Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kuratorium Oświaty w Kielcach

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kuratorium Oświaty w Kielcach"— Zapis prezentacji:

1 Kuratorium Oświaty w Kielcach
Kontrole przeprowadzone przez Wydział Nadzoru Pedagogicznego w roku szkolnym 2012/2013 Zespół ds. kontroli

2 Kuratorium Oświaty w Kielcach
KONTROLE W ROKU SZKOLNYM 2012/13 Typ kontroli LP Typ kontroli Plan Ponad plan Wykonane ogółem liczba % 1. Planowe 395 45 440 112%

3 Kuratorium Oświaty w Kielcach
KONTROLE PLANOWE W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 Przeprowadzono kontrole planowe u 413 dyrektorów szkół i placówek samodzielnych oraz zespołów szkół. Kontrole odbyły się: w 246 szkołach i placówkach samodzielnych w 167 zespołach szkół i placówek- 194kontroli.

4 Kuratorium Oświaty w Kielcach KONTROLE PLANOWE
Lp Temat kontroli Liczba kontrolowanych szkół/placówek Szkoły/placówki z zaleceniami Liczba zaleceń liczba % 1 Spełnianie warunków określonych w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty przez niepubliczną szkołę podstawową o uprawnieniach szkoły publicznej.  15 6,7 2 Przestrzeganie przez dyrektora szkoły przepisów dotyczących obowiązku szkolnego.  111 14 12,6% 16 3 Zgodność z przepisami prawa organizacji pracy świetlicy szkolnej zorganizowanej w publicznej szkole podstawowej. 62 6 9,7% 7 4 Zgodność organizacji zajęć edukacyjnych z informatyki z ramowymi planami nauczania w publicznych liceach ogólnokształcących i technikach 32 0% 5 Zgodność organizacji zajęć edukacyjnych z języków obcych nowożytnych z ramowymi planami nauczania w publicznych gimnazjach  29 3,4% Prawidłowość organizacji oddziału przedszkolnego. 45 33,3% 20

5 Kuratorium Oświaty w Kielcach
Lp Temat kontroli Liczba kontrolowanych szkół/placówek Szkoły/placówki z zaleceniami Liczba zaleceń liczba % 7 Prawidłowość organizacji działania publicznej biblioteki pedagogicznej i realizacji jej zadań oraz zgodność zatrudnienia nauczycieli z wymaganymi kwalifikacjami.  1 0% 8 Organizacja zajęć rewalidacyjnych, w tym liczba godzin i rodzaj tych zajęć oraz ich zgodność z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność, 30 2 6,7% 9 Zgodność organizacji zajęć rewalidacyjno – wychowawczych z przepisami prawa. 57 14% 10 Prawidłowość nadzorowania przez dyrektora publicznej szkoły podstawowej spełniania przez dzieci pięcioletnie i sześcioletnie rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego przepisami prawa.  58 1,7% RAZEM 440 48 10,91%

6 Kuratorium Oświaty w Kielcach
KONTROLE PLANOWE Wśród kontrolowanych szkół i placówek nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie: Zgodność organizacji zajęć edukacyjnych z informatyki z ramowymi planami nauczania w publicznych liceach ogólnokształcących i technikach Prawidłowość organizacji działania publicznej biblioteki pedagogicznej i realizacji jej zadań oraz zgodność zatrudnienia nauczycieli z wymaganymi kwalifikacjami.  Wyniki przeprowadzonych kontroli były podstawą do wydania 58 zaleceń 48 dyrektorom szkół i placówek.

7 Kuratorium Oświaty w Kielcach
ZALECENIA WYDANE W WYNIKU KONTROLI PLANOWYCH Temat 1:Spełnianie warunków określonych w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty przez niepubliczną szkołę podstawową o uprawnieniach szkoły publicznej.  Zalecenie dotyczyło: Zaleca się zgłoszenie właściwej gminie, w ciągu 14 dni, zmiany w danych zawartych w zgłoszeniu, powstałej po wpisie do ewidencji, zgodnie z art. 82 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.).

8 Kuratorium Oświaty w Kielcach
ZALECENIA WYDANE W WYNIKU KONTROLI PLANOWYCH Temat 2 : Przestrzeganie przez dyrektora szkoły przepisów dotyczących obowiązku szkolnego.  Zalecenia dotyczyły: Zaleca się wpisanie do księgi ewidencji dzieci/księgi ewidencji dzieci i młodzieży wszystkich dzieci rozpoczynających naukę w klasie I szkoły podstawowej/ w klasie I gimnazjum zgodnie z informacją o aktualnym stanie i zmianach w ewidencji dzieci. Zaleca się prowadzić księgę uczniów podlegających obowiązkowi szkolnemu, o którym mowa w art. 15 ust. 2 ustawy o systemie oświaty. Zaleca się dyrektorowi publicznej szkoły podstawowej/gimnazjum kontrolować spełnianie obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkujące w obwodach tych szkół.

9 Kuratorium Oświaty w Kielcach
ZALECENIA WYDANE W WYNIKU KONTROLI PLANOWYCH Temat 3: Zgodność z przepisami prawa organizacji pracy świetlicy szkolnej zorganizowanej w publicznej szkole podstawowej. Zalecenia - 6 Szkoła Podstawowa SUMA zleceń - 7  Zalecenia dotyczyły:  Zaleca się zorganizować pracę w świetlicy w taki sposób, aby liczba uczniów podczas zajęć prowadzonych przez jednego wychowawcę w świetlicy nie przekraczała 25 uczniów./2/ Zaleca się uzupełnić dziennik zajęć w świetlicy, zgodnie z § 8a ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. /4/

10 Kuratorium Oświaty w Kielcach
ZALECENIA WYDANE W WYNIKU KONTROLI PLANOWYCH Temat 5: Zgodność organizacji zajęć edukacyjnych z języków obcych nowożytnych z ramowymi planami nauczania w publicznych gimnazjach . Zalecenia - 1 placówka: gimnazjum - 1 SUMA zleceń – 1 W myśl § 7 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych przy podziale na grupy należy uwzględnić stopień zaawansowania znajomości języka obcego.

11 Kuratorium Oświaty w Kielcach
ZALECENIA WYDANE W WYNIKU KONTROLI PLANOWYCH Temat 5: Prawidłowość organizacji oddziału przedszkolnego. Zaleca się dokonanie zmian/uzupełnień w statucie dotyczących określenia celów i zadań wynikających z przepisów prawa w zakresie udzielania dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, organizowania opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi. Zaleca się dokonanie zmian/uzupełnień w statucie dotyczących określenia sposobu realizacji zadań, z uwzględnieniem wspomagania indywidualnego rozwoju dziecka oraz wspomagania rodziny w wychowaniu dziecka i przygotowaniu go do nauki w szkole Zaleca się dokonanie zmian/uzupełnień w statucie przedszkola dotyczących określenia w statucie szczegółowo zakres zadań nauczycieli prowadzących zajęcia w oddziale przedszkolnym związanych z: współdziałaniem z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania dzieci, z uwzględnieniem prawa rodziców (prawnych opiekunów) do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju, planowaniem i prowadzeniem pracy wychowawczo-dydaktycznej.

12 Kuratorium Oświaty w Kielcach
Zaleca się dokonanie zmian w zakresie liczby dzieci w publicznym oddziale przedszkolnym zgodnie z § 5 ust. 2-5 załącznika Nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624, z późn. zm.). 10 Zaleca się dostosowanie czasu trwania zajęć prowadzonych dodatkowo do możliwości rozwojowych dzieci, zgodnie z § 6 ust. 3 załącznika Nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624, z późn. zm.). 1 Zaleca się prowadzenie i dokumentowanie obserwacji pedagogiczne mające na celu poznanie możliwości i potrzeby rozwojowe dzieci, zgodnie z Zalecanymi warunkami i sposobem realizacji załącznika Nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. Nr 4, poz. 17). 1

13 Kuratorium Oświaty w Kielcach
Zalecenia w zakresie: Organizacji zajęć rewalidacyjnych, w tym liczba godzin i rodzaj tych zajęć oraz ich zgodność z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność, Zalecenia: Zaleca się zorganizowanie zajęć rewalidacyjnych dla ucznia/uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane z uwagi na niepełnosprawność, zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (Dz. U. Nr 228, poz. 1490, oraz z 2010 r. poz. 982) Zaleca się zorganizowanie zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych, zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. poz.204)

14 Kuratorium Oświaty w Kielcach
Zalecenia w zakresie : Zgodność organizacji zajęć rewalidacyjno – wychowawczych z przepisami prawa. Zaleca się, zgodnie z § 11 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 1997 r. w sprawie zasad organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim (Dz. U. Nr 14, poz. 76), uwzględnianie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w arkuszu organizacji przedszkola, szkoły lub placówki w danym roku szkolnym. 2 4 Zaleca się, zgodnie z załącznikiem nr 4 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1072), organizowanie dla każdego ucznia zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w formie zespołowej lub indywidulanej, określonej w orzeczeniu o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. 1 5a Zaleca się, zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 1997 r. w sprawie zasad organizowania zajęć rewalidacyjno- wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim (Dz. U. Nr 14, poz. 76), organizowanie indywidualnych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w wymiarze 2 godziny dziennie dla każdego uczestnika zajęć. 2

15 Kuratorium Oświaty w Kielcach
Zaleca się, zgodnie z § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 1997 r. w sprawie zasad organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim (Dz. U. Nr 14, poz. 76), opracowanie indywidualnego programu zajęć przez nauczyciela prowadzącego te zajęcia we współpracy z psychologiem. 2 11 Zaleca się, zgodnie z § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 1997 r. w sprawie zasad organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim (Dz. U. Nr 14, poz. 76), aby zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze obejmowały zakres, o którym mowa w § 8 ust. 1. 2 15 Zaleca się, zgodnie z § 10 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 1997 r. w sprawie zasad organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim (Dz. U. Nr 14, poz. 76), do zeszytu obserwacji wpisywanie informacji wymaganych na podstawie § 10 ust. 3. 1

16 Kuratorium Oświaty w Kielcach
Zalecenia w zakresie :Prawidłowość nadzorowania przez dyrektora publicznej szkoły podstawowej spełniania przez dzieci pięcioletnie i sześcioletnie rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego przepisami prawa. Zaleca się prowadzenie księgi ewidencji dzieci podlegających obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego i obowiązkowi szkolnemu, zamieszkałych w obwodzie szkoły, zgodnie z § 3a ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. Nr 23, poz. 225, z późn. zm.), zgodnie z § 3a ust. 2 pkt 1 i 2 lit. a-c rozporządzenia, a tym samym: usunięcie uchybień w księdze ewidencji dzieci podlegających obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego, zamieszkałych w obwodzie szkoły, w zakresie wpisów dotyczących (odpowiednio): danych osobowych dziecka oraz rodziców, informacji o przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego,, informacji o spełnianiu przez dziecko obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub inną formą wychowania przedszkolnego, ze wskazaniem zezwolenia dyrektora przedszkola lub szkoły podstawowej, na podstawie którego dziecko spełnia obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego w tej formie,

17 Kuratorium Oświaty w Kielcach WNIOSKI WYNIKAJĄCE Z KONTROLI W ROKU SZKOLNYM 2012/2013
Wyniki kontroli planowych w większości wskazują na przestrzeganie przepisów prawa oświatowego w szkołach/ placówkach w zakresie objętym kontrolą ( liczba zaleceń 58). Najwięcej nieprawidłowości wykazały kontrole dotyczące: Przestrzeganie przez dyrektora szkoły przepisów dotyczących obowiązku szkolnego, Organizacji i dokumentowania zajęć rewalidacyjnych i rewalidacyjno- wychowawczych uczniów z upośledzeniem umysłowym. Prawidłowość organizacji oddziału przedszkolnego. Zgodność z przepisami prawa organizacji pracy świetlicy szkolnej zorganizowanej w publicznej szkole podstawowej. Wyniki kontroli szkół publicznych i niepublicznych w zakresie spełniania art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty wskazują na nieprawidłowości dotyczące: prowadzenia dokumentacji szkolnej, podejmowania uchwał w sprawie klasyfikacji i promocji uczniów/słuchaczy, protokołowania posiedzeń rady pedagogicznej spełniania warunków wynikających z przepisów prawa oświatowego w zakresie skreślenia słuchacza z listy oraz przestrzegania stosownych procedur, przestrzegania zapisów statutu szkoły/placówki, przestrzegania zasad oceniania wynikających z przepisów prawa i zawartych w wewnątrzszkolnych zasadach ocenia. Należy zwracać szczególną uwagę na zmiany zachodzące w prawie oświatowym i wdrażać je w życie. Zapoznać się z tematyką kontroli planowych na rok szkolny 2013/14 oraz systematycznie porządkować dokumentację w obszarach wyznaczonych do kontroli.

18 Kuratorium Oświaty w Kielcach
Dziękuję za uwagę Zbigniew Wojciechowski z-ca dyrektora Wydziału Nadzoru Pedagogicznego zespół ds. kontroli


Pobierz ppt "Kuratorium Oświaty w Kielcach"

Podobne prezentacje


Reklamy Google