Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KRESKOWANIE w AUTOCADzie Polecenia: Kreskuj _HATCH, Gkreskuj _BHATCH

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KRESKOWANIE w AUTOCADzie Polecenia: Kreskuj _HATCH, Gkreskuj _BHATCH"— Zapis prezentacji:

1 KRESKOWANIE w AUTOCADzie Polecenia: Kreskuj _HATCH, Gkreskuj _BHATCH
Cel nauczania: kreskowanie obszarów. Osiągnięcia: stosuje kreskowanie obszarów rysunku

2 Kreskowanie - zasada Kreskowanie pozwala wypełnić wybrany obszar na rysunku określonym wzorem. Wybieramy nazwę wzoru, współczynnik skali, kat nachylenia i granice obszaru do zakreskowania. Granica kreskowanego obszaru musi się składać z całych obiektów, a nie z ich fragmentów. Do zakreskowania można podzielić ewentualnie pewne elementy (np. odcinki) - przerwać na przecięciach z innymi. Innym rozwiązaniem jest utworzenie nowej warstwy i narysowanie na niej polilinii (PLINE), pasującej dokładnie do obszaru zakreskowanego. Kreskując (komenda _HATCH) pokazujemy narysowana polilinie. Metoda ta nie pociąga za sobą konieczności rozdzielania obiektów, a ponadto warstwy z kreskowaniem można wyłączyć (LAYER OFF) lub zamrozić (LAYER FREEZE). Wyłączenie warstwy powoduje, że kreskowania nie widać ani nie jest kreślone czy drukowane. Po zamrożeniu warstwa nie jest regenerowana, co przyspiesza prace.

3 Wprowadzenie polecenia
Wprowadzenie komendy z menu lub paska: RYSUJ - KRESKUJ / DRAW-HATCH lub z klawiatury _HATCH KRESKUJ Stosowane jest do kreskowania lub wypełniania wzorem określonego obszaru. Format: KRESKUJ Wzór (? lub nazwa/U,styl) <aktualnie>: Format: HATCH Pattern (? or name/U,style) <default>: ? - Wyswietla nazwy wzorów kreskowania dostępnych w "acad.pat". name/nazwa - Nazwa wzoru kreskowania. Po podaniu nazwy zostanie zadane pytanie o skalę i kąt obrotu wzoru. U - Pozwala na utworzenie prostego wzoru kreskowania. Podczas definiowania pojawiają się pytania o kąt nachylenia kresek i odległość między kolejnymi kreskami oraz czy zakreskować na krzyż" style/styl - Określa, które obszary wybranego obiektu mają zostać zakreskowane. Oznaczenie stylu: N / N - styl Normal normalny O / S - styl Outrmost area only - skrajny I/ C - styl Ignore internal structure - całkowity Parametry: wzór kreskowania, styl, kąt obrotu i współczynnik skali użyte raz w poleceniu KRESKUJ stają się propozycjami dla następnych poleceń KRESKUJ, w tej samej sesji edycyjnej.

4 Opcje kreskowania Wybierając z menu górnego opcje kreskowania możemy zobaczyć na ekranie ok.41 standardowych kreskowań i wybrać spośród nich. Następnie podajemy współczynnik skali (Scale for pattern) i kat obrotu (Angle for pattern). Proste kreskowanie Opcja U w menu bocznym) - wybieramy Previous/User a potem U. PROSTE KRESKOWANIE - opcja U - pozwala na kreskowanie obszaru za pomocą linii ciągłych pod zadanym kątem i w określonej odległości.

5 Uwagi 1) W przypadku opcji U podajemy odległość miedzy kreskami. W przypadku wyboru gotowego wzorca kreskowania, odległość miedzy kreskami reguluje sie przez współczynnik skali. 2) W przypadku gdy wewnątrz obszaru znajduje sie napis i nie powinien być pokryty kreskami to należy go wskazać łącznie z granicami kreskowania 3) Położenie kreskowania jest ustawione standardowo względem punktu (0,0). Można to zmienić za pomocą SETVAR-SNAPBASE (ZMSYS Snapbase w wersji polskiej). 4) Regeneracja z dużą ilością kreskowań trwa długo. By tego uniknąć można umieścić kreskowanie na innych warstwach i zamrozić je (LAYER Freeze). Odmraża sie przez Layer-Thaw.

6 Przykłady: 1) Zakreskować pierścień: KRESKUJ HATCH
Pattern (? or name/U,style): wpisujemy U lub nazwę stylu np. ansi31 (? Pokazuje style zdefiniowane w ACAD.PAT) Scale for pattern <1.0000>: 2 (jakiś współczynnik) Angle for pattern <0>: 0 Select objects: Window First corner: wskazujemy pkt P1 (poza pierścieniem) Other corner: wskazujemy pkt P2 (-"-) Select objects: <ENTER>

7 Przykład 2 2) Zakreskować cześć wspólną 2 prostokątów.
a) tworzymy nowa warstwę o nazwie kreskowanie (Layer make) b) rysujemy na tej warstwie polilinie obramowującą część wspólna (Pline) c) kreskujemy cześć wspólna, wskazując jako granice obszaru narysowana polilinie (Hatch)

8 Kreskowanie do granic: GKRESKUJ _BHATCH
Pasek narzędzi: Rysuj > Kreskuj Menu: Rysuj > Kreskowanie Klawiatura: GKRESKUJ GKRESKUJ pozwala na zastosowanie kreskowania lub wypełniania wzorem do zamkniętych elementów wewnątrz określonych granic. Kreskowanie do granic można określić jako zespolone lub rozłączne, wybierając czy wzór kreskowania zmieni się po zmianie granic.

9 Przykłady wzorów kreskowania

10 Kreskowanie do granic - Cechy wzoru
Sposób określenia cech wzoru kreskowania Kliknij zakładkę Cechy wzoru i wybierz Standardowy lub Użytkownika z menu Typ wzoru. Wybierz opcje dla wzoru lub skopiuj wzór z przykładowego wzoru istniejącego już w twoim rysunku. Następnie określ czy kreskowanie ma być zespolone, czy rozdzielne. OPCJE OKNA DIALOGOWEGO Typ wzoru: Aby użyć wzoru kreskowania z plików biblioteki standardowych wzorów kreskowania lub wzorów ISO, wybierz Standardowy. Aby zdefiniować nowy wzór kreskowania, wybierz Użytkownika. Skala: (dotyczy tylko standardowych wzorów kreskowania) Określ skalę wzoru kreskowania wprowadzając liczbę. Im mniejsza liczba, tym więcej kreskowania zmieści się w granicach; im większa liczba, tym mniej kreskowania zmieści się w granicach. Kąt: Wprowadź liczbę określającą kąt obrotu wzoru kreskowania w stopniach, względem granicy. Liczba dodatnia obraca wzór w kierunku zegarowym; liczba ujemna obraca wzór w kierunku przeciwnym do zegarowego. Odstępy: (dotyczy tylko wzorów kreskowania użytkownika) Określ odstępy między liniami kreskowania wprowadzając liczbę. Im mniejsza liczba, tym gęściejszy wzór i więcej kreskowania zmieści się w granicach; im większa liczba, tym rzadszy wzór i mniej kreskowania zmieści się w granicach. Na krzyż: (dotyczy tylko wzorów kreskowania użytkownika) Aby na oryginalne kreskowanie nałożyć drugą kopię wzoru, obróconą względem niej o 90 stopni, zaznacz pole wyboru Na krzyż. Atrybuty kreskowania: Aby zespolić kreskowanie z jego granicami, w obszarze Atrybuty kreskowania, zaznacz pole wyboru Zespolone. Tolerancja kreskowania: Wyświetla tolerancję dla nie stykających się elementów, które mogą zostać uwzględnione przy tworzeniu wzoru kreskowania. Kopiuj wzór kreskowania: Zamyka okno w celu umożliwienia wyboru i skopiowania istniejącego wzoru kreskowania.

11 Tworzenie własnego wzoru kreskowania
Standardowa biblioteka wzorów kreskowania znajduje sie w pliku tekstowym ACAD.PAT. Czasami może sie okazać przydatne utworzenie własnego wzoru kreskowania. STRUKTURA DEFINICJI *nazwa_wzoru,opis_wzoru (przecinek i opis wzoru - opcjonalnie) Wzór kreskowania: alfa, x,y,p,o,d1..d6 -"- (linii wzoru kreskowania może być więcej) gdzie: alfa - kat pod jakim będzie rysowana linia x,y - współrzędne punktu startowego linii p - przesuniecie (tych samych elementów linii równoległych względem siebie w kierunku równoległym) o - odległość miedzy liniami równoległymi >0 d1..d6 - liczby definiujące linie - jak dla definicji linii - ilość <=6 Wynikowy wzorzec jest suma złożeniem poszczególnych grup linii.

12 Zadania do ćwiczeń Kresk1.dwg Kresk2.dwg kresk3.dwg


Pobierz ppt "KRESKOWANIE w AUTOCADzie Polecenia: Kreskuj _HATCH, Gkreskuj _BHATCH"

Podobne prezentacje


Reklamy Google