Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ADMINISTRATIVE ENGLISH. COURSE OUTLINE Basic terminology and issues in the administrative, economic, political and legal areas. Separation of powers:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ADMINISTRATIVE ENGLISH. COURSE OUTLINE Basic terminology and issues in the administrative, economic, political and legal areas. Separation of powers:"— Zapis prezentacji:

1 ADMINISTRATIVE ENGLISH

2 COURSE OUTLINE Basic terminology and issues in the administrative, economic, political and legal areas. Separation of powers: the legislative power, the executive power, the judicial power.

3 The concept of public administration. The system of public administration in Poland. Bodies and offices of public administration. Governmental administration. Local government and self-government.

4 The study and classification of law. Public and private law. Branches of law. Constitutional law. International law. Sources of law. Public finance. Budget. Taxes classification, tax return.

5 International organizations. Organization and functioning of an office. Preparing typical documents: messages and notes, emails, letters, memos, short reports.

6 COURSE REQUIREMENTS AND GRADING The grade is going to be based on a final written test or/and papers/tasks.

7 COUNTRY

8 1. BEING A COUNTRY an area of land with its own people, government, etc. – obszar ziemi z własnym narodem, rządem, itd. Which country do you come from?

9 a country with its own government: state - państwo, (more formal) nation member states of the European Union – państwa członkowskie Unii Europejskiej the nations of Western Europe

10 national – krajowy, narodowy a national newspaper nationwide – ogólnokrajowy, o krajowym zasięgu a nationwide campaign

11 a country that is headed by – kraj, na którego czele stoi a president: republic a king or queen: monarchy, kingdom

12 a country that is a union of states: federation federal a federal law - prawo federalne

13 2. THE PEOPLE OF A COUNTRY a person who lives in a country: inhabitant the inhabitants of India

14 a person who is legally a member of a country: citizen a citizen of the United Kingdom citizenship Australian citizenship

15 being a citizen of a particular country: nationality What nationality are you? She has Greek nationality.

16 all the citizens of a country: the people, nation the people of France The President made a speech to the nation. Prezydent wygłosił mowę do narodu.

17 the number of people who live in a particular place: population The population of Poland is ???

18 3. PARTS OF A COUNTRY region, regional district – dystrykt, dzielnica province, provincial an area in Britain, Ireland and the USA that has its own local government: county - hrabstwo

19 the town or city where the government of a country is: capital - stolica ??? is the capital of the USA.

20 4. RELATIONS BETWEEN COUNTRIES foreign – zagraniczny, obcy a foreign language foreigner – obcokrajowiec, cudzoziemiec abroad – za granicą, za granicę Our son lives abroad.

21 sth that happens inside a country – coś, co ma miejsce w kraju: internal – wewnętrzny internal affairs – sprawy wewnętrzne

22 domestic – wewnętrzny, krajowy, domowy domestic flights – krajowe loty

23 internal external The current economic problems are caused by external factors. Obecne problemy gospodarcze spowodowane są czynnikami zewnętrznymi.

24 involving two or more countries – dotyczący co najmniej dwóch krajów: international an international trade agreement – międzynarodowa umowa handlowa

25 an agreement between two countries to support each other – umowa między dwoma krajami mająca na celu wzajemne wsparcie: alliance - sojusz a military alliance ally - sojusznik

26 if a country is not controlled by another country, it is independent – niepodległy, niezależny Slovenia became independent from Yugoslavia in 1991. Słowenia stała się niezależna od Jugosławii w 1991 roku. independence The Day of Independence in Poland is on ???

27 5. MOVING FROM ONE COUNTRY TO ANOTHER ACTIONPERSONMOVEMENT emigrate (going away from a country – wyjazd z kraju) emigrantemigration immigrate (entering a country – przyjazd do kraju) ??? migrate (going away to look for work – wyjazd w celu znalezienia pracy) ???

28 6. BEING FORCED TO LEAVE A COUNTRY ACTIONPERSONMOVEMENT deportdeported persondeportation exile – skazywać na wygnanie (political reasons) exile take refuge – schronić się (political & economic reasons) refugee – uchodźcarefuge - uchodźctwo seek for political asylum – ubiegać się o azyl political asylantpolitical asylum

29 ECONOMY

30 1. ECONOMIC SYSTEMS SYSTEMPERSONADJECTIVE capitalism (individuals own and run businesses) capitalist socialism – socjalizm (the state controls the economy) socialist - socjalistasocialist - socjalistyczny mixed economy – gospodarka mieszana

31 the operation of trade and business without government control – funkcjonowanie handlu i biznesu bez kontroli rządu: free enterprise – wolna konkurencja rynkowa private enterprise – sektor prywatny

32 an economy where the government does not fix prices – gospodarka, w której rząd nie ustala cen: free-market economy – gospodarka wolnorynkowa

33 2. MONEY the kind of money that a country uses – rodzaj pieniądza wykorzystywany przez kraj: currency – waluta a strong currency

34 connected with money – związany z pieniędzmi: monetary the Governments monetary policy - polityka monetarna rządu

35 the management of money: finance reduction of the value of money – obniżenie wartości pieniądza: devaluation The British pound has been devaluated by 3% against the Swiss franc. Funt brytyjski zdewaluował się o 3% w stosunku do franka szwajcarskiego.

36 tax – podatek to increase taxes – podnosić podatki taxation – opodatkowanie budget

37 the government department that controls spending and taxation – organ rządu kontrolujący wydatki system podatkowy: the Treasury – Skarb Państwa

38 3. TRADE AND INDUSTRY demand – popyt supply – podaż trade, commerce – handel commercial - ??? industry – przemysł industrial - ???

39 4. ECONOMIC CONDITIONS GNP (gross national product) – PNB (produkt narodowy brutto) GDP (gross domestic product) - ???

40 a period in which an economy develops quickly – okres, w którym gospodarka szybko się rozwija: boom

41 to be financially successful – odnosić sukces finansowy: prosper prosperity - koniunktura prosperous – dobrze prosperujący a prosperous company

42 a sudden fall in trade or the value of sth – nagły spadek w handlu lub wartości: slump – załamanie, kryzys a slump in house prices – spadek cen mieszkań

43 a period when a countrys economy is not successful: recession The economy is moving out of recession. Gospodarka wychodzi z recesji.

44 a very serious recession: depression Were facing another depression. Stoimy przed kolejnym głębokim kryzysem.

45 a failure in a business world – upadek, klęska w świecie biznesu: crash - krach the Wall Street crash of 1929

46 the general increase in prices – ogólny wzrost cen: inflation Inflation is now 2% per year. Inflacja wynosi obecnie 2% rocznie.

47 HOMEWORK 1. Revise names of countries and nationalities (especially European Union). 2. What are the main political ideas? 3. Find the Polish euivalents of the following proverbs: In the country of the blind, the one eyed man is a king. Money cant buy happiness. Nothing is certain but death and taxes.


Pobierz ppt "ADMINISTRATIVE ENGLISH. COURSE OUTLINE Basic terminology and issues in the administrative, economic, political and legal areas. Separation of powers:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google