Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SPA w Bytomiu Spotkanie informacyjne 18 września 2008r. SPA w Bytomiu SPA w Bytomiu - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ul. Strzelców Bytomskich 16, 41-902.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SPA w Bytomiu Spotkanie informacyjne 18 września 2008r. SPA w Bytomiu SPA w Bytomiu - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ul. Strzelców Bytomskich 16, 41-902."— Zapis prezentacji:

1 SPA w Bytomiu Spotkanie informacyjne 18 września 2008r. SPA w Bytomiu SPA w Bytomiu - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ul. Strzelców Bytomskich 16, 41-902 Bytom, tel. 0-32 388-67-43 http://www.spa.mopr.bytom.pl Projekt Systemowy Projekt Aktywizacji SPA w Bytomiu współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Systemowy Projekt Aktywizacji SPA w Bytomiu jest: współfinansowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) realizowany w ramach Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej w ramach Priorytetu VII PO KL: Promocja Integracji Społecznej SPA w Bytomiu SPA w Bytomiu - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ul. Strzelców Bytomskich 16, 41-902 Bytom, tel. 0-32 388-67-43 http://www.spa.mopr.bytom.pl Projekt Systemowy Projekt Aktywizacji SPA w Bytomiu współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

3 Systemowy Projekt Aktywizacji SPA w Bytomiu jest: realizowany w okresie od kwietnia 2008r. do grudnia 2008r. z możliwością kontynuacji przez cały okres programowania przewidziany na kwotę 2.867.117,00 zł z czego: koszty bezpośrednie stanowią 2.709.463,62 zł koszty pośrednie stanowią 157.653,38 zł przyznane dofinansowanie wynosi 2.566.069,71 zł wkład własny wynosi 301.047,29 zł SPA w Bytomiu SPA w Bytomiu - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ul. Strzelców Bytomskich 16, 41-902 Bytom, tel. 0-32 388-67-43 http://www.spa.mopr.bytom.pl Projekt Systemowy Projekt Aktywizacji SPA w Bytomiu współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

4 Cele projektu SPA: Celem ogólnym projektu SPA jest zwiększenie integracji społeczno - zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub wykluczonych oraz ich otoczenia, a osiągany będzie za pośrednictwem celów szczegółowych, którymi są: 1. zmniejszenie barier psychologicznych, społecznych i zdrowotnych przyczyniających się do izolacji społeczno- - zawodowej, 2.zdobycie lub uzupełnienie umiejętności i/lub kwalifikacji, które ułatwiają powrót bądź zaistnienie na rynku pracy, 3.rozwój i upowszechnienie pracy socjalnej przyczyniającej się do aktywnej integracji. SPA w Bytomiu SPA w Bytomiu - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ul. Strzelców Bytomskich 16, 41-902 Bytom, tel. 0-32 388-67-43 http://www.spa.mopr.bytom.pl Projekt Systemowy Projekt Aktywizacji SPA w Bytomiu współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

5 SKĄD NAZWA "SPA" ? SPA - Skrót SPA w kontekście projektu posiada dwa znaczenia. Po pierwsze: wywodzi się od pierwszych liter pierwszej części tytułu projektu: S ystemowy P rojekt A ktywizacji. Systemowy - ponieważ dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, dotyczy wsparcia systemu zadań publicznych, w tym wypadku zadań z zakresu pomocy społecznej, wynikających przede wszystkim z ustawy o pomocy społecznej. Projekt - czyli pewien pomysł, przedsięwzięcie, które zostało opisane w dokumencie, wsparte planem działań i które będzie realizowane dzięki współfinansowaniu z Europejskiego Funduszu Społecznego. Aktywizacja- działania mające na celu dynamiczne ożywienie, przywrócenie osób do życia społeczno-zawodowego, wzmożenie ich aktywności w sferze społeczno-zawodowej. SPA w Bytomiu SPA w Bytomiu - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ul. Strzelców Bytomskich 16, 41-902 Bytom, tel. 0-32 388-67-43 http://www.spa.mopr.bytom.pl Projekt Systemowy Projekt Aktywizacji SPA w Bytomiu współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

6 SKĄD NAZWA "SPA" ? SPA - Skrót SPA w kontekście projektu posiada dwa znaczenia Po drugie: nazwa nawiązuje do potocznie znanej nazwy,,SPA, czyli miejsc odnowy. W kontekście projektu, nazwa sugeruje odnowę społeczno-zawodową. Projekt zakłada zastosowanie takich instrumentów aktywnej integracji, które zapewnią regenerację sił, stymulację działania i umożliwią wydobycie potencjału tkwiącego w człowieku. Uczestnicy w ramach projektu mogą nabyć lub uzupełnić wykształcenie, kwalifikacje, podnieść umiejętności i zadbać o swoją kondycję społeczną czy zdrowotną. Projekt ma za zadanie przywrócić harmonię życia społeczno- zawodowego: pobudzić do aktywności na rynku pracy i zwiększyć integrację społeczną osób, których trudna sytuacja życiowa zmusiła do korzystania z pomocy społecznej. SPA w Bytomiu SPA w Bytomiu - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ul. Strzelców Bytomskich 16, 41-902 Bytom, tel. 0-32 388-67-43 http://www.spa.mopr.bytom.pl Projekt Systemowy Projekt Aktywizacji SPA w Bytomiu współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

7 Grupa docelowa projektu SPA Działaniami w ramach realizowanego przedsięwzięcia zakłada się, iż będzie objęta grupa docelowa 345 osób, w tym młodzież w wieku 15-25 lat oraz osoby niepełnosprawne, które: 1. korzystają ze świadczeń pomocy społecznej, 2. są w wieku aktywności zawodowej, 3. nie pracują, 4. nie korzystały dotychczas z tej samej formy wsparcia w projektach realizowanych w ramach Działania 1.3 PO KL. Planowane działania umożliwią uczestnikom zmniejszenie barier psychologicznych, społecznych i zdrowotnych przyczyniających się do izolacji społeczno - zawodowej, zwiększą lub umożliwią nabycie umiejętności i kwalifikacji ułatwiających powrót bądź zaistnienie na rynku pracy, a tym samym przyczynią się do zwiększenia poziomu integracji społeczno - zawodowej mieszkańców Bytomia. SPA w Bytomiu SPA w Bytomiu - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ul. Strzelców Bytomskich 16, 41-902 Bytom, tel. 0-32 388-67-43 http://www.spa.mopr.bytom.pl Projekt Systemowy Projekt Aktywizacji SPA w Bytomiu współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

8 Szczegółowych informacji dla wszystkich zainteresowanych uczestnictwem udzielają pracownicy socjalni w Terenowych Punktach Pomocy Środowiskowej właściwych ze względu na miejsce zamieszkania. SPA w Bytomiu SPA w Bytomiu - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ul. Strzelców Bytomskich 16, 41-902 Bytom, tel. 0-32 388-67-43 http://www.spa.mopr.bytom.pl Projekt Systemowy Projekt Aktywizacji SPA w Bytomiu współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

9 Rezultaty projektu ( stan na dzień 31 sierpnia 2008r.) 1. Realizacja pracy socjalnej ukierunkowanej na aktywną integrację. 2. Realizacja instrumentów aktywnej integracji ( np. warsztatów, kursów, szkoleń i poradnictwa indywidualnego). Liczba kontraktów: 345 kontraktów realizowanych jednorazowo 373 kontraktów zawartych licząc od początku realizacji projektu 28 przerwanych kontraktów licząc od początku realizacji projektu Liczba osób objętych kontraktami: 346 osób jednorazowo objętych działaniami w ramach projektu (w ramach realizacji 345 kontraktów), 374 osoby objęte działaniami od początku projektu 28 osób przerwało udział w projekcie Liczba pracowników socjalnych bezpośrednio realizujących działania w ramach projektu – 12 etatów (w tym 1 etat pracownika socjalnego ds. osób niepełnosprawnych). SPA w Bytomiu SPA w Bytomiu - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ul. Strzelców Bytomskich 16, 41-902 Bytom, tel. 0-32 388-67-43 http://www.spa.mopr.bytom.pl Projekt Systemowy Projekt Aktywizacji SPA w Bytomiu współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

10 Działania z zakresu aktywnej integracji zrealizowane lub planowane Kurs prawa jazdy wraz z warsztatami aktywizacji społecznej i zawodowej dla młodzieży Kursy prawa jazdy kat. B, C, C+E Warsztaty aktywizacji społecznej i zawodowej Kursy i szkolenia zawodowe Badania profilaktyczne SPA w Bytomiu SPA w Bytomiu - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ul. Strzelców Bytomskich 16, 41-902 Bytom, tel. 0-32 388-67-43 http://www.spa.mopr.bytom.pl Projekt Systemowy Projekt Aktywizacji SPA w Bytomiu współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

11 Przykładowa dokumentacja fotograficzna realizowanych działań z zakresu aktywnej integracji SPA w Bytomiu SPA w Bytomiu - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ul. Strzelców Bytomskich 16, 41-902 Bytom, tel. 0-32 388-67-43 http://www.spa.mopr.bytom.pl Projekt Systemowy Projekt Aktywizacji SPA w Bytomiu współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

12 SPA w Bytomiu SPA w Bytomiu - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ul. Strzelców Bytomskich 16, 41-902 Bytom, tel. 0-32 388-67-43 http://www.spa.mopr.bytom.pl Projekt Systemowy Projekt Aktywizacji SPA w Bytomiu współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

13 SPA w Bytomiu SPA w Bytomiu - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ul. Strzelców Bytomskich 16, 41-902 Bytom, tel. 0-32 388-67-43 http://www.spa.mopr.bytom.pl Projekt Systemowy Projekt Aktywizacji SPA w Bytomiu współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

14 SPA w Bytomiu SPA w Bytomiu - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ul. Strzelców Bytomskich 16, 41-902 Bytom, tel. 0-32 388-67-43 http://www.spa.mopr.bytom.pl Projekt Systemowy Projekt Aktywizacji SPA w Bytomiu współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

15 SPA w Bytomiu DZIĘKUJEMY za uwagę SPA w Bytomiu SPA w Bytomiu - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ul. Strzelców Bytomskich 16, 41-902 Bytom, tel. 0-32 388-67-43 http://www.spa.mopr.bytom.pl Projekt Systemowy Projekt Aktywizacji SPA w Bytomiu współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "SPA w Bytomiu Spotkanie informacyjne 18 września 2008r. SPA w Bytomiu SPA w Bytomiu - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ul. Strzelców Bytomskich 16, 41-902."

Podobne prezentacje


Reklamy Google