Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konferencja otwierająca badanie pn. Kapitał społeczny województwa podlaskiego w kontekście funkcjonowania sektora non-profit.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konferencja otwierająca badanie pn. Kapitał społeczny województwa podlaskiego w kontekście funkcjonowania sektora non-profit."— Zapis prezentacji:

1 Konferencja otwierająca badanie pn. Kapitał społeczny województwa podlaskiego w kontekście funkcjonowania sektora non-profit

2 Czym jest kapitał społeczny? Kapitał społeczny to swoisty potencjał zgromadzony w społeczeństwie, a także w jednostkach tworzących to społeczeństwo, w postaci instytucji, norm, zachowań. Tworzy on podstawę do budowania opartych m.in. na zaufaniu relacji społecznych, które sprzyjają współpracy, kreatywności oraz wymianie wiedzy, a w dalszej perspektywie przyczynia się do osiągania celów, który poszczególne jednostki nie byłyby w stanie realizować samodzielnie ze względu na brak możliwości i odpowiednich sił. Kapitał społeczny to w istocie swoista synergia sił tkwiących w poszczególnych jednostkach. Oznacza to że efekt pracy kapitałów zebranych jednostek jest większy od sumy sił i możliwości tkwiących w poszczególnych jednostkach.

3 Czym jest kapitał społeczny? Kapitał społeczny jest podstawą istnienia społeczeństwa obywatelskiego, którego jednym z najważniejszych przejawów jest istnienie silnie rozwiniętego tzw. trzeciego sektora, tj. organizacji pozarządowych, które działają w sferze non-profit. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego jest zatem silnie osadzony we wzroście kapitału społecznego. Kapitał społeczny można rozpatrywać w trzech podstawowych wymiarach, które silnie oddziaływają na siebie wzajemnie. Kapitał społeczny (KS) KS jako taki: podzielane normy, poczucie więzi,towarzyskość, członkostwo w organizacjach Determinanty KS :poczucie tożsamości i duma, dostęp do informacji Miara rezultatów KS: zaufanie do instytucji, uczciwość, partycypacja społeczna

4 Kapitał społeczny w Polsce Poziom zaufania interpersonalnego w krajach Europy – badanie European Social Survey 2004

5 Kapitał społeczny w Polsce Wskaźnik liczby fundacji, stowarzyszeń i organizacji społecznych w przeliczeniu na 10 tysięcy mieszkańców (Polska i województwa) w latach 2005-2011 Region fundacje, stowarzyszenia i organizacje społeczne na 10 tys. mieszkańców 2005200620072008200920102011 Polska 21222425262728 ŁÓDZKIE 20212324252627 MAZOWIECKIE 26272930323335 MAŁOPOLSKIE 21222425262728 ŚLĄSKIE 161718 192021 LUBELSKIE 22232526272829 PODKARPACKIE 20232426272829 PODLASKIE 222324 252627 ŚWIĘTOKRZYSKIE 20212223242526 LUBUSKIE 21232425262829 WIELKOPOLSKIE 22242526272830 ZACHODNIOPOMORSKIE 20212325262729 DOLNOŚLĄSKIE 21232426272830 OPOLSKIE 19212224252728 KUJAWSKO-POMORSKIE 18202223242526 POMORSKIE 22232425262728 WARMIŃSKO-MAZURSKIE 23242627293031

6 Cele badawcze Wskazanie tła rozwoju sektora non-profit w woj. podlaskim oraz w Polsce poprzez opis poszczególnych przejawów kapitału społecznego, w kontekście strategii rozwoju województwa podlaskiego. Wskazanie związku między tworzeniem kapitału społecznego a rozwojem podmiotów typu non-profit w środowiskach lokalnych, ze szczególnym uwzględnieniem czynników historycznych kształtujących tożsamość (cechy) mieszkańców woj. podlaskiego warunkujące podejmowanie inicjatyw tego typu. W tym kontekście wskazanie różnic oraz podobieństw charakteryzujących społeczność woj. podlaskiego względem innych regionów Polski. Przeanalizowanie sytuacji sektora non-profit w Polsce oraz w woj. podlaskim, w tym ocena dotychczasowych działań instytucji publicznych na rzecz zwiększenia kapitału społecznego oraz wybór województwa, które może być wzorcem (benchmarkiem) we wprowadzaniu zmian dla województwa podlaskiego (analiza porównawcza na bazie źródeł wtórnych i zastanych).

7 Cele badawcze Wskazanie dobrych praktyk, możliwych do powielenia przez podmioty działające w ramach III sektora, ale również przez sektor publiczny i prywatny w kontekście współpracy z sektorem non- profit. Analiza SWOT sektora ze wskazaniem sposobów rozwiązywania głównych problemów wpływających na destabilizację funkcjonowania organizacji non-profit w Polsce oraz w woj. podlaskim, np. problemy finansowe, zarządcze, kadrowe, problem nadmiernego uzależnienia istnienia organizacji pozarządowych od projektów europejskich, możliwości prolongaty działalności lub przyczyn zaprzestania działalności po zakończeniu projektu, określenie potrzeb organizacji i ich wspomagania przez fundusze publiczne, promocji tych potrzeb i ich misji w formach tradycyjnych i nowoczesnych, np. przez Internet Analiza sposobu zarządzania organizacjami non-profit w woj. podlaskim w aspekcie realizacji ich misji w celu tworzenia tzw. dobra wspólnego, w tym relacji personel-wolontariusze, pozyskiwanie pracowników, sponsorów i darczyńców, partnerów oraz prowadzenia księgowości w kontekście realizacji misji oraz prowadzenia działalności gospodarczej na rzecz pozyskania środków dla realizacji misji. Zbadanie przepływu informacji i sposobów efektywnej komunikacji pomiędzy organizacjami typu non-profit a samorządem oraz innymi instytucjami, form partnerstwa z władzami lokalnymi, powiatowymi i wojewódzkimi oraz efektywnych sposobów organizacji tego partnerstwa. Zbadanie form integracji badanych podmiotów (np. tworzenie sieci lokalnych grup działania).

8 Cele badawcze Ukazanie czynników związanych z kapitałem społecznym, który jest rozwijany przez organizacje non-profit wpływających na awans oraz na blokady awansu społecznego Podlasian. Analiza związku nierówności społecznych w kontekście poziomu rozwoju kapitału społecznego na terenie województwa podlaskiego oraz zjawisko potencjalnej peryferyzacji (rozumianej w sensie wallersteinowskim) województwa podlaskiego na tle innych województw Polski. Opracowanie mapy obszarów wzrostu i stagnacji w zakresie rozwoju kapitału społecznego na terenie województwa podlaskiego, a także tworzenia się obszarów centralnych, półperyferialnych i peryferialnych (w sensie wallersteinowskim) rozwoju kapitału społecznego na terenie województwa podlaskiego. Zweryfikowanie hipotezy o zależności pomiędzy działaniami organizacji non-profit w kontekście wsparcia wzrostu kapitału społecznym oraz jego podkapitałami (kulturowy i ekonomiczny), a pozytywnymi zmianami w partycypacji społecznej w województwie podlaskim.

9 Kto i co będzie badane? Analiza danych zastanych dotyczących informacji nt. kapitału społecznego, m.in. danych statystycznych, istniejących opracowań etc. Aktywiści, pracownicy i wolontariusze organizacji non-profit działających na terenie województwa podlaskiego (PAPI, N=400) Zogniskowane wywiady grupowe z ekspertami z wybranych, ze względu na zaawansowanie działalności organizacji pozarządowych typu non-profit Indywidualne wywiady pogłębione z liderami lokalnymi i organizatorami działalności NGOs, szefami platform wspomagających działania organizacji pozarządowych, głównymi (strategicznymi) darczyńcami i sponsorami działań organizacji pozarządowych non-profit oraz osobami zaangażowanymi w realizację strategii rozwoju województwa

10 Kto i co będzie badane? Wywiady telefoniczne z mieszkańcami województwa podlaskiego (N=1023) Ankiety internetowe z młodzieżą z województwa podlaskiego (N=603) Studia przypadków istniejących organizacji pozarządowych Badanie etnograficzne działań wybranych organizacji pozarządowych typu non-profit w zakresie rozwoju kapitału społecznego

11

12 Dziękujemy za uwagę! Instytut Badawczy IPC ul. Ostrowskiego 30 53-238 Wrocław Tel. 71/7949249 E-mail biuro@instytut-ipc.pl www.instytut-ipc.pl


Pobierz ppt "Konferencja otwierająca badanie pn. Kapitał społeczny województwa podlaskiego w kontekście funkcjonowania sektora non-profit."

Podobne prezentacje


Reklamy Google