Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Strategia płynności finansowej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Strategia płynności finansowej"— Zapis prezentacji:

1

2 Strategia płynności finansowej
Zarządzanie bieżącymi przepływami gotówkowymi w przedsiębiorstwie Czynniki zależne od przedsiębiorstwa Płynność finansowa przedsiębiorstwa Strategia płynności finansowej Czynniki niezależne od przedsiębiorstwa Dotychczasowe rozwiązania wymagały ręcznej obsługi procesu konsolidacyjnego związanego z realizacją umowy rachunku skonsolidowanego. Dzięki zmianom w systemie informatycznym ZORBA 3000 uzyskano funkcjonalność pozwalającą na pełną automatyzację procesu konsolidacji. Realizacja usługi wymaga jedynie zarejestrowania w systemie zapisów umowy. Rozwiązanie to zwiększyło funkcjonalność, bezpieczeństwo, oraz czas realizacji procesów konsolidacyjnych.

3 Zarządzanie bieżącymi przepływami gotówkowymi
w przedsiębiorstwie W ofercie Banku PKO BP SA znajduje się wiele produktów, które umożliwią efektywne zarządzanie płynnością finansową. Produkty te można podzielić na dwie kategorie: Produkty wspomagające - Produkty mające na celu efektywne zarządzanie wolnymi środkami Produkty służące pozyskiwaniu środków pieniężnych, Dotychczasowe rozwiązania wymagały ręcznej obsługi procesu konsolidacyjnego związanego z realizacją umowy rachunku skonsolidowanego. Dzięki zmianom w systemie informatycznym ZORBA 3000 uzyskano funkcjonalność pozwalającą na pełną automatyzację procesu konsolidacji. Realizacja usługi wymaga jedynie zarejestrowania w systemie zapisów umowy. Rozwiązanie to zwiększyło funkcjonalność, bezpieczeństwo, oraz czas realizacji procesów konsolidacyjnych.

4

5 RACHUNEK SKONSOLIDOWANY
Wrocław, dn. 17 listopada 2005r.

6 Rachunek skonsolidowany - przeznaczenie
dedykowany Klientom posiadającym rozbudowaną, sieciową strukturę organizacyjną służy przeprowadzaniu rozliczeń pieniężnych pomiędzy Posiadaczem rachunku, a jego jednostkami organizacyjnymi posiadającymi rachunki w różnych oddziałach Banku składa się z jednego rachunku podstawowego tzw. rachunku głównego oraz „n” rachunków pomocniczych umożliwia koncentrowanie środków finansowych dostępnych na wielu rachunkach, na jednym wyróżnionym rachunku podstawowym Dotychczasowe rozwiązania wymagały ręcznej obsługi procesu konsolidacyjnego związanego z realizacją umowy rachunku skonsolidowanego. Dzięki zmianom w systemie informatycznym ZORBA 3000 uzyskano funkcjonalność pozwalającą na pełną automatyzację procesu konsolidacji. Realizacja usługi wymaga jedynie zarejestrowania w systemie zapisów umowy. Rozwiązanie to zwiększyło funkcjonalność, bezpieczeństwo, oraz czas realizacji procesów konsolidacyjnych.

7 Rachunek skonsolidowany istotne cechy usługi
Elastyczna funkcjonalność usługi pozwala klientowi indywidualnie określić: wysokości limitów transakcyjnych, godziny procesu konsolidacji, rodzaj wykonywanej konsolidacji. Dla każdego rachunku pomocniczego wchodzącego w skład rachunku skonsolidowanego ustanowiony jest indywidualnie dzienny limit transakcyjny dla transakcji obciążeniowych. Wartość limitu ogranicza sumę obciążeń na rachunku wykonywaną w danym dniu. Limit transakcyjny jest przechowywany w tabeli KONSOLID (pole kwota_limitu_obciążeń). Dla transakcji obciążeniowych, nie jest możliwe wykonanie na podanym rachunku więcej obciążeń niż wskazuje podany limit transakcyjny, limit ten dotyczy zarówno operacji wykonywanych w oddziale jaki i za pośrednictwem systemu kartowego. Wszelkie uznania wykonane na rachunku nie będą wpływać na stan dostępnych środków rachunku pomocniczego. Poprzez określenie limitów transakcyjnych klient uzyskuje kontrolę przepływu środków pieniężnych przechowywanych na rachunkach swoich jednostek organizacyjnych. W przypadku operacji obciążeniowych wykonywanych z poziomu oddziału w ramach przyznanego do rachunku limitu transakcyjnego, w przypadku braku środków na tym rachunku, uruchamiany jest automatycznie mechanizm posiłkowania się wolnymi środkami z rachunku podstawowego. W chwili obecnej godziny konsolidacji są jednolite dla wszystkich użytkowników usługi. Z chwilą wdrożenia nowego systemu informatycznego będzie istniała możliwość indywidualnego sparametryzowania wielu różnych godzin w formacie „ggmm” określających godziny uruchamiania procesu konsolidacji. Na poziomie CBD znajduje się specjalny program zarządzający uruchamianiem procesu konsolidacji. Po jego aktywacji proces konsolidacji uruchamiany jest automatycznie.

8 Rachunek skonsolidowany istotne cechy usługi
Rodzaj wykonywanej konsolidacji dla każdego rachunku jednostki organizacyjnej określony jest indywidualnie, i może polegać na: przeksięgowaniu wszystkich środków znajdujących się na rachunku, 2) przeksięgowaniu określonej stałej kwoty, 3) przeksięgowaniu salda powyżej pewnego progu kwotowego (limitu górnego),

9 Rachunek skonsolidowany informacje dodatkowe
Posiadaczowi rachunku bieżącego będącego rachunkiem skonsolidowanym Bank może udzielić - na podstawie odrębnej umowy - kredytu w rachunku bieżącym. Dla rachunku głównego funkcjonującego w ramach umowy rachunku skonsolidowanego dostępna jest usługa depozytu automatycznego. Rachunek skonsolidowany prowadzony jest wyłącznie w PLN

10 CASH POOLING - - RACHUNKI POWIĄZANE
Wrocław, dn. 17 listopada 2005r.

11 CASH POOLING - przeznaczenie
Usługa dedykowana klientom, których struktura organizacyjna przyjmuje postać grupy kapitałowej odrębnych pod względem prawnym podmiotów gospodarczych, realizujących wspólną politykę finansową oraz koordynujących wzajemne rozliczenia. Polega na obniżeniu kosztów odsetkowych ponoszonych przez podmioty posiadające strukturę grupy kapitałowej. Korzyści odsetkowe uzyskuje się poprzez wirtualną konsolidację dodatnich i ujemnych sald rachunków uczestników grupy. Kredyty na rachunkach bieżących zaciągane przez jednych uczestników są kompensowane depozytami bankowymi posiadanymi przez innych uczestników. Dotychczas w Banku istniały jednostkowe projekty umów współpracy opartej o rozwiązania typu cash pooling, jednakże nie zostały one sformalizowane, jak również nie powstały przepisy wewnętrzne, które w sposób jednoznaczny uregulowałyby tę usługę. Obecna koncepcja, pomimo rozwiązań przewidujących manualną (ręczną) obsługę procesu bilansowania sald na rachunkach uczestników usługi, związaną z realizacją umowy rachunku powiązanego, będzie systemowo uregulowana procedurą postępowania przy zawieraniu i realizacji umowy.

12 CASH POOLING – warunki funkcjonowania usługi
Do realizacji usługi niezbędne jest posiadanie przez jej uczestników pary rachunków: rachunku bieżącego oraz powiązanego z nim rachunku pomocniczego, dedykowanego wirtualnym rozliczeniom. Przynajmniej część z podmiotów uczestniczących w umowie usługi cash poolingu powinna zawrzeć umowę o kredyt w rachunku bieżącym na odrębnie negocjowanych warunkach, umożliwiający powstanie salda WN. Warunkiem prowadzenia i funkcjonowania usługi będzie zawarcie odrębnej, wielostronnej umowy o współpracy zawartej pomiędzy PKO BP S.A., a wszystkimi podmiotami uczestniczącymi w usłudze, dotyczącej prowadzenia rachunków powiązanych, zgodnie z którą będzie dokonywana tzw. wirtualna konsolidacja sald. Określenie godziny rozpoczęcia i zakończenia procesu bilansowania sald

13 CASH POOLING – sposób funkcjonowania usługi
Każdego dnia roboczego, o określonej godzinie (nie później niż o godz ) ustalane będą salda na rachunkach bieżących, funkcjonujących w ramach umowy cash poolingu. Zsumowane zostaną wszystkie salda dodatnie i odrębnie wszystkie salda ujemne oraz ustalona zostanie niższa suma z tych sald w wartościach bezwzględnych. Salda rachunków bieżących składające się na niższą z sum sald, przenoszone będą w całości na rachunki pomocnicze związane z odpowiednimi rachunkami bieżącymi. Obowiązywać będzie zasada pełnej identyfikacji sald, tzn. że konsolidacja sald ma charakter wirtualny (tj. wszelkie operacje miedzy rachunkami bieżącymi a pomocniczymi następują jedynie w obrębie rachunków tego samego podmiotu, podobnie odsetki, które obciążają lub uznają rachunek bieżący konkretnego podmiotu).

14 CASH POOLING – sposób funkcjonowania usługi
Z sald składających się na wyższą w wartościach bezwzględnych sumę, przeniesione zostaną proporcjonalnie na rachunki pomocnicze kwoty w takiej wysokości, aby sumy sald dodatnich i ujemnych przeniesionych na rachunki pomocnicze były równe. 5) W następnym dniu roboczym po dniu, w którym dokonano przeksięgowań, do godz rano wykonane zostaną operacje odwrotne (nastąpi odwrócenie księgowań kwot przeniesionych na rachunki pomocnicze). 1. Ustalenie kwot do przeniesienia z rachunków bieżących na pomocnicze w celu konsolidacji wirtualnej (w ramach zawartej umowy) odbywa się poprzez zestawienie klucza udziału sald poszczególnych rachunków bieżących, na których wystąpiły salda składające się na saldo wyższe w wartościach bezwzględnych w łącznym saldzie, w taki sposób, aby suma sald WN i MA przeniesionych na rachunki pomocnicze, wynosiła 0. 2. Umowa rachunku powiązanego w zależności od preferencji klienta będzie mogła przewidywać inny klucz bilansowania slad niż prezentowana metoda proporcjonalną, np. poprzez jednoznaczne wskazanie kolejności dokonywania bilansowania poszczególnych rachunków. 3. Ustalenie sald rachunków oraz ustalenie wysokości kwot przenoszonych na rachunki pomocnicze, jak również ich przeksięgowanie na rachunki pomocnicze odbywać się będzie w sposób ręczny. W celu zabezpieczenia sprawnej obsługi umowy, niezbędne będzie wyznaczenie pracownika odpowiedzialnego za zadania tym zakresie. Odpowiedzialnym za to będzie administrator produktów właściwego ROK-u. 4. Wprowadzenie usługi rachunku powiązanego wymagać będzie zmian w planie kont w zakresie utworzenia nowych kont, w ramach konta 270-2xx Rachunki bieżące pomocnicze, dedykowanych kompensacji sald.

15 CASH POOLING - zalety Korzystanie z usługi cash poolingu umożliwia sprawne zarządzanie środkami pieniężnymi poprzez: minimalizację kosztów i maksymalizację przychodów odsetkowych osiąganych zarówno na szczeblu grupy jako całości oraz na szczeblu poszczególnych jej uczestników, doprowadzenie do wyniku odsetkowego zbliżonego do tego, który zostałby osiągnięty przy fizycznej konsolidacji wszystkich sald grupy, jednak bez konieczności rozstrzygania zagadnień natury prawnej i podatkowej, którą byłaby obciążona konsolidacja fizyczna.

16 Obsługa oraz identyfikacja wpłat System Wirtualnych Rachunków
Obsługa oraz identyfikacja wpłat System Wirtualnych Rachunków Kontrahenckich

17 OBECNE ZASADY ROZLICZANIA TRANSAKCJI I OBIEGU INFORMACJI
Kasy własne Bank X Bank Y PKO BP SA Poczta Wpłaty gotówkowe Wpłaty gotówkowe, przelewy Wpłaty gotówkowe, przekaz informacji o płatnościach Bank obsługujący odbiorcę płatności Przekaz informacji o płatnościach Klient - odbiorca płatności

18 Obsługa masowych płatności - obecne problemy
Przepisywanie dokumentów zawsze wprowadza pewne zmiany: każdy kolejny uczestnik rozliczenia dodaje lub skraca informację, w przypadku składania dyspozycji płatniczej na nieoryginalnym dowodzie wpłaty wzrasta prawdopodobieństwo niekompletności danych. Sprawia to, iż jej „końcowa” postać może być nieczytelna dla nadawcy. Każda zmiana w strukturze opisu płatności, sprawia, że nie jest możliwe zastosowanie automatycznego systemu księgującego. Z ręcznym wprowadzaniem danych do systemu ewidencji należności związana jest duża pracochłonność i czasochłonność. Wszystko to skutkuje opóźnieniami w uzgadnianiu bieżącego stanu należności od płatników, utrudniając analitykę ekonomiczną, planowanie i budżetowanie. W ramach indywidualnych limitów kredytowych wielocelowych przyznawanych klientom, mogą być dodatkowo ustalane maksymalne limity wykorzystania poszczególnych produktów, w zależności od oceny ryzyka związanego z daną formą finansowania, z tym że dla poszczególnych produktów ustalone sublimity nie powinny przekroczyć: - 100% limitu - kredyty obrotowe w rachunku kredytowym (transzowane albo w postaci linii kredytowych), - 50% limitu - kredyt w rachunku bieżącym, - 60% limitu - gwarancje bankowe, - 70% limitu - faktoring niepełny. W uzasadnionych przypadkach, ustalenie sublimitów produktów na poziomach wyższych niż wskazane powyżej, może nastąpić po uzyskaniu zgody osoby podejmującej decyzję, zgodnie z posiadanymi kompetencjami. W umowie kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego, określone zostaną szczegółowe warunki dla poszczególnych produktów dostępnych w ramach limitu. W przypadku gwarancji będą to warunki, które są standardowo określane w umowie ramowej (zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami), w związku z tym wykorzystanie limitu w formie udzielenia gwarancji, możliwe będzie na podstawie odrębnej decyzji kredytowej.

19 Obsługa masowych płatności – proponowane rozwiązanie
Jako rozwiązanie tych problemów PKO BP SA proponuje przyjmowanie wpłat w Systemie Wirtualnych Rachunków Kontrahenckich. Ich istotą jest umieszczenie identyfikatora płatności w takim fragmencie zlecenia płatniczego, który w trakcie jego realizacji podlega szczególnej kontroli. Jest nim identyfikator (numer) rachunku bankowego odbiorcy. 1. Limit kredytowy wielocelowy przyznany na 36 miesięcy, jest to okres, w którym klient może korzystać z produktów w ramach przyznanego limitu. Termin zapadalności poszczególnych produktów w ramach limitu kredytowego może być różny. 2. W przypadku faktoringu oraz gwarancji, termin zapadalności może przekraczać termin wykorzystywania limitu ustalony w umowie o okres wynikający z terminów spłaty nabywanych wierzytelności albo terminów ważności gwarancji, określonych w odpowiedniej dla produktu metryce produktu. 3. Umowa o odnawialny limit kredytowy wielocelowy może być przedłużana na następne okresy w każdym momencie trwania umowy, z tym że okres od dnia zawarcia aneksu do umowy do dnia zakończenia trwania umowy nie może przekroczyć 36 miesięcy. W taki sposób klient z dużym wyprzedzeniem czasowym może posiadać informacje umożliwiające planowanie wykorzystania środków obrotowych. 4. Po dokonaniu analizy ryzyka kredytowego Bank podejmuje decyzję o możliwości przedłużenia umowy limitu. W przypadku pozytywnej decyzji, gdy klient zgłosi chęć przedłużenia umowy o limit, następuje zawarcie aneksu do umowy. Przy negatywnej decyzji klient jest poinformowany o braku możliwości przedłużenia umowy w terminie, który umożliwi przygotowanie spłaty albo zmianę warunków umowy w zakresie spłaty ratalnej, zgodnie z decyzją Banku uwzględniającą możliwości finansowe klienta. 5. Monitorowanie w ramach limitu kredytowego wielocelowego odbywa się kwartalnie, z tym że dyrektor ROK może podjąć decyzję o możliwości wydłużenia okresów monitorowania sytuacji ekonomiczno-finansowej klienta do 6 miesięcy, pod warunkiem, że jest to zgodne z obowiązującymi przepisami wewnętrznymi w zakresie monitorowania sytuacji ekonomiczno-finansowej klienta.

20 Obsługa masowych płatności – proponowane rozwiązanie

21 Korzyści wynikające z usługi
W celu zwiększenia opłacalności współpracy z klientem, zastosowane zostanie powiązanie możliwości korzystania z określonych warunków cenowych ustalonych dla limitu kredytowego i produktów obsługiwanych w ramach limitu, z koniecznością spełnienia przez klienta warunku przeprowadzenia przez rachunek bieżący posiadany w PKO BP SA określonej wartości przychodów ze sprzedaży z tytułu wykonywanej działalności, w wysokości równej co najmniej: ·      20% - w przypadku korporacyjnych klientów strategicznych, strategicznych instytucji finansowych, dużych klientów korporacyjnych oraz jednostek szczebla samorządowego i rządowego, ·         50% - w przypadku klientów korporacyjnych oraz instytucji finansowych. W przypadku nie wywiązania się z tego warunku, w umowie określone zostaną skutki w postaci podwyższonych poziomów cen (wzrost marży). Zasada dążenia do wprowadzenia sprzedaży wiązanej wynika z obserwowanej tendencji częstego stosowania preferencji cenowych przy produktach kredytowych oferowanych klientom korporacyjnym. Zastosowane upusty cenowe powinny być zrównoważone zyskiem z tytułu sprzedaży innych produktów bankowych, nie generujących ryzyka kredytowego.

22

23 Limit kredytowy wielocelowy

24 Charakterystyka produktu Funkcjonowanie limitu:
Zawarcie umowy limitu oraz zabezpieczenie wierzytelności Banku LIMIT KREDYTOWY WIELOCELOWY Postawienie limitu do dyspozycji Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym odnawialny Dyspozycja uruchomienia lub wykorzystania kredytu odnawialnego (pokrycia płatności) Kredyt w rachunku bieżącym Dyspozycja uruchomienie limitu kredytu w rachunku bieżącym Dyspozycja uruchomienia lub wykorzystania kredytu nieodnawialnego (pokrycia płatności) Kredyt obrotowy nieodnawialny Przedstawienie faktury do nabycia, zaakceptowanie faktury przez Bank 1. Postawienie limitu kredytowego wielocelowego do dyspozycji klienta ewidencjonowane będzie jako zobowiązanie pozabilansowe z tytułu kredytu obrotowego w rachunku kredytowym w linii kredytowej, na kontach odpowiednich dla tego typu kredytu, z wykorzystaniem dostępnej funkcjonalności systemu ZORBA 3000. Oznacza to, że nie będzie prowadzona odrębna ewidencja pozabilansowa oraz bilansowa limitu kredytowego, a wszelkie operacje księgowe z tytułu obsługi limitu kredytowego będą ewidencjonowane na kontach produktów wchodzących w skład limitu, odpowiednio do zaangażowania. 2.  W przypadku innej waluty albo szczególnego przeznaczenia kredytu 3. Jednym z warunków uruchomienia limitu jest ustanowienie zabezpieczenia, zgodnie z przepisami wewnętrznymi w sprawie ustanawiania zabezpieczeń wierzytelności Banku. 4. Przyjmowane zabezpieczenia będą dotyczyły całego zaangażowania Banku z tytułu udzielonego limitu kredytowego wielocelowego, tj. wszystkich uruchomionych produktów w ramach limitu kredytowego wielocelowego . W związku z tym, że limit kredytowy może być przyznany w kwocie przekraczającej najpilniejsze potrzeby finansowe kredytobiorcy i nie jest wymagane jednorazowe postawienie do dyspozycji całej kwoty limitu, ustanawianie zabezpieczeń może być powiązane z kwotą uruchamianej części limitu, tzn. uruchomienie kolejnych części limitu będzie możliwe pod warunkiem ustanowienia zabezpieczeń odpowiednich do uruchamianej części limitu, określonych w umowie limitu. Uruchomienie kolejnych części limitu będzie możliwe pod warunkiem ustanowienia kolejnych wymaganych zabezpieczeń. Faktoring niepełny Złożenie zlecenia udzielenia gwarancji, podjęcie przez Bank pozytywnej decyzji Gwarancje własne w obrocie krajowym

25 Charakterystyka produktu
Okres kredytowania Limit kredytowy wielocelowy może być udzielony na okres do 36 miesięcy. Możliwość przedłużania umowy na następne okresy, z tym, że okres od dnia zawarcia aneksu do umowy do dnia zakończenia trwania umowy nie może przekroczyć 36 miesięcy. 1. Limit kredytowy wielocelowy przyznany na 36 miesięcy, jest to okres, w którym klient może korzystać z produktów w ramach przyznanego limitu. Termin zapadalności poszczególnych produktów w ramach limitu kredytowego może być różny. 2. W przypadku faktoringu oraz gwarancji, termin zapadalności może przekraczać termin wykorzystywania limitu ustalony w umowie o okres wynikający z terminów spłaty nabywanych wierzytelności albo terminów ważności gwarancji, określonych w odpowiedniej dla produktu metryce produktu. 3. Umowa o odnawialny limit kredytowy wielocelowy może być przedłużana na następne okresy w każdym momencie trwania umowy, z tym że okres od dnia zawarcia aneksu do umowy do dnia zakończenia trwania umowy nie może przekroczyć 36 miesięcy. W taki sposób klient z dużym wyprzedzeniem czasowym może posiadać informacje umożliwiające planowanie wykorzystania środków obrotowych. 4. Po dokonaniu analizy ryzyka kredytowego Bank podejmuje decyzję o możliwości przedłużenia umowy limitu. W przypadku pozytywnej decyzji, gdy klient zgłosi chęć przedłużenia umowy o limit, następuje zawarcie aneksu do umowy. Przy negatywnej decyzji klient jest poinformowany o braku możliwości przedłużenia umowy w terminie, który umożliwi przygotowanie spłaty albo zmianę warunków umowy w zakresie spłaty ratalnej, zgodnie z decyzją Banku uwzględniającą możliwości finansowe klienta. 5. Monitorowanie w ramach limitu kredytowego wielocelowego odbywa się kwartalnie, z tym że dyrektor ROK może podjąć decyzję o możliwości wydłużenia okresów monitorowania sytuacji ekonomiczno-finansowej klienta do 6 miesięcy, pod warunkiem, że jest to zgodne z obowiązującymi przepisami wewnętrznymi w zakresie monitorowania sytuacji ekonomiczno-finansowej klienta.

26 Charakterystyka produktu
Waluta limitu: Limit kredytowy wielocelowy ustalany jest w walucie polskiej. Waluta wykorzystania poszczególnych produktów w ramach limitu kredytowego może być różna od waluty limitu, przy czym standardowo może to być waluta, w której odbywa się kredytowanie działalności gospodarczej tj. USD, EUR, CHF. Przy każdorazowym wykorzystaniu limitu w walucie innej niż waluta polska, wysokość limitu będzie ustalana i aktualizowana przez przeliczenie wykorzystanej kwoty na walutę polską według kursu średniego NBP z aktualnej Tabeli kursów PKO BP SA. Przy wykorzystaniu limitu w walucie wymienialnej, w przypadku nagłych zmian kursów walut może wystąpić okresowe przekroczenie limitu kredytowego, co nie stanowi naruszenia zasad ustalonych w umowie.

27 Charakterystyka produktu
Zabezpieczenie wierzytelności Banku: Zabezpieczenie ustanawiane jest do umowy limitu, jako zabezpieczenie wierzytelności Banku związanych z wykorzystaniem limitu. Możliwe jest ustanawianie zabezpieczenia częściowego – limit stawiany jest do dyspozycji w kwotach proporcjonalnych do ustanowionego zabezpieczenia. Możliwe jest ustanowienie wybranego rodzaju zabezpieczenia do konkretnego produktu – np. blokada środków na rachunku do faktoringu niepełnego.

28 Limit kredytowy wielocelowy
Zalety produktu: Elastyczność i różnorodność: możliwość korzystania z różnych produktów bankowych w ramach jednej umowy, w terminie wynikającym z bieżącego zapotrzebowania Klienta Szybki dostęp do produktów po zawarciu umowy limitu Korzyści dla Klienta: Maksymalne uproszczenie procedur przy korzystaniu z wielu form finansowania Prowizje płatne za wykorzystaną część limitu Zabezpieczenie przyjmowane do całego limitu Możliwość przedłużania okresu kredytowania w sposób „kroczący”

29 Regionalny Oddział Korporacyjny we Wrocławiu
Dziękuję za uwagę Regionalny Oddział Korporacyjny we Wrocławiu Zespół Klienta Korporacyjnego tel.: (071)


Pobierz ppt "Strategia płynności finansowej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google