Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DZIECKO - UCZEŃ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA UL. 22 STYCZNIA 4 W CHEŁMNIE Opracowała: Anna Malinowska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DZIECKO - UCZEŃ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA UL. 22 STYCZNIA 4 W CHEŁMNIE Opracowała: Anna Malinowska."— Zapis prezentacji:

1 DZIECKO - UCZEŃ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA UL. 22 STYCZNIA 4 W CHEŁMNIE Opracowała: Anna Malinowska

2 OBOWIĄZEK SZKOLNY 1.Nauka w szkole podstawowej jest obowiązkowa. Obowiązek ten regulują przepisy. 2.Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy ono 7 lat. 3.Na wniosek rodziców naukę w szkole może rozpocząć dziecko, które przed 1 września kończy 6 lat, jeżeli wykazuje psychofizyczną dojrzałość do podjęcia nauki szkolnej. 4.Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podstawowej podejmuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej. 5.W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami rozpoczęcie spełnienia przez dziecko obowiązku szkolnego może być odroczone. 6.Na mocy orzeczenia poradni psychologiczno - pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej można organizować dziecku nauczanie indywidualne.

3 Dotyczy to dzieci: z dysfunkcjami narządu ruchu przewlekle chorych, stale lub okresowo niezdolnych do nauki i wychowania w warunkach szkolnych. Nauczanie indywidualne może odbywać się w domu rodzinnym, placówce wychowawczej, na terenie szkoły. Realizowany jest program nauczania szkoły ogólnodostępnej i dostosowuje się go do możliwości ucznia określonych przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną lub inną poradnię specjalistyczną.

4 Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są zobowiązani do: zgłoszenia dziecka do szkoły, zapewnienie regularnego przychodzenia do szkoły, zapewnienie warunków w domu do przygotowania się dziecka do zajęć. Niespełnienie obowiązku szkolnego podlega egzekucji w trybie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

5 DOJRZAŁOŚĆ SZKOLNA Dziecko podejmujące naukę w szkole podstawowej powinno osiągnąć dojrzałość szkolną. Dojrzałość szkolna jest pojęciem, pod którym kryje się wiele aspektów życia dziecka. Jest to: gotowość do podjęcia nauki, chęć uczenia się, taki poziom rozwoju fizycznego, intelektualnego i społecznego, który pozwoli podołać szkolnym obowiązkom, odnaleźć się w grupie rówieśniczej i osiągnąć sukces w szkole.

6 Jest ona wynikiem dwóch procesów: dojrzewania i uczenia się. Zależy też od: warunków, w jakich żyje dziecko, jego zdolności, zainteresowań, tego, czy uczęszczało do przedszkola czy nie, wykształcenia rodziców, ich uczestnictwo w zdobywaniu przez dziecko nowych umiejętności, rozwijaniu zainteresowań i pokonywaniu ewentualnych trudności.

7 Równie ważna jak dojrzałość intelektualna jest: dojrzałość fizyczna, manualno – motoryczna, emocjonalno – społeczna.

8 1.DOJRZAŁOŚĆ FIZYCZNA zadecyduje o tym przede wszystkim lekarz pediatra, a czasem okulista, laryngolog, ortopeda, psycholog i sam rodzic, który dostarczy informacji na temat dziecka. Uczeń zdrowy i silny mniej męczy się siedzeniem w ławce, wykonywaniem różnych prac. Jest wytrzymały i mniej choruje.

9 2.DOJRZAŁOŚĆ MANUALNO- MOTORYCZNA ważna jest sprawność ruchowa, motoryczna, koordynacja, sprawność ruchowa ręki, lateralizacja (stronność ciała, czyli przewaga funkcjonowania narządów ruchu i narządów zmysłu). Dziecko przygotowane do nauki w szkole prawidłowo trzyma ołówek, potrafi posługiwać się nożyczkami i innymi szkolnymi przyborami, chętnie rysuje, maluje, wycina, lepi, wydziera itp.

10 3.DOJRZAŁOŚĆ EMOCJONALNO – SPOŁECZNA dziecko, które rozpoczyna naukę w szkole, powinno umieć: - nawiązywać kontakty w dużej grupie, - odznaczać się umiejętnością rozwiązywania konfliktów, - skupiać się na zadaniu, - współpracować z innymi dziećmi lub rywalizować, w zależności od stawianych zadań, - kontrolować swoje emocje i panować nad nimi, - być samodzielne w czynnościach samoobsługowych, - być obowiązkowe, staranne, systematyczne, - zrównoważone psychicznie, - umiejętnie reagować - adekwatnie do sytuacji, - wyrazić wdzięczność, przyjaźń, solidarność, życzliwość, - przeżywać radości i smutki nie tylko własne, ale i kolegów, - być empatyczne.

11 4.DOJRZAŁOŚĆ INTELEKTUALNA to nie tylko zasób wiedzy o świecie, otoczeniu, o życiu przyrody i ludzi, ale i spostrzegawczość, umiejętność myślenia i wypowiadania się. Ciekawość dziecka też świadczy o jego dojrzałości umysłowej. Dziecko przygotowane do szkoły potrafi: słuchać innych, skupiać się na tym, co mówią inni, lub na tym, co robi, rozumie polecenia dorosłych, swobodnie wypowiada się w mowie potocznej, posiada bogaty zasób słów, umie wyrażać pragnienia, dzieli się wrażeniami, mówi poprawnie pod względem gramatycznym i artykulacyjnym, wykonuje bogate w szczegóły, kolorowe prace plastyczne, kończy rozpoczętą pracę, posiada zdolność do analizy i syntezy wzrokowo- słuchowej.

12 O powodzeniu w szkole zdecyduje zarówno rozwój intelektualny, jak i emocjonalny, manualno – motoryczny, fizyczny oraz motywacja dziecka do podjęcia nauki.

13 5.JAK MOŻEMY ZAPEWNIĆ DZIECKU DOBRY START W I KLASIE ? Wyrabiajmy samodzielność. Kształtujmy wytrwałość i systematyczność. Wzbogacajmy wiedzę o świecie, zachęcajmy do działania. Rozwijajmy spostrzegawczość i myślenie. Uczmy prawidłowej wymowy. Wyrabiajmy umiejętność słuchania. Rozwijajmy zainteresowanie książką. Usprawniajmy rękę dziecka. Wpajajmy zasady kulturalnego zachowania. Kształtujmy pozytywną motywację do uczenia.

14 MISJA SZKOŁY Nasza przyjazna dzieciom szkoła pełna jest: wzajemnego szacunku, akceptacji i zaufania, entuzjazmu do działania, radości i humoru, kulturalnych zachowań w relacjach międzyludzkich.

15 WIZJA SZKOŁY Jesteśmy szkołą, która stwarza optymalne warunki do harmonijnego rozwoju osobowości ucznia, jego rozwoju intelektualnego, emocjonalnego i fizycznego, stosownie do wieku, poziomu rozwoju i potrzeb. Rozumiemy przez to: stwarzanie bezpiecznych warunków pobytu w szkole, wyposażenie ucznia w rzetelną wiedzę, dostępność do różnorodnych, nowoczesnych środków nauczania w celu łatwiejszego i ciekawszego zdobywania i przyswajania wiedzy o świecie i komunikowania się, kształtowanie postawy dialogu, współdziałania i tolerancji, przekazywanie dziedzictwa kulturowego, kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich, promocję zdrowia i higieny.

16 NASZ ABSOLWENT Na miarę swojego wieku jest: odpowiedzialny, obowiązkowy, solidny, samodzielny, zaradny, otwarty, uczciwy, prawdomówny, kulturalny, taktowny, szanujący innych, krytyczny wobec siebie i innych.

17 Powierzając nam swoje dziecko możecie być pewni że: Szkoła zapewni uczniom, w miarę posiadanych środków, pełny rozwój umysłowy, moralno- emocjonalny i fizyczny w zgodzie z ich potrzebami i możliwościami psychofizycznymi w warunkach tolerancji, poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej. Rozwinie u ucznia uczucia patriotyzmu z jednoczesnym otwarciem się na wartości kultury Europy i świata. Zapewni podtrzymanie tradycji i kultury regionalnej. Szkoła zrealizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach wydanych na jej podstawie w oparciu o program wychowawczy szkoły w szczególności:

18 a.umożliwi zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz kontynuowanie nauki na następnym etapie kształcenia; b.umożliwi absolwentom dokonanie świadomego wyboru kierunku dalszego kształcenia; c.ukształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w Ustawie o systemie oświaty stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów; d.sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa oraz promocji i ochrony zdrowia; e.umożliwi rozwijanie sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań z uwzględnieniem możliwości psychofizycznych uczniów; f.udzieli pomocy psychologicznej i pedagogicznej.

19 Szkoła zrealizuje swoje zadania poprzez: a)oddziaływania wychowawcze b)integrację wiedzy nauczanej jako: kształcenie zintegrowane w klasach I – III nauczanie przedmiotowe w klasach IV – VI międzyprzedmiotowe ścieżki edukacyjne nauczanie indywidualne dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych c)prowadzenie kół zainteresowań: *koło historyczne, *koło teatralne, *koło czytelnicze, *koło ekologiczne, *koło PCK, *koło CARITAS, *koło sportowe, *chór,

20 d)prowadzenie zajęć dydaktyczno – wyrównawczych, e)prowadzenie zajęć korekcyjno – kompensacyjnych, f)prowadzenie gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej metodą trójpłaszczyznowo – osiową, g)prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych.

21 Nasza kadra pedagogiczna rzetelnie realizuje zadania związane z powierzonymi im obowiązkami oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, wspiera każdego ucznia w jego rozwoju oraz dąży do pełnego własnego rozwoju.

22 Wychowawcy klas współpracują z nauczycielami uczącymi w jego klasie oraz utrzymują ścisły kontakt z rodzicami w celu: a)poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo – wychowawczych ich dzieci, b)współdziałania z rodzicami tzn. okazywania im pomocy w ich działaniach wychowawczych wobec dzieci i otrzymania od nich pomocy w swoich działaniach, c)włączenia rodziców w sprawy życia klasy i szkoły.

23 W szkole działają: Rada Rodziców, Samorząd Uczniowski klas I-III i IV-VI, Rzecznik Praw Ucznia.

24 Posiadamy: nowoczesną pracownię komputerową ze stałym połączeniem z internetem, bibliotekę z centrum informatycznym ( 2005/2006 ), świetlicę, gabinet pielęgniarki szkolnej, gabinet terapii pedagogicznej, sale dydaktyczne z niezbędnym wyposażeniem, aulę – salę gimnastyczną, kuchnię ze stołówką.

25 W klasach I –III prowadzimy dodatkowo naukę języka angielskiego i informatyki w klasach I –V, jako obowiązkowych przedmiotów nauczania. Nasza szkoła podejmuje wszelkie możliwe starania dla pełnego uznania zasady w myśl Konwencji o Prawach Dziecka, że rodzice ponoszą wspólną odpowiedzialność za wychowanie i rozwój dziecka.

26 Wybierając naszą szkołę, wybieracie Państwo szkołę z tradycjami, która nosi imię Stanisława Staszica, wielkiego Polaka, księdza, przyrodnika i organizatora szkolnictwa.


Pobierz ppt "DZIECKO - UCZEŃ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA UL. 22 STYCZNIA 4 W CHEŁMNIE Opracowała: Anna Malinowska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google