Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PODNIESIENIE EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.3 Poprawa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PODNIESIENIE EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.3 Poprawa."— Zapis prezentacji:

1 PODNIESIENIE EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia Poddziałanie 3.3.3 Modernizacja treści i metod kształcenia – projekty systemowe Program Operacyjny Kapitał Ludzki ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHRZĄSTAWIE WIELKIEJ Szkoła Podstawowa im. Piastów Śląskich Publiczne Gimnazjum nr 3 ul. Wrocławska 19, 55-003 Czernica woj. dolnośląskie

2 PODNIESIENIE EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI Obszar pilotażu: organizacja pomocy psychologiczno pedagogicznej dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. W pilotażu brały udział wszystkie klasy szkoły podstawowej I-VI (6 oddziałów – 130 uczniów) oraz wszystkie klasy gimnazjum I – III (3 oddziały – 55); razem 28 uczniów w szkole podstawowej i 18 w gimnazjum posiadających opinie o specyficznych trudnościach w uczeniu się.

3 PODNIESIENIE EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI Zespół Szkół w Chrząstawie Wielkiej to placówka, która powstała w 2004 r. w wyniku połączenia istniejącej od 1945 roku Szkoły Podstawowej im. Piastów Śląskich (imię nadane zostało w 2000r.) oraz Publicznego Gimnazjum nr 3 (powstało w 2003 r.). W Szkole Podstawowej w obecnym roku szkolnym uczy się 176 uczniów w 9 oddziałach (z 2 zerówkami), w Gimnazjum zaś uczy się 55 uczniów w 3 oddziałach. Nasz Zespół Szkół, to placówka, w której panuje rodzinna atmosfera (nikt nie jest anonimowy), bardzo dobrze układa się współpraca z rodzicami, a indywidualne podejście do uczniów powoduje, że oprócz wytężonej pracy z dziećmi o specyficznych potrzebach edukacyjnych osiągamy też sukcesy w pracy z uczniem zdolnym:

4 (np. III miejsce w ogólnopolskim konkursie plastycznym Kolorowe Boiska – czyli Szkolna Pierwsza Liga – obecnie nasza makieta znajduje się w Muzeum Sportu i Rekreacji, a w roku przyszłym będzie prezentowana na wystawie EURO 2012, czy udział uczennic gimnazjum w XVII sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży pn. Wolontariat na rzecz aktywności obywatelskiej. Wykonana przez nie praca projektowa stanowiła podstawę do nagrodzenia ich mandatami poselskimi (podział mandatów został dokonany proporcjonalnie do liczby uczniów w województwie i tak dolnośląskie otrzymało 32 mandaty, a zgłosiło swe prace 174 chętnych). Nie było łatwo, bo konkurencję stanowiły zespoły ze szkół ponadgimnazjalnych. PODNIESIENIE EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI

5 W Zespole Szkół pracuje 26 nauczycieli, w tym: 2 oligofrenopedagogów ( w tym 1 terapeuta RSA BIOFEEDBACK) 1pedagog – terapeuta 1 pedagog – terapeuta Integracji Sensorycznej 1neurogopeda Dysponujemy dobrą bazą pomocy dydaktycznych, pozyskanych min. w ramach programów EFS ( sala do terapii SI), 2 pracownie komputerowe, 3 tablice interaktywne, sprzęt do terapii RSA Biofeedback Nasza placówka nie ma dostosowań architektonicznych do przyjęcia uczniów z niepełnosprawnością ruchową. PODNIESIENIE EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI

6 ETAPY PILOTAŻU 1. Udział dyrektora w konferencji inicjującej pilotaż- grudzień 2010 r. 2. Spotkanie Rady Pedagogicznej z dolnośląskim koordynatorem pilotażu - przedstawienie prezentacji MEN – luty 2011 r. 3. Powołanie zespołów, w skład których weszli wszyscy pracujący z dzieckiem: n-le, pedagog, logopeda, terapeuci, n-le świetlicy) Powołanie koordynatora- pedagog szkolny – luty/marzec 2011 r. 4. Spotkanie zespołów- ustalenie sposobu pracy, wymiana doświadczeń z pracy z uczniami, propozycje formy KIPU i PDW, ustalenie terminów spotkań – marzec 2011 r. 5. Wdrożenie ustalonych procedur udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej – marzec/ kwiecień 2011 r. 6.Wypełnienie ankiet ewaluacyjne skierowanych do rodziców i nauczycieli - czerwiec 2011 r. 7. Podsumowanie pilotażu w szkole – zajęcia otwarte dla rodziców – czerwiec 2011 r. PODNIESIENIE EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI

7 Organizacja zespołów W skład zespołu dla konkretnego ucznia weszli wszyscy uczący daną klasę nauczyciele, pedagog oraz odpowiednio inne osoby pracujące z dzieckiem (np. logopeda,terapeuta SI, wychowawca świetlicy). Koordynatorem zespołu został pedagog szkolny. Spotkania były zorganizowane w 5 dni ( również przy okazji zebrań z rodzicami) - osobno zespoły dla 15 uczniów w kl. I-III ( 2 razy po 2,5 godz.) i 13 uczniów IV- VI (1 raz 4 godz.) oraz 18 uczniów w kl. I – III gimnazjum (2 razy po 3 godz.). Dzieci omawiane były kolejno klasami (gdyż zespół dla uczniów jednej klasy tworzą przeważnie te same osoby). Rodzice byli umawiani co 20 minut. PODNIESIENIE EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI

8 Etapy pracy: 1. SPOTKANIE ROBOCZE ZESPOŁU bez udziału rodziców: koordynator przedstawiał informacje o dziecku zawarte w opinii, następowała wymiana uwag na temat problemów dziecka, określano mocne i słabe strony, omawialiśmy propozycje zajęć dla danego ucznia. S Rozmawialiśmy o naszych uczniach 2 dni – wyjechaliśmy w góry!

9 2. TWORZENIE KIPU I PDW Koordynator porządkuje informacje po spotkaniu, przesyła wszystkim nauczycielom roboczą KIPU, tworzy też część główną KIPU (dane ucznia i rodziców, adres zamieszkania). Pozostali specjaliści (pedagog, logopeda, terapeuta SI, nauczyciele prowadzący zespoły dydakt. - wyrównawcze) określają cele własnych zajęć w zakresie, których uczeń wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej) ustalonym terminie w formie załączników do PDW, Koordynator składa wszystkie materiały w jeden dokument i w miarę możliwości przedstawia rodzicom, zapraszając lub po prostu dzwoniąc, propozycję PDW omawiając krótko, co zawiera KIPU i PDW, w jakim celu powstał. Rodzice zapoznają się z propozycją i zgłaszają ewentualne swe uwagi. PODNIESIENIE EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI

10 3. SPOTKANIA ZESPOŁU Z RODZICAMI oraz (ewentualnie) z zaproszonymi gośćmi (przedstawiciel PPPP, lekarz, inni specjaliści pracujący z dzieckiem- także poza placówką),omówienie propozycji zawartych w wersji roboczej KIPU i PDW, dyskutujemy, słuchamy uwag rodziców i zaproszonych gości, modyfikujemy kartę. 4. PRACA Z UCZNIEM WG ZALECEŃ ZAWARTYCH W KIPU i PDW poprzez ścisłą współpracę i kontakt między członkami zespołu (wg potrzeb), monitorowanie postępów dziecka przez koordynatora, kontakt z rodzicami wg potrzeb, a ewaluacja i modyfikacje dokonywane są na bieżąco. PODNIESIENIE EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI

11 WSPÓŁPRACA SZKOŁY Z INSTYTUCJAMI: 1. Publiczna Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Kątach Wrocławskich: diagnozowanie, odczytywanie zaleceń zawartych w opiniach. 2. DODN: szkolenia dla rady pedagogicznej. 3. Fundacja Promyk Słońca - współpraca z lekarzami, szkolenia dla nauczycieli i specjalistów. ODNIESIENIE EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI

12 UWAGI ORGANIZACYJNE: 1. Warto wyjechać z nauczycielami, spotkać się poza szkołą, wtedy mamy dużo czasu na dyskusję nad naszymi uczniami. 2. W arkuszu organizacji na kolejny rok szkolny, nie przydzielamy każdej godziny dla konkretnego dziecka, rezerwujemy tylko pod wspólną nazwą np. zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze potrzebną nam liczbę godzin. 3. Zespoły powołane dla uczniów klas 0, I, IV, I G spotykają się na początku września (my to robimy na zebraniu rady pedagogicznej wszyscy), w celu wspólnego zapoznania się z opiniami nowych uczniów, a jeśli nie mają opinii, na podstawie już odbytych rozmów wychowawców z rodzicami i własnych obserwacji. PODNIESIENIE EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI

13 4. We wrześniu ustalamy też terminy spotkań zespołów ( zebrania rady pedagogicznej) i spotkań z rodzicami (zebrania z wychowawcami) i są wpisywane do planu pracy szkoły na dany rok szkolny. 5. Koordynator informuje uczniów o formach pomocy dla nich, które są wpisane w KIPU i PDW, uczniowie wiedzą na jakie zajęcia mają uczęszczać i co na nich będzie usprawniane. 6. KIPU zakładamy na 1 etap edukacji, wprowadziliśmy taką zasadę, że kolorem wpisujemy kolejny rok szkolny.

14 UWAGI I REFLEKSJE * Kto nie chce szuka powodu, kto chce szuka sposobu * Jeśli dyrektor jest przekonany do zmian, to nauczyciele pójdą za nim! * Rodzicom trzeba mówić, co będziemy robić z jego dzieckiem; warto pokazać jak my pracujemy – prowadzimy zajęcia otwarte (te specjalistyczne i te codzienne, wynikające z planu lekcji; im wcześniej tym lepiej). PODNIESIENIE EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI

15 ZALETY: * zebranie się wszystkich nauczycieli uczących dane dziecko i ustalenie wspólnej strategii – jeden front wychowawczy; dzielenie się wiedzą i doświadczeniem, * partnerska współpraca z rodzicami!

16 PODNIESIENIE EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI TRUDNOŚCI * ustalenie sposobu udziału rodziców w posiedzeniach zespołów (organizacja), * uzgodnienie częstotliwości spotkań zespołów, * realizowanie zajęć specjalistycznych, tak aby osiągnąć zamierzone cele (nieobecności uczniów, nauczycieli).

17 PODNIESIENIE EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI 1. Dane osobowe ucznia: (imię i nazwisko ucznia, wiek, szkoła, klasa/grupa). 2. Dane rodziców opiekunów prawnych: (imię nazwisko, adres, telefon). 3. Podstawa założenia KIPU (opinia PPPP lub informacja o stanie zdrowia albo rozpoznanie dokonane przez Zespół) 4. Obszary, w których uczeń potrzebuje wsparcia psychologiczno-pedagogicznego: ( sprawność fizyczna, stan zdrowia, sprawność rąk i zmysłów, komunikacja i artykulacja; sfera poznawcza (zakres opanowania treści programowych, osiągnięcia, trudności, techniki uczenia się); sfera emocjonalno- społeczna (radzenie sobie z emocjami, relacje z dorosłymi, rówieśnikami); uzdolnienia i zainteresowania, mocne strony ucznia. 5. Zalecane formy i sposoby wsparcia, czas trwania i wymiar godzin (doradztwo edukacyjno- zawodowe, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia wyrównawcze, spotkania z pedagogiem /psychologiem, koła zainteresowań, gimnastyka korekcyjna, biofeedback RSA, Integracja sensoryczna, zajęcia z logopedą, inne – jakie?) 1.6. Harmonogram spotkań Zespołu. 2.7. Okresowa ocena efektywności podejmowanych działań (rodzaje udzielonej pomocy, okres ich trwania i wymiar godzin, pozytywne i negatywne skutki oddziaływań, przyczyny powodzeń i niepowodzeń zrealizowanych działań, wnioski i wskazania na przyszłość).

18 PODNIESIENIE EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI 1. Działania realizowane z uczniem w ramach poszczególnych form udzielania pomocy. 2. Metody pracy z uczniem. 3. Zakres dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i rozwojowych oraz możliwości psychofizycznych ucznia. 4. Działania wspierające rodziców uczniów. 5. Zakres współdziałania (w zależności od potrzeb ) z PPPP, w tym z poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży. 6. Cele zajęć (w zakresie, których uczeń wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej).


Pobierz ppt "PODNIESIENIE EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.3 Poprawa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google