Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata"— Zapis prezentacji:

1 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Anna Krysztopolska-Przyłucka Czarnkowsko-Trzcianecka Lokalna Grupa Działania Październik r.

2 PROW Oś 1: Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego; Oś 2: Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich; Oś 3: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej; Oś 4: Leader.

3 Oś 1: Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego
niski stopień specjalizacji gospodarstw rolnych, niedoinwestowanie w zakresie infrastruktury produkcji rolnej i rozdrobnienie struktury obszarowej, mniejszą efektywność produkcji

4 Oś 1: Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego
presja konkurencyja ze strony producentów z innych krajów unijnych oraz krajów trzecich. Na ten cel zostaną zaplanowane działania wspierające proces restrukturyzacji gospodarstw rolnych i wzmocnienie kapitału rzeczowego, przy możliwości ograniczenia wsparcia dla gospodarstw największych.

5 Oś 1: Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego
wsparcie w zakresie jakości produkcji, polepszania infrastruktury wsi tworzenia grup zrzeszających producentów rolnych. wsparcie w zakresie zdobywania wykształcenia i podnoszenia kwalifikacji.

6 Oś 2: Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich
zachowanie i poprawia stanu siedlisk przyrodniczych i ostoi gatunków, odpowiednie praktyki rolnicze w obrębie gospodarstwa, promowanie zrównoważonego sposobu gospodarowania, odpowiednie użytkowanie gleb i ochrona wód, kształtowanie struktury krajobrazu,

7 Oś 2: Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich
przywracanie walorów lub utrzymanie stanu cennych siedlisk użytkowanych rolniczo. utrzymanie dobrego stanu wód i gleb, utrzymanie ciągłości ich użytkowania rolniczego, tradycyjnego użytkowania łąk i pastwisk objęte siecią Natura 2000

8 Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich ,
Oś 3: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich , podstawowe kierunki rozwoju ekonomicznego i społecznego gospodarstw rolnych poprawa warunków do życia pod względem jakości środowiska i krajobrazu, infrastruktury społecznej i technicznej.

9 pobudzanie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich
Oś 3: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej pobudzanie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich koncentracja produkcji rolniczej przejście ludności związanej z rolnictwem do pracy w innych sektorach gospodarki tworzenie warunków dla przekształceń wewnątrz sektora rolnego, redukcji bezrobocia ukrytego,

10 powiększania areału gospodarstw rolnych, ich modernizacji,
Oś 3: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej powiększania areału gospodarstw rolnych, ich modernizacji, poprawy konkurencyjności i ukierunkowania rynkowego produkcji. zwiększanie wartości dodanej do produktów np. poprzez konfekcjonowanie, stymulowanie rynku produktów lokalnych , usług, turystyki, handlu, doradztwa,

11 zapewnienie pracy i dochodów przez rozwój działalności pozarolniczej.
Oś 3: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Założenia zapewnienie pracy i dochodów przez rozwój działalności pozarolniczej. poprawę jakości życia poprzez odnowę wsi, poprawę stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego mając na uwadze ważne funkcje społeczne i kulturalne

12 Oś 4: Leader aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich poprzez budowanie potencjału społecznego na wsi, zwiększenie potencjału zdobywania środków finansowych i ich wykorzystania, a także polepszenie zarządzania lokalnymi zasobami i ich waloryzacja. Aktywizacja społeczności wiejskich wymaga włączenia do planowania i wdrażania lokalnych inicjatyw partnerów społecznych.

13 Oś 4: Leader aktywizacja społeczności wiejskich wymaga włączenia do planowania i wdrażania lokalnych inicjatyw partnerów społecznych. oddolne opracowanie przez lokalną społeczność wiejską lokalnej strategii rozwoju obszarów wiejskich

14 Oś 4: Leader realizację wynikających z niej innowacyjnych projektów łączących zasoby, wiedzę i umiejętności przedstawicieli trzech sektorów: publicznego, gospodarczego i społecznego, przedstawiciele ci tworzą tzw. lokalną grupę działania – partnerstwo LGD międzysektorowe, które samodzielnie

15 wzmocnienie kapitału społecznego na wsi,
Oś 4: Leader Założenia LEADERa wzmocnienie kapitału społecznego na wsi, poprawa samoorganizacji i zarządzania na poziomie lokalnym. wdrażanie oddolnych zintegrowanych strategii lokalnych

16 zapewnienie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich,
Oś 4: Leader zapewnienie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, zachowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi. wzmocnienie kapitału społecznego na wsi, poprawa samoorganizacji i zarządzania na poziomie lokalnym..

17 zachowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi
Oś 4: Leader wdrażanie oddolnych zintegrowanych strategii lokalnych pozwoli na zapewnienie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, zachowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi

18 Oś 1: Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego

19 poprawa poziomu wiedzy i kwalifikacji zawodowych
Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie Kod działania poprawa poziomu wiedzy i kwalifikacji zawodowych doskonalenie zawodowe rolników i posiadaczy lasów, restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa, zwiększenia konkurencyjności i dochodowości działalności rolniczej lub leśnej oraz do spełnienia odpowiednich norm krajowych

20 Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie
Beneficjentami szkoleń są instytucje lub prywatne i publiczne podmioty, ( kursy, warsztaty i wyjazdy studyjne ). Pomoc finansowa obejmuje: refundację udokumentowanych kosztów narzut na pokrycie kosztów operacyjnych w wysokości nie więcej niż 15% bezpośrednich kosztów szkoleń.

21 Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie
Poziom pomocy wynosi maksymalnie 100% kosztów kwalifikowalnych. Wsparcie będzie udzielone podmiotom szkoleniowym na podstawie dokumentów księgowych lub równoważnych z księgowymi wraz z udokumentowaniem przeprowadzenie szkolenia.

22 Ułatwianie startu młodym rolnikom
Celem działania jest stymulowanie zmian strukturalnych w sektorze rolnym przez ułatwienie przejmowania lub zakładania gospodarstw rolnych przez osoby młode o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych. Pomoc przeznaczona jest wyłącznie dla osób, które po raz pierwszy rozpoczynają samodzielne prowadzenie gospodarstwa rolnego.

23 Ułatwianie startu młodym rolnikom
O pomoc może się ubiegać osoba, która: 1) nie prowadziła dotychczas działalności rolniczej, 2) prowadzi działalność rolniczą, ale stała się posiadaczem nieruchomości rolnej w warunkach szczególnych

24 Ułatwianie startu młodym rolnikom
Beneficjent jest pełnoletni i w dniu złożenia wniosku nie ukończył 40 roku życia; posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe wynikające z wykształcenia lub stażu pracy w rolnictwie; będzie rozwijał działalność rolniczą zgodnie z założeniami biznesplanu;

25 Ułatwianie startu młodym rolnikom
co najmniej 70% kwoty premii wykorzysta na cele związane z rozwojem gospodarstwa, przez okres co najmniej 3 lat od wypłaty pomocy będzie ubezpieczony w KRUS będzie prowadził gospodarstwo objęte pomocą przez okres co najmniej 5 lat od dnia wypłaty pomocy.

26 Ułatwianie startu młodym rolnikom
Pomoc podlega zwrotowi w całości lub części, w przypadku gdy beneficjent nie spełni zobowiązań ( prowadzenie gospodarstwa, ubezpieczenia w KRUS , realizację założeń biznesplanu, uzupełnienia wykształcenia oraz dostosowania do standardów. Jednorazowa premia w wysokości zł

27 cel, poprawa struktury agrarnej kraju
Renty strukturalne cel, poprawa struktury agrarnej kraju przyśpieszenie procesu wymiany pokoleniowej poprawa rentowności i konkurencyjności gospodarstw rolnych poprzez ich przejmowanie przez osoby młodsze, dobrze przygotowane do zawodu rolnika. poprawa rentowności rolnictwa, zmniejszenia bezrobocia wśród młodych na wsi.

28 Przejmujący gospodarstwo 1 ) Przejmie w całości grunty,
Renty strukturalne Przejmujący gospodarstwo 1 ) Przejmie w całości grunty, nie ukończył 40 roku życia, po raz pierwszy podejmuje się prowadzenia gospodarstwa rolnego, posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe do prowadzenia działalności rolniczej, przedłożył plan rozwoju przejmowanego gospodarstwa, 

29 jest producentem rolnym, który nie ukończył 50 roku życia,
Renty strukturalne 2 ) przekazywane na powiększenie gospodarstwa rolnego innego producenta rolnego, jest producentem rolnym, który nie ukończył 50 roku życia, posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe do prowadzenia działalności rolniczej,

30 Definicja beneficjenta będącemu osobą fizyczną,
Renty strukturalne Definicja beneficjenta będącemu osobą fizyczną, ukończył 55 lat, lecz nie osiągnął jeszcze wieku emerytalnego prowadził działalność rolniczą, w okresie co najmniej 10 lat bezpośrednio poprzedzających złożenie wniosku o rentę strukturalną i przez okres co najmniej 5 lat podlegał ubezpieczeniu KRUS

31 przekazał gospodarstwo rolne;
Renty strukturalne podlegał ubezpieczeniu KRUS w dniu składania wniosku o rentę strukturalną; przekazał gospodarstwo rolne; zaprzestał prowadzenia wszelkiej towarowej działalności rolniczej; nie jest emerytem ani rencistą.

32 Wypłacana do osiągnięcia wieku 65 lat,
Renty strukturalne Renta strukturalna ma wynosić 896,19 zł, tj. 150% kwoty najniższej emerytury, a wraz z dodatkami na małżonka i za przekazanie gospodarstwa powyżej 10 ha użytków rolnych osobie poniżej 40 roku życia, 1583,27 zł, tj. 265% kwoty najniższej emerytury. Wypłacana do osiągnięcia wieku 65 lat,

33 Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów
Umożliwienie rolnikom i posiadaczom lasów otrzymanie wsparcia poprzez korzystanie z doradztwa w celu : dostosowania gospodarstwa rolnego do zasady wzajemnej zgodności zwiększenia konkurencyjności i dochodowości gospodarstw rolnych i leśnych;

34 Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów
wspierania restrukturyzacji, rozwoju i innowacji w gospodarstwach rolnych i leśnych; ochrony środowiska naturalnego; poprawy bezpieczeństwa pracy. Warunki utrzymania zwierząt Ochrona środowiska

35 Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów
Usługi doradcze dla rolników świadczone instytucje i podmioty doradcze, prywatne i publiczne, ośrodki doradztwa rolniczego i izby rolnicze Prywatne podmioty doradcze Uzyskanie akredytacji

36 Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów
Każdy beneficjent będzie miał zapewniony swobodny wybór instytucji lub podmiotu doradczego, Każdy rodzaj usługi doradczej powinien być odnotowany w karcie usług doradczych. Doradca będzie systematycznie wizytował gospodarstwo objęte pomocą i będzie w stałym kontakcie z rolnikiem.

37 Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów
Pomoc będzie wynosić 80% kosztu kwalifikowanego przypadającego na usługę doradczą, jednak nie więcej niż równowartość euro/gospodarstwo w całym okresie programowania. W ramach powyższego limitu finansowego, beneficjent będzie mógł korzystać z pomocy doradczej w ramach katalogu usług wielokrotnie.

38 Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów
Stawki za poszczególne usługi doradcze zostaną określone w formie kwot ryczałtowych, zapisanych w katalogu usług doradczych. Dla wszystkich beneficjentów: obowiązek zawarcia umowy z instytucją lub podmiotem doradczym, z którego usług beneficjent będzie korzystał.

39 Modernizacja gospodarstw rolnych
zwiększenie efektywności poprzez lepsze wykorzystanie czynników produkcji, wprowadzenie nowych technologii produkcji, poprawę jakości produkcji, różnicowanie działalności rolniczej, zharmonizowanie warunków produkcji rolnej z wymogami dotyczącymi ochrony środowiska naturalnego, higieny produkcji oraz warunków utrzymania zwierząt.

40 Modernizacja gospodarstw rolnych
Pomoc przyznaje się na inwestycję, która: 1) przyczyni się do poprawy ogólnych wyników gospodarstwa: wzrostu wartości dodanej brutto w gospodarstwie (GVA), lub poprawy sytuacji w gospodarstwie w zakresie ochrony środowiska, lub poprawy sytuacji w gospodarstwie w zakresie warunków utrzymania zwierząt, lub

41 Modernizacja gospodarstw rolnych
poprawy sytuacji w gospodarstwie w zakresie higieny i bezpieczeństwa produkcji, lub poprawy sytuacji w gospodarstwie w zakresie infrastruktury drogowej,   jest uzasadniona pod względem wysokości kosztów; nie ma charakteru inwestycji odtworzeniowe

42 Modernizacja gospodarstw rolnych
budowa lub remont połączony z modernizacją budynków lub budowli, zakup lub instalacja maszyn, urządzeń, w tym sprzętu komputerowego, zakładanie, modernizacja sadów lub plantacji wieloletnich, zakup, instalacja lub budowa elementów infrastruktury technicznej celem przygotowania do sprzedaży lub sprzedaży bezpośredniej; zakup patentów, licencji, oprogramowania,

43 Modernizacja gospodarstw rolnych
Pomoc ma formę refundacji części kosztów kwalifikowalnych operacji % Maksymalna wysokość pomocy udzielonej na jedno gospodarstwo rolne w ramach działania, nie może przekroczyć zł Do realizacji mogą być przyjęte operacje, których wysokość kosztów będzie wynosiła powyżej 20 tys. zł.

44 Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej
poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw w sektorze przetwórstwa, wprowadzanie do obrotu nowych produktów rolnych, wzrost wartości dodanej, jakości produkcji, obniżenie kosztów oraz rozwój nowych produktów, procesów i technologii produkcji, poprawa warunków produkcji w odniesieniu do obowiązujących lub nowowprowadzanych standardów.

45 Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej
Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posiada zarejestrowaną działalność w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, działa jako przedsiębiorca wykonujący działalność jako małe lub średnie przedsiębiorstwo

46 Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej
lub przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 750 pracowników, lub przedsiębiorstwo, którego obrót nie przekracza równowartości w zł 200 mln euro.

47 Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej
budowę, modernizację lub przebudowę budynków lub budowli stanowiących infrastrukturę zakładów przetwórstwa lub handlu hurtowego produktami rolnymi, zakup lub instalację maszyn lub urządzeń do przetwarzania, magazynowania lub przygotowania produktów do sprzedaży, zakup lub instalację aparatury pomiarowej, kontrolnej oraz sprzętu do sterowania procesem produkcji lub magazynowania,

48 Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej
zakup specjalistycznych środków transportu, zakup lub instalację urządzeń służących poprawie ochrony środowiska. zakup oprogramowania służącego zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz sterowaniu procesem produkcji i magazynowania, b) wdrożenie procedury systemów zarządzania jakością,

49 Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej
przygotowanie dokumentacji technicznej projektu, przygotowanie biznesplanu, opłaty za patenty lub licencje, koszty nadzoru urbanistycznego, architektonicznego, budowlanego lub konserwatorskiego.

50 Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej
Pomoc ma formę refundacji części kosztów kwalifikowalnych projektu. Maksymalna wysokość pomocy, przyznana w okresie realizacji PROW jednemu beneficjentowi, wynosi zł Od 25 % do 50 % poniesionych kosztów kwalifikowanylnych

51 Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności
Cel działania 1. Poprawa jakości produkcji i produktów rolnych przeznaczonych do spożycia przez ludzi. Zwiększenie spożycia żywności wysokiej jakości. Wsparcie rolników wytwarzających żywność wysokiej jakości 

52 Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności
Cel działania realizowany jest poprzez finansowe wsparcie rolników uczestniczących w systemach jakości żywności. Działanie jest realizowane na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Producenci wytwarzający produkty: których nazwy zostały zarejestrowane jako Chroniona Nazwa Pochodzenia (ChNP) lub Chronione Oznaczenie Geograficzne

53 Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności
które zostały zarejestrowane jako Gwarantowana Tradycyjna Specjalnoś Wysokość wsparcia 1. System Chronionych Nazw Pochodzenia, Chronionych Oznaczeń Geograficznych i Gwarantowanych Tradycyjnych Specjalności: – 3200 zł (819,7 euro)/rok przez pięć lat.

54 Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności
Rolnictwo ekologiczne – 996 zł (255,1 euro)/rok przez pięć lat. Integrowana produkcja – 2750 zł (704,4 euro)/rok przez pięć lat - w przypadku tego systemu suma kosztów jego wprowadzania i składki na rzecz grupy producentów zwracana jest do kwoty 750 zł (192,1 euro) na rok.

55 Działania informacyjne i promocyjne
Celem działania jest: zwiększenie popytu na produkty rolne i środki spożywcze objęte mechanizmami jakości żywności; pogłębienie wiedzy konsumentów o zaletach produktów objętych mechanizmami jakości żywności; pogłębienie wiedzy konsumentów o mechanizmach jakości żywności; wsparcie grup producentów rolnych

56 Działania informacyjne i promocyjne
Rodzaj pomocy Grupy producentów mogą uzyskać refundację, która wyniesie 70% kwalifikujących się kosztów, faktycznie poniesionych na realizację działań informacyjnych lub promocyjnych. Ponadto musza skupiać podmioty, które aktywnie uczestniczą w systemach jakości żywności

57 Działania informacyjne i promocyjne
Działania informacyjne i promocyjne, które kwalifikują się do wsparcia muszą dotyczyć produktów uczestniczących w systemach jakości żywności. W ramach działania dopuszcza się m.in. organizację oraz uczestnictwo w targach i wystawach. W ramach działania można realizować również różne kampanie promocyjne oraz reklamować produkty i informować o ich cechach i właściwościach

58 Grupy producentów rolnych
celem jest dostosowanie produkcji prowadzonej w gospodarstwach członków grup producentów rolnych do wymogów rynkowych, wspólne wprowadzanie towarów do obrotu, w tym przygotowanie do sprzedaży, centralizacja sprzedaży oraz dostarczenie do odbiorców hurtowych. działanie sprzyjać będzie utworzeniu wspólnych zasad dotyczących informacji o produktach.

59 Grupy producentów rolnych
Pomoc realizowana jest w formie rocznych płatności w okresie pierwszych pięciu lat od dnia wpisu grupy do rejestru grup producentów rolnych, prowadzonego przez właściwego ze względu na siedzibę grupy, marszałka województwa. Stanowi ona procentowy ryczałt od wartości przychodów netto grupy ze sprzedaży produktów lub grup produktów, wytworzonych w gospodarstwach rolnych jej członków, w poszczególnych latach:

60 Grupy producentów rolnych
5%, 5%, 4%, 3% i 2% wartości produkcji sprzedanej, stanowiącej równowartość w złotych do sumy EUR , odpowiednio w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku, albo 2,5%, 2,5%, 2%, 1,5% i 1,5% wartości produkcji sprzedanej, stanowiącej równowartość w złotych powyżej sumy EUR , odpowiednio w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku.

61 Grupy producentów rolnych
Kwota pomocy przewidzianej dla grupy producentów rolnych nie może przekroczyć równowartości w złotych kwoty: EUR w pierwszym i drugim roku; EUR w trzecim roku; EUR w czwartym roku; EUR w piątym roku.

62 Oś 2: Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich;

63 Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW) Realizacja działania ma zapobiegać wyludnianiu się obszarów wiejskich, zakwalifikowanych jako górskie i inne o niekorzystnych warunkach gospodarowania i zatracaniu ich rolniczego charakteru oraz wiążącymi się z tym konsekwencjami społecznymi, gospodarczymi i środowiskowymi. Płatności ONW mają stanowić rekompensatę za poniesione koszty i dochód utracony

64 Zachowanie walorów krajobrazowych obszarów wiejskich.
Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW) Cele działania Zapewnienie ciągłości rolniczego użytkowania ziemi i tym samym utrzymanie żywotności obszarów wiejskich. Zachowanie walorów krajobrazowych obszarów wiejskich. Utrzymanie zrównoważonego sposobu gospodarowania uwzględniającego, aspekty ochrony środowiska.

65 średnia powierzchnia gospodarstw rolnych wynosi poniżej 7,5 ha;
gleby są zagrożone występowaniem erozji wodnej; udział gospodarstw rolnych, które zaprzestały produkcji rolnej, wynosi powyżej 25% wszystkich gospodarstw rolnych; udział trwałych użytków zielonych wynosi powyżej 40% w strukturze użytkowania gruntów.

66 Kryteria dostępu beneficjent jest rolnikiem, posiadaczem samoistnym lub zależnym gospodarstwa rolnego położonego na obszarach ONW; działki rolne, których dotyczyć będzie pomoc, są użytkowane jako grunty orne, sady, trwałe użytki zielone; powierzchnia użytków rolnych wynosi co najmniej 1 ha; beneficjent przestrzega podstawowych wymagań na obszarze całego gospodarstwa rolnego;

67 Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW) beneficjent zobowiąże się do prowadzenia działalności rolniczej na gruntach rolnych, na które uzyskał pomoc z tytułu gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania, przez okres co najmniej 5 lat od dnia otrzymania pierwszej płatności.

68 Stawki płatności ONW 1ha Górskie 320 PLN (81,9) Nizinne
Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW) Stawki płatności ONW 1ha Górskie 320 PLN (81,9) Nizinne strefa nizinna I PLN (45,9) strefa nizinna II 264 PLN (67,6) Obszary ze specyficznymi naturalnymi utrudnieniami PLN (67,6)

69 Program rolnośrodowiskowy (Płatności rolnośrodowiskowe)
Cele działania Poprawa środowiska przyrodniczego i obszarów wiejskich, w szczególności: przywracanie walorów lub utrzymanie stanu cennych siedlisk użytkowanych rolniczo oraz zachowanie różnorodności biologicznej na obszarach wiejskich; promowanie zrównoważonego systemu gospodarowania;

70 Program rolnośrodowiskowy (Płatności rolnośrodowiskowe)
odpowiednie użytkowanie gleb i ochrona wód; ochrona zagrożonych lokalnych ras zwierząt gospodarskich i lokalnych odmian roślin uprawnych. Działanie obejmuje 9 pakietów rolnośrodowiskowych. W ramach każdego pakietu znajdują się warianty rolnośrodowiskowe, które zawierają zestawy odpowiednich zadań

71 Lista dostępnych pakietów rolnośrodowiskowych
W ramach programu rolnośrodowiskowego będą realizowane następujące pakiety rolnośrodowiskowe Pakiet 1. Rolnictwo zrównoważone Pakiet 2. Rolnictwo ekologiczne Pakiet 3. Ekstensywne trwałe użytki zielone Pakiet 4. Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych poza obszarami Natura 2000

72 Program rolnośrodowiskowy (Płatności rolnośrodowiskowe)
Pakiet 5. Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych na obszarach Natura 2000 Pakiet 6. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie Pakiet 7. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie Pakiet 8. Ochrona gleb i wód Pakiet 9. Strefy buforowe

73 Program rolnośrodowiskowy (Płatności rolnośrodowiskowe)
Forma i wysokość pomocy Płatność rolnośrodowiskowa wypłacana jest w formie zryczałtowanej i stanowi rekompensatę utraconego dochodu, dodatkowych poniesionych kosztów oraz ponoszonych kosztów transakcyjnych. Płatności rolnośrodowiskowe są przyznawane rolnikom, którzy dobrowolnie przyjmują na siebie zobowiązania rolnośrodowiskowe.

74 Program rolnośrodowiskowy (Płatności rolnośrodowiskowe)
Podstawowe wymagania nie będą objęte płatnością rolnośrodowiskową. Płatność rolnośrodowiskowa jest pomocą wieloletnią, wypłacaną corocznie, po wykonaniu określonego zestawu zadań w ramach danego wariantu. Płatności rolnośrodowiskowe określono w przeliczeniu na hektar powierzchni, sztukę zwierzęcia gospodarskiego lub metr bieżący elementu liniowego.

75 jest rolnikiem, posiadaczem samoistnym lub zależnym gospodarstwa rolnego nie mniej niż 1 ha;
zobowiąże się do realizacji programu rolnośrodowiskowego przez okres 5 lat, zgodnie z planem działalności rolnośrodowiskowej; zobowiąże się do przestrzegania podstawowych wymagań na obszarze całego gospodarstwa rolnego; zobowiąże się do przestrzegania wymagań wynikających z poszczególnych pakietów rolnośrodowiskowych.

76 Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne
grunty niskich klas bonitacyjnych użytkowanych jako grunty rolne. Wyłączenie tych gruntów z uprawy ma uzasadnienie ekonomiczne z uwagi na ich niską produktywność. Zalesienie takich gruntów wpływa korzystnie na ich wartość ekonomiczną i jednocześnie pozwala na znaczącą poprawę wskaźników statystycznych dotyczących wielkości obszarów leśnych w Polsce.

77 Proponowane rozwiązania w zakresie sposobu zakładania upraw, ich składu gatunkowego wpłyną korzystnie na utrzymanie różnorodności biologicznej oraz kondycję zakładanych upraw leśnych. pokrycie powierzchni gruntu przez drzewa i krzewy powinno przekraczać 50%.

78 Wysokość kwoty wsparcia jest zróżnicowana w zależności od:
proporcji gatunków iglastych i liściastych w strukturze drzewostanu; wykonania grodzenia całości lub części uprawy w celu zabezpieczenia sadzonek drzew przed zwierzyną; ukształtowania terenu, przy czym przyjęto, że na stokach o spadku większym niż 120 koszty zalesień zwiększają się o 40% w stosunku do kosztów zalesień gruntów o korzystnej konfiguracji.

79 Premia pielęgnacyjna stanowi zryczałtowaną płatność w przeliczeniu na jeden hektar zalesionych gruntów, wypłacaną co roku, przez 5 lat od założenia uprawy, która uwzględnia koszty prac pielęgnacyjnych Premia zalesieniowa stanowi zryczałtowaną płatność w przeliczeniu na 1 ha zalesionych gruntów, wynikającą z utraconych dochodów z tytułu przekształcenia gruntów rolnych na grunty leśne i jest wypłacana co roku, przez 15 lat od założenia uprawy leśnej.

80 otrzymał pozytywną decyzję o warunkach zagospodarowania terenu wydaną przez właściwy miejscowo organ gminy (wójta, burmistrza, prezydenta); otrzymał pozytywną opinię dla zalesienia planowanegodo programu zalesieniowego; zobowiąże się do przestrzegania warunków i terminów określonych w szczegółowym planie zalesieniowym; przedłoży oświadczenie o wykonaniu zalesienia.

81 Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych Cele działania Odnowienie i pielęgnacja drzewostanów zniszczonych przez czynniki biotyczne i abiotyczne oraz wprowadzanie mechanizmów zapobiegających katastrofom naturalnym, ze szczególnym uwzględnieniem zabezpieczeń przeciwpożarowych. Pomoc będzie realizowana w oparciu o kompleksowe projekty obejmujące lasy.

82 W ramach działania mogą być wspierane projekty związane z:
przygotowaniem leśnego materiału rozmnożeniowego na potrzeby odbudowy uszkodzonych lasów; uporządkowaniem uszkodzonej powierzchni leśnej; odnowieniem lasu wraz z pielęgnacją i ochroną założonych upraw;

83 wzmocnieniem systemu ochrony przeciwpożarowej.
Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych pielęgnacją i ochroną uszkodzonych drzewostanów oraz cennych obiektów przyrodniczych; udostępnianiem terenów leśnych dla wypełniania funkcji społecznych lasu; wzmocnieniem systemu ochrony przeciwpożarowej.

84 Definicja beneficjenta
Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych Definicja beneficjenta Jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej - Nadleśnictwa Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. Forma i wysokość pomocy Pomoc udzielana jest na mocy umowy i polega na refinansowaniu poniesionych kosztów.

85 Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych Poziom pomocy Wkład EFRROW wynosi 80% całkowitego kwalifikującego się kosztu, pozostałe 20% pochodzi z budżetu państwa. Poziom pomocy udzielanej beneficjentowi wynosi do 100% wysokości kosztów kwalifikowalnych.

86 Oś 3: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej;

87 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
Cel Różnicowanie działalności rolniczej w kierunku podejmowania lub rozwijania przez rolników, domowników i małżonków rolników, działalności nierolniczej lub związanej z rolnictwem, co wpłynie na tworzenie pozarolniczych źródeł dochodów, promocję zatrudnienia poza rolnictwem na obszarach wiejskich.

88 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
Pomocy udziela się z tytułu podjęcia lub rozwoju działalności w zakresie: usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa; usług dla ludności; sprzedaży hurtowej i detalicznej; rzemiosła lub rękodzielnictwa; robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych;

89 usług transportowych; usług komunalnych;
usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem; usług transportowych; usług komunalnych; przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych; magazynowania lub przechowywania towarów; wytwarzania produktów energetycznych z biomasy; rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych.

90 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
Pomoc może być przyznana, jeżeli: operacja jest uzasadniona pod względem ekonomicznym; Działalność, której dotyczy operacja, zarejestrowana jest w miejscowości należącej do: gminy wiejskiej, albo gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, albo

91 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców; inwestycje związane z budową, remontem, wyposażeniem, zagospodarowaniem nieruchomości objętych operacją operacja wiąże się z możliwością zatrudnienia w ramach podjętej albo rozwijanej działalności nierolniczej;

92 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
gospodarstwo rolne, w którym pracuje beneficjent było objęte, w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku, płatnościami bezpośrednimi.

93 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
Definicja beneficjenta Osoba fizyczna ubezpieczona na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, jako rolnik, małżonek rolnika lub domownik. Forma i wysokość pomocy Pomoc ma formę zwrotu części kosztów kwalifikowalnych operacji.

94 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi w gospodarstwie rolnym, w okresie realizacji Programu, nie może przekroczyć Poziom pomocy Poziom pomocy finansowej wynosi maksymalnie 50% kosztów kwalifikowalnych operacji.

95 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
Realizacja działania tworzy warunki dla dywersyfikacji działalności gospodarczej i poprawy możliwości zatrudnienia, przyczyniając się tym samym do zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich. Wzrost konkurencyjności gospodarczej obszarów wiejskich, rozwój przedsiębiorczości i rynku pracy, a w konsekwencji - wzrost zatrudnienia na obszarach wiejskich.

96 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
Zakres działania usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa; usług dla ludności; sprzedaży hurtowej i detalicznej; rzemiosła lub rękodzielnictwa; robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych; usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem;

97 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
usług transportowych; usług komunalnych; przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych; magazynowania lub przechowywania towarów; wytwarzania produktów energetycznych z biomasy; rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych.

98 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
Pomoc może być przyznana, jeżeli: operacja jest uzasadniona pod względem ekonomicznym; siedziba lub oddział lub miejsce zamieszkania przedsiębiorcy a) w miejscowości należącej do: gminy wiejskiej albo gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, albo

99 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy, co uzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji; w okresie ostatnich 2 lat wnioskodawca nie uzyskał pomocy w ramach PO Kapitał Ludzki, działanie „Promocja przedsiębiorczości”.

100 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
Forma i wysokość pomocy Pomoc ma formę zwrotu części kosztów kwalifikowalnych operacji. Wysokość pomocy przyznanej na realizację operacji nie może przekroczyć: zł (25 616,1 euro) – jeśli biznesplan przewiduje utworzenie od 1 do 2 miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne), co uzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji;

101 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
zł– jeśli biznesplan przewiduje utworzenie powyżej 2 i mniej niż 5 miejsc pracy zł (76 848,2 euro) – jeśli biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej 5 miejsc pracy

102 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej
Poprawa podstawowych usług na obszarach wiejskich, obejmujących elementy infrastruktury technicznej, warunkujących rozwój społeczno-gospodarczy, co przyczyni się do poprawy warunków życia oraz prowadzenia działalności gospodarczej.

103 Pomocy udziela się na realizację projektów
gospodarki wodno-ściekowej w szczególności zaopatrzenia w wodę, odprowadzania i oczyszczania ścieków, w tym systemów kanalizacji sieciowej lub kanalizacji zagrodowej, tworzenia systemu zbioru, segregacji, wywozu odpadów komunalnych; wytwarzania lub dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych, w szczególności wiatru, wody, energii geotermalnej, słońca, biogazu albo biomasy.

104 Definicja beneficjenta
Gmina lub jednostka organizacyjna, dla której organizatorem jest j.s.t. wykonująca zadania określone w Zakresie pomocy. gminy wiejskiej lub gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, lub gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys.

105 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej
Forma i wysokość pomocy Pomoc ma formę zwrotu 75 % części kosztów kwalifikowalnych projektu. Maksymalna wysokość pomocy na realizację projektów w jednej gminie, w okresie realizacji Programu, nie może przekroczyć:

106 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej
zł ( ,7 euro) - na projekty w zakresie gospodarki wodno-ściekowej; zł (51 232,1 euro) – na projekty w zakresie tworzenia systemu zbioru, segregacji, wywozu odpadów komunalnych; zł ( ,0 euro) - na projekty w zakresie wytwarzania lub dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych.

107 Odnowa i rozwój wsi Cel działania Działanie będzie wpływać na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich. Umożliwi rozwój tożsamości społeczności wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich oraz wpłynie na wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej obszarów wiejskich.

108 1) budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia obiektów:
Odnowa i rozwój wsi Pomocy finansowej udziela się podmiotom z tytułu inwestycji w zakresie: 1) budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia obiektów: pełniących funkcje publiczne, społeczno-kulturalne, rekreacyjne i sportowe, służących promocji obszarów wiejskich, w tym propagowaniu i zachowaniu dziedzictwa historycznego, tradycji, sztuki oraz kultury,  kształtowania obszaru przestrzeni publicznej;

109 kultywowania tradycji społeczności lokalnej oraz tradycyjnych zawodów.
Odnowa i rozwój wsi budowy remontu lub przebudowy infrastruktury związanej z rozwojem funkcji turystycznych, sportowych lub społeczno-kulturalnych; zakupu obiektów charakterystycznych dla tradycji budownictwa w danym regionie, w tym budynków będących zabytkami, odnawiania, eksponowania lub konserwacji lokalnych pomników historycznych, zabytkami lub miejsca pamięci; kultywowania tradycji społeczności lokalnej oraz tradycyjnych zawodów.

110 Pomoc finansowa może być przyznana, jeżeli:
Odnowa i rozwój wsi Kryteria dostępu Pomoc finansowa może być przyznana, jeżeli: 1) projekt realizowany jest w miejscowości należącej do: gminy wiejskiej lub gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, lub gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców,

111 Forma i wysokość pomocy
Odnowa i rozwój wsi Forma i wysokość pomocy Pomoc finansowa ma formę refundacji części kosztów kwalifikowalnych projektu. Maksymalna wysokość pomocy na realizację projektów w jednej miejscowości wynosi zł ( ,3 euro) w okresie realizacji Programu. Wielkość pomocy przyznanej na realizację jednego projektu nie może być niższa niż zł (6 404,0 euro).

112 Odnowa i rozwój wsi Poziom pomocy Poziom pomocy finansowej z EFRROW wynosi maksymalnie 75% kosztów kwalifikowalnych projektu. Wymagany krajowy wkład środków publicznych, w wysokości co najmniej 25% kosztów kwalifikowalnych projektu, pochodzi ze środków własnych beneficjenta.

113 Oś 4: Leader.

114 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju
Działanie ma na celu umożliwienie mieszkańcom obszaru objętego lokalną strategią rozwoju (LSR) realizacji projektów w ramach tej strategii. Realizacja strategii powinna przyczynić się do poprawy jakości życia na obszarach wiejskich m.in. poprzez wzrost aktywności lokalnych społeczności oraz stymulowanie powstawania nowych miejsc pracy.

115 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju
W ramach realizacji LSR, zatwierdzonych przez samorząd województwa, LGD wybiera projekty do realizacji w ramach środków przyznanych na realizację strategii. Pracownicy LGD pomagają wnioskodawcom w przygotowaniu projektów. Wnioski te mogą dotyczyć projektów kwalifikujących się do udzielenia pomocy w ramach działań osi 3

116 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju
oraz innych projektów zwanych dalej „małymi projektami”, które niekwalifikują się do wsparcia w ramach działań osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, tj. poprawy jakości życia lub większego zróżnicowania działalności gospodarczej na obszarze działania LGD.

117 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju
1. Kryteria dostępu dla LGD: partnerstwo trójsektorowe składające się z przedstawicieli sektora publicznego, gospodarczego i społecznego; na poziomie decyzyjnym partnerstwa przynajmniej 50% stanowią partnerzy gospodarczy i społeczni, w tym przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego, w szczególności: rolnicy, kobiety wiejskie, młodzi ludzie oraz ich stowarzyszenia;

118 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju
LGD przygotowuje lokalną strategię rozwoju; obszar objęty LSR jest spójny i obejmuje zgodnie z przyjętą definicją obszarów wiejskich, miejscowości znajdujące się w granicach administracyjnych: struktura organizacyjna LGD zapewnia rozdzielenie funkcji zarządczej od decyzyjnej;

119 obszar, na którym jest realizowana LSR, liczy co najmniej 10 tys
obszar, na którym jest realizowana LSR, liczy co najmniej 10 tys. i nie więcej niż 150 tys. mieszkańców; dopuszcza się możliwość działania wyłącznie jednej LGD na danym obszarze; LGD musi posiadać potencjał administracyjny do zarządzania środkami publicznymi i wdrożenia lokalnej strategii rozwoju.

120 Zasady wyboru projektów przez lokalne grupy działania
Wnioski o pomoc, kwalifikujące się do udzielenia pomocy w ramach osi 4 Leader, mogą dotyczyć tylko projektów zgodnych z LSR, przyjętą przez LGD i zatwierdzoną przez samorząd województwa 1) projektów kwalifikujących się do udzielenia pomocy w ramach działań osi 3 -Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej

121 Przewiduje się udzielenie pomocy:
Dla działań mieszczących się w ramach działań osi 3 Dla małych projektów, działania mogą dotyczyć: organizacji szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i warsztatowym dla ludności z obszaru objętego LSR; promocji i rozwoju lokalnej aktywności, w tym promocji lokalnej twórczości kulturalnej i artystycznej, z wykorzystaniem lokalnego dziedzictwa kulturowego,

122 rozwoju agroturystyki i turystyki na obszarach wiejskich, w tym: utworzenia lub zmodernizowania elektronicznej bazy informacji turystycznej oraz stron WWW, przygotowania i wydania folderów i innych publikacji informacyjnych, oznaczenia obiektów ważnych lub charakterystycznych dla obszaru objętego lokalną strategią rozwoju; inicjowania powstawania, rozwoju, przetwarzania, wprowadzenia na rynek oraz podnoszenia jakości produktów lokalnychbazujących na lokalnych

123 organizacji imprez kulturalnych, rekreacyjnych, sportowych
zakupu i nasadzenia tradycyjnej roślinności oraz starych odmian roślin (nasion, sadzonek, kłączy, bulw, etc.) w celu wykorzystania lub odnowienia cennego dziedzictwa przyrodniczego lub kulturowego (Natura 2000 ), zakupu oprogramowania, urządzeń i sprzętu komputerowego i ich udostępnianie na potrzeby społeczności wiejskiej w celu podniesienia jakości życia ludności

124 h) renowacji, zabezpieczenia i oznakowania przydrożnych kapliczek, pomników przyrody, odkrywek geologicznych i innych miejsc i budowli charakterystycznych dla danej miejscowości i) odnawiania elewacji i dachów prywatnych budynków, ogrodzeń, oraz innych obiektów charakterystycznych dla budownictwa danego regionu; j) zakupu strojów, eksponatów i innego wyposażenia dla zespołów artystycznych, zespołów folklorystycznych oraz innych grup i zespołów kultywujących miejscowe tradycje i zwyczaje;

125 k) inwestycji służących utrzymaniu i kultywowaniu tradycyjnych zawodów i rzemiosła oraz inwestycji służących wspieraniu twórczości lokalnej lub ludowej l) budowy/odbudowy małej infrastruktury turystycznej, w szczególności punktów widokowych, miejsc wypoczynkowych i biwakowych, tras narciarstwa biegowego i zjazdowego, tras rowerowych; m) zakupu wyposażenia świetlic wiejskich i ich remont.

126 Definicja beneficjenta
W przypadku projektów kwalifikujących się do udzielenia pomocy w ramach działań osi 3– tak jak określono dla działań osi 3. W przypadku małych projektów - osoby fizyczne zameldowane na obszarze działania LGD lub posiadające siedzibę na obszarze działania LGD, jeśli prowadzą działalność gospodarczą, organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne związków wyznaniowych i kościołów, posiadające siedzibę na obszarze działania LGD lub działające na obszarze LGD.

127 Poziom dofinansowania
W przypadku małych projektów wysokość pomocy na projekt nie może przekroczyć 70% kosztów kwalifikowanych i nie więcej niż zł (6 404,0 euro). Poziom dofinansowania dla danego beneficjenta nie może przekroczyć w okresie programowania kwoty zł (25 616,1 euro).

128 Wdrażanie projektów współpracy
projekty współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej: zawartych w LSR; nieuwzględnionych w LSR, ale zgodnych z celami LSR, opracowanej i realizowanej przez LGD. Na projekt współpracy składa się: przygotowanie projektu, w tym opracowanie koncepcji projektu; realizacja projektu.

129 Wdrażanie projektów współpracy
Projekty współpracy: muszą zakładać realizację wspólnych przedsięwzięć jeżeli występują koszty związane z planowaniem i przygotowaniem projektu współpracy, tj. koszty organizacji spotkania partnerów, koszty takie są uznawane za koszt kwalifikowalny i powinny stanowić integralną część projektu współpracy.

130 badań nad obszarem objętym LSR;
Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja Zakres działania badań nad obszarem objętym LSR; informowania o obszarze działania LGD oraz o LSR; szkolenia kadr biorących udział we wdrażaniu LSR; wydarzeń o charakterze promocyjnym związanych z obszarem działania LGD i LSR;

131 szkolenia lokalnych liderów; animowania społeczności lokalnych;
Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja szkolenia lokalnych liderów; animowania społeczności lokalnych; koszty bieżące LGD (koszty administracyjne związane z działalnością LGD).

132 Adres do korespondencji
Punkty informacyjne Czarnkowsko-Trzcianecka Lokalna Grupa Działania Biała, ul. Parkowa Trzcianka Adres do korespondencji ul. Rybaki 3, Czarnków tel wew. 1157 FUNDUSZE EUROPEJSKIE ul. Wodna 1, Czarnków Tel. 692 280 784 Anna Krysztopolska-Przyłucka

133 Anna Krysztopolska-Przyłucka
Dziękuję za uwagę Anna Krysztopolska-Przyłucka


Pobierz ppt "Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata"

Podobne prezentacje


Reklamy Google