Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII DANILEWICZ ZIELIŃSKIEJ W STAWKACH – GRUPA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ UNIA EUROPEJSKA – SZANSE I ZAGROŻENIA POLSKI JAKO CZŁONKA UE PO SZEŚCIU.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII DANILEWICZ ZIELIŃSKIEJ W STAWKACH – GRUPA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ UNIA EUROPEJSKA – SZANSE I ZAGROŻENIA POLSKI JAKO CZŁONKA UE PO SZEŚCIU."— Zapis prezentacji:

1

2 ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII DANILEWICZ ZIELIŃSKIEJ W STAWKACH – GRUPA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ UNIA EUROPEJSKA – SZANSE I ZAGROŻENIA POLSKI JAKO CZŁONKA UE PO SZEŚCIU LATACH CZŁONKOSTWA

3 Dane INFORMACYJNE Nazwa szkoły: Publiczne Gimnazjum Stawki ID grupy:
96/49_P_G1 Kompetencja: Przedsiębiorczość Temat projektowy: Unia Europejska - szanse i zagrożenia Polski jako członka UE po sześciu latach członkostwa Semestr/rok szkolny: I/2010

4 Unia europejska

5 Etapy tworzenia unii europejskiej

6 Symbole Unii Europejskiej

7 Oda do radości (Ode an die Freude)

8 Jerzy Buzek – przewodniczący parlamentu europejskiego

9 Janusz Lewandowski – komisarz do spraw budżetu w Komisji europejskiej

10 Powstanie unii europejskiej
Data 5 maja 1949 r. zapisała się w historii powstaniem Rady Europy, pierwszej europejskiej, międzyrządowej organizacji współpracy, której państwami założycielskimi były Belgia, Francja, Holandia, Luksemburg, Wielka Brytania, Włochy i kraje skandynawskie. Celem Rady Europy stało się umacnianie i rozwój demokracji, ochrona praw człowieka, sprawiedliwe rozwiązywanie problemów społecznych i popieranie europejskiej tożsamości kulturowej. Polska została przyjęta do Rady Europy 26 listopada 1991 r., a organizacja ta liczy obecnie 41 członków. 9 maja 1950 r. - Robert Schuman, francuski minister spraw zagranicznych, przedstawia w swoim przemówieniu plan opierający się na pomyśle Jeana Monneta. Schuman proponuje połączenie zasobów węgla oraz stali należących do Francji i Niemiec w ramach nowej organizacji otwartej na członkostwo innych krajów europejskich. Od tej daty, którą można uważać za narodziny Unii Europejskiej, dzień 9 maja jest obchodzony corocznie jako „Dzień Europy”.

11 Powstanie unii europejskiej
18 kwietnia sześć krajów zgromadzonych w Paryżu – Belgia, Francja, Luksemburg, Holandia, Republika Federalna Niemiec i Włochy - podpisuje Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Węgla i Stali (EWWiS). Traktat wchodzi w życie 23 lipca 1952 r. na okres 50 lat. 25 marca traktaty ustanawiające Europejską Wspólnotę Gospodarczą (EWG) i Europejską Wspólnotę Energii Atomowej (Euratom) zostają podpisane w Rzymie przez wymienione sześć krajów. Traktaty Rzymskie wchodzą w życie 1 stycznia 1958 r.

12 Zakres działania Unii Europejskiej
Unia Europejska powstała na mocy Traktatu z Maastricht, podpisanego 7 lutego 1992 roku przez piętnaście państw, wchodzących wówczas w skład Wspólnot Europejskich. Z punktu widzenia prawa międzynarodowego Unia Europejska nie ma osobowości prawnej.

13 Zakres działania Unii Europejskiej
Zakres wspólnej polityki w Unii Europejskiej obejmuje: Unię Gospodarczą i Walutową - rynek wewnętrzny oraz wspólna waluta €uro, Wspólną Politykę Zagraniczną i Bezpieczeństwa, Politykę Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, Wspólną Politykę Obronną.

14 Zakres działania Unii Europejskiej
Traktat Rzymski, który leży u podstaw Unii Europejskiej, przyjął jako zasadę cztery podstawowe swobody gospodarcze: przepływu osób i tworzenia podmiotów gospodarczych, przepływu towarów, przepływu kapitału, świadczenia usług.

15 Zakres działania Unii Europejskiej
Swoboda przepływu osób (osiedlania się, tworzenia podmiotów gospodarczych) daje możliwość swobodnego podróżowania, podejmowania pracy, świadczenia usług i studiowania w krajach Unii Europejskiej. Obywatele UE są traktowani na terenie każdego państwa członkowskiego, tak jak w kraju ojczystym: nie muszą posiadać zezwolenia na pracę, posiadają przywileje podatkowe i socjalne, mogą w dowolnym państwie czynnie i biernie brać udział w wyborach lokalnych i europejskich (do Parlamentu Europejskiego). W odniesieniu do działalności ubezpieczeniowej swoboda przepływu osób daje przedsiębiorstwu ubezpieczeniowemu z siedzibą w jednym z krajów członkowskich możliwość stworzenia na terenie państwa członkowskiego firmy-córki, przedstawicielstwa, czy oddziału. Swoboda przepływu towarów Od 1 stycznia 1993 na rynku wewnętrznym UE nie ma granic, a więc nie ma też barier celnych. Wszystkie towary podlegają tym samym normom i wymogom certyfikacyjnym i powinny być obłożone takimi samymi podatkami. Swoboda przepływu towarów w Unii Europejskiej dotyczy zarówno towarów rolnych, spożywczych, jak i przemysłowych.

16 Zakres działania Unii Europejskiej
Wspólna polityka handlowa UE to wspólne zasady w zakresie: taryf celnych, układów celnych i handlowych, instrumentów liberalizacji, polityki eksportowej, środków ochronnych w handlu podejmowanych w przypadku dumpingu i subsydiów.

17 Zakres działania Unii Europejskiej
Polska jako członek Unii Europejskiej: zliberalizowała zasady handlu artykułami rolnymi między Polską a UE, przyjęła zasady wspólnej polityki handlowej, szczególnie wspólną taryfę celną, UE zmieniła dla Polski warunki wymiany handlowej na terenie Polski i innych krajów członkowskich UE; można więc kupić i sprzedać towar bez kontroli granicznych i potrzeby spełniania innych wymogów, wzmocniono i usprawniono kontrolę na wschodniej granicy (zewnętrzna granica UE).

18 Zakres działania Unii Europejskiej
Swoboda przepływu kapitału Swoboda ta dotyczy transakcji finansowych, które nie mają bezpośredniego związku z przemieszczaniem się ludzi, towarów i usług (obrót papierami wartościowymi, depozyty bankowe, przekazy zysków, oprocentowania, itp.). Ze swobody przepływu kapitału korzystają obywatele państw członkowskich UE oraz osoby zamieszkujące na ich terenie i firmy mające tam siedzibę. Wprowadzenie swobodnego przepływu kapitału w Unii Europejskiej miało przede wszystkim duży wpływ na dokonywanie bezpośrednich inwestycji przez przedsiębiorstwa. Zintegrowanie rynków kapitałowych w Unii Europejskiej umożliwia wyrównywanie warunków produkcji. Zmniejsza to zakłócenia konkurencji na wspólnym rynku. W przypadku działalności ubezpieczeniowej swoboda przepływu kapitału daje możliwość nieograniczonego przenoszenia dóbr za granicę.

19 Zakres działania Unii Europejskiej
Swoboda świadczenia usług Usługa w rozumieniu unijnym - to świadczenie, które nie jest uregulowane postanowieniami dotyczącymi przepływu kapitału, towarów i osób. Do usług w rozumieniu prawa UE zaliczamy: handel hurtowy i detaliczny, naprawę pojazdów mechanicznych i artykułów użytku osobistego, hotelarstwo, usługi gastronomiczne, transport, łączność, usługi finansowe i ubezpieczeniowe, usługi dla biznesu i w zakresie obrotu nieruchomościami, administrację publiczną, obronę narodową, edukację, opiekę zdrowotną i socjalną, usługi komunalne.

20 Zakres działania Unii Europejskiej
Wprowadzenie wspólnego rynku w dziedzinie usług oznacza że: konsument może swobodnie przemieszczać się z jednego kraju do drugiego, aby tam korzystać z usług, producent z jednego kraju może jechać do innego po to, żeby tam oferować swoje usługi, nikt nie musi nigdzie wyjeżdżać, gdyż usługa "przekracza" sama granicę. Wprowadzenie swobody świadczenia usług w UE nie nastąpiło od razu. Poszczególne zawody w różnych krajach wymagały posiadania konkretnych kwalifikacji i trudno było określić ich równoważność (np. zakres studiów potrzebnych do wykonywania zawodu lekarza), a ponadto niektóre gałęzie sektora usług chronione były przez rządy krajowe albo przez grupy prywatne.

21 Zakres działania Unii Europejskiej
Wspólny (wewnętrzny) rynek Działania zmierzające do stworzenia rynku wewnętrznego zapisane zostały już w traktatach rzymskich z 1957 r. Jednak jeszcze na początku lat 80. rynek jednolity był daleki od rzeczywistości. Program stworzony w 1985 r. wyodrębnił trzy rodzaje barier w realizacji rynku wewnętrznego, które należało znieść do 1992 roku: bariery fizyczne (kontrole graniczne), bariery techniczne (różne normy i standardy techniczne na terenie krajów Wspólnoty), bariery fiskalne (różne stawki akcyzy i podatku VAT). Jednolity Akt Europejski (przyjęty w 1986 r.) określił rynek wewnętrzny jako "obszar bez granic wewnętrznych, na którym zostaje zapewniony wolny przepływ towarów, osób i kapitału".

22 Zakres działania Unii Europejskiej
Źródła prawa wspólnotowego: Prawo pierwotne Traktaty założycielskie Wspólnot: Traktat rzymski o powołaniu EWWiS (wszedł w życie w 1952 r.), Traktat rzymski o powołaniu Euratomu (1958 r.), Traktat rzymski o powołaniu EWG (1958 r.). Traktaty modyfikujące: Jednolity Akt Europejski (1986 r.) - zawierał poprawki i uzupełnienia do Traktatu rzymskiego; Traktat o Unii Europejskiej (traktat z Maastricht r.) - konstytuujący UE, kolejny stopień realizacji coraz ściślej unii narodów Europy; Cel: osiągnięcie trwałego i zrównoważonego postępu gospodarczo-społecznego zwłaszcza poprzez stworzenie obszaru pozbawionego wewnętrznych granic, wzmacnianie spójności ekonomicznej i społecznej oraz ustanowienie unii gospodarczo-walutowej, Traktat Amsterdamski (1999 r.) - między innymi zaaprobowanie poszerzenia Unii i związane z tym uprawnienia instytucjonalne struktury UE.

23 Zakres działania Unii Europejskiej
Prawo wtórne a) akty prawne tworzące tzw. wewnętrzne prawo UE: regulaminy organów głównych Wspólnot, statuty ważniejszych organów pomocniczych, itp. b) uchwały organów WE (rady Unii Europejskiej i Komisji Europejskiej).

24 Struktura instytucjonalna UE
Rada Europejska - organ nadrzędny w UE wykreowany przez praktykę (nie została powołana do życia żadnym aktem prawnym), odgrywa rolę polityczną, inspirującą i strategiczną we Wspólnocie, wytycza główne kierunki działań Unii, nie podejmuje decyzji prawnie wiążących. W jej skład wchodzą: szefowie państw i rządów krajów członkowskich oraz ministrowie spraw zagranicznych.

25 Struktura instytucjonalna UE
Pomocnicze organy Unii Europejskiej: Komitet Ekonomiczno-Społeczny Komitet Regionów Rzecznik Praw Obywatelskich Europejski Bank Inwestycyjny 

26 Struktura instytucjonalna UE Instytucje Unii Europejskiej
Rada Unii Europejskiej - główny organ inicjatywny, decyzyjny i legislacyjny Wspólnot, składający się z przedstawicieli państw członkowskich w randze ministra po jednym z kraju (w zależności od rodzaju spraw rozpatrywanych na sesji Rady uczestniczą ministrowie określonych resortów)

27 Struktura instytucjonalna UE Instytucje Unii Europejskiej
Komisja Europejska - administracyjny, kolegialny organ wykonawczy Wspólnot, posiada uprawnienia inicjatywne, kontrolne i wykonawcze, nadzoruje stan finansów w państwach członkowskich, reprezentuje interesy Wspólnoty (w jego skład wchodzą komisarze - osoby niezależne od rządów państw z których pochodzą)

28 Struktura instytucjonalna UE Instytucje Unii Europejskiej
Parlament Europejski - nie tworzy prawa, nie dysponuje samodzielnymi uprawnieniami legislacyjnymi, koncentruje się na sprawowaniu kontroli nad działalnością Wspólnoty, skład wyłaniany jest w wyborach bezpośrednich i powszechnych, posłowie są niezależni od krajów członkowskich, jak również od innych organów Wspólnoty

29 Struktura instytucjonalna UE Instytucje Unii Europejskiej
Trybunał Sprawiedliwości - czuwa nad poszanowaniem prawa przy interpretowaniu i wykonywaniu postanowień traktatów, orzeka o legalności (zgodności z traktatami) decyzji podejmowanych przez Radę UE i Komisję oraz rozstrzyga spory w sprawie przyjętych przez państwa członkowskie zobowiązań

30 Ochrona środowiska w unii europejskiej

31 Ochrona środowiska w unii europejskiej
Polityka ekologiczna jest obecnie zakwalifikowana do stałych zadań i celów Unii Europejskiej. Wpis taki nastąpił podczas obrad zakończonych Traktatem z Maastricht (1992 r.) Traktat Rzymski oraz inne traktaty o charakterze założycielskim, nie zajmowały się problemem ochrony środowiska naturalnego. W roku 1957, w którym to podpisane były Traktaty Rzymskie, problem ekologii nie istniał jeszcze w tak szerokim zakresie jak obecnie.

32 Ochrona środowiska w unii europejskiej
Polityka ekologiczna Unii Europejskiej rozpoczęła się od działań poszczególnych krajów członkowskich mających na celu przeciwdziałanie skutkom zanieczyszczenia środowiska naturalnego, a z czasem powstrzymanie tego zanieczyszczenia. Jednak wysiłki pojedynczych państw już wkrótce przestały dawać oczekiwane efekty. W latach 70 zaistniała potrzeba wspólnej polityki proekologicznej.

33 Ochrona środowiska w unii europejskiej
W roku 1987 podpisano Jednolity Akt Europejski o ochronie środowiska. Wówczas też ustalono sposób działania opierający się na zasadach profilaktyki, sprawcy pierwotnego oraz subsydiarności. Uruchomiono wówczas dwa programy badawcze w zakresie ochrony środowiska: · STEP (Nauka i Technologia Na Rzecz Ochrony Środowiska) · EPOCH (Europejski Program Klimatologii i Zagrożeń Naturalnych)

34 Ochrona środowiska w unii europejskiej
W raporcie opracowanym przez Światową Komisję Środowiska i Rozwoju pt. "Nasza Wspólna Przyszłość" (1983 r.) sformułowano zasadę trwałego i zrównoważonego rozwoju, często nazywaną także zasadą ekorozwoju. Według niej cele rozwoju gospodarczego służące zaspokojeniu potrzeb współczesnego społeczeństwa muszą być zgodne z zasadą zachowania przyrody dla przyszłych pokoleń. Stała się ona podstawą polityki państw Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska.

35 Ochrona środowiska w unii europejskiej
W Traktacie z Maastricht sformułowano główne cele ochrony środowiska: zachowanie, ochronę i poprawę stanu środowiska naturalnego, ochronę zdrowia człowieka, racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych, wspieranie przedsięwzięć na rzecz rozwiązywania regionalnych i światowych problemów środowiska.

36 Ochrona środowiska w unii europejskiej

37 Plusy członkostwa polski w UE
rozwój edukacji i szkolnictwa (dofinansowania dla uczniów otwierają drogę do nauki w obcych krajach, Polsce, modernizowane i odnawiane są szkoły, włączenie polskiego szkolnictwa w programy edukacyjne UE umożliwia wymianę międzynarodową oraz udział w edukacyjnych projektach międzynarodowych)

38 Plusy członkostwa polski w UE
zlikwidowanie granic (możliwość swobodnego przekraczania granic, osiedlenia się oraz podjęcia pracy na terenie Unii, likwidacja cła, co związane jest ze zniżką cen produktów sprowadzanych do Polski, mamy także szerszy dostęp do edukacji w innych krajach)

39 Plusy członkostwa polski w UE
korzyści ekonomiczne (podwyższenie tempa wzrostu PKB, zwiększenie dynamiki inwestycji i konsumpcji oraz stopniowe zwiększanie dynamiki eksportu, zahamowanie inflacji, zwiększenie napływu inwestycji zagranicznych do Polski)

40 Plusy członkostwa polski w UE
prestiż na arenie międzynarodowej Polski jako członka ważnej organizacji międzynarodowej (obecność Polaków w instytucjach i administracji UE wiąże się z możliwością wpływu Polski na politykę wspólnotową oraz udział w procesie decyzyjnym, Polska stała się podmiotem w stosunkach międzynarodowych współdecydując o polityce prowadzonej przez UE, ma również wpływ na decyzje, których byłaby jedynie biernym obserwatorem, bądź nawet przedmiotem pozostając poza strukturą organizacyjną UE)

41 Plusy członkostwa polski w UE
usprawnienie handlu (dotacje unijne pomogły w pewnym stopniu naszemu krajowi stanąć na nogi w dziedzinie nowoczesnej produkcji, a także pozwoliły zaistnieć małym przedsiębiorstwom gospodarczym, nastąpiło stopniowe zniesienie barier dla wymiany handlowej, dostęp do ogólnoeuropejskiej certyfikacji towarów i działalności, zapewnia łatwiejszą możliwość sprzedaży na rynkach zagranicznych, konieczność dostosowywania do norm europejskich, jest gwarantem wysokiej jakości sprzedawanych towarów lub oferowanych usług, jest duży popyt zewnętrzny na polskie towary)

42 Plusy członkostwa polski w UE
korzystne zmiany na rynku pracy (środki dostępne w ramach funduszy strukturalnych przyczyniają się do wzrostu oferty szkoleniowej, a tym samym zwiększonej jakości kapitału ludzkiego, poprawy funkcjonowania administracji rynku pracy oraz aktywizacji bezrobotnych, dają możliwość przekwalifikowania, oferują dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej, stopniowe otwieranie rynków pracy w starych krajach członkowskich umożliwia podjęcie legalnego zatrudnienia za granicą)

43 Plusy członkostwa polski w UE
harmonizacja polskiego prawa z prawem UE powoduje m.in. poprawę bezpieczeństwa pracy - ustawy prawne chronią pracowników przed nieuczciwymi pracodawcami; poprawę stanu środowiska naturalnego - przywiązuje się większą wagę do tego, by różne fabryki prowadziły swą działalność bez uszczerbku dla środowiska naturalnego, ochrony interesów ekonomicznych konsumentów

44 Plusy członkostwa polski w UE
rozwój rolnictwa (objęcie polskiego rolnictwa mechanizmami Wspólnej Polityki Rolnej, dostęp do dopłat bezpośrednich pozwala rolnikom zmodernizować i unowocześnić gospodarstwa rolne, co podnosi tym samym jakość płodów rolnych, działania interwencyjne na rynku rolnym oznaczające dla rolników stałe ceny i pewność zbytu, a to z kolei wiąże się z możliwością racjonalnego planowania produkcji rolnej, konieczność restrukturyzacji polskiego rolnictwa, co pociąga za sobą zmiany w strukturze agrarnej, modernizację gospodarstw, zwiększenie wydajności pracy, poprawę warunków higienicznych, uwzględnienie aspektów ochrony środowiska oraz wzrost poziomu wykształcenia na wsi, mamy dostęp do funduszy UE skierowanych bezpośrednio na rozwój obszarów wiejskich)

45 Plusy członkostwa polski w UE
poprawa bezpieczeństwa (wojna pomiędzy krajami UE była i jest niemożliwa, jednocześnie państwa Unii starają się zapewnić pokój i stabilność w krajach sąsiadujących, Unia bierze udział w akcjach pokojowych i prowadzi wiele projektów mających na celu wprowadzanie w życie zasad demokracji oraz praw człowieka, wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa pozwala krajom UE wyrażać wspólną opinię na arenie międzynarodowej)

46 Plusy członkostwa polski w UE
bogaty dorobek kulturalny Polski w dziedzinie folkloru i sztuki, obywatele innych państw europejskich z większą życzliwością patrzą na polską kulturę

47 minusy członkostwa polski w UE
emigracja ludności (odpływ siły roboczej do innych krajów UE, brak wykwalifikowanych pracowników) dziwne normy unijne, którym musimy sprostać (ograniczenie połowu ryb, rejestrowanie produktów, Unia nakłada na nas kary, np. za nadprodukcję mleka) ograniczenie niezależności państwowej (straciliśmy istotną część swobodnego decydowania o niektórych sferach życia głównie gospodarczego, istnieje ryzyko, że nie zawsze będziemy traktowani jak równi partnerzy)

48 minusy członkostwa polski w UE
straty finansowe oraz koszty wynikające z integracji (wykorzystanie Polski jako ogromny rynek zbytu dla produktów z Unii, wypływ pieniędzy z Polski do UE, wykupienie ziem przez cudzoziemców oraz różne firmy zagraniczne, wysokie nakłady finansowe, jakie Polska musi ponieść na przystosowanie warunków i przepisów panujących w kraju do wymogów unijnych, podwyżka cen żywności, nieruchomości i usług, upadek polskich przedsiębiorstw na skutek zbyt silnej konkurencji, możliwość utraty części rynku krajowego z uwagi na wzrost konkurencji ze strony producentów UE)

49 minusy członkostwa polski w UE
globalizacja (zacieranie różnic kulturowych) Polska będąc sojusznikiem USA w wojnie w Iraku oraz jako kraj wspomagający walkę z terroryzmem ma w niektórych swoich poglądach odmienne zdanie niż pozostali przynależni do Unii, co niejako rzutuje na nasze kontakty z tymi państwami

50 minusy członkostwa polski w UE
w niedalekiej przyszłości czeka nas wzrost cen, następujący wskutek wprowadzenia euro do powszechnego obiegu( grozi nam inflacja - spadek wartości naszej krajowej waluty w stosunku do euro) konieczność wyrównania poziomu rozwoju ekonomicznego Polski wobec innych państw UE, a co za tym idzie - ofiara jaką ponosi duża część społeczeństwa i obniżenie jakości życia

51 minusy członkostwa polski w UE
sprostanie presji konkurencyjności ze strony gospodarek państw członkowskich Unii Europejskiej (szczególnie dotknie to sektor małych i średnich przedsiębiorstw - nie wszystkie polskie przedsiębiorstwa poradziły sobie z przystosowaniem do unijnych norm warunkujących dostęp towarów do rynku zachodniego) przyjęcie wspólnych zasad polityki handlowej w Unii Europejskiej rzutuje głównie na jakość i wielkość kontaktów gospodarczych z Chinami i państwami Europy Wschodniej

52 minusy członkostwa polski w UE
po zniesieniu wiz Polska stała sie krajem zagrożonym w większym stopniu przestępczością zorganizowaną w krajach unijnych mamy do czynienia z ujemnym przyrostem naturalnym – konsumpcyjny styl życia, mieszkańcy Europy wyżej stawiają karierę zawodową niż założenie rodziny (społeczeństwa naszego kontynentu starzeją się)

53 Kryzys w Grecji Kryzys finansowy, który w różnym stopniu dotknął niemal wszystkie kraje na świecie nie był przyczyną, a jedynie katalizatorem bliskiego bankructwa Grecji. Prawdziwa sytuacja była od dłuższego czasu ukrywana dzięki kreatywnej księgowości i naginanym statystykom. Ujawnienie rzeczywistego poziomu długu już 10 lat temu najpewniej uniemożliwiłoby wejście Grecji do strefy Euro.

54 Kryzys w Grecji Brak reform, biurokracja, korupcja i szereg innych przyczyn spowodowały, że dalsze trwanie w status quo stało się niemożliwe. I to właśnie jest bezpośrednim skutkiem kryzysu w Grecji - pewnych rzeczy nie udało się już dłużej ukrywać i cały świat dowiedział się o gigantycznych problemach tego kraju. Niekorzystna sytuacja gospodarcza zbiegła się w czasie z wyborami, a nowy rząd przygotował pakiet ustaw ograniczających wydatki, podnoszących podatki i zwiększających wiek emerytalny. Takie działania nigdy nie są popularne, a wśród Greków panuje przeświadczenie, że kryzys to wina banków i nieodpowiedzialnych polityków i to właśnie oni powinni ponieść ciężar finansowania olbrzymiego długu.

55 Kryzys w Grecji Reformy i stabilizacja sytuacji w Grecji to ważny element chroniący przed kryzysem w całej Unii Europejskiej. Zgoda krajów strefy Euro na pożyczenie pieniędzy Atenom to zasygnalizowanie rynkom w jaki sposób wspólnota chce pomagać poszczególnym krajom w kryzysie. Dzisiaj trzeba kibicować Grecji i Grekom, by przeszli przez kryzys zwycięsko, bo bankructwo tego kraju mogłoby wpędzić całą Europę w trwającą latami recesję. Istotne, by z tej lekcji przywódcy innych krajów wyciągnęli wnioski i nigdy nie dopuścili do sytuacji, w której ich kraj staje przed widmem bankructwa.

56 Kryzys w Grecji

57 Kryzys w Grecji

58 Stopa bezrobocia wg powiatów – 31 sierpnia 2009 źródło: wikipedia

59 Dziękujemy!

60


Pobierz ppt "ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII DANILEWICZ ZIELIŃSKIEJ W STAWKACH – GRUPA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ UNIA EUROPEJSKA – SZANSE I ZAGROŻENIA POLSKI JAKO CZŁONKA UE PO SZEŚCIU."

Podobne prezentacje


Reklamy Google