Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

X87 Floating-Point Programming. Rejestry koprocesora.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "X87 Floating-Point Programming. Rejestry koprocesora."— Zapis prezentacji:

1 x87 Floating-Point Programming

2 Rejestry koprocesora

3 x87 Data Registers Rejestr danych – osiem 80-bitowych rejestrów fizycznych fpr0 – fpr7 (R0-R7) Dostęp do rejestrów fizycznych – poprzez stos (modulo 8), st0 – st7 (st(0) – st(7)) Wskaźnik TOP – 13-11 bity rejestru Status Word, adres fizyczny na który wskazuje wierzchołek stosu st0

4 TOP = adres fizyczny rejestru R0 FINIT – inicjalizacja FPU FNINIT –bez brania pod uwagę niezałatwionych wyjątków Inicjalizacja FPU

5 dekrementujemy wskaźnik TOP TOP = rejestr R7 wstawiamy dane do rejestru R7 dane są konwertowane na Double Extended-Precision Floating-Point Ładowanie danych z pamięci do rejestru

6 Typy danych FPU operuje na 7 typach danych: Single-Precision Floating-Point Double-Precision Floating-Point Double Extended-Precision Floating-Point Word Integer Doubleword Integer Quadword Integer Packed BCD Integers (binary coded decimal) FPU implementuje IEEE 754 Floating Point Standard.

7 ukryty integer = 1

8 Floating-Point Data Types Deklarowanie liczb rzeczywistych w NASM dd 1.234567e20 ; single-precision float (32 bity) dq 1.234567e20 ; double-precision float (64 bity) dt 1.234567e20 ; extended-precision float (80 bitów)

9 Reprezentacja liczb Jeśli to możliwe FPU reprezentuje wyniki obliczeń w postaci znormalizowanej. Przykład obliczania wartości: 01000010110010000000000000000000 (IEEE 754). Kod binarny dzielimy na poszczególne pola zawierające kolejno znak, cechę oraz bity ułamkowe mantysy: 0 10000101 10010000000000000000000 z cecha bity ułamkowe mantysy z = 0 - liczba jest dodatnia c = 10000101 (BIAS=127) = 133 - 127 = 6 m = 01,10010000000000000000000 (U1) = 1 9 / 16 Mamy wszystkie niezbędne składniki, wyliczamy wartość liczby: L (IEEE 754) = (-1) z m2 c = (-1) 0 × 1 9 / 16 × 2 6 = 25 / 16 × 2 6 = 25 × 2 2 = 25 × 4 = 100 (10) 01000010110010000000000000000000 (IEEE 754) = 100 (10).

10 Wartości specjalne Wartość zero znakcechamantysa 0/10…00..0 Not a Number (NaN) Cichy NaN (QNaN) – przechodzą przez działania arytmetyczne, najczęściej oznaczają wartość niezdefiniowaną znakcechamantysa 0/11…11X..X Głosny NaN (SNaN) – powodują powstanie wyjątków w obliczneniach znakcechamantysa 0/11…10X..X Nieskończoność znakcechamantysa 0/11…10..0 Pole znaku określa czy dodatniość/ujemność nieskończoności Wartość zdenormalizowana znakcechamantysa 0/10…0X…1…X

11 x87 FPU Status Word Register (FSW) FSTSW, FNSTSW, FSAVE, FNSAVE, FXSAVE, FSTENV, FNSTENV – kopiują zawartość rejestru do pamięci FRSTOR, FXRSTOR – ładują zawartość pamięci do rejestru FINIT, FNINIT – ustawiają na 0 wszystkie bity rejestru

12 x87 Control Word Register (FCW) FLDCW, FRSTOR, FXRSTOR – ładują zawartość rejestru z pamięci (można ustawić m.in. precyzje i zaokrąglanie) FSTCW, FNSTCW, FSAVE, FNSAVE, FXSAVE – zapisują zawartość rejestru do pamięci FINIT, FNINIT – ustawiają wartość rejestru na 037Fh, co oznacza: maskowanie wszystkich wyjątków double-extende precyzja round-to-nearest

13 Rounding Control (RC)

14 Precision Control (PC) Domyślna precyzja: double-extended Instrukcje korzystające z tej wartości: FADD, FADDP, FIADD, FSUB, FSUBP, FISUB, FSUBR, FSUBRP, FISUBR, FMUL, FMULP, FIMUL, FDIV, FDIVP, FIDIV, FDIVR, FDIVRP, FIDIVR, FSQRT

15 x87 Tag Word Register (FTW) FINIT/FNINIT, FSAVE/FNSAVE - ustawia wartość rejestru na FFFFh FPU używa tego rejestru do wykrycia stack overflow i underflow Programista nie może bezpośrednio ustawiać i modyfikować tego rejestru (FLDENV i FRSTOR)

16 X87 FPU INSTRUCTION Instrukcje przemieszczenia danych Instrukcje ładowania stałych Działania matematyczne Komendy porównania Instrukcje kontrolne Instrukcje trygonometryczne, logarytmiczne, wykładnicze

17 Instrukcje przemieszczenia danych Floating PointInteger FLDzaładuj liczbę rzeczywistą z pamięciFILDzaładuj liczbę całkowitą z pamięci FSTdo pamięci idzie liczba ze st(0)FISTewentualnie obciętą do całkowitej liczbę z st(0) zapisz do pamięci FSTPzapisz st(0) w pamięci i zdejmij je ze stosu FISTPewentualnie obciętą do całkowitej liczbę z st(0) zapisz do pamięci i zdejmij je ze stosu FXCHzamień st(0) z st(i) Instrukcje wstawiania na stos – wskaźnik stosu TOP się dekrementuje, następnie ładujemy dane do rejestru wskazanego przez st0, Instrukcje zdejmowania – ładują dane do pamięci, rejestr st0 zaznaczany jako empty, następnie wskaźnik stosu TOP się inkrementuje Instrukcje przemieszczenia danych mają jeden argument: MNEMONIC st(j) MNEMONIC [mem32/64/80] MNEMONIC [mem16/32/64]

18 Warunkowe przenoszenie danych Instruction MnemonicStan Status FlagOpis warunku FCMOVBCF=1mniejszy FCMOVNBCF=0większy FCMOVEZF=1równy FCMOVNEZF=0nie równy FCMOVBECF=1 or ZF=1mniejszy lub równy FCMOVNBECF=0 or ZF=0większy lub równy FCMOVUPF=1Unordered (NaN – Not a Number) FCMOVNUPF=0not unordered FCMOVcc – kopiuje zawartość z rejestru ST(i) do ST(0) w zależności od ustawień EFLAGS

19 Instrukcje ładowania stałych FLDZ - ładuje +0.0 FLD1 - ładuje +1.0 FLDPI - ładuje π FLDL2T - ładuje log 2 10 FLDL2E - ładuje log 2 e FLDLG2 - ładuje log 10 2 FLDLN2 - ładuje log e 2 Stałe ładowane są do rejestru st0

20 Działania matematyczne Meomniki instrukcji dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia przyjmują następujące argumenty: – dwa rejestry danych x87 FPU –rejestr danych x87 FPU – rzeczywistą lub całkowitą liczbę w pamięci MNEMONIC st(0), st(i) MNEMONIC st(i), st(0) MNEMONIC [mem32/64] MNEMONIC [mem16/32int]

21 Dodawanie FADD [mem32/64]st(0) := st(0) + [mem] FADD st(0),st(i)st(0) := st(0) + st(i) FADD st(i),st(0) st(i) := st(i) + st(0) FADDP st(i), st(0)st(i) := st(i) + st(0) i zdejmij st(0) (inkrementuje TOP) FADDPFADDP st(1), st(0) FIADD [mem16/32int]st0 := st0 + [mem] Uwaga! FADDP używamy jeśli wartość w st(0) nie jest na potrzebna w dalszych obliczeniach. Odejmowania proste działa identycznie, zmieniamy znak + na - FSUB FSUBP FISUB

22 Odejmowanie odwrotne FSUBR [mem32/64]st(0) := [mem] - st(0) FSUBR st(0),st(i)st(0) := st(i) - st(0) FSUBR st(i),st(0) st(i) := st(0) - st(i) FSUBRP st(i), st(0)st(i) := st(0) - st(i) i zdejmij st(i) FSUBRPFSUBRP st(1), st(0) FISUBR [mem16/32int]st0 := [mem] - st0 Mnożenie – składnia identyczna jak w dodawaniu: FMUL, FMULP, FIMUL Dzielenie – składnia identyczna jak w dodawaniu: FDIV, FDIVP, FIDIV Dzielenie odwrotne – składnia identyczna jak w odejmowaniu odwrotnym: FDIVR, FDIVRP, FIDIVR

23 Pozostałe instrukcje arytmetyczne FABSwartość bezwzględnast(0) := |st(0)| FCHSzmiana znakust(0) := -st(0) FSQRTpierwiastek kwadratowyst(0) := SQRT[ st(0) ] FPREM FPREM1 reszta z dzieleniast(0) := st(0) mod st(1) FRNDINTzaokrąglanie do całkowitej st(0) := (int)st(0)

24 Odwrotna notacja polska (a+b)*c-d ab c d - + * a b + c * d - Uproszczony kod programu: fld [a] fld [b] faddp st1, st0 fld [c] fmulp st1, st0 fld [d] fsubp st1, st0 Teraz st0 jest równe wartości całego wyrażenia. post-order

25 R7ast0 R6st7 R5st6 R4st5 R3st4 R2st3 R1st2 R0st1 fld [a] R7ast1 R6bst0 R5 R4 R3 R2 R1 R0 fld [b] R7a + bst1 R6bst0 R5 R4 R3 R2 R1 R0 faddp st1, st0 R7a + bst1 R6cst0 R5 R4 R3 R2 R1 R0 fld [c] R7(a +b) * cst0 R6 R5 R4 R3 R2 R1 R0 fmulp st1, st0 R7(a +b) * cst1 R6dst0 R5 R4 R3 R2 R1 R0 fld [d]fsubp st1, st0 R7a + bst0 R6 R5 R4 R3 R2 R1 R0 pop st0 R7(a +b) * c -dst0 R6 R5 R4 R3 R2 R1 R0

26 Komendy porównania FCOM st(i)/[mem], FCOMP st(i)/[mem], FCOMPP porównuje st(0) z st(i) (lub zmienną w pamięci) ustawia flagi kontrolne (C0, C2, and C3) w rejestrze stanu jeśli jedna lub obie wartości są NaN lub mają niezdefiniowany format (unordered condition) generuje wyjątek (floating-point invalid-operation) FICOM [mem] - porównaj st(0) ze zmienną całkowitą 16- lub 32-bitową w pamięci FICOMP [mem] - porównaj st(0) ze zmienną całkowitą 16- lub 32-bitową w pamięci, zdejmij st(0)

27 Branching on the x87 FPU Condition Codes - old mechanism 1.FSTSW AX – przenosimy rejestr stanu x87 FPU do rejestru AX 2.SAHF – kopiuje rejestr AH do rejestru flag procesora (bity C3, C2 i C0 są kopiowane odpowiednio do flag ZF, PF i CF) 3.Używamy ja, jae, jb, jbe, je, jz … (Unsigned Conditional Jumps) do testowania rezultatów komend porównania koprocesora.

28 Branching on the x87 FPU Condition codes – new mechanism. FUCOM, FUCOMP, FUCOMPP, FUCOMI, FUCOMIP jeśli unordered condition nie generuje wyjątku FCOMI, FCOMIP st(0), st(i) działają tak samo jak FCOM ustawiają flagi kontrolne (ZF, PF, and CF) w rejestrze EFLAGS procesora możemy od razu używać instrukcji skoku procesora (JZ, JNZ …)

29 Przykład Czy (a+b)*c = a*c + b*c w arytmetyce FPU? a = 1.22e10 b = 2.45e-15 c = 3.45e20

30 section.text gloabl _start _start: FINIT ;inicjalizacja FPU ;(a+b)*c FILD dword [a] FILD dword [b] FADDP st1, st0 FILD dword [c] FMULP st1, st0 ; a*c + b*c FILD dword [a] FILD dword [c] FMUL st1, st0 FILD dword [b] FMULP st1, st0 FADDP st1, st0 FCOMI st0, st1

31 JE tak ;st1 = st0? MOV ecx, nierowne MOV edx, dlugosc_ nierowne JMP pisz: tak: MOV ecx, rowne MOV edx, dlugosc_ rowne pisz: MOV eax, 4 MOV ebx, 1 INT 80h MOV eax, 1 INT 80h

32 section.data a dd 1.22e10 b dd 2.45e-15 c dd 3.45e20 rowne db (a+b)*c = a*c + b*c, 0ah dlugosc_rowne equ $ - rowne nierowne db (a+b)*c != a*c + b*c, 0ah dlugosc_nierowne equ $ - nierowne

33 Instrukcje kontrolne FCLEX/FNCLEX - wyczyść wyjątki FLDENV, FSTENV/FNSTENV - wczytaj/zapisz środowisko (rejestry stanu, kontrolny i kilka innych, bez rejestrów danych). Wymaga 14 albo 28 bajtów pamięci, w zależności od trybu pracy procesora (rzeczywisty - DOS lub chroniony - Windows/Linux). FRSTOR, FSAVE/FNSAVE - jak wyżej, tylko że z rejestrami danych. Wymaga 94 lub 108 bajtów w pamięci, zależnie od trybu procesora. FINCSTP, FDECSTP - zwiększ/zmniejsz wskaźnik stosu - przesuń st(0) na st(7), st(1) na st(0) itd. oraz w drugą stronę, odpowiednio. FFREE - zwolnij podany rejestr danych FNOP - no operation. Nic nie robi, ale zabiera czas. WAIT/FWAIT - czekaj, aż FPU skończy pracę. Używane do synchronizacji z CPU.

34 Instrukcje trygonometryczne, logarytmiczne, wykładnicze Instrukcje trygonometryczne: FSIN, FCOS, FSINCOS, FPTAN, FPATAN st(0) := funkcja[st0]. Logarytmiczne, wykładnicze: FYL2X st1:= st1*log2[st0] i zdejmij st0 FYL2XPI st1 := st1*log2[ st0 + 1.0 ] i zdejmij F2XM1 st0 := 2^[st0] - 1 FSCALE st0 := 2^[st1]

35 W sieci: www.math.uni.wroc.pl/s200154/FPU.pps


Pobierz ppt "X87 Floating-Point Programming. Rejestry koprocesora."

Podobne prezentacje


Reklamy Google