Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Spotkanie informacyjne 18 września 2008r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Spotkanie informacyjne 18 września 2008r."— Zapis prezentacji:

1 Spotkanie informacyjne 18 września 2008r.
SPA w Bytomiu Projekt Systemowy Projekt Aktywizacji SPA w Bytomiu współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Spotkanie informacyjne 18 września 2008r. SPA w Bytomiu - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ul. Strzelców Bytomskich 16, Bytom, tel

2 Systemowy Projekt Aktywizacji
Systemowy Projekt Aktywizacji SPA w Bytomiu jest: współfinansowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) realizowany w ramach Poddziałania Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej w ramach Priorytetu VII PO KL: Promocja Integracji Społecznej Projekt Systemowy Projekt Aktywizacji SPA w Bytomiu współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego SPA w Bytomiu - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ul. Strzelców Bytomskich 16, Bytom, tel

3 Systemowy Projekt Aktywizacji
Systemowy Projekt Aktywizacji SPA w Bytomiu jest: realizowany w okresie od kwietnia 2008r. do grudnia 2008r. z możliwością kontynuacji przez cały okres programowania przewidziany na kwotę ,00 zł z czego: koszty bezpośrednie stanowią ,62 zł koszty pośrednie stanowią ,38 zł przyznane dofinansowanie wynosi ,71 zł wkład własny wynosi ,29 zł Projekt Systemowy Projekt Aktywizacji SPA w Bytomiu współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego SPA w Bytomiu - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ul. Strzelców Bytomskich 16, Bytom, tel

4 Europejskiego Funduszu Społecznego
Cele projektu SPA: Celem ogólnym projektu SPA jest zwiększenie integracji społeczno - zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub wykluczonych oraz ich otoczenia, a osiągany będzie za pośrednictwem celów szczegółowych, którymi są: zmniejszenie barier psychologicznych, społecznych i zdrowotnych przyczyniających się do izolacji społeczno- - zawodowej, zdobycie lub uzupełnienie umiejętności i/lub kwalifikacji, które ułatwiają powrót bądź zaistnienie na rynku pracy, rozwój i upowszechnienie pracy socjalnej przyczyniającej się do aktywnej integracji. Projekt Systemowy Projekt Aktywizacji SPA w Bytomiu współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego SPA w Bytomiu - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ul. Strzelców Bytomskich 16, Bytom, tel

5 SKĄD NAZWA "SPA" ? SPA - Skrót SPA w kontekście projektu posiada dwa znaczenia. Po pierwsze: wywodzi się od pierwszych liter pierwszej części tytułu projektu: Systemowy Projekt Aktywizacji. Systemowy - ponieważ dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, dotyczy wsparcia systemu zadań publicznych, w tym wypadku zadań z zakresu pomocy społecznej, wynikających przede wszystkim z ustawy o pomocy społecznej. Projekt - czyli pewien pomysł, przedsięwzięcie, które zostało opisane w dokumencie, wsparte planem działań i które będzie realizowane dzięki współfinansowaniu z Europejskiego Funduszu Społecznego. Aktywizacja- działania mające na celu dynamiczne ożywienie, przywrócenie osób do życia społeczno-zawodowego, wzmożenie ich aktywności w sferze społeczno-zawodowej. Projekt Systemowy Projekt Aktywizacji SPA w Bytomiu współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego SPA w Bytomiu - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ul. Strzelców Bytomskich 16, Bytom, tel

6 SPA - Skrót SPA w kontekście projektu posiada dwa znaczenia
SKĄD NAZWA "SPA" ? SPA - Skrót SPA w kontekście projektu posiada dwa znaczenia Po drugie: nazwa nawiązuje do potocznie znanej nazwy ,,SPA”, czyli miejsc odnowy W kontekście projektu, nazwa sugeruje odnowę społeczno-zawodową. Projekt zakłada zastosowanie takich instrumentów aktywnej integracji, które zapewnią regenerację sił, stymulację działania i umożliwią wydobycie potencjału tkwiącego w człowieku. Uczestnicy w ramach projektu mogą nabyć lub uzupełnić wykształcenie, kwalifikacje, podnieść umiejętności i zadbać o swoją kondycję społeczną czy zdrowotną. Projekt ma za zadanie przywrócić harmonię życia społeczno- zawodowego: pobudzić do aktywności na rynku pracy i zwiększyć integrację społeczną osób, których trudna sytuacja życiowa zmusiła do korzystania z pomocy społecznej. Projekt Systemowy Projekt Aktywizacji SPA w Bytomiu współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego SPA w Bytomiu - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ul. Strzelców Bytomskich 16, Bytom, tel

7 Grupa docelowa projektu SPA
Grupa docelowa projektu SPA Działaniami w ramach realizowanego przedsięwzięcia zakłada się , iż będzie objęta grupa docelowa 345 osób, w tym młodzież w wieku lat oraz osoby niepełnosprawne, które: 1. korzystają ze świadczeń pomocy społecznej, 2. są w wieku aktywności zawodowej, 3. nie pracują, 4. nie korzystały dotychczas z tej samej formy wsparcia w projektach realizowanych w ramach Działania 1.3 PO KL. Planowane działania umożliwią uczestnikom zmniejszenie barier psychologicznych, społecznych i zdrowotnych przyczyniających się do izolacji społeczno - zawodowej, zwiększą lub umożliwią nabycie umiejętności i kwalifikacji ułatwiających powrót bądź zaistnienie na rynku pracy, a tym samym przyczynią się do zwiększenia poziomu integracji społeczno - zawodowej mieszkańców Bytomia. Projekt Systemowy Projekt Aktywizacji SPA w Bytomiu współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego SPA w Bytomiu - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ul. Strzelców Bytomskich 16, Bytom, tel

8 Szczegółowych informacji dla wszystkich zainteresowanych uczestnictwem
Szczegółowych informacji dla wszystkich zainteresowanych uczestnictwem udzielają pracownicy socjalni w Terenowych Punktach Pomocy Środowiskowej właściwych ze względu na miejsce zamieszkania. Projekt Systemowy Projekt Aktywizacji SPA w Bytomiu współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego SPA w Bytomiu - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ul. Strzelców Bytomskich 16, Bytom, tel

9 ( stan na dzień 31 sierpnia 2008r.)
Rezultaty projektu ( stan na dzień 31 sierpnia 2008r.) Realizacja pracy socjalnej ukierunkowanej na aktywną integrację. Realizacja instrumentów aktywnej integracji ( np. warsztatów, kursów, szkoleń i poradnictwa indywidualnego). Liczba kontraktów: 345 kontraktów realizowanych jednorazowo 373 kontraktów zawartych licząc od początku realizacji projektu 28 przerwanych kontraktów licząc od początku realizacji projektu Liczba osób objętych kontraktami: 346 osób jednorazowo objętych działaniami w ramach projektu (w ramach realizacji 345 kontraktów), 374 osoby objęte działaniami od początku projektu 28 osób przerwało udział w projekcie Liczba pracowników socjalnych bezpośrednio realizujących działania w ramach projektu – 12 etatów (w tym 1 etat pracownika socjalnego ds. osób niepełnosprawnych). Projekt Systemowy Projekt Aktywizacji SPA w Bytomiu współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego SPA w Bytomiu - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ul. Strzelców Bytomskich 16, Bytom, tel

10 Działania z zakresu aktywnej integracji zrealizowane lub planowane
Działania z zakresu aktywnej integracji zrealizowane lub planowane Kurs prawa jazdy wraz z warsztatami aktywizacji społecznej i zawodowej dla młodzieży Kursy prawa jazdy kat. B, C, C+E Warsztaty aktywizacji społecznej i zawodowej Kursy i szkolenia zawodowe Badania profilaktyczne Projekt Systemowy Projekt Aktywizacji SPA w Bytomiu współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego SPA w Bytomiu - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ul. Strzelców Bytomskich 16, Bytom, tel

11 Europejskiego Funduszu Społecznego
Przykładowa dokumentacja fotograficzna realizowanych działań z zakresu aktywnej integracji Projekt Systemowy Projekt Aktywizacji SPA w Bytomiu współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego SPA w Bytomiu - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ul. Strzelców Bytomskich 16, Bytom, tel

12 Europejskiego Funduszu Społecznego
Projekt Systemowy Projekt Aktywizacji SPA w Bytomiu współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego SPA w Bytomiu - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ul. Strzelców Bytomskich 16, Bytom, tel

13 Europejskiego Funduszu Społecznego
Projekt Systemowy Projekt Aktywizacji SPA w Bytomiu współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego SPA w Bytomiu - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ul. Strzelców Bytomskich 16, Bytom, tel

14 Europejskiego Funduszu Społecznego
Projekt Systemowy Projekt Aktywizacji SPA w Bytomiu współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego SPA w Bytomiu - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ul. Strzelców Bytomskich 16, Bytom, tel

15 SPA w Bytomiu DZIĘKUJEMY za uwagę
SPA w Bytomiu DZIĘKUJEMY za uwagę Projekt Systemowy Projekt Aktywizacji SPA w Bytomiu współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego SPA w Bytomiu - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ul. Strzelców Bytomskich 16, Bytom, tel


Pobierz ppt "Spotkanie informacyjne 18 września 2008r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google