Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Mgp - Dane INFORMACYJNE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Mgp - Dane INFORMACYJNE"— Zapis prezentacji:

1

2 Mgp - Dane INFORMACYJNE
Nazwa szkoły: ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W KRZYŻU WIELKOPOLSKIM ID grupy: 97/79_P_G2 Kompetencja: przedsiębiorczość Semestr/rok szkolny: II /

3 Mgp - Dane INFORMACYJNE
Nazwa szkoły: ZESPÓŁ SZKÓŁ USŁUGOWO- GOSPODARCZYCH W PLESZEWIE ID grupy: 97/18_P_G1 Kompetencja: przedsiębiorczość Semestr/rok szkolny: II /

4 Mgp – temat projektowy "Pozyskanie środków na podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej." 

5 Podział pracy nad projektem
Grupa z Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Krzyżu Wlkp. Grupa z Zespołu Szkół Usługowo – Gospodarczych w Pleszewie Badanie możliwości uzyskania środków na podjecie i prowadzenie działalności gospodarczej z tzw. środków UE Badanie możliwości uzyskania środków w ramach kredytów bankowych

6 STRUKTURA PROJEKTU KAPITAŁ WŁASNY FIRMY/ osoby podejmującej działalność gospodarczą MOŻLIWOŚCI POZYSKANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI Z POWIATOWEGI URZĘDU PRACY  MOŻLIWOŚCI POZYSKANIA INNYCH ŚRODKÓW NA DZIAŁALNOŚC GOSPODARCZĄ Z TZW. ŚRODKÓW UNIJNYCH głównie dla osób fizycznych Możliwości uzyskania środków z funduszy pożyczkowych MOŻLIWOŚC UZYSKANIA ŚRODKÓW W RAMACH KREDYTÓW BANKOWYCH – ANALIZA DOSTĘPNOŚCI KREDYTÓW

7 1. Kapitał własny

8 Kapitał własny Podstawą finansową do podjęcia działalności gospodarczej, przez osobę fizyczną są jej środki własne. Bywa, iż są one niewystarczające, a przedsiębiorca musi sięgać po środki z dotacji unijnych, pożyczek. Już działające przedsiębiorstwa, w celu inwestycji i rozwoju działalności również opierają się na środkach wniesionych przez właścicieli oraz wypracowanych przez firmę (kapitał własny). Są one często również niewystarczające i potrzebne są kredyty, pożyczki. Coraz szerzej wykorzystują również środki z dotacji unijnych.

9 2. Dotacja Z POWIATOWEGO URZĘDU PRACY NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI gospodarczej

10 2.1. Dotacje z pop – dla kogo ? Jednorazowe środki z Powiatowego Urzędu przeznaczone Pracy przeznaczone są dla osób bezrobotnych na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.

11 2.2. Dotacje z Pup – wysokość środków
Bezrobotnemu mogą być przyznane jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, (w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanego z podjęciem tej działalności), w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 6- krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia. Minimalna wysokość wkładu własnego bezrobotnego nie została określona.

12 2.3. DOTACJE Z PUP - WARUNKI Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej nie są przyznawane na podjęcie działalności gospodarczej w ramach spółek.

13 2.3. DOTACJE Z PUP – WARUNKI c.d.
Środki na podjęcie działalności gospodarczej mogą być przyznawane bezrobotnemu, jeżeli: nie korzystał dotychczas z bezzwrotnych środków Funduszu Pracy lub innych środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej, nie prowadził działalności gospodarczej w okresie miesięcy przed dniem złożenia wniosku o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, wykorzysta przyznane środki zgodnie z przeznaczeniem, nie podejmie zatrudnienia w okresie 12 miesięcy po dniu rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej,

14 2.3. DOTACJE Z PUP – WARUNKI c.d.
nie był karany w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks Karny, zrezygnuje z możliwości zawieszenia prowadzenie działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy po dniu rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej, nie złożył wniosku o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej do innego starosty lub wniosku o przystąpieniu do spółdzielni socjalnej,

15 2.3. DOTACJE Z PUP – WARUNKI c.d.
w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku nie odmówił bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, wykonywania prac interwencyjnych lub robót publicznych, spełnia dodatkowe warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 kwietnia 2009 r. w sprawie dokonywania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2009 r. nr 62, poz. 512), złoży kompletny i prawidłowo sporządzony wniosek zgodnie z zawartym w nim pouczeniem.

16 2.4. Dotacje z PUP – procedura składania wniosku
Osoba bezrobotna składa wniosek o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej do właściwego Powiatowego Urzędu Pracy w zależności od miejsca zamieszkania lub pobytu.

17 2.4. Dotacje z PUP – procedura składania wniosku c.d.
Wnioski należy złożyć na druku stanowiącym załącznik do regulaminu, w którym bezrobotny określa: dane osobowe wnioskodawcy, wnioskowaną kwotę środków, rodzaj działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, którą zamierza podjąć bezrobotny, przewidywane efekty ekonomiczne prowadzenia działalności gospodarczej, proponowaną formę zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków.

18 2.4. DOTACJE Z PUP – procedura składania wniosku c.d.
Bezrobotny może złożyć do wniosku dodatkowe dokumenty dotyczące stopnia planowanej działalności gospodarczej np.: dokumenty potwierdzające wstępną możliwość dysponowania lokalem, dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe wnioskodawcy do prowadzenia działalności gospodarczej w wybranym profilu (certyfikaty, świadectwa pracy, dyplomy, zaświadczenia, świadectwa pracy, umowy o dzieło, listy referencyjne), kopie przyrzeczenia promesy koncesji – dotyczy działalności gospodarczej wymagającej koncesji, dokumenty potwierdzające wstępne rozmowy z ewentualnymi kontrahentami (dostawcami, odbiorcami) dotyczące planowanej działalności.

19 2.5. Dotacje z pup – formy zabezpieczenia
Rodzaj dokumentów dotyczących zabezpieczenia zwrotu wnioskowanych środków jest określony zależnie od formy proponowanego zabezpieczenia zwrotu środków: poręczenia z prawa cywilnego, weksel z poręczeniem wekslowym aval, blokada środków na rachunku bankowym, gwarancja bankowa, akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika, zastaw na prawach lub rzeczach.

20 2.6. Dotacje z pup – procedura rozpatrywania wniosków
WAŻNE – Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem przez Urząd jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej. Złożony wniosek podlega ocenie formalnej i merytorycznej przez Komisję ds. opiniowania wniosków. Wnioski sporządzone w sposób nieczytelny, niepoprawny i niekompletny nie podlegają rozpatrzeniu.

21 2.6. Dotacje z pup – procedura rozpatrywania wniosków c.d.
Analiza i ocena wniosku dotyczy: udziału środków własnych w przedsięwzięciu, stopnia przygotowania planowanej działalności gospodarczej, analizy finansowej przedsięwzięcia, oceny założonej działalności, zasadności i racjonalności wydatków z Funduszu Pracy niezbędnych do podjęcia działalności gospodarczej w oparciu o analizę mocnych i słabych stron planowanej działalności.

22 2.6. Dotacje z pup – procedura rozpatrywania wniosków c.d.
Wniosek o przyznanie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej nie może zostać pozytywnie zaopiniowany, jeżeli szczegółowa specyfikacja i harmonogram wydatków ze środków Funduszu Pracy zawiera wydatki na: zakup samochodu osobowego z wyłączeniem wniosków składanych na rozpoczęcie działalności gospodarczej takiej jak: „szkoła nauki jazdy”, transport osób taksówkami, agent ubezpieczeniowy; wydatki na zakup samochodu osobowego nie mogą przekroczyć 80% kwoty dotacji,

23 2.6. Dotacje z pup – procedura rozpatrywania wniosków c.d.
zakup samochodu innego niż ciężarowy powyżej 3,5t oraz innego ciężarowego do 3,5t ze skrzynią ładunkową lub furgon z przedziałem ładunkowym; wydatki na zakup samochodu ciężarowego nie mogą przekroczyć 50% kwoty dotacji - nie finansuje się zakupu samochodu o roku produkcji przekraczającym 10 lat, zakup nieruchomości z wyłączeniem kiosku, pawilonu typu kontenerowego, adaptacje lokalu użytkowego przekraczające 15% kwoty dotacji, usługi i materiały reklamowe przekraczające 10% kwoty dotacji,

24 2.6. Dotacje z pup – procedura rozpatrywania wniosków c.d.
koszty pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z rozpoczęciem działalności gospodarczej przekraczające 5% kwoty dotacji, zakup towarów i materiałów przekraczające 50% kwoty dotacji, zakup pojedynczej rzeczy używanej, której wartość zakupu jest wyższa niż wartość rynkowa a jednocześnie jej wartość niższa niż 3500,00 zł, oraz była finansowana wcześniej ze środków publicznych, zakup luksusowego (ponad standardowego) wyposażenia, zakup pojedynczej rzeczy o wartości poniżej 100,00 zł, leasing maszyn, pojazdów i urządzeń.

25 2.6. Dotacje z pup – procedura rozpatrywania wniosków c.d.
Opinia negatywna wymaga uzasadnienia. O przyznaniu lub odmowie przyznania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej decyduje Dyrektor PUP lub upoważniony pracownik. Od negatywnego stanowiska nie przysługuje odwołanie.

26 2.7. Dotacje z pup – postanowienia umowy
Przyznanie bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej jest dokonywane na podstawie umowy zawartej przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy na piśmie pod rygorem nieważności i po spełnieniu przez bezrobotnego warunków w niej określonych. Umowa o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej zawiera zobowiązania bezrobotnego do:

27 2.7. Dotacje z pup – postanowienia umowy c.d.
dostarczenia dowodu bankowego potwierdzającego otrzymanie środków w terminie 7 dni od wpływu środków na konto, rozpoczęcie działalności gospodarczej w terminie określonym w umowie, wydatkowania w terminie określonym w umowie w okresie od dnia zawarcia umowy do 30 dnia od dnia podjęcia działalności gospodarczej, zgodnie z przeznaczeniem środków otrzymanych przez bezrobotnego,

28 2.7. Dotacje z pup – postanowienia umowy c.d.
udokumentowania i rozliczenia wydatkowania otrzymanych środków w terminie określonym w umowie nieprzekraczającym 2 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej; za rozliczenie przyznanych środków uznaje się dokumenty przedłożone w oryginale i kopii dotyczże zakupów objętych umową o przyznanie środków, tj: faktury VAT, rachunki, umowy kupna-sprzedaży środków trwałych o wartości nie niższej niż ,00 zł wraz z wiarygodnymi dowodami uregulowania należności oraz dowodami zapłaty stosowanego produktu.

29 2.8. Dotacje z pup – rozliczenie przyznanych środków
Rozliczenie z przyznanych środków następuje w kwotach brutto. Osoba bezrobotna, która otrzymała środki będzie musiała je zwrócić w ciągu 30 dni od dnia otrzymania wezwania starosty, wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia ich otrzymania, jeżeli: otrzymane środki wykorzysta niezgodnie z ich przeznaczeniem, będzie prowadziła działalność gospodarczą przez okres krótszy niż 12 miesięcy, podejmie zatrudnienie lub zawiesi prowadzenie działalności gospodarczej w okresie pierwszych 12 m-cy, złoży niezgodne z prawdą oświadczenia, naruszy inne warunki umowy.

30 3. Dotacje na start – program operacyjny kapitał ludzki działanie 6
3. Dotacje na start – program operacyjny kapitał ludzki działanie wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienie

31 3.1. Dotacja na start – 6.2. PO KL: grupa docelowa
Grupę docelową Działania 6.2 stanowią osoby fizyczne zamieszkałe na terenie województwa wielkopolskiego zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej na terenie województwa wielkopolskiego (z wyłączeniem osób, które posiadały wpis do rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej, były zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym lub prowadziły działalność na podstawie odrębnych przepisów w tym. m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową – w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu), w tym w szczególności:

32 3.1. Dotacja na start – 6.2. PO KL: grupa docelowa c.d.
osoby pozostające bez zatrudnienia przez okres co najmniej kolejnych 12 miesięcy w ciągu ostatnich miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu, kobiety (w tym zwłaszcza powracające oraz wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci), osoby do 25 roku życia, w tym studenci studiów dziennych,

33 3.1. Dotacja na start – 6.2. PO KL: grupa docelowa c.d.
osoby do 25 roku życia, w tym studenci studiów dziennych, osoby niepełnosprawne, w tym poszukujące pracy, osoby po 45 roku życia, osoby zamieszkujące w gminach wiejskich i miejsko- wiejskich oraz mieszkańcy miast do 25 tys. mieszkańców zamierzające podjąć zatrudnienie w obszarach niezwiązanych z produkcją roślinną i/lub zwierzęcą.

34 3.2. Dotacja na start – 6.2. PO KL: etapy uczestnictwa
Uczestnictwo w Projekcie jest całkowicie bezpłatne, poprzedzone procesem rekrutacji i obejmuje następujące etapy: I ETAP - wsparcie doradczo-szkoleniowe indywidualne i grupowe umożliwiające nabycie umiejętności niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej (w tym diagnoza potrzeb szkoleniowych, opracowanie indywidualnego programu działania dla każdego uczestnika, dobór metod nauczania w celu zdobycia wiedzy z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej); szkolenia trwają powyżej 40 godzin lekcyjnych.

35 3.2. Dotacja na start – 6.2. PO KL: etapy uczestnictwa c.d.
II ETAP - Jednorazowa dotacja inwestycyjna – do wysokości ,00 zł lub ,00 zł na osobę w przypadku spółdzielni lub spółdzielni socjalnej (nie jest wymagany wkład własny). Dotacja przeznaczona jest na pokrycie wydatków inwestycyjnych niezbędnych dla prowadzenia działalności gospodarczej i odpowiednio uzasadnionych, w tym. m.in. składniki majątku trwałego, wyposażenie, koszty prac remontowych i budowlanych, środki obrotowe (tylko do 10% kwoty dotacji), zakup strony internetowej.

36 3.2. Dotacja na start – 6.2. PO KL: etapy uczestnictwa c.d.
Jednorazową dotację inwestycyjną otrzyma maksymalnie 60% uczestników wsparcia doradczo-szkoleniowego przede wszystkim na podstawie oceny sporządzonych przez nich biznes planów. Dotacja wypłacana jest w formie zaliczkowo-refundacyjnej: zaliczka w wysokości 80% kwoty dotacji wypłacana po podpisaniu umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej, płatność końcowa w formie refundacji poniesionych całkowitych wydatków (w wysokości nie wyższej, niż pozostała część dotacji).

37 3.2. Dotacja na start – 6.2. PO KL: etapy uczestnictwa c.d.
III ETAP - Wsparcie pomostowe, udzielane w 2 formach: usługi doradczo-szkoleniowe o charakterze specjalistycznym, ułatwiające rozwiązywać problemy, jakie pojawiają się w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej, podstawowe wsparcie pomostowe przeznaczone na pokrycie obligatoryjnych opłat, ponoszonych w pierwszym okresie prowadzenia działalności gospodarczej, wypłacane miesięcznie w kwocie nie większej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia przez okres 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej.

38 3.2. Dotacja na start – 6.2. PO KL: etapy uczestnictwa c.d.
Wsparcie pomostowe przysługuje wyłącznie uczestnikom projektu, którym przyznano środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości (jednorazową dotację inwestycyjną).

39 3.3. Dotacja na start – 6.2. PO KL: pomoc de minimis
Wsparcie, w tym dotacja oraz usługi doradczo-szkoleniowe w charakterze specjalistycznym, otrzymane w trakcie uczestnictwa w Projekcie stanowi pomoc de minimis. Pomoc de minimis jest szczególnym rodzajem pomocy publicznej o niewielkich rozmiarach (nie ma wpływu na wymianę handlową między państwami członkowskimi Wspólnoty) regulowanej przez przepisy prawa unijnego. Rzymska zasada de minimis non curat lex, czyli prawo nie troszczy się o drobiazgi, wskazuje nam na to, że jest to pomoc nienaruszająca zasad konkurencji na rynku, stąd też nie musi być kontrolowana przez Komisję Europejską.

40 3.3. Dotacja na start – 6.2. PO KL: pomoc de minimis c.d.
Pomoc de minimis może być przyznawana podmiotom gospodarczym we wszystkich sektorach, z zastrzeżeniem, że nie jest m.in.: udzielana na działalność w sektorze rybołówstwa i akwakultury, udzielana na działalność w zakresie produkcji podstawowej produktów rolnych, w zakresie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych (przy określonych warunkach), udzielana podmiotom prowadzącym działalność w sektorze górnictwa węgla udzielana podmiotom w trudnej sytuacji ekonomicznej,

41 3.3. Dotacja na start – 6.2. PO KL: pomoc de minimis c.d.
udzielana na działalność związaną z eksportem, jeżeli jest bezpośrednio związana z ilością eksportowanych produktów, utworzeniem i funkcjonowaniem sieci dystrybucji lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z działalnością eksportową, (pomoc obejmująca pokrycie kosztów uczestnictwa w targach i wystawach, badaniach lub usług doradczych z zakresu wprowadzenia nowego lub istniejącego produktu na nowy rynek nie stanowi pomocy publicznej na działalność związaną z eksportem) udzielana podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie drogowego transportu towarów na nabycie pojazdów przeznaczonych do takiego transportu, udzielana na projekt, którego realizacja została rozpoczęta przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie projektu.

42 3.4. Dotacja na start – 6.2. PO KL: zabezpieczenie umowy
Beneficjent pomocy jest zobowiązany do wniesienie zabezpieczenia jednorazowej dotacji inwestycyjnej w jednej z form: weksla z poręczeniem wekslowym (poręczycielem może być osoba, która posiada źródło stałych dochodów z wyłączeniem, świadczeń socjalnych), pieniędzy, poręczenia bankowego lub poręczenie spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, poręcznie udzielane przez podmioty, o których mowa w ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju

43 3.4. Dotacja na start – 6.2. PO KL: zabezpieczenie umowy c.d.
zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, weksla z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów, cesji praw z polisy ubezpieczeniowej beneficjenta na zabezpieczenie, hipoteka oraz poręczenie według prawa cywilnego.

44 4. Działalność na obszarach wiejskich – program rozwoju obszarów wiejskich działanie 312 „tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

45 4.1. obszary wiejskie – 312 prow: cel
Celem działania 312 jest wzrost konkurencyjności gospodarczej obszarów wiejskich, rozwój przedsiębiorczości i rynku pracy prowadzący do wzrostu zatrudnienia na obszarach wiejskich.

46 4.2. obszary wiejskie – 312 prow: wnioskodawcy
OSOBA FIZYCZNA, która: podejmuje albo wykonuje we własnym imieniu działalność gospodarczą jako mikroprzedsiębiorca, jest obywatelem państwa członkowskiego UE, jest pełnoletnia i nie ukończyła 60. roku życia, nie podlega przepisom o ubezpieczeniu społecznym rolników w pełnym zakresie, nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie pomocy, ma miejsce zamieszkania w miejscowości należącej do gminy: wiejskiej lub miejsko-wiejskiej (z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców) lub miejskiej (z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców w przypadku świadczenia usług innych niż usługi dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa)

47 4.2. obszary wiejskie – 312 prow: wnioskodawcy c.d.
ma miejsce zamieszkania na obszarach wiejskich tj w miejscowości należącej do gminy: wiejskiej lub miejsko wiejskiej (z wyłączeniem miast liczących powyżej 20 tys mieszkańców) lub miejskiej (z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 20 tys. mieszkańców w przypadku świadczenia usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa), w okresie ostatnich 2 lat poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie pomocy, nie miała przyznanej pomocy w ramach działania 6.2 PO KL OSOBA PRAWNA (spółdzielnia, stowarzyszenie, fundacja) SPÓŁKI PRAWA HANDLOWEGO NIE POSIADAJĄCE OSOBOWOŚCI PRAWNEJ (jawna, partnerska, komandytowa) WSPÓLNICY SPÓŁKI CYWILNEJ

48 4.3. obszary wiejskie – 312 prow: warunek
Warunkiem ubiegania się o pomoc w ramach Działania jest posiadanie numeru identyfikacyjnego nadanego w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. Numer identyfikacyjny wydawany jest bezpłatnie przez Oddziały Regionalne Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

49 4.4. obszary wiejskie – 312 prow: typ inwestycji
Pomoc jest przyznawana na operację (inwestycję):  uzasadnioną ekonomicznie pod względem kosztów i zapewniającą osiągnięcie i zachowanie celu działania 312, nie finansowaną z udziałem innych środków publicznych, obejmującą inwestycje związane z podjęciem lub wykonywaniem działalności gospodarczej w zakresie określonym w Załączniku nr 1 do rozporządzenia stanowiącym wykaz działalności gospodarczych, w których zakresie może być przyznana pomoc lub w zakresie wytwarzania produktów energetycznych z biomasy której realizacja nie została rozpoczęta przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy, która będzie realizowana w jednym (24 miesiące) albo w dwóch etapach (36 miesięcy), o planowanej wysokości kosztów kwalifikowanych powyżej 20 tys. zł.

50 4.3. obszary wiejskie – 312 prow: rodzaje działalności
Pomoc jest udzielana z tytułu podejmowania lub rozwijania działalności w zakresie: usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa, usług dla ludności, sprzedaży hurtowej i detalicznej, rzemiosła lub rękodzielnictwa, robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych, usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem, usług transportowych, usług komunalnych, przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych, magazynowania lub przechowywania towarów, wytwarzania produktów energetycznych z biomasy, rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych.

51 4.3. obszary wiejskie – 312 prow: rodzaje działalności
Wysokość pomocy przyznanej na realizację jednej operacji nie może przekroczyć:  100 tys. zł – jeżeli przewiduje utworzenie co najmniej 1 i mniej niż 2 miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, 200 tys. zł – jeżeli przewiduje utworzenie co najmniej 2 i mniej niż 3 miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, 300 tys. zł - jeżeli przewiduje utworzenie co najmniej 3 miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne. Pomoc udzielana jest w formie refundacji maksymalnie 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych.

52 4.3. obszary wiejskie – 312 prow: koszty kwalifikowane
Do kosztów kwalifikowanych zalicza się m. in.: budowa, przebudowa lub remont połączony z modernizacją budynków mieszkalnych i niemieszkalnych obiektów budowlanych wraz z zakupem instalacji technicznej oraz koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki, zagospodarowanie terenu, zakup maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia i sprzętu, zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania służącego wsparciu podejmowanej lub wykonywanej działalności gospodarczej, zakup środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą, raty zapłacone z tytułu umowy leasingu.

53 4.3. obszary wiejskie – 312 prow: koszty kwalifikowane
Pomoc nie obejmuje m.in.: kosztów podatku od towarów i usług (VAT), kosztów nabycia nieruchomości, kosztów nabycia rzeczy używanych, budowy budynków mieszkalnych, zakupu samochodów osobowych do przewozu mniej niż 8 osób (łącznie z kierowcą).

54 4.3. obszary wiejskie – 312 prow: koszty kwalifikowane
Wnioski o przyznanie pomocy wraz z załącznikami należy złożyć w terminie podanym przez Prezesa ARMiR do publicznej wiadomości (podanej na stronie internetowej administrowanej przez Agencję oraz w dzienniku o zasięgu krajowym) w oddziale regionalnym właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji.

55 4.3. obszary wiejskie – 312 prow: zobowiązania
Beneficjent przez 5 lat po uzyskaniu refundacji jest zobowiązany m.in. do: osiągnięcia celu operacji i jego zachowania, umożliwienia przeprowadzenia kontroli związanych z przyznaną pomocą, przechowywania dokumentów związanych z przyznaną pomocą, informowania Agencji o okolicznościach mogących mieć wpływ na wykonanie umowy, utworzenia nowych miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty oraz ich utrzymanie przez 2 lata.

56 5. Fundusze pożyczkowe

57 5.1. fundusz pożyczkowy – inicjatywa jeremie
Wspólne Europejskie Zasoby dla Mikro-, Małych i Średnich Przedsiębiorstw (w skrócie JEREMIE), zostały stworzone przy współpracy Komisji Europejskiej i Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI). Celem Inicjatywy JEREMIE jest poprawa dostępu małych i średnich przedsiębiorstw do finansowania.

58 5.1. fundusz pożyczkowy – inicjatywa jeremie
W Polsce inicjatywa JEREMIE jest wdrażana na poziomie regionalnym w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych pięciu Województw: Dolnośląskiego, Łódzkiego, Pomorskiego, Wielkopolskiego i Zachodniopomorskiego. JEREMIE ma na celu uzupełnienie brakującej w polskiej gospodarce luki w zakresie aktywności mikro i małych przedsiębiorstw będących we wstępnej fazie rozwoju.

59 5.1. fundusz pożyczkowy – inicjatywa jeremie
Misją inicjatywy JEREMIE jest dostarczanie kapitału na inwestycje tym podmiotom, które: z wielu przyczyn nie mają dostępu do bankowych linii kredytowych, rozpoczynają działalność (w tym również absolwenci) i nieposiadaną ani historii kredytowej ani zabezpieczeń o wystarczającej wartości.

60 5.1. fundusz pożyczkowy – inicjatywa jeremie
Produkty finansowe oferowane dla przedsiębiorców w ramach inicjatywy JEREMIE: zabezpieczenie w formie poręczenia kredytów/pożyczek, kredyty/pożyczki ze środków inicjatywy JEREMIE, kapitał typu venture, mezzanine na rozwój działalności.

61 5.1. fundusz pożyczkowy – inicjatywa jeremie
Lista pośredników finansowych na terenie Województwa Wielkopolskiego, do których można zwrócić się o wsparcie w formie pożyczki: Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o., Stowarzyszenie Ostrzeszowskie Centrum Przedsiębiorczości, Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości, Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, Polska Fundacja Przedsiębiorczości.

62 5.2. fundusz pożyczkowy – oferta WARP
O pożyczkę mogą się ubiegać: osoby zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej na terenie województwa wielkopolskiego, mikro, mali i średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą i planujący inwestycję na terenie województwa wielkopolskiego. UWAGA! Osoby zamierzające założyć własna firmę w momencie składania wniosku o pożyczkę nie muszą jej mieć jeszcze zarejestrowanej.

63 5.2. fundusz pożyczkowy – oferta WARP
Pożyczki ze środków przyznanych w ramach Inicjatywy JEREMIE mogą być przeznaczone na: finansowanie inwestycji polegających m.in. na zakupie, budowie lub modernizacji obiektów produkcyjno - usługowo handlowych, tworzenie nowych miejsc pracy, wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych lub technicznych, zakup wyposażenia w maszyny, urządzenia, aparaty w tym także zakup środków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia, oraz inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju MŚP.

64 5.2. fundusz pożyczkowy – oferta WARP
Z finansowania pożyczką wyklucza się m.in.: przeznaczenie całości pożyczki na pokrywanie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, zakupy nie mające charakteru gospodarczego, agroturystykę, działalność rolniczą oraz działy specjalne produkcji rolnej, zakup środka transportu przez firmy działające w sektorze transportu drogowego z przeznaczeniem do tego celu, przeznaczenie pożyczki na tzw. leasingową opłatę wstępną, konsolidację pożyczką WARP innych posiadanych zobowiązań finansowych.

65 5.2. fundusz pożyczkowy – oferta WARP
Rodzaje pożyczek w ramach funduszu pożyczkowego Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. : START-UP STANDARD

66 5.2. fundusz pożyczkowy – oferta WARP
START-UP: dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą oraz dla mikro i małych przedsiębiorstw działających do miesięcy, przyznawana w kwocie od PLN do PLN, okres spłaty pożyczki do 60 m-cy, karencja w spłacie raty kapitałowej do 6 m-cy, oprocentowanie nominalne w skali roku od 8,26%, wkład własny min. 10%.

67 5.2. fundusz pożyczkowy – oferta WARP
STANDARD: dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw działających powyżej 12 miesięcy, przyznawana w kwocie od PLN do PLN, okres spłaty pożyczki do 60 m-cy, karencja w spłacie raty kapitałowej do 6 m-cy, oprocentowanie nominalne w skali roku od 5,26%, wkład własny min. 15%.

68 5.2. fundusz pożyczkowy – oferta WARP
Wkład własny wynosi 10% lub 15% wartości współfinansowanego projektu i może być w postaci: gotówki posiadanej przez Przedsiębiorcę, którą ten zamierza przeznaczyć na realizację projektu, poniesionych i udokumentowanych stosownymi dowodami księgowymi kosztów bezpośrednio związanych z realizacją projektu, posiadanego majątku, który Przedsiębiorca chce przeznaczyć na realizację projektu.

69 5.2. fundusz pożyczkowy – oferta WARP
Koszty ubiegania się o pożyczkę: prowizja 1% kwoty przyznanej pożyczki, kaucja w wysokości 200 zł zwrotna w przypadku sfinalizowania umowy pożyczki.

70 5.2. fundusz pożyczkowy – oferta WARP
Rodzaje zabezpieczeń akceptowanych przez Fundusz WARP: weksel własny in blanco, poręczenie wekslowe osób fizycznych, poręczenie wekslowe spółek kapitałowych i osobowych, poręczenie wg prawa cywilnego, w tym poręczenie instytucji poręczeniowej, gwarancje bankowe, sądowy zastaw rejestrowy na środkach transportu drogowego, cesja praw z polisy AC zastawianego środka transportu, hipoteki na nieruchomości (zwykła, kaucyjna),

71 5.2. fundusz pożyczkowy – oferta WARP
Rodzaje zabezpieczeń akceptowanych przez Fundusz WARP c.d.: cesja praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości, cesja wierzytelności z lokaty bankowej, akt notarialny o poddaniu się egzekucji na podstawie 777KPC, inne. Wymienione wyżej formy zabezpieczenia pożyczki mogą być stosowane łącznie.

72 6. Możliwości kredytowe - finansowania działalności

73 6.1. Bank - pojecie Słowo bank pochodzi o włoskiego określenia „banco” , które po włosku znaczy ławka. To przy nich zbierali się włoscy handlarze (pierwowzór bankierów), którzy przyjmowali i wydawali monety na podstawie przyjmowanych weksli. Banki to organizacje, które zajmują się z jednej strony przyjmowaniem pieniędzy na depozyty a z drugiej strony udzielają kredytów na podstawie tak utworzonych lokat.

74 6.2. Bank - pojecie Analiza przeprowadzono w oparciu o banki znajdujące się na terenia miasta Pleszew, czyli: Getin Bank BZ WBK PKO Bank Polski Lukas Bank Bank Spółdzielczy

75 Getin Bank jest bankiem uniwersalnym.
Jego akcje (a właściwie grupy, do której należy) notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych. Getin Bank należy do Getin Holding, który oprócz tego banku posiada również udziały w Noble Bank, w firmach doradztwa finansowego, pośrednictwa kredytowego i leasingowych.

76 6.3. Getin Bank – oferta dla firm
Oferta specjalna dotyczy przedsiębiorstw które: współpracują z Jednostkami Samorządu Terytorialnego lub Jednostkami Skarbu Państwa (minimum 2 kontrakty/umowy pozytywnie zaopiniowane przez zleceniodawcę) funkcjonują na rynku minimum 24 miesiące KORZYŚCI DLA TWOJEJ FIRMY kwota umowy aż do 70% kwoty kontraktu okres kredytowania od 3 do 24 miesięcy szybka decyzja do 24 godzin i minimum formalności osobisty doradca

77 6.3. Getin Bank – kredyty w rachunku bieżącym
CECHY PRODUKTU: Kredyt udzielany na okres maksymalnie 12 miesięcy z możliwością odnawiania na kolejne okresy, bez konieczności jego spłaty, na podstawie nowych dokumentów i nowej oceny zdolności kredytowej Limit kredytu aż do trzykrotności średniomiesięcznych wpływów Spłata kredytu odbywa się automatycznie na skutek wpływu na rachunek środków pieniężnych Każda spłata zadłużenia (części lub całości) powoduje odnowienie kredytu

78 6.3. Getin Bank – kredyty w rachunku bieżącym
KORZYŚCI DLA TWOJEJ FIRMY: Finansowanie bieżących wydatków - finansowanie bieżących zakupów (surowców, materiałów, towarów, usług) związanych z prowadzeniem firmy Finansowanie należności - regulowanie bieżących krótkoterminowych zobowiązań Poprawa płynności - w przypadku nieregularnych wpływów lub wydłużonych terminów płatności poprawia płynność finansową firmy Pewne i stabilne źródło finansowania przez 12 miesięcy

79 6.3. Getin Bank – kredyty NA START
KREDYT MOGĄ OTRZYMAć: osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (jednoosobowa działalność gospodarcza) spółki jawne spółki partnerskie osoby wykonujące wolny zawód (lekarze wolnych specjalności prawnicy biegli rewidenci architekci)

80 6.3. Getin Bank – kredyty NA START
Kredyt NA START to same korzyści: aż do 15 tys. zł bez dokumentów o dochodach firmy okres kredytowania aż do 48 miesięcy decyzja w ciągu 60 minut przelew środków w ciągu 24 godzin możliwość wyboru pomiędzy kredytem spłacanym w ratach a kredytem w rachunku bieżącym nie wymagamy zgody Współmałżonka

81 6.3. Getin Bank – kredyty JASTRZĄB
DLACZEGO WARTO? Tylko 1 strona wniosku kredytowego. Decyzja kredytowa w 30 min. Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym. Oferta skierowana do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz przedstawicieli wolnych zawodów. WNIOSEK WYPEŁNIANY BEZPOŚREDNIO W PLACÓWCE GETIN BANKU Nie wymagamy dokumentów finansowych – wystarczy oświadczenie Klienta Nie wymagamy zaświadczeń z ZUS i US Nie jest wymagana zgoda współmałżonka

82 Bz WBK Bank Zachodni WBK jest bankiem uniwersalnym, zajmującym się kompleksową obsługą firm państwowych i prywatnych, samorządów lokalnych oraz klientów indywidualnych. Działalność banku jest ukierunkowana przede wszystkim na zachodnią, północną i południową część Polski oraz na najważniejsze centra gospodarcze kraju

83 6.4. BZ WBK – kredyty w rachunku bieżącym
Najważniejsze korzyści: Pomoc w finansowaniu bieżącej działalności Odnowienie kredytu - każdy wpływ środków na rachunek firmowy umniejsza zadłużenie kredytowe. Wybór waluty - Kredyt obrotowy może być udzielony w złotych albo jednej z popularnych walut obcych – dolarach amerykańskich, euro, frankach szwajcarskich lub funtach brytyjskich.

84 6.4. BZ WBK – kredyty obrotowy
Najważniejsze korzyści: Pomoc w finansowaniu bieżącej działalności - Środki z kredytu obrotowego w rachunku kredytowym możesz przeznaczyć na dowolny cel zapewniając swojej firmie płynność finansową. Długi okres kredytowania Kredyt obrotowy uzyskasz nawet na 3 lata. Kredyt może być wielokrotnie spłacany i ponownie uruchamiany.

85 6.4. BZ WBK – kredyty biznes ekspres
Najważniejsze korzyści: Pomoc w finansowaniu bieżącej działalności i inwestycji kredyt na dowolny cel związany z prowadzoną działalnością. Kwota finansowania może sięgnąć 100% kosztów inwestycji Możesz liczyć na kredyt w wysokości do zł. Przejrzyste procedury Nie musisz przedstawiać faktur rozliczeniowych. Ekspresowe tempo.

86 6.4. BZ WBK – kredyty płatnic
Najważniejsze korzyści: Doraźne wsparcie w nagłych przypadkach Kredyt płatniczy to odpowiedź na nagłą potrzebę sfinansowania Np. wypłaty wynagrodzeń czy płatności za towar albo usługi. Pomoc dla stałych Klientów Na wsparcie w nagłym przypadku mogą liczyć stali Klienci BZ WBK, posiadający regularnie zasilany rachunek bieżący od co najmniej 12 miesięcy. Jasne zasady ustalania kwoty kredytu

87 6.4. BZ WBK – kredyty inwestycyjny
Najważniejsze korzyści: Efektywne finansowanie planów. Szybki, długoterminowy kredyt inwestycyjny, z możliwością karencji w spłacie. Niski udział własny. Możesz liczyć na skredytowanie nawet do 95% wartości inwestycji. W złotych polskich lub w walucie obcej. Kredyt inwestycyjny możesz wziąć również w jednej z popularnych walut obcych: dolarach amerykańskich, euro, frankach szwajcarskich, funtach brytyjskich.

88 6.4. BZ WBK – kredyty klęskowy ARiMR
Najważniejsze korzyści: Preferencyjne warunki dla gospodarstw doświadczonych klęskami. Korzystny kredyt na wznowienie produkcji w przypadku szkód wywołanych przez klęski żywiołowe. Pokryjesz wszystkie niezbędne wydatki. Kwota kredytu przeznaczona jest na zakup środków do produkcji rolnej: materiału siewnego, nawozów, środków ochrony roślin, paliwa, pasz, opału do szklarni, inwentarza zaliczanego do środków obrotowych.

89 6.4. BZ WBK – kredyty klęskowy ARiMR
Najważniejsze korzyści: Preferencyjne warunki kredytowania inwestycji w rolnictwie. Odpowiedź na potrzeby rolników, producentów i przetwórców planujących rozwój i unowocześnianie swoich gospodarstw i przedsiębiorstw branży rolnej. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pokrywa część oprocentowania.

90 PKO BP powstał w 1919 roku jako Pocztowa Kasa Oszczędności.
PKO Bank Polski to obok Pekao SA najbardziej znany polski bank uniwersalny. Jest też największym polskim bankiem pod względem różnych kryteriów (prowadzi np. najwięcej rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych czy depozytów, wydał do tej pory najwięcej kart płatniczych wśród polskich banków). PKO BP powstał w 1919 roku jako Pocztowa Kasa Oszczędności.

91 6.5. pko bp – kredyt obrotowy
Najważniejsze korzyści: szybka decyzja kredytowa przy kwocie do zł, kredyt bez zabezpieczeń rzeczowych nawet do zł, długi okres kredytowania aż do 36 miesięcy, kredyt udzielany w różnych walutach, możliwość spłaty zadłużenia z tytułu kredytów obrotowych oraz limitów kart kredytowych w innych bankach, szybki dostęp do przyznanych środków pieniężnych.

92 6.5. pko bp – kredyt inwestycyjny
Najważniejsze korzyści: długi okres kredytowania aż do 25 lat, kredyt udzielany w różnych walutach,  kredyt umożliwiający rozwój przedsiębiorstwa, szybka decyzja kredytowa przy kwocie do zł, kredyt bez zabezpieczeń rzeczowych nawet do zł, automatyczna spłata dokonywana jest ze środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bieżącym BIZNES PARTNER.

93 6.5. pko bp – kredyt inwestycyjny
Wysokość kredytu inwestycyjnego: Wysokość kredytu jest ustalana indywidualnie, w zależności od potrzeb klienta związanych z realizowaną inwestycją, nie więcej niż 80% wartości netto (wartość brutto pomniejszona o podatek od towarów i usług) przedsięwzięcia inwestycyjnego. Dla kredytów inwestycyjnych MSP przeznaczonych w całości na finansowanie spłaty zadłużenia, maksymalna kwota kredytu nie może być wyższa niż kwota zadłużenia pozostającego do spłaty. Dla kredytów inwestycyjnych MSP przeznaczonych na spłatę pożyczek maksymalna kwota kredytu nie może być wyższa niż 60% wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu.

94 6.5. pko bp – kredyt pomostowy
Najważniejsze korzyści: Dokumentacja aplikacyjna wymagana w ramach Programów Operacyjnych stanowi główny element wniosku kredytowego Kredyt udzielany jest do 100% wartości dotacji Możliwość zabezpieczenia kredytu cesją praw z umowy o dofinansowanie oraz wekslem in blanco Możliwość spłaty kredytu z dotacji lub ze środków własnych Brak prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu Do 100% kwoty dotacji (na podstawie podpisanej umowy dotacji z Instytucją Wdrażającą)

95 6.5. pko bp – kredyt współfinansujący projekt z dofinansowaniem ue
Najważniejsze korzyści: Minimum formalności: Dokumentacja aplikacyjna wymagana w ramach Programów Operacyjnych stanowi główny element wniosku kredytowego Kredyt udzielany jest do 90% wartości projektu netto Możliwość zabezpieczenia kredytu cesją praw z umowy o dofinansowanie oraz wekslem In blanco (przy połączeniu kredytu z kredytem pomostowym) Możliwość spłaty części kredytu z dotacji Brak prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu (dotyczy części pomostowej).

96 6.5. pko bp – kredyt technologiczny
Najważniejsze korzyści: korzystna forma finansowania zakupu i wdrażania nowych technologii oraz rozwoju firmy, możliwość spłaty części kredytu z premii technologicznej. Okres kredytowania zależny od rodzaju przedsięwzięcia inwestycyjnego, w tym przede wszystkim: okresu realizacji inwestycji. Maksymalna wartość kredytu technologicznego nie może przekroczyć 75% kosztów kwalifikowanych projektu.

97 6.5. pko bp – pożyczka hipoteczna
Najważniejsze korzyści: finansowanie dowolnego celu związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą okres spłaty nawet do 15 lat maksymalna kwota nawet do 2 mln zł finansowanie do 60% wartości nieruchomości będącej przedmiotem zabezpieczenia brak obowiązku przedstawiania prognoz finansowych oraz biznes planu ze strony Klienta

98 6.6. lukas bank Lukas Bank to bank uniwersalny,
który oferuje klientom indywidualnym, jak i przedsiębiorstwom szeroki pakiet usług finansowych (konta, kredyty gotówkowe, karty kredytowe). Należy do bardzo dynamicznie rozwijających się banków, szczególnie w obszarze consumer finance.

99 6.6. lukas bank– kredyt w rachunku bieżącym
Najważniejsze korzyści: środki można przeznaczyć na dowolny cel, nie trzeba spłacać w ustalonych terminach i kwotach – firma sama decyduje, przyznany limit kredytowy można podzielić pomiędzy kredyt w rachunku firmowym, a kartę kredytową, nie trzeba spłacać kredytu, aby przedłużyć go na kolejny rok, odsetki spłacane są od wykorzystanej kwoty kredytu, wypełniając jeden wniosek - można skorzystać z dwóch kredytów: w rachunku bieżącym i z kredytu inwestycyjnego, bez konieczności składania dodatkowej dokumentacji do 100 tys. PLN bez zabezpieczeń rzeczowych, do 100 tys. PLN na oświadczenie - dla wolnych zawodów preferowanych.

100 6.6. lukas bank– kredyt inwestycyjny
Najważniejsze korzyści: dla firm na finansowanie inwestycji związanych z zakupem środków trwałych, niezbędnych lub pomocnych w rozwoju i unowocześnianiu działalności można otrzymać także jeśli do tej pory firma nie korzystała z banku, kredytowanie nawet do 85% netto, a w przypadku aut do 3,5t do 100% brutto - wszystkie środki trwałe z wyłączeniem zakupu i remontów nieruchomości, okres kredytowania dopasowany do potrzeb firmy - maksymalnie do 5 lat, a w przypadku aut do 3,5t do 8 lat, pojazdy o masie całkowitej powyżej 3,5 t na 7 lat; możliwe także harmonogramy indywidualne

101 6.6. lukas bank– kredyt inwestycyjny
Najważniejsze korzyści c.d.: możliwa karencja w spłacie kapitału do 6 m-cy, minimum formalności - nie wymagamy biznes planu, refinansujemy zakupione środki max 3 m-c od daty zakupu możesz także przenieść do nas kredyt inwestycyjny z innego banku, jeśli spłacasz go już powyżej 6 m-cy, niskie koszty kredytu - 0 zł prowizji za rozpatrzenie wniosku kredytowego

102 6.6. lukas bank– leasing W LUKAS Banku można także obowiązuje oferta leasingu dla małych firm przygotowana we współpracy z Europejskim Funduszem Leasingowym. Oferta obejmuje m.in.: leasing pojazdów, leasing maszyn i urządzeń, leasing sprzętu i oprogramowania IT.

103 bank spółdzielczy Narodziny Banku Spółdzielczego w Pleszewie sięgają roku 1862, w którym to powołano do życia Prywatną Kasę Oszczędności i Pożyczek Wekslowych w Pleszewie. W Banku Spółdzielczym w Pleszewie można założyć różnego rodzaju rachunki, ubiegać się o różnego rodzaju kredyty, korzystać z porad konsultantów do spraw Unii Europejskiej.     Bank Spółdzielczy w Pleszewie należy do grupy największych banków, nie tylko Spółdzielczej Grupy Bankowej, ale również całego sektora bankowości spółdzielczej.

104 6.7. bank spółdzielczy – kredyt obrotowy
Najważniejsze korzyści: Przedmiotem kredytu mogą być wszelkie przedsięwzięcia podejmowane w obrocie gospodarczym lub życiu publicznym, a w szczególności bieżące potrzeby związane z działalnością gospodarczą. Kredyt obrotowy wykorzystywany jest jednorazowo lub w transzach. Spłata kredytu jednorazowo lub w ratach. Oprocentowanie wg zmiennej stopy procentowej. 

105 6.7. bank spółdzielczy – kredyt w rachunku bieżącym
Kredyt w rachunku bieżącym udzielany jest podmiotom gospodarczym posiadającym w Banku rachunek bieżący przez okres co najmniej 6-ciu miesięcy, bądź na podstawie udokumentowanych wpływów na rachunek w innym Banku bądź w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach.

106 6.7. bank spółdzielczy – KREDYT UNIJNY SGB NA DZIAŁANIE 2.3 SPO WKP
Kredyt może być udzielony podmiotom posiadającym zdolność kredytową ubiegającym się o dofinansowanie planowanego przedsięwzięcia (pomoc finansową) ze środków Działania 2.3. ,,Kredyt unijny SGB na Działanie 2.3 SPO WKP” - może być udzielony małym lub średnim przedsiębiorstwom na przedsięwzięcia inwestycyjne.

107 podsumowanie Naszym celem było znalezienie możliwości finansowych na założenie i prowadzenie działalności gospodarczej. Podstawowym źródłem finansowania działalności powinien być kapitał własny, gdy go brakuje na założenie firmy można skorzystać z możliwości uzyskania środków z dotacji – przedstawiliśmy możliwości uzyskania środków z PUP, „Dotacje na start.” Jest też wiele dotacji dla już istniejących firm oraz można uzyskać pożyczki z funduszy pożyczkowych. Przedstawiliśmy również przegląd możliwości uzyskania kredytów dla już istniejących firm. Jest wiele możliwości finansowania działalności dla osób przedsiębiorczych.

108 ŹRÓDŁA INFORMACJI materiały przekazane przez punkty konsultacyjne
Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości sp. z o.o. strony internetowe poszczególnych programów strona internetowa Powiatowego urzędu pracy w Czarnkowie strona internetowa wojewódzkiego urzędu pracy w poznaniu strony internetowe getin banku strona internetowa bz wbk, strona internetowa pko bp, strona internetowa lukas bank, strona internetowa banku spółdzielczego,

109 Dziękujemy za uwagę!

110


Pobierz ppt "Mgp - Dane INFORMACYJNE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google