Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

EUROPEJSKIEGO TOWARZYSTWA KARDIOLOGICZNEGO

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "EUROPEJSKIEGO TOWARZYSTWA KARDIOLOGICZNEGO"— Zapis prezentacji:

1 EUROPEJSKIEGO TOWARZYSTWA KARDIOLOGICZNEGO
EUROPEAN TRIAL ON REDUCTION OF CARDIAC EVENTS WITH PERINDOPRIL IN STABLE CORONARY ARTERY DISEASE RANDOMIZOWANE BADANIE KLINICZNE POŚWIĘCONE PREWENCJI INCYDENTÓW CHOROBY WIEŃCOWEJ pod auspicjami EUROPEJSKIEGO TOWARZYSTWA KARDIOLOGICZNEGO Ogłoszenie wyników Kongres ESC WIEDEŃ 31 sierpień 2003 EUROPA investigators. ESC Congress 2003 Vienna oral presentation,.EUROPA Investigators Lancet 2003;362:

2 PROPONOWANE PUNKTY UCHWYTU INHIBITORÓW ACE W LECZENIU CHOROBY NIEDOKRWIENNEJ SERCA
Prewencja pierwotna Prewencja wtórna Zakrzep Nagły zgon ACEI Stabilna CHNS Niedokrwienie ACEI ACS Zawał serca ACEI ACEI Blaszka miażdżycowa Dysfunkcja śródbłonka Remodeling ACEI ACEI Czynniki ryzyka Nadciśnienie Niewydolność serca ACEI LVH wg Opie L.H., 1999.

3 Podwójnie ślepa próba kontrolowana przez placebo
CEL BADANIA Wpływ peryndoprylu na śmiertelność sercowo naczyniową i zawały serca nie zakończone zgonem i/lub zatrzymania krążenia z skuteczną reanimacją u chorych z stabilną chorobą niedokrwienną serca bez klinicznych objawów niewydolności serca Podwójnie ślepa próba kontrolowana przez placebo EUROPA investigators. ESC Congress 2003 Vienna oral presentation,.EUROPA Investigators Lancet 2003;362:

4 1251 pacjentów 12 218 pacjentów 43 ośrodki 24 kraje 424 ośrodki
Na Świecie W Polsce 1251 pacjentów pacjentów 43 ośrodki 24 kraje 424 ośrodki EUROPA investigators. ESC Congress 2003 Vienna oral presentation,.EUROPA Investigators Lancet 2003;362:

5 Wybór leku „Wybraliśmy peryndopryl - długo działający ACE inhibitor bo oprócz właściwości hipotensyjnych ma udokumentowane działanie przeciwniedokrwienne , przeciwmiażdżycowe oraz wpływ na remodeling sercowo naczyniowy” EUROPA investigators. ESC Congress 2003 Vienna oral presentation,.EUROPA Investigators Lancet 2003;362:

6 Wybór leku „Długotrwałe obniżenie ciśnienia tętniczego przy pomocy różnych leków hipotensyjnych może zmniejszyć ryzyko incydentów sercowo- naczyniowych u chorych z nadciśnieniem tętniczym.” „W badaniu EUROPA uzyskana redukcja ryzyka wystąpienia incydentu sercowo- naczyniowego była większa niż spodziewana na podstawie obserwowanego spadku ciśnienia tętniczego ” Peryndopryl w dawce docelowej 8mg EUROPA investigators. ESC Congress 2003 Vienna oral presentation,.EUROPA Investigators Lancet 2003;362:

7 Kryteria łatwe do zastosowania w praktyce
KRYTERIA WŁĄCZENIA Mężczyźni i kobiety  18 roku życia Bez klinicznych objawów niewydolności serca Udokumentowana choroba wieńcowa przebyty MI przynajmniej 3 miesiąca przed rozpoczęciem badania lub PTCA/CABG > 6 miesięcy przed pierwszą wizytą lub zmiany potwierdzone angiograficznie lub mężczyźni ze stabilną chorobą wieńcową i dodatnim testem wysiłkowym lub dodatnim wynikiem echokardiografii obciążeniowej lub dodatnim wynikiem scyntygrafii perfuzyjnej Kryteria łatwe do zastosowania w praktyce EUROPA Investigators Lancet 2003;362: EUROPA investigators. Cardiovas Drugs Therapy. 2001

8 SCHEMAT BADANIA PERYNDOPRYL 8 mg 1 x dziennie
2 tygodnie PERYNDOPRYL 4 mg 2 tygodnie PERYNDOPRYL 8 mg faza run-in placebo 1 x dziennie randomizacja 4-letnia podwójnie ślepa próba EUROPA investigators. ESC Congress 2003 Vienna oral presentation,.EUROPA Investigators Lancet 2003;362:

9 Rzeczywisty obraz populacji
DANE DEMOGRAFICZNE Całkowita liczba zrandomizowanych pacjentów Udokumentowana choroba wieńcowa (%) Średni wiek (zakres) Przebyty zawał serca (%) Przebyte zabiegi rewaskularyzacji (%) Nadciśnienie tętnicze(%) Cukrzyca (%) Udar lub TIA (%) 12 218 100 60 (26-89) 65 54 27 12 3 Rzeczywisty obraz populacji EUROPA Investigators Lancet 2003;362:

10 LECZENIE TOWARZYSZĄCE
Aspiryna lub inne leki przeciwpłytkowe (%) Leki hipolipemizujące (%) ß-blokery (%) Przebyte zabiegi rewaskularyzacji (%) 92 58 62 54 Rzeczywisty obraz populacji EUROPA investigators. ESC Congress 2003 Vienna oral presentation,.EUROPA Investigators Lancet 2003;362:

11 PERYNDOPRYL ZMNIEJSZA ŁĄCZNE RYZYKO
-20% (%) 12 Placebo Zgonów sercowo-naczyniowych Zawałów serca niezakończonych zgonem Zatrzymań krążenia ze skuteczną akcją reanimacyjną 10 8 Peryndopryl Skumulowana częstość zdarzeń (%) 6 4 p = 0,0003 2 1 2 3 4 5 Czas obserwacji -lata Peryndopryl w dawce docelowej 8mg EUROPA investigators. ESC Congress 2003 Vienna oral presentation,.EUROPA Investigators Lancet 2003;362:

12 PERYNDOPRYL ZMNIEJSZA ŁĄCZNE RYZYKO
Zgonów sercowo-naczyniowych Zawałów serca niezakończonych zgonem Zatrzymań krążenia ze skuteczną akcją reanimacyjną -20% p = 0,0003 Peryndopryl w dawce docelowej 8mg EUROPA investigators. ESC Congress 2003 Vienna oral presentation,.EUROPA Investigators Lancet 2003;362:

13 PIERWOTNY PUNKT KOŃCOWY
Zgony sercowo-naczyniowe, zawały serca niezakończone zgonem zatrzymania krążenia ze skuteczną reanimacją RRR: 20% [95% CI : ] 100 200 300 400 500 600 700 Placebo (6 108) 9.9% 603 Peryndopryl (6 110) 8.0% 488 Liczba zdarzeń Peryndopryl w dawce docelowej 8mg EUROPA investigators. ESC Congress 2003 Vienna oral presentation,.EUROPA Investigators Lancet 2003;362:

14 KORZYŚCI OBSERWOWANE WE WSZYSTKICH GRUPACH CHORYCH BEZ WZGLĘDU NA STOPIEŃ RYZYKA SERCOWO NACZYNIOWEGO PERYNDOPRYL 15.2 placebo 12.7 8.1 6.2 6.2 5.2 NISKIE ŚREDNIE WYSOKIE % incydentów łącznie: zgon z przyczyn sercowo naczyniowych, zawał serca niezakończony zgonem, zawał serca z skuteczną reanimacją Kryteria: wiek, płeć ,poprzedni zawał m. sercowego, CABG/PTCA, Nadciśnienie ,cukrzyca, udar, palenie papierosów, hypercholesterolemia ,leki : hipolipemizujące,  blokery. Peryndopryl w dawce docelowej 8mg EUROPA investigators. ESC Congress 2003 Vienna oral presentation,.EUROPA Investigators Lancet 2003;362:

15 KORZYŚCI OBSERWOWANE WE WSZYSTKICH GRUPACH CHORYCH BEZ WZGLĘDU NA:
wiek płeć współistnienie cukrzycy wartości RR leczenie towarzyszące Peryndopryl w dawce docelowej 8mg EUROPA investigators. ESC Congress 2003 Vienna oral presentation,.EUROPA Investigators Lancet 2003;362:

16 PERYNDOPRYL ZMNIEJSZA ŁĄCZNE RYZYKO
Pierwotnie zakładany punkt końcowy Zgonów z każdej przyczyny Zawałów serca niezakończonych zgonem Niestabilnej ch. wieńcowej Zatrzymań krążenia ze skuteczną akcją reanimacyjną -14% p = 0,0009 Peryndopryl w dawce docelowej 8mg EUROPA investigators. ESC Congress 2003 Vienna oral presentation,.EUROPA Investigators Lancet 2003;362:

17 PERYNDOPRYL ZMNIEJSZA RYZYKO ZAWAŁÓW SERCA
-24% Placebo 8 6 Peryndopryl Zawały serca nie zakończone zgonem Zawały serca zakończone zgonem Skumulowana częstość zdarzeń (%) 4 p = 0,001 2 1 2 3 4 5 Czas obserwacji -lata Peryndopryl w dawce docelowej 8mg EUROPA investigators. ESC Congress 2003 Vienna Hot Line Session oral presentation,.

18 PERYNDOPRYL ZMNIEJSZA RYZYKO ZAWAŁÓW SERCA
Zawały serca niezakończone zgonem Zawały serca zakończone zgonem -24% p = 0,001 Peryndopryl w dawce docelowej 8mg EUROPA investigators. ESC Congress 2003 Vienna Hot Line Session oral presentation,.

19 PERYNDOPRYL ZMNIEJSZA RYZYKO HOSPITALIZACJI Z POWODU NIEWYDOLNOŚCI SERCA
-39% p = 0,002 Peryndopryl w dawce docelowej 8mg EUROPA investigators. ESC Congress 2003 Vienna oral presentation,.EUROPA Investigators Lancet 2003;362:

20 PERYNDOPRYL ZMNIEJSZA RYZYKO HOSPITALIZACJI Z POWODU NIEWYDOLNOŚCI SERCA
0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 (%) placebo -39% Peryndopryl p = 0.002 5 1 2 3 4 lata Peryndopryl w dawce docelowej 8mg EUROPA investigators. ESC Congress 2003 Vienna oral presentation,.EUROPA Investigators Lancet 2003;362:

21 NAJWIĘKSZA PRÓBA KLINICZNA w grupie osób ze stabilną chorobą wieńcową (12 218 chorych)
RZECZYWISTY OBRAZ POPULACJI chorzy powyżej 18 roku życia bez względu na ryzyko sercowo naczyniowe LECZENI ZGODNIE Z WYTYCZNYMI statyny 47,5% leki przeciwpłytkowe 92 % b-blokery 62 % 5 BADAŃ CZĄSTKOWYCH Peryndopryl w dawce docelowej 8mg EUROPA investigators. ESC Congress 2003 Vienna oral presentationA. H. Gomma, K. M. Fox. Cardiovasc Drugs Therapy ;15: HOPE Investigators Circulation Jul 31;104(5): Pfeffer MA. Am J Cardiol Aug 6;82(3A):25H-30H

22 Peryndopryl mechanizm działania
Kontrola RR bez wahań i porannych zwyżek Korzystny wpływ na inne czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego Korzystny wpływ na ryzyko sercowo - naczyniowe Fox K.M. et al., Eur Heart Journal. 1998; 19 (suppl. J.): Ferrari R., Medicigraphia 1998; 20 (3):

23 W badaniu EUROPA osiągnięto zmniejszenie
łącznego ryzyka o: 20% zgonów z przyczyn sercowo naczyniowych, zawałów serca niezakończonych zgonem, zatrzymań krążenia z skuteczną reanimacją 20% zgonów z przyczyn sercowo naczyniowych, zawałów serca niezakończonych zgonem 24% zawałów serca 39% hospitalizacji z powodu niewydolności serca Peryndopryl w dawce docelowej 8mg EUROPA investigators. ESC Congress 2003 Vienna Hot Line Session oral presentation,.EUROPA Investigators Lancet 2003;362:

24 SUBSTUDY PERFECT PERSPECTIVE PERTINENT PERSUADE PERGENE
Ocena funkcji śródbłonka Ocena struktury t.t. wieńcowych w badaniu IVUS Ocena stężeń fibrynogenu, t-PA, PAI-1 jako wykładników funkcji śródbłonka Ocena podgrupy chorych z cukrzycą Badanie genetyczne poliformizmów genowych EUROPA investigators. ESC Congress Vienna oral presentation. EUROPA Investigators Lancet 2003;362:

25 Pacjenci z chorobą wieńcową
SOLVD SAVE AIRE TRACE SOLVD (prev) HOPE Pacjenci z chorobą wieńcową EUROPA investigators. ESC Congress 2003 Vienna oral presentation,. Peryndopryl w dawce docelowej 8mg

26 EUROPA Investigators Lancet 2003;362:782-788


Pobierz ppt "EUROPEJSKIEGO TOWARZYSTWA KARDIOLOGICZNEGO"

Podobne prezentacje


Reklamy Google