujska-Śledź Metoda polega na systematycznym odsłuchiwaniu zaplanowanego stosownie do diagnozy programu muzycznego. Do dyspozycji mamy płyty CD z odpowiednim materiałem dźwiękowym, wykorzystującym głównie muzykę instrumentalną zaczerpniętą z utworów Mozarta i muzykę wokalną z chorałów gregoriańskich. W większości jest to materiał wstępnie przetworzony tzn. wstępnie przefiltrowany, wzbogacony w pewne pasma częstotliwości lub skondensowany. Program komputerowy pozwala ustawić parametry stosownie do potrzeb wynikających z diagnozy, która wspomagana jest przez wywiad z rodzicami, rysunkowy test rodziny i drzewa oraz profil lateralizacji słuchowej. Równocześnie z odsłuchiwaniem muzyki dzieci mogą wykonywać czynności manualne, najczęściej są to zabawy manipulacyjne klockami Superstructs i Technico. Przeprowadzanie terapii metodą Tomatisa możliwe jest dzięki sprzętowi, który otrzymała nasza szkoła w 2007r. oraz przeszkolonym w tym zakresie nauczycielom. Do tej pory wykorzystywany był w niewielkim stopniu z powodu braku funduszy na ten cel. Dzięki projektowi mamy pewność, że przez czas jego trwania obejmiemy terapią wszystkie dzieci, które w tym momencie jej potrzebują.

20

21 O sukcesie projektu najlepiej świadczą laureaci konkursów.

22 Udział w uroczystościach to dobra okazja do zaprezentowania swoich talentów i nowych umiejętności.

23 Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Połańcu
Dnia roku w Teatrze im. Stefana Żeromskiego w Kielcach odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie konkursu „Uczeń z kapitałem”, organizowanego przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego - Biuro Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W spotkaniu uczestniczyli między innymi Piotr Żołądek, członek Zarządu Województwa i Jerzy Środa, zastępca dyrektora Departamentu Nieruchomości, Geodezji i Planowania Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego.  Ideą  konkursu było wskazanie najlepszych przykładów modelowych lekcji, realizowanych w ramach projektu finansowanego ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej w kontekście wdrażania nowej podstawy kształcenia ogólnego", wyróżniających się pod względem efektów. Główne założenia to indywidualizacja zajęć, kreatywne podejście do nauki oraz poszukiwanie nowych, ciekawszych metod nauczania w klasach I - III szkół podstawowych. Do konkursu zgłosiło się 48 szkół. Podczas uroczystości  nagrodzonych zostało 13 szkół z województwa świętokrzyskiego.

24 Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Połańcu znalazła się w gronie wyróżnionych szkół. W nagrodę szkoła otrzymała piękny dyplom, sprzęt multimedialny oraz pomoce naukowe. Miłym akcentem tej uroczystości było wręczenie każdemu uczestnikowi drobnego upominku - torby niespodzianki.

25

26

27

28 Publiczna Szkoła Podstawowa w Ruszczy

29 Szkoła Podstawowa w Ruszczy
W latach szkolnych 2011/2012 i 2012/2013 w Szkole Podstawowej w Ruszczy odbywały się zajęcia, których zadaniem było wsparcie uczniów w procesie nauczania i dostosowania do reformy programowej kształcenia ogólnego. Zgodnie z założeniami uczestnikami projektu byli uczniowie i uczennice klas I-III, u których zdiagnozowano indywidualne potrzeby i problemy, mogące stanowić istotną barierę w dalszym rozwoju, oraz zdolni uczniowie i uczennice potrzebujący indywidualnego podejścia. Udział uczestników w projekcie został potwierdzony przez rodzica poprzez podpisanie „Deklaracji uczestnictwa”.

30 Zajęcia dla uczniów o uzdolnieniach matematyczno-przyrodniczych Prowadzące: Monika Droś, Beata Domagała, Agnieszka Kozioł Zajęcia matematyczno-przyrodnicze odbywały się raz w tygodniu. Zajęcia matematyczne miały na celu rozwijanie zainteresowań matematycznych, pogłębianie wiedzy matematycznej, rozwijanie wyobraźni ucznia, umiejętności twórczego i logicznego myślenia, stymulowanie rozwoju uczniów, rozbudzanie ciekawości matematycznej oraz przygotowanie uczniów do udziału w konkursach matematycznych. Dzieci w ramach zajęć doskonaliły technikę liczenia, opanowały rzymski system liczenia. Rozwiązywały zadania tekstowe i przykładowe ,,Kangurki”. Poznały wybrane pojęcia z geometrii. Obliczały obwody i pola poznanych figur geometrycznych oraz grały w gry matematyczne i logiczne. Korzystając z Internetu rozwiązywały ćwiczenia na stronie „matematyczne zoo”. Układały mozaiki matematyczne. Zajęcia dostarczyły dzieciom wiele radości i zadowolenia. Ugruntowały i rozszerzyły ich wiedzę matematyczną. Sprawiły, że przekonały się o ważności i celowości pracy zespołowej, a sama działalność matematyczna dostarczyła im wiele satysfakcji.

31

32 Celem zajęć przyrodniczych było pogłębianie wiadomości, umiejętności oraz postaw uczniów w zakresie wiedzy przyrodniczej oraz stymulowanie rozwoju uczniów uzdolnionych przyrodniczo. Niektóre zajęcia miały charakter plenerowy. Dzieci poznały niektóre pomniki przyrody, rośliny zielne i ich miejsce w łańcuchu pokarmowym, warstwową budowę lasu, mapę naszej ojczyzny, wybrane parki narodowe, drzewa w lesie i nauczyły się je rozpoznawać, mierzyły ich obwody. Przekonały się, że w Internecie można znaleźć wiele interesujących gier, krzyżówek i quizów przyrodniczych, oglądały filmy przyrodnicze i eksperymentowały. Wielką frajdę miały dzieci na zajęciach z kompasem. Zajęcia dostarczyły dzieciom wiele radości i zadowolenia, a piesze wycieczki niesamowitych przeżyć. Dzieci z niecierpliwością oczekiwały na następne spotkania. Wzrost ich zainteresowania przyrodą uwidocznił się szczególnie w tematyce czytanych przez nie książek i tematyce rozmów oraz oglądanych przez nie filmów.

33

34 Zajęcia dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w pisaniu i czytaniu oraz zagrożonych ryzykiem dysleksji Prowadzące: Beata Domagała, Agnieszka Kozioł, Katarzyna Staniek Każda z grup spotykała się raz w tygodniu. W ramach zajęć usprawniano technikę czytania i pisania oraz rozumowania tekstów. Szczególny nacisk położono na wykonywanie ćwiczeń ortograficznych. Dzieci ćwiczyły gramatykę języka polskiego, usprawniały sprawność manualną, grafomotoryczną i analizę wzrokowo-słuchową oraz uczestniczyły w wielu grach i zabawach dydaktycznych mających na celu niwelowanie dysfunkcji rozwojowych będących przyczyną niepowodzeń szkolnych. Realizując treści programowe  uwzględniano potrzeby uczniów, zapewniono im poczucie bezpieczeństwa i pełną opiekę wychowawczą. Stosowano wyłącznie pozytywne wzmocnienia motywując uczniów do dalszej pracy. Wykorzystywane metody, formy oraz środki dydaktyczne były dostosowane do możliwości rozwojowych dzieci. Praca z dziećmi na zajęciach przyniosła oczekiwane efekty. Każde dziecko odniosło sukces na miarę swoich możliwości.

35

36

37 Wysokie efekty udziału w zajęciach uwidoczniły się w osiągniętych sukcesach uczniów w konkursach tj:
„Super Matematyk” „Jestem uważnym obserwatorem przyrody” a także wielu konkursach świetlicowych i bibliotecznych.

38 Publiczna Szkoła Podstawowa w Zrębinie

39 Zajęcia dla uczniów o uzdolnieniach matematyczno-przyrodniczych Prowadząca - Anna Godzwon
Zajęcia pozalekcyjne prowadzone dla uczniów o uzdolnieniach matematyczno-przyrodniczych w latach dostarczyły dzieciom wiele radości i zadowolenia. Zajęcia te miały na celu rozwijanie zainteresowań matematycznych, pogłębianie wiedzy matematycznej, rozwijanie wyobraźni ucznia, umiejętności twórczego i logicznego myślenia, stymulowanie rozwoju uczniów, rozbudzanie ciekawości matematycznej. Nadrzędnym celem zajęć było również pogłębianie wiadomości, umiejętności oraz postaw uczniów w zakresie wiedzy przyrodniczej oraz stymulowanie rozwoju uczniów uzdolnionych przyrodniczo. Większość zajęć odbyła się w terenie. Zajęcia dostarczyły dzieciom wiele radości i zadowolenia. Dzieci z niecierpliwością oczekiwały na następne spotkania. Wzrost ich zainteresowania przyrodą uwidocznił się szczególnie w tematyce czytanych przez nie książek i tematyce rozmów oraz oglądanych przez nie filmów.

40

41

42 Zajęcia dla uczniów o uzdolnieniach humanistycznych Prowadząca - Elżbieta Adaś

43

44 Zajęcia dla uczniów z gimnastyki korekcyjnej Prowadząca - Alicja Duda

45

46 Podziękowanie dla: Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Adama Jarubasa Radnego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Piotra Żołądka Kurator Oświaty w Kielcach Małgorzaty Muzoł Starszego specjalisty ds. projektów systemowych Anny Łapanowskiej - opiekuna projektu Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec Jacka Tarnowskiego za życzliwość, współpracę i wkład wniesiony w realizacje projektu. Dyrekcja Szkół Podstawowych z Gminy Połaniec


Pobierz ppt "„INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I – III SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GMINIE POŁANIEC” Projekt realizowany jest w ramach Programu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google