Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Należąca do Wspólnoty Narodów Australia (Związek Australijski) jest największym państwem Oceanii i 6. co do wielkości na świecie. Belonging to the Commonwealth.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Należąca do Wspólnoty Narodów Australia (Związek Australijski) jest największym państwem Oceanii i 6. co do wielkości na świecie. Belonging to the Commonwealth."— Zapis prezentacji:

1

2 Należąca do Wspólnoty Narodów Australia (Związek Australijski) jest największym państwem Oceanii i 6. co do wielkości na świecie. Belonging to the Commonwealth of Nations Australia (Commonwealth of Australia) is the largest country in Oceania and the 6 largest in the world. Kontynent/ ContinentAustralia Stolica/ CapitalCanberra Powierzchnia/ Area7 691 951 km 2 Język/ Language Angielski/ English Waluta/ CurrencyDolar/ Dollar

3

4 Flaga Australii – granatowy prostokąt, w którego lewym górnym rogu znajduje się Union Jack, symbol Wielkiej Brytanii przypominający o związkach Australii z Koroną Brytyjską. Siedmioramienna gwiazda poniżej nosi nazwę Federation Star. Jej sześć ramion oznacza sześć stanów, siódme jest wspólne dla dwóch niezależnych terytoriów federalnych. Konstelacja gwiazd po prawej stronie sztandaru to Krzyż Południa, kojarzony często z Australią. Australian flag – a blue rectangle in the upper left corner is the Union Jack, the symbol of the United Kingdom, it reminds the relationship with the British Crown. The seven- star below is called Federation Star. Its six arms represents six states, the seventh is common for two independent federal territories. The constellation of stars on the right side of the banner of the Cross of the South, often associated with Australia.

5 Australia należy do najsłabiej zaludnionych krajów świata. Ponadto od pewnego czasu następuje nieustanny proces starzenia się mieszkańców Australia is one of the least populated countries in the world. In addition, for some time, there is a constant process of aging population JANOSKIANS Ludność Australii: 21 015 000 Australian Population: 21 015 000

6 Aborygeni - rdzenni mieszkańcy Australii. Przybyli tam około 40-65 tys. lat temu prawdopodobnie z południowo-wschodniej Azji, przez pomost wyspowy dzisiejszej Indonezji i wyspę Nową Gwineę. Prowadzili koczowniczy tryb życia. Byli uzależnieni od otaczającego ich środowiska i bardzo z nim związani. Obecnie Aborygeni zamieszkują głównie słabo zaludnione i nieurodzajne obszary Australii Zachodniej. Aborigines - the original inhabitants of Australia. They arrived there around 40-65 thousand. years ago, probably from south-east Asia, island by a bridge today's Indonesia and the island of New Guinea. They led a nomadic life. They were dependent on their environment and very attached to him. Aborigines now live mainly in sparsely populated and barren areas of Western Australia.

7 w Australii znajduje się największe na świecie ranczo z bydłem – ma powierzchnię 30 028 km² – rozmiar jest porównywalny do rozmiaru Belgii średnio każdy ma dla siebie 380 000 m², pomimo tego ponad 90% ludności mieszka w miastach przybrzeżnych, Tasmania ma najczystsze powietrze na świecie, wielka Rafa Koralowa ma własną pocztę, możesz wysłać list z pieczątką oznaczoną jako Wielka Rafa Koralowa, Australijskie Alpy – albo Śnieżne Góry są znane z tego, że opady śniegu są większe niż w Szwajcarii, * Australia is the world's largest cattle ranch - has an area of 30 028 km ² - the size is comparable to the size of Belgium *average, each has own 380 000 m², despite the fact more than 90% of the population lives in coastal cities, *Tasmania has the cleanest air in the world, *The Great Barrier Reef has its own post office, you can send a letter with a stamp marked as the Great Barrier Reef, *Australian Alps - or Snow Mountain is known that snow is greater than in Switzerland,

8 Australia ma największą populację dzikich wielbłądów z… jednym garbem, Diabeł Tasmański istnieje – jego szczęki mają siłę nacisku podobną do szczęk krokodyla, rekiny mają wrodzoną odporność na prawie wszystkie znane choroby, w Australii żyje ponad 150 milionów owiec, Kangur w języku aborygenów oznacza nie rozumiem co do mnie mówisz *Australia has the largest population of wild camels with one hump..., *Tasmanian Devil exists - its jaws are pressure-crocodile-like jaws, *Sharks have an innate resistance to almost all known diseases *In Australia there are more than 150 million sheep, *Kangaroo aboriginal language means "I do not understand what you say"

9

10 Futbol australijski –bardzo popularny w Australii sport drużynowy, grany zazwyczaj na boiskach krykietowych przez dwie 18-osobowe drużyny owalną piłką przypominającą nieco piłkę do rugby. Obok krykieta jest to drugi "sport narodowy" Australii uprawiany we wszystkich stanach tego kraju, a coroczny "AFL Grand Final" (rozgrywany tradycyjnie we wrześniu na stadionie MCG w Melbourne) jest jednym z największych wydarzeń sportowych tego kraju. Słynnym żartem jest, że w futbolu australijskim jedyną zasadą jest to, że nie ma zasad. Aussie-a very popular team sport in Australia, played cricket pitches usually by two 18- person squad resembles somewhat oval ball rugby ball. In addition to cricket is the second "national sport" of Australia grown in all states of the country, and the annual "AFL Grand Final" (traditionally played in September at the Melbourne Cricket Ground) is one of the biggest sporting events of the country. Famous joke is that Australian football only rule is, that no rules.

11 Janoskians (Just Another Name Of Silly Kids In Another Nation Skip) jest to grupa komediaowa z YouTube, chłopcy są śpiewakami, żartownisiami, a zarazem kaskaderami, z siedzibą w Melbourne, Australii. Grupa nastolatkó z Melbourne zaczęła prezentować filmy komediowe na YouTube we wrześniu 2011. Opisując siebie jako "tylko grupyę beznadziejnych dzieci bez przyszłości robiących żarty z ludzi na ulicach Melbourne", chłopcy zwracją uwagę na Justina Biebera, One Direction,Liama Payne. The Janoskians (Just Another Name Of Silly Kids In Another Nation Skip) are a YouTube comedy group, pranksters, singers, entertainers and stunt performers, based in Melbourne, Australia. The group of home-grown Melbourne stuntmen began posting comedy videos on YouTube in September 2011. While describing themselves as "just a group of hopeless kids with no future taking on the streets of Melbourne", the boys have already caught attention from Justin Bieber, One Direction, Liam Payne.

12 Beau Brooks Luke Brooks Jai Brooks Daniel Sahyounie James Yammouni TWINS

13 Didgeridoo.republika.pl http://www.australia.com.pl blip.pl technologie.gazeta.pl www.wikipedia.com

14


Pobierz ppt "Należąca do Wspólnoty Narodów Australia (Związek Australijski) jest największym państwem Oceanii i 6. co do wielkości na świecie. Belonging to the Commonwealth."

Podobne prezentacje


Reklamy Google