Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podatki majątkowe Podatki w państwach UE Podatki majątkowe1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podatki majątkowe Podatki w państwach UE Podatki majątkowe1."— Zapis prezentacji:

1 Podatki majątkowe Podatki w państwach UE Podatki majątkowe1

2 Klasyfikacja podatków majątkowych Majątek podatnika Nieruchomości Od posiadania nieruchomości Podatek od nieruchomości Podatek rolnyPodatek leśny Od transferu nieruchomości PIT / CIT / PCC/ VAT od sprzedaży nieruchomości Podatek od spadków i darowizn Ruchomości i prawa majątkowe PIT / PCC / VAT od sprzedaży tych rzeczy i praw Podatek od spadków i darowizn Podatki majątkowe2

3 Polski system podatkowy: Podatki: rolny / leśny / od nieruchomości – cechy wspólne Podatki gminne Szeroki zakres podmiotowy Powstanie obowiązku podatkowego Powierzchnia jako element decydujący o ciężarze podatkowym Wymiar podatków (decyzja W, B, Pr + uprawnienia modyfikujące RG) Płatność podatków (raty ustawowe) Podatki majątkowe3

4 Podatki: rolny / leśny / od nieruchomości: zakres przedmiotowy Przedmiot podatkuGłówne zwolnienia Podatek rolnyUżytki rolne Grunty gospodarstw rolnych Użytki najsłabszych klas Grunty scalane / meliorowane / odłogowane + zwolnienia podmiotowe Podatek leśnyLasyLasy młode + lasy w rejestrze zabytków + zwolnienia podmiotowe Podatek od nieruchomościWszystkie pozostałe nieruchomości niż w/w + wszystkie nieruchomości zajęte na prowadzenie DG Infrastruktura drogowa, kolejowa, lotnicza Zabytki + zwolnienia podmiotowe Podatki majątkowe4

5 Jak ustalić właściwy podatek dla danej nieruchomości? 1. Czy nieruchomość związana jest z działalnością gospodarczą? TAK = podatek od nieruchomości NIE = 2. z jakim rodzajem nieruchomości mamy do czynienia? LAS = podatek leśny Użytki rolne = podatek rolny 3. Pozostałe nieruchomości: jakim typem obiektu w rozumieniu prawa budowlanego jest konkretna nieruchomość? Obiekt małej architektury = nie podlega podatkom BUDYNEK = podatek od nieruchomości ( od powierzchni budynku) BUDOWLA = podatek od nieruchomości ( od wartości budowli) UST o POD i OPŁ LOK / 1a. 1. Użyte w ustawie określenia oznaczają: 1)budynek - obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach; 2)budowla - obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, a także urządzenie budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego związane z obiektem budowlanym, które zapewnia możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem; Podatki majątkowe5

6 Podatek od nieruchomości - obliczanie Podatek=PodstawaXStawka Dla gruntówPowierzchnia rzeczywista (ha) Określana przez Rady Gmin Dla budynkówPowierzchnia użytkowa (m^2) Nie może przekroczyć max. ustawowych progów Dla budowliWartość (PLN) Podatki majątkowe6

7 Podatek od nieruchomości – stawki ustawowe oraz lokalne na 2013 rok Art Rada gminy, w drodze uchwały, określa wysokość stawek podatku od nieruchomości, z tym że stawki nie mogą przekroczyć rocznie: W-wa 2013 Lublin 2013 Kraśnik 2013 Jarocin od gruntów: a)związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,88 zł od 1 m 2 powierzchni, 0,88 zł0,84 zł0,60 zł0,44 zł b)pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 4,51 zł od 1 ha powierzchni, 4,51 zł 3,90 zł3,95 zł c)pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,45 zł od 1 m 2 powierzchni; 0,45 zł0,43 zł0,20 zł0,09 zł 2)od budynków - ich części: a)mieszkalnych0,73 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej 0,73 zł0,70 zł0,50 zł0,37 zł b)związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 22,82 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej, 22,82 zł21,70 zł18,00 zł9,70 zł d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 4,63 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej, 4,63 zł4,60 zł4,40 zł3,74 zł e)pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 7,66 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej; 7,66 zł7,50 zł6,00 zł2,60 zł 3)od budowli2% ich wartości 2. Przy określaniu wysokości stawek, (…), rada gminy może różnicować ich wysokość dla poszczególnych rodzajów przedmiotów opodatkowania, uwzględniając w szczególności lokalizację, rodzaj prowadzonej działalności, sposób wykorzystywania, rodzaj zabudowy, przeznaczenie i sposób wykorzystywania gruntu, stan techniczny oraz wiek budynków. Podatki majątkowe7

8 Podatek leśny - obliczanie Podatek=PodstawaXStawka Dla lasówPowierzchnia rzeczywista (ha) Odnoszona do ceny 0,220 m^3 drewna w skupie za III kwartały poprzedniego roku Stawka AD 2013 = 41,01 zł Rady Gminy mogą obniżać w/w cenę Dla lasów w parkach narodowych = 50% stawki Podatki majątkowe8

9 Podatek rolny - obliczanie Podatek=PodstawaXStawka Dla użytków < 1 haPowierzchnia rzeczywista Odnoszona do ceny 5 q żyta w skupie za III kwartały poprzedniego roku Stawka AD 2013 = 379,30 zł (2011= 188, 20 zł) Dla gospodarstw > 1 ha Powierzchnia w ha przeliczeniowych Odnoszona do ceny 2.5 q żyta w skupie za III kwartały poprzedniego roku Stawka AD 2013 = 189,65 zł (2011 = 94, 10 zł) Hektar przeliczeniowy =Hektary rzeczywiste XPrzelicznik ustawowy aRodzaj użytku bKlasa bonitacyjna cOkręgi podatkowe Podatki majątkowe 9

10 Ulgi w podatku rolnym Art Podatnikom podatku rolnego przysługuje ulga inwestycyjna z tytułu wydatków poniesionych na: 1)budowę lub modernizację budynków inwentarskich służących do chowu, hodowli i utrzymywania zwierząt gospodarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska, 2)zakup i zainstalowanie: a)deszczowni, b)urządzeń melioracyjnych i urządzeń zaopatrzenia gospodarstwa w wodę, c)urządzeń do wykorzystywania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii (wiatru, biogazu, słońca, spadku wód) - jeżeli wydatki te nie zostały sfinansowane w całości lub w części z udziałem środków publicznych. 2. Ulga inwestycyjna przyznawana jest po zakończeniu inwestycji i polega na odliczeniu od należnego podatku rolnego od gruntów położonych na terenie gminy, w której została dokonana inwestycja - w wysokości 25 % udokumentowanych rachunkami nakładów inwestycyjnych. 3. Ulga z tytułu tej samej inwestycji nie może być stosowana dłużej niż przez 15 lat. Art. 13b. 1. Podatek rolny od gruntów położonych na terenach podgórskich i górskich obniża się o 30 % dla gruntów klas I, II, IIIa, III i IIIb, a o 60 % dla gruntów klas IVa, IV i IVb. 2. Za miejscowości położone na terenach podgórskich i górskich uważa się miejscowości, w których co najmniej 50 % użytków rolnych jest położonych powyżej 350 m nad poziomem morza. Wykaz tych miejscowości w danym województwie ustala sejmik województwa Art. 13c. 1. W razie wystąpienia klęski żywiołowej, która spowodowała istotne szkody w budynkach, ziemiopłodach, inwentarzu żywym lub martwym albo w drzewostanie, przyznaje się podatnikom ulgi w podatku rolnym przez zaniechanie jego ustalania albo poboru w całości lub w części, w wysokości zależnej od rozmiarów strat spowodowanych klęską w gospodarstwie rolnym. 2. Przy przyznawaniu ulg i ustalaniu ich wysokości uwzględnia się wysokość otrzymanego odszkodowania z tytułu ubezpieczenia ustawowego. 3. Ulgę przyznaje się za ten rok podatkowy, w którym klęska miała miejsce; jeżeli klęska miała miejsce po zapłaceniu podatku za dany rok, ulgę stosuje się w następnym roku podatkowym. Podatki majątkowe10

11 Podatek katastralny Kataster Stawki podatkowe Podatek liniowy, progresywny, regresywny? Ulgi podatkowe? Plusy i minusy podatku katastralnego Podatki majątkowe11

12 Podatek spadkowy. Popularne modele Zakres opodatkowania Podatek osobisty ( od udziału spadkowego, uwzględniający więzy rodzinne) Podatek rzeczowy ( od sumy aktywów będących przedmiotem dziedziczenia) Konstrukcja podatku Rozbudowana ( podmiotowo / przedmiotowo) Wąska ( = opłaty administracyjne zbliżone do skarbowych) Podmiot podatku Podatek od osób fizycznychPodatek od osób fizycznych i osób prawnych Podatki majątkowe12

13 Ustawa o podatku od spadków i darowizn (rok uchwalenia: 1983, obowiązujący tekst jednolity: 2009) 1990 Wyłączenie osób prawnych spod zakresu podatku Uchylenie przepisów o najwyższych stawkach z tytułu darowizn otrzymywanych z zagranicy Odebranie Ministrowi Finansów prawa do wprowadzenia zwolnień podatkowych i do obniżania podatku 2007 Sprecyzowanie tytułów nabycia własności: dziedziczenie, zapis, polecenie, nieodpłatna renta, nieodpłatne służebności Zniesienie solidarnego obowiązku podatkowego przy darowiznach Wprowadzenie stawki sankcyjnej 20% Zwolnienie uniwersalne dla tzw. grupy zerowej Rozszerzenie wszystkich zwolnień na obywateli / rezydentów krajów EFTA Podatki majątkowe13

14 Podatek spadkowy a funkcja fiskalna (za: Budżety jednostek samorządu terytorialnego, GUS, Warszawa 2010 oraz Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa. Informacja o wykonaniu budżetów JST, Rada Ministrów, Warszawa 2012) Podatki majątkowe14

15 Podatek spadkowy a funkcja społeczna Łagodzenie ciężarów podatkowych / wprowadzenie modelu preferencyjnego opodatkowania dla wybranych kategorii podmiotów Więzy rodzinne determinują obciążenia podatkowe Zwolnienia podatkowe jako nośnik dorobku pokoleń Ochrona rolników i działalności rolniczej Podatki majątkowe15

16 Zakres przedmiotowy podatku DziedziczenieDarowiznaZasiedzenie Zapis Zapis zwykły Zapis dalszy Zapis windykacyjny Zachowek Nieodpłatne: zniesienie współwłasności, renta, służebności Podatki majątkowe16

17 Zakres podmiotowy podatku (1) Grupa 0 wstępni zstępni, rodzice, rodzeństwo, pasierb, ojczym, macocha Grupa 1 G 0 + teściowie, zięć, synowa Grupa 2 zstępni rodzeństwa rodzeństwo rodziców, małżonkowie rodzeństwa, rodzeństwo małżonków, zstępni i małżonkowie pasierbów. Grupa 3 wszyscy pozostali krewni i osoby niespokrewnione Podatki majątkowe17

18 Zakres podmiotowy podatku (2) Podlega podatkowi niezależnie od miejsca położenia nabytej rzeczy / wykonywania uzyskanego prawa Rezydent / obywatel POL Podlega podatkowi zawsze gdy chodzi o nieruchomości położone w POL; co do ruchomości – tylko jeżeli uzyskał je od rezydenta lub obywatela POL Nierezydent / cudzoziemiec Podatki majątkowe18

19 Obowiązek podatkowy - przykłady NabyciePowstanie obowiązkuPodatnik DziedziczenieDzień przyjęcia spadku Nabywca (spadkobierca) DarowiznaDzień zawarcia aktu notarialnego lub dzień przyjęcia świadczenia Obdarowany ZasiedzenieDzień uprawomocnienia się orzeczenia sądu w tej sprawie Nowy właściciel rzeczy ZapisOtrzymanie zapisuZapisobierca Podatki majątkowe19

20 Obliczenie podatku EWENTULANA Kumulacja przedmiotowa Stan faktyczny: Od tej samej osoby w ciągu 5 ostatnich lat podatnik uzyskał > 1 przysporzenie Obliczanie podatku POP = suma wszystkich przysporzeń w ciągu 5 lat Podatek = POP x stawka MINUS podatki zapłacone od wcześniejszych przysporzeń XXX POP X Stawka podatkowa = Podatek od spadków i darowizn 3 Wartość netto MINUS ( minimum wolne od podatku) MINUS ( ulga mieszkaniowa) = POP 2 Wartość brutto rzeczy MINUS ( Długi + ciężary) = wartość netto rzeczy 1 Podatki majątkowe20

21 Tabela podatkowa Stawki POPG1G2G3 < zł3%7%12% zł – zł 5%9%16% > zł7%12%20% 7%Zasiedzenie 20%Powołanie się na fakt nabycia w toku późniejszych postępowań czy kontroli Podatki majątkowe21

22 Preferencje mieszkaniowe Zwolnienie mieszkanioweUlga mieszkaniowa Pieniądze lub rzeczy / materiały budowlane PrzedmiotNabycie prawa do budynku lub lokalu G1 – darowiznaSposób nabycia przedmiotu G1- spadek, zapis, polecenie lub darowizna G2 – spadek, zapis, polecenie G3 – spadek, zapis, polecenie + 2 letnie opieka nad spadkodawcą (umowa z podpisem notarialnie poświadczonym) 9637 zł od jednej osoby Max zł od > 1 osoby Limit preferencjiWartość 110 m^2 powierzchni lokalu Dalsze warunkiRezydent / obywatel POL v EFTA Zasada niełączenia preferencji Zakaz zbycia nieruchomości przez 5 lat Podatki majątkowe22


Pobierz ppt "Podatki majątkowe Podatki w państwach UE Podatki majątkowe1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google