Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie."— Zapis prezentacji:

1 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie

2 Państwowy Monitoring Środowiska (PMŚ) stanowi system pomiarów, ocen i prognoz stanu środowiska oraz gromadzenia, przetwarzania i rozpowszechniania informacji o środowisku (ustawa Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2001.62.627) - art.25 ust.2).

3 Celem PMŚ jest wspomaganie działań na rzecz ochrony środowiska poprzez systematyczne informowanie organów administracji i społeczeństwa o: jakości elementów przyrodniczych, dotrzymywaniu standardów jakości środowiska określanych przepisami oraz obszarach występowania przekroczeń standardów występujących zmianach jakości elementów przyrodniczych i przyczynach tych zmian, w tym powiązaniach przyczynowo-skutkowych występujących pomiędzy emisjami i stanem elementów przyrodniczych Cele PMŚ osiągane są poprzez realizację następujących zadań cząstkowych: wykonywanie badań wskaźników charakteryzujących poszczególne elementy środowiska prowadzenie obserwacji elementów przyrodniczych gromadzenie i analiza wyników badań i obserwacji ocena stanu i trendów zmian jakości poszczególnych elementów środowiska w oparciu o ustalone kryteria identyfikacja obszarów przekroczeń standardów jakości środowiska analizy przyczynowo-skutkowe opracowywanie zestawień, raportów, komunikatów i ich udostępnianie w formie drukowanej lub zapisu elektronicznego, w tym za pomocą internetu

4 Struktura funkcjonalna PMŚ JAKOŚĆ ŚRODOWISKA 1. monitoring jakości powietrza 2. monitoring jakości wód powierzchniowych 3. monitoring jakości wód podziemnych 4. monitoring jakości Morza Bałtyckiego 5. monitoring jakości gleby i ziemi 6. monitoring hałasu 7. monitoring pól elektromagnetycznych 8. monitoring promieniowania jonizującego 9. monitoring lasów 10. monitoring przyrody 11. zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego EMISJA 1. emisje do powietrza 2. emisje do wód 3. odpady Państwowy Monitoring Środowiska OCENY I PROGNOZY

5 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie realizuje w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ) na terenie województwa małopolskiego następujące zadania: Monitoring jakości powietrza badania i ocena jakości powietrza monitoring chemizmu opadów atmosferycznych oraz depozycji zanieczyszczeń do podłoża Monitoring jakości śródlądowych wód powierzchniowych badania i ocena jakości wód w rzekach badania i ocena jakości wód zbiorników zaporowych badania i ocena stanu osadów wodnych rzek (badania wykonuje PIG w Warszawie) Monitoring jakości śródlądowych wód podziemnych badania i ocena jakości wód podziemnych (badania wykonuje PIG w Warszawie) Monitoring jakości gleby i ziemi badania i ocena jakości gleb użytkowanych rolniczo (badania wykonuje IUNiG w Puławach) identyfikacja terenów, na których wystąpiło przekroczenie standardów jakości gleby i ziemi (zadanie starosty - WIOŚ wykonuje zbiorcze zestawienia obszarów w województwie i przesyła do GIOŚ) Monitoring hałasu pomiary hałasu w środowisku oraz ocena klimatu akustycznego (baza OPH) Monitoring pól elektromagnetycznych badania i ocena poziomu PEM występujących na terenach zurbanizowanych

6 EMISJA Podsystem Odpady ocena gospodarki odpadami niebezpiecznymi (baza SIGOP-W) ocena gospodarki odpadami OCENY I PROGNOZY publikowanie wyników zintegrowanych ocen stanu środowiska w skali województwa w formie: raportów o stanie poszczególnych elementów środowiska, kompleksowych raportów o stanie środowiska o funkcjach edukacyjnych, adresowanych do szerokich kręgów społeczeństwa. Raporty wojewódzkie są zamieszczane na stronie internetowej Inspektoratu http://www.krakow.pios.gov.pl

7 Oceny jakości śródlądowych wód powierzchniowych Ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej zostały określone w Dyrektywie 2000/60/EC Parlamentu Europejskiego i Rady. Ramowa Dyrektywa Wodna stanowi dokument uznawany za jeden z najbardziej kompleksowych pakietów dotyczących celów, instrumentów i zobowiązań w zakresie gospodarki wodnej. Podstawowym aktem prawnym w zakresie ochrony wód przed zanieczyszczeniami w Polsce jest ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z późniejszymi zmianami). W roku 2004 nowy sposób oceny jakości Śródlądowych wód powierzchniowych według 5 klas wprowadzony został rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 lutego 2004r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych i podziemnych, sposobu prowadzenia monitoringu oraz sposobu interpretacji i prezentacji stanu tych wód (Dz. U. Nr 32, poz. 284). Ocenę wód powierzchniowych przeprowadza się w punktach pomiarowo- kontrolnych. Jest to istotna zmiana sposobu oceny stanu jakości rzek w Polsce w stosunku do lat poprzednich, kiedy rzeki oceniano w 3 klasach czystości (wody przekraczające parametry trzeciej klasy czystości traktowano jako wody pozaklasowe).

8 Podstawę oceny stanu jakości wód powierzchniowych stanowią: wartości graniczne wskaźników jakości wody w klasach jakości wód powierzchniowych (zał. nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 lutego 2004r.), wyniki badań jakości wód wykonane według zalecanych metod analiz i pomiarów (metodyki referencyjne badań wskaźników jakości wód powierzchniowych oraz warunki zapewnienia jakości danych – zał. nr 4 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 lutego 2004r.), przyjęty sposób przedstawienia wyników klasyfikacji wód powierzchniowych (zał. nr 5 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 lutego 2004r.). W celu oceny wód pod kątem różnych sposobów użytkowania wykonano: ocenę wód pod kątem eutrofizacji ocenę wód ujmowanych do celów zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia ocenę wód pod względem wymagań, jakim powinny odpowiadać wody śródlądowe będące środowiskiem życia ryb w warunkach naturalnych

9 W związku z faktem, iż rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 lutego 2004r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych i podziemnych, sposobu prowadzenia monitoringu oraz sposobu interpretacji i prezentacji stanu tych wód (Dz. U. Nr 32, poz. 284), straciło moc prawną z dniem 1 stycznia 2005 roku, a prace legislacyjne nad projektem rozporządzenia z art. 38a ust.4 znowelizowanej Ustawy Prawo wodne, w sprawie ogólnej klasyfikacji i oceny ogólnej wód powierzchniowych trwają, ocenę stanu wód za 2005 rok dokonano na podstawie poprzednio obowiązującego rozporządzenia (pismo Głównego Inspektora Ochrony Środowiska znak: DM/073- 01/01/2006/RM z dnia 1 lutego 2006 roku).

10 W celu oceny wód pod kątem różnych sposobów użytkowania wykonano: ocenę wód pod kątem eutrofizacji (52 p.p.k.), ocenę wód ujmowanych do celów zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia (33 p.p.k.), ocenę wód pod względem wymagań, jakim powinny odpowiadać wody śródlądowe będące środowiskiem życia ryb w warunkach naturalnych (133 p.p.k.).

11 Ocena wód według 5 klas (1) 1)klasa I - wody o bardzo dobrej jakości: a) spełniają wymagania określone dla wód powierzchniowych wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia, w przypadku ich uzdatniania sposobem właściwym dla kategorii A1, b) wartości wskaźników jakości wody nie wskazują na żadne oddziaływania antropogeniczne; 2)klasa II - wody dobrej jakości: a) spełniają w odniesieniu do większości wskaźników jakości wody wymagania określone dla wód powierzchniowych wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia, w przypadku ich uzdatniania sposobem właściwym dla kategorii A2, b) wartości biologicznych wskaźników jakości wody wykazują niewielki wpływ oddziaływań antropogenicznych; 3)klasa III - wody zadawalającej jakości: a) spełniają wymagania określone dla wód powierzchniowych wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia, w przypadku ich uzdatniania sposobem właściwym dla kategorii A2, b) wartości biologicznych wskaźników jakości wody wykazują umiarkowany wpływ oddziaływań antropogenicznych;

12 Ocena wód według 5 klas (2) 4) klasa IV - wody niezadawalającej jakości: a) spełniają wymagania określone dla wód powierzchniowych wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia, w przypadku ich uzdatniania sposobem właściwym dla kategorii A3, b) wartości biologicznych wskaźników jakości wody wykazują, na skutek oddziaływań antropogenicznych, zmiany ilościowe i jakościowe w populacjach biologicznych; 5) klasa V - wody złej jakości: a)nie spełniają wymagań dla wód powierzchniowych wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia, b)wartości biologicznych wskaźników jakości wody wykazują, na skutek oddziaływań antropogenicznych, zmiany polegające na zaniku występowania znacznej części populacji biologicznych

13 W 2005 roku na obszarze województwa małopolskiego, dokonano oceny jakości wód 93 rzek i potoków oraz 6 zbiorników zaporowych, łącznie w 147 punktach pomiarowo – kontrolnych (p.p.k.) w tym w 135 p.p.k. zlokalizowanych na rzekach oraz w 12 p.p.k. na zbiornikach zaporowych. Łączna długość badanych cieków wodnych wynosiła 1.302,3 km. W ramach prowadzonego monitoringu jakości wód powierzchniowych do badań laboratoryjnych pobrano 1.225 próbki wody. Wykonano w nich ogółem 37.680 oznaczeń, w tym oznaczono 35.012 wskaźników fizykochemicznych, 1.255 wskaźników hydrobiologicznych oraz 1.413 wskaźników bakteriologicznych. Ocenę jakości tych wód wykonano według rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych i podziemnych, sposobu interpretacji i prezentacji stanu tych wód (Dz.U. Nr 32, poz. 284) – załącznik nr 1).

14 W 2005 roku stan jakości wód powierzchniowych (rzek) w województwie małopolskim według 5 klas w 46 punktach monitoringu diagnostycznego przedstawiał się następująco: - nie wystąpiły wody bardzo dobrej jakości klasy I, - nie wystąpiły wody dobrej jakości klasy II, - wody zadawalającej jakości klasy III wystąpiły w 29 punktach pomiarowych na rzekach: Sztoła, Kozi Bród, Soła (Oświęcim), Skawa (Zator), Skawinka (pow. Skawiny), Sanka, Rudawa (ujście), Raba (powyżej Zbiornika Dobczyckiego i od Kłaja do ujścia do Wisły), Zbiornik Dobczycki, Uszwica (Wola Przemykowska), Nidzica, Dunajec (w 8 p.p.k.), Poprad (w 3 p.p.k.), Breń (Słupiec), Ropa (pon. Biecza) i Czarna Orawa, - wody niezadawalającej jakości klasy IV wystąpiły w 11 punktach kontrolnych na rzekach: Wisła (Łączany, powyżej Krakowa, Górka i Słupiec), Biała Przemsza, Chechło, Regulicki, Prądnik Białucha i Dłubnia (ujście), Szreniawa (Proszowice), Biała Tarnowska (Tarnów), - wody złej jakości klasy V stwierdzono w 6 punktach pomiarowo- kontrolnych na rzekach: Wisła (Oświęcim, Niepołomice), Macocha (ujście do Wisły), Paleczka (ujście do Skawy), Wilga (ujście do Wisły), Serafa.

15 Ocena jakości wód (według 5 klas) Przeprowadzono ocenę wód według 5 klas dla rzek badanych w 46 punktach monitoringu diagnostycznego

16 Ocena jakości wód (według 5 klas) (1) Z oceny przeprowadzonej dla rzek w 140 punktach pomiarowych w województwie małopolskim w 2004 roku wynika, że 0,7% z ogółu badanych stanowiły wody klasy I bardzo dobrej jakości, 26,1% wody klasy II dobrej jakości. Wody zadawalającej jakości klasy III stanowiły w województwie 50,7%. Wody o jakości niezadawalającej klasy IV stanowiły 14,9%, a 7,5% to wody złej jakości. Z oceny przeprowadzonej dla rzek w 135 punktach pomiarowych w województwie małopolskim w 2005 roku wynika, że 8,1% z ogółu badanych stanowią wody klasy I bardzo dobrej jakości, 25,2% wody klasy II dobrej jakości. Wody zadawalającej jakości klasy III stanowią w województwie 42,2%. Wody o jakości niezadawalającej klasy IV stanowią 14,1%, a 10,4% to wody złej jakości.

17 Ocena jakości wód (według 5 klas) (2) Z oceny wykonanej w 2004r dla 6 zbiorników zaporowych w 13 punktach pomiarowych nie stwierdzono wód o bardzo dobrej jakości, jak również wód złej jakości. Wystąpiły wody dobrej jakości klasy II (w 6 p.p.k.) i zadawalającej jakości klasy III (również w 6 p.p.k.), co stanowi po 46,2%. W jednym punkcie (7,6%) odnotowano wody klasy IV niezadawalającej jakości. Natomiast, z oceny wykonanej w 2005r. dla 6 zbiorników zaporowych w 12 punktach pomiarowych nie stwierdzono wód o bardzo dobrej jakości, jak również wód o niezadawalającej i złej jakości. Wystąpiły wody dobrej jakości klasy II (w 9 p.p.k.) i zadawalającej jakości klasy III (w 3 p.p.k.).

18 Klasyfikacja jakości śródlądowych wód powierzchniowych we wszystkich punktach pomiarowo-kontrolnych w województwie małopolskim w 2005 roku (według 5 klas) IV – chlorofil aV- ogólna liczba bakterii coli IV- liczba bakterii coli fekalnych V- przewodność elektrolityczna, substancje rozp.ogólne, chlorki IV D R,A 209, 3 Słupiec7 IV – chlorofil a, indeks bioróżnorodnosci V -lLiczba bakterii coli fekalnych, ogólna liczba bakterii coli V - przewodność elektrolityczna, substancje rozp.ogólne, chlorki, IV – zawiesina og., BZT 5,ChZT-Cr, amoniak, azot Kjeldahla, azotyny IV D R, A 145, 3 Górka5 V - ogólna liczba bakterii coliV – tlen rozp., azotyny, przewodn.elektrolityczna, substancje rozp.ogólne, chlorki V D R, A 102, 0 Niepołomice4 V - chlorofil aIV - ogólna liczba bakterii coli V - przewodn.elektrolityczna, substancje rozp.ogólne, chlorki, sub.pow.cz.an. IV – barwa, ChZT-Cr, amoniak, azot Kjeldahla, azotyny, kadm IV D R, A 66,4 Powyżej Krakowa (E) 3 V – chlorofil aIV - ogólna liczba bakterii coli V – ChZT-Cr, azotyny, przewodn.elektrolityczna, substancje rozp.ogólne, chlorki, subst.pow.cz.anion., IV – barwa, zawiesina og., amoniak, azot Kjeldahla, BZT-5 IV D R, A 38,0Łączany2 V - liczba bakterii coli fek., ogólna liczba bakterii coli V –zawiesina og., tlen rozpuszczony, ChZT-Cr, amoniak, azot Kjeldahla, azotyny, fosfor og., przewodn.elektrolityczna, substancje rozp.ogólne, chlorki, siarczany, subst.pow.cz.an. V D R, A 0,5Oświęcim1 Wisła BiologiczneBakteriologiczneFizyko-chemiczne km NazwaNr ppk. na mapi e Wskaźniki degradujące jakość wody Klasa jakośc i wód Rod zaj mon itori ngu Punkt pomiarowo-kontrolny (p.p.k.) Rzeka

19

20

21

22 Ocena wód pod kątem eutrofizacji Ocenę wód pod kątem eutrofizacji oparto o przepisy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie kryteriów wyznaczania wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych (Dz. U. Nr 241/02 poz. 2093). Zgodnie z art. 9.4. ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 roku, przez eutrofizację rozumie się wzbogacanie wody biogenami, w szczególności związkami azotu lub fosforu, powodującymi przyspieszony wzrost glonów oraz wyższych form życia roślinnego, w wyniku którego następują niepożądane zakłócenia biologicznych stosunków w środowisku wodnym oraz pogorszenie jakości tych wód. Przy ocenie eutrofizacji śródlądowych wód powierzchniowych stosuje się wskaźniki określone w załączniku nr 1 do powyższego rozporządzenia.

23 Ocena wód pod kątem eutrofizacji Wartości graniczne podstawowych wskaźników eutrofizacji wód powyżej których występuje eutrofizacja są następujące:

24 Ocena wód pod kątem eutrofizacji Inne wskaźniki eutrofizacji: długotrwałe zakwity wody powodowane często w jeziorach przez sinice, a w rzekach i estuariach przez okrzemki i zielenice, masowy rozwój glonów poroślowych, odtlenienie hypolimnionu w jeziorach, któremu towarzyszyć może występowanie siarkowodoru; w rzekach silne dobowe zmiany natlenienia wód, redukcja różnorodności i obfitości makrofitów, fauny bezkręgowej oraz ryb. Na obszarze województwa małopolskiego w 2004r. badaniami objęto 33 rzeki w 68 punktach pomiarowo – kontrolnych pod kątem eutrofizacji ich wód i narażenia na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych. Spośród badanych wód w 39 punktach pomiarowo-kontrolnych nie stwierdzono przekroczeń wartości granicznych wskaźników stosowanych przy ocenie eutrofizacji, natomiast w 29 punktach wartości te zostały przekroczone. W roku 2005 badaniami objęto 25 rzek w 52 punktach pomiarowo-kontrolnych. W 26 punktach pomiarowo-kontrolnych nie stwierdzono przekroczeń wartości granicznych wskaźników stosowanych przy ocenie eutrofizacji, i również w 26 punktach wartości te zostały przekroczone. Najwyższy poziom zanieczyszczeń pochodzenia rolniczego obserwowany wysokimi stężeniami azotanów stwierdzono w rzekach: Sanka, Rudawa, Prądnik-Białucha, Dłubnia, Szreniawa, Ścieklec, Breń i Żabnica. Zanieczyszczenia wód rzeki Serafy nie są spowodowane źródłami rolniczymi.

25 Ocena wód ujmowanych do celów zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia Ocenę wód ujmowanych do celów zaopatrzenia ludności wykonano zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia (Dz.U. nr 204/2002 poz.1728). Przy czym, zgodnie z cytowanym wyżej rozporządzeniem: wody kategorii A1 to wody wymagające prostego uzdatniania fizycznego, w szczególności filtracji oraz dezynfekcji, wody kategorii A2 – wody wymagające typowego uzdatniania fizycznego i chemicznego, w szczególności utleniania wstępnego, koagulacji, flokulacji, dekantacji, filtracji i dezynfekcji (chlorowanie końcowe), wody kategorii A3 - wody wymagające wysokosprawnego uzdatniania fizycznego i chemicznego, w szczególności utleniania, koagulacji, flokulacji, dekantacji, filtracji, adsorpcji na węglu aktywnym, dezynfekcji (ozonowanie, chlorowanie końcowe).

26 Klasyfikacja wód ujmowanych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia w województwie małopolskim w 2004 i 2005 roku

27 Ocena wód wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia w 2005 r. Analiza wyników oceny wykazała, że spośród 31 ocenianych przekrojów, dopuszczalne normy były zachowane w 28, z tego wymagania kategorii A2 woda spełniała w 15 przekrojach, natomiast wymagania kategorii A3 były zachowane w 13 przekrojach

28 Jakość wód podziemnych według wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludność

29 Wyniki wykonanej oceny wód dla 32 rzek i 1 zbiornika, łącznie dla 33 punktów pomiarowo-kontrolnych informują, że: - nie stwierdzono wód w województwie o jakości kategorii A1, - wody o jakości kategorii A2 stanowią 42,4% ogółu (16 p.p.k.), - kategorię A3 stwierdzono w 14 p.p.k. (48,5% ogółu p.p.k.), - w 3 punktach pomiarowo-kontrolnych (9,1% ogółu p.p.k.) wystąpiły wody nie spełniające kategorii A1, A2, A3. W okresie gwałtownych wezbrań, podobnie jak w latach poprzednich, zanotowano występowanie w wodach Sanki, Rudawy, Dłubni, Ściekleca, Skawinki, Raby i Stradomki wysokie stężenia zawiesin, które dodatkowo mogą utrudniać procesy uzdatniania wody.

30 Ocena wód pod względem wymagań, jakim powinny odpowiadać wody śródlądowe będące środowiskiem życia ryb w warunkach naturalnych Ocenę wód pod względem wymagań, jakim powinny odpowiadać wody śródlądowe będące środowiskiem życia ryb w warunkach naturalnych przeprowadzono zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 4 października 2002 r. Dz. U. Nr 176, poz. 1455). W przypadku łososiowatych oznacza to wody, które stanowią lub mogą stanowić środowisko życia populacji ryb należących do rodzaju Salmo spp., rodziny Coregonidae (Coregonus) lub gatunku lipień (Thymallus thymallus); a karpiowatych oznacza to wody, które stanowią lub mogą stanowić środowisko życia populacji ryb należących do rodziny karpiowatych (Cyprinidae) lub innych gatunków, takich jak szczupak (Esox lucius), okoń (Perca fluviatilis) oraz węgorz (Anguilla anguilla). Wymagania, jakim powinny odpowiadać wody, minimalną częstotliwość pobierania próbek tych wód oraz metodyki referencyjne analiz określa załącznik do rozporządzenia. Dopuszcza się odstępstwa od wymagań określonych w załączniku do rozporządzenia wyłącznie w przypadkach, gdy wymagania te nie są spełniane na skutek naturalnego wzbogacania wody w pewne substancje, w taki sposób, że wartości określone w załączniku do rozporządzenia nie są osiągane, przy czym naturalne wzbogacanie oznacza samoczynny proces (bez interwencji człowieka), podczas którego zbiornik lub ciek wodny zasilany jest z gleby przez substancje w niej zawarte.

31 Ocena wód pod względem wymagań, jakim powinny odpowiadać wody śródlądowe będące środowiskiem życia ryb w warunkach naturalnych Woda spełnia wymagania określone w załączniku do rozporządzenia, jeżeli w wyniku pobierania próbek stale w tym samym miejscu w okresie 12 miesięcy, z częstotliwością nie mniejszą niż określona w załączniku do rozporządzenia: w 95% próbek zostały spełnione wymagania dotyczące tej wody w zakresie wskaźników: wartości pH, pięciodobowego biochemicznego zapotrzebowania na tlen (BZT5), amoniaku, azotu amonowego, azotynów, całkowitego chloru pozostałego, cynku ogólnego i miedzi rozpuszczonej; jeżeli próbki do oznaczania powyższych wskaźników były pobierane z częstotliwością mniejszą niż 1 próbka na miesiąc, wymagania dotyczące tych wskaźników muszą być spełnione w każdej próbce; wymagania w zakresie temperatury były spełniane w okresach stanowiących łącznie co najmniej 98% czasu; w 50% próbek zostały spełnione wymagania w zakresie rozpuszczonego tlenu; zostało spełnione wymaganie dotyczące średniorocznej wartości zawiesiny ogólnej. Dokonując obliczeń, o których mowa powyżej nie uwzględnia się wyników analiz niespełniających wymagań określonych w załączniku do rozporządzenia, jeżeli naruszenie wymagań nastąpiło na skutek powodzi lub innych klęsk żywiołowych. Dokonując obliczenia średniorocznej wartości zawiesiny ogólnej, dopuszcza się pominięcie wyników analiz z próbek pobranych podczas wyjątkowych warunków pogodowych, takich jak intensywne opady atmosferyczne, intensywne topnienie śniegu oraz susza.

32 Ocena wód dla bytowania ryb w województwie małopolskim w 2004 roku

33 POZYCJA MAŁOPOLSKI NA TLE INNYCH WOJEWÓDZTW 13141276,774,358,349,958,3 Ludność korzystająca z oczyszczalni ścieków w % ludności ogółem 16 1589,583,253,426,662,6 ścieki oczyszczane chemicznie, biologicznie i z podwyższonym usuwaniem biogenów w % ścieków oczyszczanych 200320021999 Pomor­ skie Dolno­ śląskie Wielko­ polskie Mało­ polskie Lokata woj. małopolskiego Województwa Polska Wyszczególnienie Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego – Raport 2003

34

35

36 Wykaz stacji monitoringu jakości powietrza na lata 2004-2005

37 Powietrze Dopuszczalne poziomy niektórych substancji w powietrzu dla terenu kraju, czas ich obowiązywania, okresy dla których uśrednia się wyniki pomiarów, dopuszczalne częstości przekraczania tych poziomów

38 Średnie stężenie pyłu zawieszonego w 2004r

39 Pył zawieszony PM10

40 Średnie stężenie dwutlenku siarki w 2004r

41 Dwutlenek siarki

42 Średnie stężenie dwutlenku azotu w 2004r

43 Dwutlenek azotu

44

45

46

47

48

49

50

51 Rozkład średnich stężeń benzenu na obszarze województwa małopolskiego w 2005 roku.

52 Porównanie średniorocznych stężeń benzenu na obszarze województwa małopolskiego w latach 2003-2005 na poszczególnych stanowiskach

53 Średnie miesięczne i maksymalne dobowe stężenia benzo( )pirenu w 2001 roku

54 Dioksyny: Ogólna nazwa całego szeregu związków,zawierających dwa pierścienie benzesowe połączone poprzez jeden lub dwa atomy tlenu. Związki, w których występują dwa atomy tlenu, nazywa się dibenzenodioksynami,z jednym atomem tlenu - dibenzenofuranami. Każdy z pierścieni benzesowych może zawierać do czterech atomów chloru, oznaczonych zgodnie z numeracją atomów węgla, do których są przyłączone: Przyłączenie do tych cząsteczek od jednego do ośmiu atomów może się odbywać na wiele sposobów. Dla dibenzeodioksyny istnieje 75 możliwych kombinaci, a dla dibenzeofuranu 135, co w sumie daje 210 związków określanych dioksynami. Ze 75 dibenzeodioksyn 7 jest toksycznych, a ze 135 dibenzeofuranów trujących jest 10. Najbardziej niebezpiecznym ze wszystkich jest 2,3,7,8-tetrachlorodibenzeodioksyna, w skrócie 2,3,7,8-TCDD, a często oznaczana jako TCDD, oraz 2,3,7,8-tetradibenzefuran, znany jako TCDF. Kolejne z najbardziej trujących to 1,2,3,7,8-PCDD i 2,3,4,7,8-PCDF, obydwa dwukrotnie mniej toksyczne niż TCDD. Resztę dioksyn można praktycznie uważaćza nietoksyczne. Całkowitą toksyczność próbki można określić, sumując wszystkiejej toksyczne składniki, uwzględniając ich zawartość w próbce oraz toksyczność. TCDD i TCDF mają wartość 1, inne 0,5 czy 0,01, a nawet 0,001. Odpowiednio to sumując, określa się tak zwany równoważnik toksyczny, czyli TEQ. Żeby przekonać się jak bardzo są toksycznedioksyny, spójrz na poniższą tabelę: Zwierzę LD 50 [m g/kg] Świnka morska0,001 Małpa0,070 Szczur0,200 Pies3,000 Chomik5,000 Jak widzimy dioksyny są najbardziej trującymi związkami,jakie otrzymał wyniku syntezy człowiek. Dla porównania : dla człowieka wartość LD 50 dla tak silnych trucizny, jak jad kiełbasiany, wynosi około 0,01 miligrama na kilogram, dla nikotyny zaś 1000 mg na kilogram.

55 Wyniki klasyfikacji ogólnej stref województwa pod kątem ochrony zdrowia

56 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE Plac Szczepański 5, 31-011 Kraków tel. (12) 422-48-95, fax (12) 422-36-12 strony internetowe: www.krakow.pios.gov.pl


Pobierz ppt "Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google