Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Aktywizacja społeczna i zawodowa oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych stan obecny i perspektywy Zadania realizowane przez wojewodów na podstawie ustawy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Aktywizacja społeczna i zawodowa oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych stan obecny i perspektywy Zadania realizowane przez wojewodów na podstawie ustawy."— Zapis prezentacji:

1 Aktywizacja społeczna i zawodowa oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych stan obecny i perspektywy Zadania realizowane przez wojewodów na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

2 Udział osób niepełnosprawnych prawnie na 100 osób ludności w wieku 15 lat i więcej w 2004 r. Polska – 13,4%

3 Administracja rządowa w województwie Zadania w zakresie : orzekania o niepełnosprawności nadawania statusu zpch i zaz sprawozdawczości dotyczącej zpch i zaz turnusów rehabilitacyjnych

4 Orzekanie o niepełnosprawności Wojewoda: powołuje i odwołuje wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności wydaje zgodę na powołanie i ustala obszar działania powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności

5 Zadania wojewódzkich zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności Prowadzenie postępowań odwoławczych Szkolenie członków powiatowych zespołów Wydawanie zaświadczeń o prawie do orzekania specjalistom powołanym do powiatowych zespołów Nadzór nad powiatowymi zespołami w zakresie: kontroli wydawanych orzeczeń prawidłowości i jednolitości stosowanych przepisów, standardów i procedur postępowania dotyczących orzekania o niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności

6 Wojewódzkie zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności kadra W 16 wojewódzkich zespołach zatrudnionych jest 569 osób, w tym 478 specjalistów: 278 lekarzy 61 psychologów 31 pedagogów 37 doradców zawodowych 71 pracowników socjalnych

7 Działalność wojewódzkich zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności– 2005 r. szkolenia Przeprowadzono: 168 szkoleń członków powiatowych zespołów orzekających, w tym: 93 szkolenia na certyfikat dla nowo powołanych członków 75 szkoleń instruktażowych dla specjalistów - członków składów orzekających

8 Działalność wojewódzkich zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności– 2005 r.: odwołania Rozpatrzono: (dane za I-III kwartał 2005 r.) 34.317 odwołania (wpłynęło 34. 974), w tym: 24.529 – młodzieży i osób dorosłych (powyżej 16 roku życia) 9.788 – dotyczących dzieci (poniżej 16 roku życia)

9 Działalność wojewódzkich zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności– 2005 r : odwołania Sposób rozpatrzenia spraw, w: 58 % utrzymano w mocy decyzje powiatowego zespołu 39% uchylono decyzje powiatowego zespołu i przekazano do ponownego rozpatrzenia 3% umorzono postępowanie Co oznacza, że: W II instancji skorygowanych zostało ponad 40% orzeczeń wydanych przez powiatowe zespoły orzekające

10 Działalność wojewódzkich zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności– 2005 r : nadzór i kontrola Przeprowadzono 153 kontrole powiatowych zespołów orzekających (ok. 55% ogółu zespołów) - (wyjątek - Zespół w woj. pomorskim, który nie prowadzi szkoleń i kontroli powiatowych zespołów z powodu braku upoważnienia wojewody)

11 Decyzje w sprawie statusu zakładu pracy chronionej W 2005 r. wojewodowie wydali ogółem: 465 decyzji o przyznaniu statusu w tym 26 po raz pierwszy 179 decyzji o uchyleniu statusu, w tym 46 - na wniosek wojewody 133 - na wniosek pracodawcy (łącznie z wygaśnięciami)

12 Decyzje w sprawie zakładów aktywności zawodowej Liczba istniejących zakładów - 29 w tym: utworzone w ciągu trzech kwartałów 2005 r.- 4 dofinansowywane przez samorządy - 19 dofinansowywane przez PFRON - 9 + 1 zaz w Poddębicach – umowa z PFRON nie dofinansowywany obecnie ze środków PFRON liczba osób niepełnosprawnych zatrudnionych w zaz – 1026 wg. sprawozdań wojewodów stan na dzień 30.06 2005r.

13 Sprawozdawczość dotycząca zpch i zaz ( art. 30 ust. 6 ustawy) Do II półrocza 2005 : zagregowane dane dla danego województwa dotyczące: liczby zpch (w tym SI i SN) i zaz-ów zatrudnienia w tych zakładach, ogółem w tym pracowników niepełnosprawnych (w osobach i w etatach, z wyszczególnieniem pracowników ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności)

14 Sprawozdawczość dotycząca zpch i zaz ( art. 30 ust. 6 ustawy) Od I półrocza 2006: [na pdst. rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 11 października 2005 r. w sprawie wzoru i sposobu przekazywania przez wojewodę informacji dotyczących wydanych decyzji oraz stanu zatrudnienia w zakładach pracy chronionej (Dz. U. Nr 212, poz. 1773)]: jednostkowe dane dotyczące zatrudnienia w poszczególnych zakładach, w osobach i w etatach, z uwzględnieniem stopnia niepełnosprawności i wybranych schorzeń dane o podjętych decyzjach (z podziałem na rodzaje i przyczyny) dotyczących poszczególnych zakładów Uwaga: Biuro przygotowuje ujednolicony wzór sporządzania i przekazywania danych w postaci bazy w programie Excel!

15 Półroczne informacje z kontroli zpch i zaz (art. 30 ust. 3d) W 2004 r. w 13 województwach przeprowadzono 236 kontroli w tym: -235 w zpch -1 w zaz brak danych z woj. dolnośląskiego, pomorskiego, wielkopolskiego

16 Kontrole w 2004 województwo Liczba kontroli Zatrudnienie ogółem st. lekkist.umiar kowany st. znaczny Kujawsko-pomorskie614 673,71029108450 małopolskie342 518643,5663102 mazowieckie281 15939621591 łódzkie275 2481882801151 podlaskie204 081183569344 opolskie172 7941 700 ogólna liczba osób niepełnosprawnych śląskie136712401838 zachodniopomorskie11112139927325 podkarpackie8483192932 świętokrzyskie73351364645 lubuskie55872861165 lubelskie3366202848 warmińsko-mazurskie28522126

17 Zakłady pracy chronionej w 2000 – 2005 wg. sprawozdań nadsyłanych do Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych półrocza liczba zpch, które przekazały informacje do wojewodów nie przekazały informacji do wojewodów I 20003461153 II 20003274174 I 20013204122 II 2001318153 I 2002311167 II 2002308245 I 2003296588 II 2003286479 I 2004273229 II 2004258450 I 2005244430

18 Województwo Liczba zakładów pracy chronionej I półrocze 05 Zatrudnienie niepełnosprawnych (w etatach) Ogółemw tym SI i SNw l. b.w % Ogółem 2444296173 56361,5 Dolnośląskie 1953520 16455,7 Kujawsko-pomorskie 2651613 64058,4 Lubelskie 45173 63463,4 Lubuskie 8976 34069,1 Łódzkie 1772015 77665,2 Małopolskie 1762714 18565,6 Mazowieckie 2713116 17760,3 Opolskie 27113 24260,6 Podkarpackie 1331211 15362,2 Podlaskie 4293 37162,6 Pomorskie 124218 32970,7 Śląskie 2862719 35760,7 Świętokrzyskie 6033 99466,3 Warmińsko-Mazurskie 88165 19064,2 Wielkopolskie 4143125 33159,0 Zachodniopomorskie 52133 68266,3

19 Liczba zakładów pracy chronionej według województw w końcu I półrocza 2005 na podstawie sprawozdań nadesłanych przez wojewodów do Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych

20 Udział osób niepełnosprawnych wśród ogółu pracowników (w etatach) zatrudnionych w zakładach pracy chronionej według województw, w końcu półrocza 2005 w %

21 Lata Liczba osób biorących udział w turnusach rehabilitacyjnych (na podstawie danych z PCPR) ogółem w tym osób niepełnosprawnych 2003136 755103 160 (75,4%) 2004159 082120 582 (75,7%) I- III kw. 2005148 197109 768 (74,0%) TURNUSY REHABILITACYJNE

22 Ogółem 148 459 Dolnośląskie 16 704 Kujawsko-pomorskie 18 254 Lubelskie 3 907 Lubuskie 5 537 Łódzkie 6 312 Małopolskie 17 444 Mazowieckie 3 076 Opolskie 1 714 Podkarpackie 8 443 Podlaskie 1 480 Pomorskie 11 823 Śląskie 9 231 Świętokrzyskie 3 002 Warmińsko-Mazurskie 880 Wielkopolskie 2 992 Zachodniopomorskie 37 660 Liczba osób niepełnosprawnych biorących udział w turnusach rehabilitacyjnych w 2004 roku (na podstawie danych od organizatorów)

23 Osoby niepełnosprawne biorące udział w turnusach rehabilitacyjnych w 2004 roku (na podstawie danych od organizatorów) 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 warmińsko- mazurskie podlaskie opolskie wielkopolskie świętokrzyskie mazowieckie lubelskie lubuskie łódzkie podkarpackie śląskie pomorskie dolnośląskie małopolskie kujawsko-pomorskie zachodniopomorskie

24 lata Środki PFRON przeznaczone na dofinansowanie udziału w turnusach rehabilitacyjnych w tys. zł. ogółem w tym osób niepełnosprawnych 200370 23556 833 200484 95568 651 I- III kw. 200581 25465 229

25 Liczba wpisów dokonanych przez wojewodę do rejestrów: ośrodków: w 2003 roku – 108 w 2004 roku – 411 w 2005 roku – 76 organizatorów: w 2004 roku – 522 w 2005 roku – 109 obowiązuje od 1.01.2004r.

26 Liczba ośrodków wpisanych do rejestru Lata 20042005 Ogółem 643633 Dolnośląskie 7372 Kujawsko-pomorskie 2827 Lubelskie 1615 Lubuskie 44 Łódzkie 88 Małopolskie 10099 Mazowieckie 12 Opolskie 99 Podkarpackie 41 Podlaskie 55 Pomorskie 98 Śląskie 2928 Świętokrzyskie 21 Warmińsko-Mazurskie 21 Wielkopolskie 14 Zachodniopomorskie 164159

27 Liczba organizatorów wpisanych do rejestru 20042005 Ogółem 712703 Dolnośląskie 47 Kujawsko-pomorskie 7978 Lubelskie 4039 Lubuskie 12 Łódzkie 3736 Małopolskie 8786 Mazowieckie 78 Opolskie 12 Podkarpackie 43 Podlaskie 88 Pomorskie 5453 Śląskie 6564 Świętokrzyskie 19 Warmińsko-Mazurskie 14 Wielkopolskie 35 Zachodniopomorskie 8279

28 Odwołania od decyzji wojewodów w sprawie statusu zpch 10 sprawach - uchylił rozstrzygnięcie z powodu braków w postępowaniu dowodowym, błędnego ustalenia stanu faktycznego oraz błędnej interpretacji przepisów 3 sprawach - stwierdził nieważność decyzji z powodu rażącego naruszenia przepisów poprzez przyznanie statusu zakładu pracy chronionej pracodawcy niespełniającemu wymaganych warunków (w 1 sprawie - naruszenie przepisów o właściwości) 1 sprawie – zwrócił akta wojewodzie do rozpoznania zgodnie właściwością z powodu błędnego uznania przez wojewodę wniosku za odwołanie w 2005 r. do Ministra Pracy i Polityki Społecznej wpłynęło 31 odwołań od decyzji wojewodów, Minister w:

29 Wyszczególnienie I 2004I 2005VI 2005X 2005 Pracownicy niepełnosprawni ogółem 192 598196 934202 298206 489 w zakładach pracy chronionej177 309170 914171 992174 354 na otwartym rynku pracy15 28926 02030 30632 135 Pracodawcy ogółem 4 4896 2466 9297 206 prowadzący zakłady pracy chronionej2 51224102 4062 385 otwarty rynek pracy1 9773 8364 5234 821 Zatrudnienie osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w Systemie Obsługi Dofinansowań PFRON Stan na dzień 5.12.2005r.

30 Kierunki ewentualnych zmian – podstawowe dylematy Które instrumenty są skuteczne, a które nie i dlaczego? Czego brakuje? – niezbędne uzupełnienia Co jest zbędne? Co wymaga zmiany albo uproszczenia? Uwarunkowania i ograniczenia


Pobierz ppt "Aktywizacja społeczna i zawodowa oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych stan obecny i perspektywy Zadania realizowane przez wojewodów na podstawie ustawy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google