Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wrocław, dn. 17 listopada 2005r. 1. 2 Zarządzanie bieżącymi przepływami gotówkowymi w przedsiębiorstwie Czynniki zależne od przedsiębiorstwa Czynniki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wrocław, dn. 17 listopada 2005r. 1. 2 Zarządzanie bieżącymi przepływami gotówkowymi w przedsiębiorstwie Czynniki zależne od przedsiębiorstwa Czynniki."— Zapis prezentacji:

1 Wrocław, dn. 17 listopada 2005r. 1

2 2 Zarządzanie bieżącymi przepływami gotówkowymi w przedsiębiorstwie Czynniki zależne od przedsiębiorstwa Czynniki zależne od przedsiębiorstwa Czynniki niezależne od przedsiębiorstwa Płynność finansowa przedsiębiorstwa Strategia płynności finansowej

3 Wrocław, dn. 17 listopada 2005r. 3 Zarządzanie bieżącymi przepływami gotówkowymi w przedsiębiorstwie W ofercie Banku PKO BP SA znajduje się wiele produktów, które umożliwią efektywne zarządzanie płynnością finansową. Produkty te można podzielić na dwie kategorie: Produkty wspomagające - Produkty mające na celu efektywne zarządzanie wolnymi środkami Produkty służące pozyskiwaniu środków pieniężnych,

4 Wrocław, dn. 17 listopada 2005r. 4

5 5 RACHUNEK SKONSOLIDOWANY Wrocław, dn. 17 listopada 2005r.

6 6 Rachunek skonsolidowany - przeznaczenie Rachunek Skonsolidowany: dedykowany Klientom posiadającym rozbudowaną, sieciową strukturę organizacyjną służy przeprowadzaniu rozliczeń pieniężnych pomiędzy Posiadaczem rachunku, a jego jednostkami organizacyjnymi posiadającymi rachunki w różnych oddziałach Banku składa się z jednego rachunku podstawowego tzw. rachunku głównego oraz n rachunków pomocniczych umożliwia koncentrowanie środków finansowych dostępnych na wielu rachunkach, na jednym wyróżnionym rachunku podstawowym

7 Wrocław, dn. 17 listopada 2005r. 7 Rachunek skonsolidowany istotne cechy usługi Elastyczna funkcjonalność usługi pozwala klientowi indywidualnie określić: 1)wysokości limitów transakcyjnych, 2)godziny procesu konsolidacji, 3)rodzaj wykonywanej konsolidacji.

8 Wrocław, dn. 17 listopada 2005r. 8 Rachunek skonsolidowany istotne cechy usługi Rodzaj wykonywanej konsolidacji dla każdego rachunku jednostki organizacyjnej określony jest indywidualnie, i może polegać na: 1)przeksięgowaniu wszystkich środków znajdujących się na rachunku, 2) przeksięgowaniu określonej stałej kwoty, 3)przeksięgowaniu salda powyżej pewnego progu kwotowego (limitu górnego),

9 Wrocław, dn. 17 listopada 2005r. 9 Rachunek skonsolidowany informacje dodatkowe Posiadaczowi rachunku bieżącego będącego rachunkiem skonsolidowanym Bank może udzielić - na podstawie odrębnej umowy - kredytu w rachunku bieżącym. Dla rachunku głównego funkcjonującego w ramach umowy rachunku skonsolidowanego dostępna jest usługa depozytu automatycznego. Rachunek skonsolidowany prowadzony jest wyłącznie w PLN

10 Wrocław, dn. 17 listopada 2005r. 10 CASH POOLING - - RACHUNKI POWIĄZANE Wrocław, dn. 17 listopada 2005r.

11 11 CASH POOLING - przeznaczenie Usługa dedykowana klientom, których struktura organizacyjna przyjmuje postać grupy kapitałowej odrębnych pod względem prawnym podmiotów gospodarczych, realizujących wspólną politykę finansową oraz koordynujących wzajemne rozliczenia. Polega na obniżeniu kosztów odsetkowych ponoszonych przez podmioty posiadające strukturę grupy kapitałowej. Korzyści odsetkowe uzyskuje się poprzez wirtualną konsolidację dodatnich i ujemnych sald rachunków uczestników grupy. Kredyty na rachunkach bieżących zaciągane przez jednych uczestników są kompensowane depozytami bankowymi posiadanymi przez innych uczestników.

12 Wrocław, dn. 17 listopada 2005r. 12 CASH POOLING – warunki funkcjonowania usługi Do realizacji usługi niezbędne jest posiadanie przez jej uczestników pary rachunków: rachunku bieżącego oraz powiązanego z nim rachunku pomocniczego, dedykowanego wirtualnym rozliczeniom. Przynajmniej część z podmiotów uczestniczących w umowie usługi cash poolingu powinna zawrzeć umowę o kredyt w rachunku bieżącym na odrębnie negocjowanych warunkach, umożliwiający powstanie salda WN. Warunkiem prowadzenia i funkcjonowania usługi będzie zawarcie odrębnej, wielostronnej umowy o współpracy zawartej pomiędzy PKO BP S.A., a wszystkimi podmiotami uczestniczącymi w usłudze, dotyczącej prowadzenia rachunków powiązanych, zgodnie z którą będzie dokonywana tzw. wirtualna konsolidacja sald. Określenie godziny rozpoczęcia i zakończenia procesu bilansowania sald

13 Wrocław, dn. 17 listopada 2005r. 13 CASH POOLING – sposób funkcjonowania usługi 1)Każdego dnia roboczego, o określonej godzinie (nie później niż o godz. 18.00) ustalane będą salda na rachunkach bieżących, funkcjonujących w ramach umowy cash poolingu. 2)Zsumowane zostaną wszystkie salda dodatnie i odrębnie wszystkie salda ujemne oraz ustalona zostanie niższa suma z tych sald w wartościach bezwzględnych. 3)Salda rachunków bieżących składające się na niższą z sum sald, przenoszone będą w całości na rachunki pomocnicze związane z odpowiednimi rachunkami bieżącymi.

14 Wrocław, dn. 17 listopada 2005r. 14 CASH POOLING – sposób funkcjonowania usługi 4)Z sald składających się na wyższą w wartościach bezwzględnych sumę, przeniesione zostaną proporcjonalnie na rachunki pomocnicze kwoty w takiej wysokości, aby sumy sald dodatnich i ujemnych przeniesionych na rachunki pomocnicze były równe. 5)W następnym dniu roboczym po dniu, w którym dokonano przeksięgowań, do godz. 8.00 rano wykonane zostaną operacje odwrotne (nastąpi odwrócenie księgowań kwot przeniesionych na rachunki pomocnicze).

15 Wrocław, dn. 17 listopada 2005r. 15 CASH POOLING - zalety minimalizację kosztów i maksymalizację przychodów odsetkowych osiąganych zarówno na szczeblu grupy jako całości oraz na szczeblu poszczególnych jej uczestników, doprowadzenie do wyniku odsetkowego zbliżonego do tego, który zostałby osiągnięty przy fizycznej konsolidacji wszystkich sald grupy, jednak bez konieczności rozstrzygania zagadnień natury prawnej i podatkowej, którą byłaby obciążona konsolidacja fizyczna. Korzystanie z usługi cash poolingu umożliwia sprawne zarządzanie środkami pieniężnymi poprzez:

16 Wrocław, dn. 17 listopada 2005r. 16 Obsługa oraz identyfikacja wpłat System Wirtualnych Rachunków Kontrahenckich

17 Wrocław, dn. 17 listopada 2005r. OBECNE ZASADY ROZLICZANIA TRANSAKCJI I OBIEGU INFORMACJI Kasy własne Kasy własne Bank X Bank X Bank Y Bank Y PKO BP SA Poczta Wpłaty gotówkowe, przelewy Wpłaty gotówkowe, przekaz informacji o płatnościach Wpłaty gotówkowe Bank obsługujący odbiorcę płatności Przekaz informacji o płatnościach Klient - odbiorca płatności

18 Wrocław, dn. 17 listopada 2005r. 18 Przepisywanie dokumentów zawsze wprowadza pewne zmiany: każdy kolejny uczestnik rozliczenia dodaje lub skraca informację, w przypadku składania dyspozycji płatniczej na nieoryginalnym dowodzie wpłaty wzrasta prawdopodobieństwo niekompletności danych. Sprawia to, iż jej końcowa postać może być nieczytelna dla nadawcy. Każda zmiana w strukturze opisu płatności, sprawia, że nie jest możliwe zastosowanie automatycznego systemu księgującego. Z ręcznym wprowadzaniem danych do systemu ewidencji należności związana jest duża pracochłonność i czasochłonność. Wszystko to skutkuje opóźnieniami w uzgadnianiu bieżącego stanu należności od płatników, utrudniając analitykę ekonomiczną, planowanie i budżetowanie. Obsługa masowych płatności - obecne problemy

19 Wrocław, dn. 17 listopada 2005r. 19 Jako rozwiązanie tych problemów PKO BP SA proponuje przyjmowanie wpłat w Systemie Wirtualnych Rachunków Kontrahenckich. Ich istotą jest umieszczenie identyfikatora płatności w takim fragmencie zlecenia płatniczego, który w trakcie jego realizacji podlega szczególnej kontroli. Jest nim identyfikator (numer) rachunku bankowego odbiorcy. Obsługa masowych płatności – proponowane rozwiązanie

20 Wrocław, dn. 17 listopada 2005r. 20 Obsługa masowych płatności – proponowane rozwiązanie

21 Wrocław, dn. 17 listopada 2005r. 21 Korzyści wynikające z usługi

22 Wrocław, dn. 17 listopada 2005r. 22

23 Wrocław, dn. 17 listopada 2005r. 23 Limit kredytowy wielocelowy

24 Wrocław, dn. 17 listopada 2005r. 24 Zawarcie umowy limitu oraz zabezpieczenie wierzytelności Banku LIMIT KREDYTOWY WIELOCELOWY Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym odnawialny Kredyt w rachunku bieżącym Kredyt obrotowy nieodnawialny Faktoring niepełny Gwarancje własne w obrocie krajowym Charakterystyka produktu Funkcjonowanie limitu: Dyspozycja uruchomienia lub wykorzystania kredytu odnawialnego (pokrycia płatności) Dyspozycja uruchomienie limitu kredytu w rachunku bieżącym Dyspozycja uruchomienia lub wykorzystania kredytu nieodnawialnego (pokrycia płatności) Przedstawienie faktury do nabycia, zaakceptowanie faktury przez Bank Złożenie zlecenia udzielenia gwarancji, podjęcie przez Bank pozytywnej decyzji Postawienie limitu do dyspozycji

25 Wrocław, dn. 17 listopada 2005r. 25 Okres kredytowania 1.Limit kredytowy wielocelowy może być udzielony na okres do 36 miesięcy. 2.Możliwość przedłużania umowy na następne okresy, z tym, że okres od dnia zawarcia aneksu do umowy do dnia zakończenia trwania umowy nie może przekroczyć 36 miesięcy. Charakterystyka produktu

26 Wrocław, dn. 17 listopada 2005r. 26 Waluta limitu: 1.Limit kredytowy wielocelowy ustalany jest w walucie polskiej. 2.Waluta wykorzystania poszczególnych produktów w ramach limitu kredytowego może być różna od waluty limitu, przy czym standardowo może to być waluta, w której odbywa się kredytowanie działalności gospodarczej tj. USD, EUR, CHF. Charakterystyka produktu

27 Wrocław, dn. 17 listopada 2005r. 27 Zabezpieczenie wierzytelności Banku: Zabezpieczenie ustanawiane jest do umowy limitu, jako zabezpieczenie wierzytelności Banku związanych z wykorzystaniem limitu. Możliwe jest ustanawianie zabezpieczenia częściowego – limit stawiany jest do dyspozycji w kwotach proporcjonalnych do ustanowionego zabezpieczenia. Możliwe jest ustanowienie wybranego rodzaju zabezpieczenia do konkretnego produktu – np. blokada środków na rachunku do faktoringu niepełnego. Charakterystyka produktu

28 Wrocław, dn. 17 listopada 2005r. 28 Zalety produktu: Elastyczność i różnorodność: możliwość korzystania z różnych produktów bankowych w ramach jednej umowy, w terminie wynikającym z bieżącego zapotrzebowania Klienta Szybki dostęp do produktów po zawarciu umowy limitu Korzyści dla Klienta: Maksymalne uproszczenie procedur przy korzystaniu z wielu form finansowania Prowizje płatne za wykorzystaną część limitu Zabezpieczenie przyjmowane do całego limitu Możliwość przedłużania okresu kredytowania w sposób kroczący Limit kredytowy wielocelowy

29 Wrocław, dn. 17 listopada 2005r. 29 Dziękuję za uwagę Regionalny Oddział Korporacyjny we Wrocławiu Zespół Klienta Korporacyjnego tel.: (071) 371 21 78 e-mail: sylwia.michalik@pkobp.pl


Pobierz ppt "Wrocław, dn. 17 listopada 2005r. 1. 2 Zarządzanie bieżącymi przepływami gotówkowymi w przedsiębiorstwie Czynniki zależne od przedsiębiorstwa Czynniki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google