Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

2010 Warsztaty dla Wnioskodawców dla działania 5.1 PO IG Katowice dn., 7 maja 2010 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "2010 Warsztaty dla Wnioskodawców dla działania 5.1 PO IG Katowice dn., 7 maja 2010 r."— Zapis prezentacji:

1 2010 Warsztaty dla Wnioskodawców dla działania 5.1 PO IG Katowice dn., 7 maja 2010 r.

2 Plan prezentacji: Najczęściej popełniane błędy: błędy logiczne kryteria oceny formalnej kryteria oceny merytorycznej

3 1. Błędy logiczne w projektach: Brak współpracy z organizacjami badawczymi, Zakup środków trwałych i licencji bez wykazania kompetencji koordynatora projektu w tym zakresie, Brak charakteru innowacyjnego w realizowanym projekcie

4 2. Kryteria oceny formalnej Działanie 5.1 PO IG

5 Najczęściej popełniane błędy formalne Niespełnienie kryterium co najmniej 10 niezależnych przedsiębiorców, spośród których wszyscy są niezależni, Nieprecyzyjne określenie struktury właścicielskiej, Rozbieżności w danych dotyczących liczy osób zatrudnionych przez koordynatora, kosztach osobowych, szkoleniach, Niepoprawne wyliczenie procentowej intensywności wsparcia w przypadku szkoleń i ekspansji rynkowej, Prowadzenie działalności wykluczonej ze wsparcia w ramach EFRR, Brak chronologii i odpowiedniego poziomu szczegółowości w Harmonogramie rzeczowo-finansowym, Niezapewnienie równego dostępu do produktów projektu, Brak środków na finansowanie projektu (brak dokumentów świadczących o posiadaniu środków), Brak informacji w dokumentach rejestrowych dotyczących współpracy na rzecz przedsiębiorców oraz współpracy ze sferą b+r i instytucjami otoczenia biznesu, Wprowadzenie niedozwolonych zmian w dokumentacji podczas uzupełnienia wniosku o dofinansowanie.

6 3. Kryteria oceny merytorycznej Działanie 5.1 PO IG

7 Ocena merytoryczna obligatoryjna

8 Kryterium nr 1,,Projekt jest zgodny z celami i zakresem działania 5.1 Na podstawie części opisowej we Wniosku, jest oceniane, czy projekt jest zgodny z celem i uzasadnieniem działania 5.1 zamieszczonym w Szczegółowym Opisie Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oraz warunkami udzielenia wsparcia zamieszczonymi w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (Dz. U. z 2008 r. Nr 68 poz. 414 z późn. zm.).

9 Przypadek 1 Zgodnie z uszczegółowieniem "W ramach działania wsparciem zostaną objęte wspólne przedsięwzięcia grup podmiotów mających na celu przygotowanie wspólnego produktu i/lub usługi o charakterze innowacyjnym i ich wprowadzenie na rynek", projekt natomiast polega głównie na zakupie urządzeń do sprzedaży nie mających charakteru innowacyjnego.

10 Przypadek 2 Zgodnie z ust. 3 pkt. 2) Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania przez PARP pomocy finansowej w ramach POIG pomoc de minimis nie może być udzielona na działalność: [...] związaną z produkcją pierwotną produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską;" Natomiast załącznik nr 1 do Traktatu o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską z dnia 2006-12-29 (Dz. Urz. UE.C 2006 Nr 321E, str. 1) w Rozdziale 22 ex. 22.08 i 22.09 wymienia "Alkohol etylowy, denaturowany lub nie, o jakiejkolwiek mocy, otrzymywany z produktów rolnych, o których mowa w załączniku I do Traktatu, z wyłączeniem wódek, likierów i innych napojów spirytusowych, złożone preparaty alkoholowe (znane jako "skoncentrowane ekstrakty") do wyrobu napojów." - co czyni taki produkt produktem rolnym. Wnioskodawca zauważa, iż w gorzelniach produkowany jest destylat rolniczy. Zgodnie z ustawą o napojach spirytusowych (Dz.U. nr 166 poz. 1362 z 7.10.2002) "destylat rolniczy to płyn alkoholowy uzyskany w wyniku destylacji po fermentacji alkoholowej produktów rolniczych (...)". Wobec powyższego wykluczone jest udzielenie wsparcia koordynatorowi powiązania kooperacyjnego, który przekazywałby pomoc członkom powiązania kooperacyjnego wytwarzającym produkty rolne.

11 Kryterium nr 3 Planowane w ramach projektu działania wpłyną na podniesienie innowacyjności i konkurencyjności powiązania kooperacyjnego Ocenie będzie podlegać: innowacyjność produktu (nowość produktu, jego użyteczność oraz opłacalność), rezultaty realizacji projektu, sposób w jaki realizacja projektu przyczyni się do rozwoju całego powiązania kooperacyjnego. W tym przypadku produkt projektu rozumiany jest jako bezpośredni materialny efekt realizacji projektu (np. budowa laboratorium), natomiast rezultat jako oddziaływanie produktu projektu na podniesienie poziomu innowacyjności i konkurencyjności powiązania (powstanie na bazie stworzonej w projekcie infrastruktury wspólnych dla powiązania produktów/usług). Równocześnie pod uwagę podczas oceny będzie brany wpływ realizacji projektu na podniesienie konkurencyjności i innowacyjności powiązania.

12 Przypadek 1 Projekt nie doprowadzi do wdrożenia żadnej wartości innowacyjnej. Wnioskodawca twierdzi, że innowacyjność kryje się we wstawieniu automatów na monety do sprzedaży napojów i przekąsek. Należy jednak stwierdzić, że tego rodzaju urządzenia są popularne zarówno w kraju jak i na świecie i zabieg polegający na ustawieniu ich w niepopularnym miejscu nie stanowi innowacji. Wymieniona we wniosku innowacja w zakresie produktowym, opakowaniowym i dystrybucyjnym jest w istocie zwykłym rozwojem a nie innowacją.

13 Kryterium nr 4 Wnioskodawca posiada przynajmniej roczne doświadczenie w zakresie zarządzania powiązaniem kooperacyjnym oraz świadczenia usług na rzecz podmiotów funkcjonujących w ramach powiązania kooperacyjnego Za doświadczenie w zarządzaniu powiązaniem kooperacyjnym należy uznać udokumentowaną realizację działań na rzecz podmiotów funkcjonujących w ramach danego powiązania przez Wnioskodawcę. Doświadczenie niekoniecznie musi być związane z powiązaniem, które będzie zarządzał Wnioskodawca w ramach projektu. Doświadczenie może również dotyczyć fazy przed zawiązaniem formalnym powiązania (podpisaniem umowy/porozumienia kooperacyjnego), jeżeli Wnioskodawca uczestniczył w realizacji działań wraz z innymi podmiotami, które później utworzyły powiązanie. Równocześnie Wnioskodawca musi wykazać się doświadczeniem w świadczeniu usług na rzecz członków danego powiązania, którzy będą uczestniczyli w realizacji projektu. Doświadczenie to musi być związane bezpośrednio z powiązaniem kooperacyjnym dla którego Wnioskodawca jest koordynatorem.. Doświadczenie może również wynikać z usług jakie były udzielane jeszcze przed formalnym zawiązaniem powiązania (podpisaniem umowy/porozumienia kooperacyjnego).

14 Przypadek 1 Z opisu we wniosku w pkt. 11 i 33 wynika, że Wnioskodawca ma doświadczenie w świadczeniu usług szkoleniowych dla przedsiębiorców z zakresu nowoczesnych technologii i systemów informatycznych, a nie w zarządzaniu powiązaniem kooperacyjnym świadczącym usługi na rzecz członków tego powiązania.

15 Kryterium nr 5 Wnioskodawca zapewnia personel posiadający kwalifikacje niezbędne do świadczenia usług na rzecz podmiotów funkcjonujących w ramach powiązania kooperacyjnego W ramach kryterium będą oceniane kwalifikacje osób zaangażowanych w realizację projektu przez koordynatora powiązania kooperacyjnego na podstawie informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie. Dopuszcza się sytuację w której zatrudnienie osób zaangażowanych w realizację projektu odbywa się na podstawie umów cywilno-prawnych. Nie ma również konieczności aby osoby te były zatrudnione u Wnioskodawcy w momencie składania wniosku o dofinansowanie. Ww. osoby powinny posiadać udokumentowaną wiedzę i doświadczenie zawodowe związane z profilem działalności powiązania kooperacyjnego

16 Przypadek 1 Wnioskodawca nie zapewnia personelu posiadającego odpowiednie kwalifikacje. Nie wskazuje również osób posiadających takie kwalifikacje, które miałyby być zatrudnione.

17 Kryterium nr 6 Projekt opiera się na przeprowadzonej analizie potrzeb i znajomości specyfiki grupy docelowej (branży), w której funkcjonuje powiązanie kooperacyjne, przeprowadzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku Ocenie podlega załącznik do Wniosku o dofinansowanie - Analiza potrzeb i znajomości specyfiki grupy docelowej (branży), w której funkcjonuje powiązanie kooperacyjne. Dokument powinien zostać przygotowany zgodnie z przykładowym zakresem informacji załączonym do Wniosku o dofinansowanie. Ocenie będzie podlegać m.in: analiza potrzeb członków powiązania, analiza potencjału powiązania, kierunki rozwoju powiązania, strategia marketingowa wspólnych produktów/usług powiązania. Ww. dokument musi zostać sporządzony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie

18 Przypadek 1 Załącznik do wniosku "Analiza potrzeb i specyfiki potencjału dla Klastra X" nie spełnia wymagań określonych w instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie. Analiza dotyczy otoczenia branży, natomiast nie zostały w niej zawarte elementy wymagane w instrukcji wypełniania wniosku: - analiza potrzeb członków powiązania, - kierunki rozwoju powiązania, - strategia marketingowa wspólnych produktów/usług powiązania, - analiza potencjału powiązania

19 Kryterium nr 7 Produkt/-y powstałe w wyniku realizacji projektu zostaną wykorzystane na potrzeby podmiotów funkcjonujących w ramach powiązania W ramach kryterium będzie oceniane, czy produkty projektu będą wykorzystywane przez podmioty funkcjonujące w powiązaniu. Wykorzystanie produktów projektu przez podmioty spoza członków powiązania kooperacyjnego będzie traktowane jako niespełnienie tego kryterium.

20 Przypadek 1 Wnioskodawca w p. 31 wniosku pisze, że "Infrastruktura Projektu będzie udostępniana na zasadach rynkowych nie tylko członkom klastra ale także podmiotom zewnętrznym" co czyni kryterium nie spełnionym wedle zapisów z Przewodnika po kryteriach: "Wykorzystanie produktów projektu przez podmioty spoza członków powiązania kooperacyjnego będzie traktowane jako niespełnienie tego kryterium".

21 Kryterium nr 9 W wyniku realizacji projektu sposób świadczenia lub zakres/jakość usług świadczonych na rzecz podmiotów pozostających w powiązaniu kooperacyjnym zostanie zwiększony (liczba usług, rodzaj usług). W ramach kryterium będzie oceniany sposób w jaki zostanie zwiększony zakres/liczba/jakość usług świadczonych na rzecz podmiotów funkcjonujących w ramach powiązania kooperacyjnego przez jego koordynatora. Wnioskodawca powinien wskazać stan początkowy i docelowy.

22 Przypadek 1 Zwiększony zostanie jedynie zakres terytorialny sprzedaży produktów. Według wnioskodawcy jedną nową usługą będzie sprzedaż (tych samych co dotychczas produktów) dzieciom w szkołach podstawowych, a drugą w szkołach gimnazjalnych.

23 Kryterium nr 10 Projekt przewiduje wykorzystanie lub pozyskanie informacji o wynikach prac B+R w projekcie W ramach kryterium będzie oceniane, czy projekt przewiduje wykorzystanie konkretnych prac badawczo-rozwojowych na rzecz projektu. Wnioskodawca wskazuje źródło pochodzenia informacji na temat prowadzonej działalności badawczo- rozwojowej lub wyników prac badawczo-rozwojowych i przedstawia sposób jego wykorzystania w ramach projektu.

24 Przypadek 1 We wniosku nie został wykazany transfer wiedzy pomiędzy uczestnikami powiązania. Brak informacji jakich podmiotów, wchodzących w skład powiązania będzie dotyczyło wykorzystanie lub pozyskanie informacji o wynikach B+R w projekcie. Wnioskodawca opisał jedynie projekt realizowany w partnerstwie z Akademią Medyczną we Wrocławiu (nie jest ona uczestnikiem powiązania), projekt realizowany w ramach działania 3.1. PO IG. We wniosku o dofinansowanie nie został przedstawiony schemat transferu wiedzy pomiędzy jednostkami badawczo- rozwojowymi a powiązaniem. Nie przedstawiono informacji nt. przewidywanego wykorzystania konkretnych prac badawczo- rozwojowych na rzecz projektu. Kryterium uznaje się zatem za niespełnione.

25 Kryterium nr 11 Planowane wydatki są kwalifikowane w ramach działania, uzasadnione, racjonalne i adekwatne do zakresu i celów projektu oraz celów Działania Kategorie wydatków umieszczone w zestawieniu kosztów kwalifikowanych we wniosku o dofinansowanie i harmonogramie rzeczowo-finansowym wniosku o dofinansowanie oraz kategorie wydatków umieszczone w Studium wykonalności (dotyczy jedynie projektów inwestycyjnych) są sprawdzane z katalogiem wydatków kwalifikowanych zawartym w Rozporządzeniu w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (Dz. U. z 2008 r. Nr 68 poz. 414 z późn. zm.).

26 Przykład 1 Wątpliwości budzi zakup ciągnika siodłowego z naczepą do przewozu zakupowanej wiertnicy. Wiertnica jest samobieżna i wymaga jedynie dostarczenia na miejsce dokonywania odwiertów gdzie zgodnie z wyjaśnieniami odwierty będą trwały od 1-7 dni, racjonalnym rozwiązaniem jest zakup usługi transportu na miejsce odwiertów niż zakup zestawu (ciągnika siodłowego wraz z naczepą).

27 Przypadek 2 Zgodnie z warunkami działania 5.1 możliwe jest przeznaczenie 40%, ale maksymalnie 3 mln zł na wydatki związane z budową. W tym przypadku przeznaczono 3 mln zł na budowę, a osobno wykazano koszty elementów których nazwy wskazują na konieczność włączenia ich w część dotyczącą samej budowy, takie jak: systemy grzewcze, instalacja ciepłej wody użytkowej, system klimatyzacyjny, system wentylacyjny, system sterowania obiektem, systemy oświetlenia itp. Proszę także o wyjaśnienie wydatków na szkolenia dla koordynatora, ze szczególnym naciskiem na zmienną liczbę uczestników szkoleń nie zgodną z ilością zatrudnionych u koordynatora pracowników w treści wniosku oraz w harmonogramie rzeczowo-finansowym. Jednocześnie proszę o podanie podstaw do uznania za koszt kwalifikowalny wydatków na Projekty wykonawcze, które powinny stanowić dokumentację budowlaną nie objęta finansowaniem. Należy też złożyć wyjaśnienia odnośnie zatrudnienia tak aby zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku wykazać dokładnie jakie koszty z tytułu jakich umów są przeznaczane na konkretne stanowiska/osoby biorące udział w realizacji projektu. Koszty nie kwalifikujące się do objęcia wsparciem - wyposażenie pokoju gościnnego

28 Przypadek 3 Wnioskodawca w opisie projektu nie wskazuje, iż projekt będzie zawierał zakup hali. Jedynie w uzasadnieniu pojawia się wzmianka, iż istotnym czynnikiem uniemożliwiającym opracowanie i wdrożenie nowego produktu jest także brak odpowiedniego zaplecza lokalowego, umożliwiającego prowadzenie badań i produkcji. Wszystkie pozostałe wydatki zostały uzasadnione w podobny sposób – zakup konieczny do prawidłowej realizacji działań związanych z opracowaniem, wdrożeniem i wprowadzeniem na rynek innowacyjnego produktu wytworzonego w ramach powiązania kooperacyjnego. W kwestii szkoleń – uznaje się je za niekwalifikowanie. Zgodnie z art. 38 pkt 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych), za szkolenie specjalistyczne należy uznać szkolenie polegające na przekazywaniu wiedzy głównie i bezpośrednio związanej z obecnym lub przyszłym stanowiskiem pracy pracownika w danym przedsiębiorstwie oraz na przekazywaniu umiejętności, których wykorzystanie w innym przedsiębiorstwie lub obszarze zatrudnienia jest możliwe tylko w ograniczonym stopniu lub w ogóle nie jest możliwe. W związku z powyższym szkolenia z obszaru CAD/CAM, praw intelektualnych, patentowych, zarządzania nowoczesnymi przedsiębiorstwami technologicznymi nie mogą zostać uznane za specjalistyczne.

29 Przypadek 4 zakup serwerów nie został odpowiednio uzasadniony i opisany. Zarówno w opisie wydatku, jak i w harmonogramie rzeczowo-finansowym, brak jest informacji ile serwerów, po jakiej cenie jednostkowej zostanie zakupionych. organizacja dwóch konferencji międzynarodowych. Brak jest informacji o planowanych kosztach jednostkowych dla każdej z konferencji, a także, nie jest wiadomo, gdzie miałyby się one odbyć, brak przewidywanej liczby uczestników, co uniemożliwia weryfikacje podanej kwoty. brak określenia struktury etatów osób zatrudnionych przy realizacji projektu. Nie jest jasne czy będą one pracowały na cały czy na część etatu. Przejazdy, delegacje - brak szczegółowego opisu dot. celu, ilości osób. Wydatek ten nie został odpowiednio skalkulowany i uzasadniony. opłaty telekomunikacyjne - biuro koordynatora - nie określono szczegółowo potrzeb wnioskodawcy. (liczba linii tel, liczba osób, rodzaj łącza internetowego). opłaty za dzierżawę lokali na pracownie - nie określono wielkości dzierżawionej powierzchni. Brak kalkulacji kosztu. Brak opisu metod marketingowych przewidzianych w projekcie Zakwestionowane wydatki przekraczają 10% wartości kosztów kwalifikowanych projektu, kryterium uznaje się zatem za niespełnione.

30 Kryterium nr 12 Informacje zawarte we wniosku lub załączone dokumenty (np. promesa kredytowa) potwierdzają zdolność wnioskodawcy do sfinansowania projektu W ramach kryterium bada się zdolność Wnioskodawcy do sfinansowania projektu w części nie objętej dofinansowaniem w formie zaliczki na podstawie informacji przedstawionych we wniosku o dofinansowanie, studium wykonalności (jeśli dotyczy) oraz załącznikach (w tym w przedstawionych dokumentach finansowych). Dopuszcza się zabezpieczenie niezbędnej kwoty w postaci promesy kredytowej, poręczenia itp. W przypadku poręczenia instytucja poręczająca jest zobowiązana do przedstawienia dokumentów potwierdzających jej zdolność do pokrycia zobowiązania.

31 Przypadek 1 W punkcie 39 wniosku nie wskazano podmiotu udzielającego kredytu. W roku 2008 Wnioskodawca miał stratę, jak wynika ze studium wykonalności strata ta będzie się pogłębiała w latach 2009-2010, natomiast w roku 2017 prognozowana jest strata w wysokości ponad 1 mln zł. Na podstawie informacji przedstawionych we wniosku o dofinansowanie i sprawozdaniach finansowych Wnioskodawca nie posiada zdolności sfinansowania projektu (w szczególności dotyczy ty 5% wartości końcowej oraz podatku VAT.

32 Przypadek 2 W tabeli 39 wniosku zapisano, ze wydatki kwalifikowane wynoszą 10 mln zł i taka jest również całkowita wartość projektu we wniosku, natomiast w pkt.11 i tabelach nr 12 i 13 w studium wykonalności wykazano kwotę wyższą.

33 Kryterium nr 14 Wskaźniki produktu i rezultatu są: - obiektywnie weryfikowalne, - odzwierciedlają założone cele projektu, - adekwatne dla danego rodzaju projektu,

34 Przypadek 1 W tabeli 36 jeden wskaźnik się powtarza - liczba przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych o charakterze międzynarodowym (2 szt. ) oraz liczba konferencji krajowych i międzynarodowych, w których uczestniczyli członkowie powiązania (2 szt.). Z opisu projektu wynika, iż będą zorganizowane tylko 2 konferencje. We wskaźnikach nie ujęto także Systemu Inteligentnego Wspomagania Decyzji

35 Przypadek 2 Wskaźniki nie odzwierciedlają założonych celów projektu m.in. dotyczących bazy wiedzy.

36 Ocena merytoryczna fakultatywna

37 Kryterium nr 1 W wyniku realizacji projektu w ramach powiązania kooperacyjnego wprowadzony zostanie innowacyjny produkt lub technologia W ramach kryterium bada się część opisową wniosku o dofinansowanie oraz w przypadku projektów inwestycyjnych Studium Wykonalności, w której Wnioskodawca przedstawia opis nowego produktu lub technologii. Opis powinien zawierać określenie na czym będzie polegała jego realizacja; kogo dotyczy, jakie przewidziano etapy, przyczyny wyboru zaproponowanych metod realizacji, zakres, tematykę. Założenia projektu powinny zawierać wyjaśnienie na czym polega innowacyjność produktu. Zgodnie z definicją zawartą w PO IG, sformułowaną w oparciu o Oslo Manual, przez innowację rozumie się wprowadzenie do praktyki w przedsiębiorstwie nowego lub znacząco ulepszonego rozwiązania w odniesieniu do produktu (towaru lub usługi), procesu, marketingu lub organizacji. Istotą innowacji jest wdrożenie nowości do praktyki. Wdrożenie nowego produktu (towaru lub usługi) polega na zaoferowaniu go na rynku. Wdrożenie nowego procesu, nowych metod marketingowych lub nowej organizacji polega na ich zastosowaniu w bieżącym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa.

38 Matryca innowacyjnego produktu/technologii Rodzaj innowacjiOddziaływanie w obrębie powiązania Oddziaływanie w obrębie kraju Oddziaływanie międzynarodowe produktowa-++ procesowa-++ marketingowa-++ organizacyjna-++ nowość-++ użyteczność-++ opłacalność-++

39 Przykład 1 W projekcie trudno zdiagnozować innowację. Samo zakupienie i użytkowanie nowoczesnych systemów nie jest wystarczające dla uznania innowacyjności projektu. Opisane badania które mają zostać przeprowadzone na urządzeniach mają stanowić "weryfikację" podanych przez producenta parametrów tych urządzeń.

40 Dziękuje za uwagę piotr_kryjom@parp.gov.pl Zespół Wdrażania Instrumentów Finansowych Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości


Pobierz ppt "2010 Warsztaty dla Wnioskodawców dla działania 5.1 PO IG Katowice dn., 7 maja 2010 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google