Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Aktywizacja społeczna i zawodowa oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych stan obecny i perspektywy Zadania realizowane przez wojewodów na podstawie ustawy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Aktywizacja społeczna i zawodowa oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych stan obecny i perspektywy Zadania realizowane przez wojewodów na podstawie ustawy."— Zapis prezentacji:

1 Aktywizacja społeczna i zawodowa oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych stan obecny i perspektywy Zadania realizowane przez wojewodów na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

2 Udział osób niepełnosprawnych prawnie na 100 osób ludności w wieku 15 lat i więcej w 2004 r. Polska – 13,4%

3 Administracja rządowa w województwie Zadania w zakresie : orzekania o niepełnosprawności nadawania statusu zpch i zaz sprawozdawczości dotyczącej zpch i zaz turnusów rehabilitacyjnych

4 Orzekanie o niepełnosprawności Wojewoda: powołuje i odwołuje wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności wydaje zgodę na powołanie i ustala obszar działania powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności

5 Zadania wojewódzkich zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności Prowadzenie postępowań odwoławczych Szkolenie członków powiatowych zespołów Wydawanie zaświadczeń o prawie do orzekania specjalistom powołanym do powiatowych zespołów Nadzór nad powiatowymi zespołami w zakresie: kontroli wydawanych orzeczeń prawidłowości i jednolitości stosowanych przepisów, standardów i procedur postępowania dotyczących orzekania o niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności

6 Wojewódzkie zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności kadra W 16 wojewódzkich zespołach zatrudnionych jest 569 osób, w tym 478 specjalistów: 278 lekarzy 61 psychologów 31 pedagogów 37 doradców zawodowych 71 pracowników socjalnych

7 Działalność wojewódzkich zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności– 2005 r. szkolenia Przeprowadzono: 168 szkoleń członków powiatowych zespołów orzekających, w tym: 93 szkolenia na certyfikat dla nowo powołanych członków 75 szkoleń instruktażowych dla specjalistów - członków składów orzekających

8 Działalność wojewódzkich zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności– 2005 r.: odwołania Rozpatrzono: (dane za I-III kwartał 2005 r.) odwołania (wpłynęło ), w tym: – młodzieży i osób dorosłych (powyżej 16 roku życia) – dotyczących dzieci (poniżej 16 roku życia)

9 Działalność wojewódzkich zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności– 2005 r : odwołania Sposób rozpatrzenia spraw, w: 58 % utrzymano w mocy decyzje powiatowego zespołu 39% uchylono decyzje powiatowego zespołu i przekazano do ponownego rozpatrzenia 3% umorzono postępowanie Co oznacza, że: W II instancji skorygowanych zostało ponad 40% orzeczeń wydanych przez powiatowe zespoły orzekające

10 Działalność wojewódzkich zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności– 2005 r : nadzór i kontrola Przeprowadzono 153 kontrole powiatowych zespołów orzekających (ok. 55% ogółu zespołów) - (wyjątek - Zespół w woj. pomorskim, który nie prowadzi szkoleń i kontroli powiatowych zespołów z powodu braku upoważnienia wojewody)

11 Decyzje w sprawie statusu zakładu pracy chronionej W 2005 r. wojewodowie wydali ogółem: 465 decyzji o przyznaniu statusu w tym 26 po raz pierwszy 179 decyzji o uchyleniu statusu, w tym 46 - na wniosek wojewody na wniosek pracodawcy (łącznie z wygaśnięciami)

12 Decyzje w sprawie zakładów aktywności zawodowej Liczba istniejących zakładów - 29 w tym: utworzone w ciągu trzech kwartałów 2005 r.- 4 dofinansowywane przez samorządy - 19 dofinansowywane przez PFRON zaz w Poddębicach – umowa z PFRON nie dofinansowywany obecnie ze środków PFRON liczba osób niepełnosprawnych zatrudnionych w zaz – 1026 wg. sprawozdań wojewodów stan na dzień r.

13 Sprawozdawczość dotycząca zpch i zaz ( art. 30 ust. 6 ustawy) Do II półrocza 2005 : zagregowane dane dla danego województwa dotyczące: liczby zpch (w tym SI i SN) i zaz-ów zatrudnienia w tych zakładach, ogółem w tym pracowników niepełnosprawnych (w osobach i w etatach, z wyszczególnieniem pracowników ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności)

14 Sprawozdawczość dotycząca zpch i zaz ( art. 30 ust. 6 ustawy) Od I półrocza 2006: [na pdst. rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 11 października 2005 r. w sprawie wzoru i sposobu przekazywania przez wojewodę informacji dotyczących wydanych decyzji oraz stanu zatrudnienia w zakładach pracy chronionej (Dz. U. Nr 212, poz. 1773)]: jednostkowe dane dotyczące zatrudnienia w poszczególnych zakładach, w osobach i w etatach, z uwzględnieniem stopnia niepełnosprawności i wybranych schorzeń dane o podjętych decyzjach (z podziałem na rodzaje i przyczyny) dotyczących poszczególnych zakładów Uwaga: Biuro przygotowuje ujednolicony wzór sporządzania i przekazywania danych w postaci bazy w programie Excel!

15 Półroczne informacje z kontroli zpch i zaz (art. 30 ust. 3d) W 2004 r. w 13 województwach przeprowadzono 236 kontroli w tym: -235 w zpch -1 w zaz brak danych z woj. dolnośląskiego, pomorskiego, wielkopolskiego

16 Kontrole w 2004 województwo Liczba kontroli Zatrudnienie ogółem st. lekkist.umiar kowany st. znaczny Kujawsko-pomorskie , małopolskie , mazowieckie łódzkie podlaskie opolskie ogólna liczba osób niepełnosprawnych śląskie zachodniopomorskie podkarpackie świętokrzyskie lubuskie lubelskie warmińsko-mazurskie

17 Zakłady pracy chronionej w 2000 – 2005 wg. sprawozdań nadsyłanych do Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych półrocza liczba zpch, które przekazały informacje do wojewodów nie przekazały informacji do wojewodów I II I II I II I II I II I

18 Województwo Liczba zakładów pracy chronionej I półrocze 05 Zatrudnienie niepełnosprawnych (w etatach) Ogółemw tym SI i SNw l. b.w % Ogółem ,5 Dolnośląskie ,7 Kujawsko-pomorskie ,4 Lubelskie ,4 Lubuskie ,1 Łódzkie ,2 Małopolskie ,6 Mazowieckie ,3 Opolskie ,6 Podkarpackie ,2 Podlaskie ,6 Pomorskie ,7 Śląskie ,7 Świętokrzyskie ,3 Warmińsko-Mazurskie ,2 Wielkopolskie ,0 Zachodniopomorskie ,3

19 Liczba zakładów pracy chronionej według województw w końcu I półrocza 2005 na podstawie sprawozdań nadesłanych przez wojewodów do Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych

20 Udział osób niepełnosprawnych wśród ogółu pracowników (w etatach) zatrudnionych w zakładach pracy chronionej według województw, w końcu półrocza 2005 w %

21 Lata Liczba osób biorących udział w turnusach rehabilitacyjnych (na podstawie danych z PCPR) ogółem w tym osób niepełnosprawnych (75,4%) (75,7%) I- III kw (74,0%) TURNUSY REHABILITACYJNE

22 Ogółem Dolnośląskie Kujawsko-pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko-Mazurskie 880 Wielkopolskie Zachodniopomorskie Liczba osób niepełnosprawnych biorących udział w turnusach rehabilitacyjnych w 2004 roku (na podstawie danych od organizatorów)

23 Osoby niepełnosprawne biorące udział w turnusach rehabilitacyjnych w 2004 roku (na podstawie danych od organizatorów) warmińsko- mazurskie podlaskie opolskie wielkopolskie świętokrzyskie mazowieckie lubelskie lubuskie łódzkie podkarpackie śląskie pomorskie dolnośląskie małopolskie kujawsko-pomorskie zachodniopomorskie

24 lata Środki PFRON przeznaczone na dofinansowanie udziału w turnusach rehabilitacyjnych w tys. zł. ogółem w tym osób niepełnosprawnych I- III kw

25 Liczba wpisów dokonanych przez wojewodę do rejestrów: ośrodków: w 2003 roku – 108 w 2004 roku – 411 w 2005 roku – 76 organizatorów: w 2004 roku – 522 w 2005 roku – 109 obowiązuje od r.

26 Liczba ośrodków wpisanych do rejestru Lata Ogółem Dolnośląskie 7372 Kujawsko-pomorskie 2827 Lubelskie 1615 Lubuskie 44 Łódzkie 88 Małopolskie Mazowieckie 12 Opolskie 99 Podkarpackie 41 Podlaskie 55 Pomorskie 98 Śląskie 2928 Świętokrzyskie 21 Warmińsko-Mazurskie 21 Wielkopolskie 14 Zachodniopomorskie

27 Liczba organizatorów wpisanych do rejestru Ogółem Dolnośląskie 47 Kujawsko-pomorskie 7978 Lubelskie 4039 Lubuskie 12 Łódzkie 3736 Małopolskie 8786 Mazowieckie 78 Opolskie 12 Podkarpackie 43 Podlaskie 88 Pomorskie 5453 Śląskie 6564 Świętokrzyskie 19 Warmińsko-Mazurskie 14 Wielkopolskie 35 Zachodniopomorskie 8279

28 Odwołania od decyzji wojewodów w sprawie statusu zpch 10 sprawach - uchylił rozstrzygnięcie z powodu braków w postępowaniu dowodowym, błędnego ustalenia stanu faktycznego oraz błędnej interpretacji przepisów 3 sprawach - stwierdził nieważność decyzji z powodu rażącego naruszenia przepisów poprzez przyznanie statusu zakładu pracy chronionej pracodawcy niespełniającemu wymaganych warunków (w 1 sprawie - naruszenie przepisów o właściwości) 1 sprawie – zwrócił akta wojewodzie do rozpoznania zgodnie właściwością z powodu błędnego uznania przez wojewodę wniosku za odwołanie w 2005 r. do Ministra Pracy i Polityki Społecznej wpłynęło 31 odwołań od decyzji wojewodów, Minister w:

29 Wyszczególnienie I 2004I 2005VI 2005X 2005 Pracownicy niepełnosprawni ogółem w zakładach pracy chronionej na otwartym rynku pracy Pracodawcy ogółem prowadzący zakłady pracy chronionej otwarty rynek pracy Zatrudnienie osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w Systemie Obsługi Dofinansowań PFRON Stan na dzień r.

30 Kierunki ewentualnych zmian – podstawowe dylematy Które instrumenty są skuteczne, a które nie i dlaczego? Czego brakuje? – niezbędne uzupełnienia Co jest zbędne? Co wymaga zmiany albo uproszczenia? Uwarunkowania i ograniczenia


Pobierz ppt "Aktywizacja społeczna i zawodowa oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych stan obecny i perspektywy Zadania realizowane przez wojewodów na podstawie ustawy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google