Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ASP BAZY. 2.2 S. Wolek Wst. do Inf. Połączenie z bazą danych przez ADO (ActiveX Data Object) do: - źródła ODBC - bazy z podanie nazwy sterownika ODBC.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ASP BAZY. 2.2 S. Wolek Wst. do Inf. Połączenie z bazą danych przez ADO (ActiveX Data Object) do: - źródła ODBC - bazy z podanie nazwy sterownika ODBC."— Zapis prezentacji:

1 ASP BAZY

2 2.2 S. Wolek Wst. do Inf. Połączenie z bazą danych przez ADO (ActiveX Data Object) do: - źródła ODBC - bazy z podanie nazwy sterownika ODBC <% Dim objConn Set objConn = Server.CreateObject( "ADODB.Connection" ) objConn.ConnectionString = "DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)};"_ & "DBQ=" & Server.MapPath("bank_4.mdb") objConn.Open [użytkownik], [hasło] %> ASP – BAZY DANYCH ADO (ang. ActiveX Data Object) to interfejs wysokiego poziomu umożliwiający dostęp do baz danych poprzez OLE DB. OLE DB - interfejs programistyczny Microsoftu służący do uzyskiwania dostępu do danych (obiekt COM, funkcjonujący podobnie do ODBC), ale w odniesieniu do dowolnego źródła danych, a nie tylko baz danych SQL. Aplikacje mogą wykorzystywać OLE DB do bezpośredniego sięgania do danych lub też poprzez OLE DB mogą wywoływać ODBC, aby uzyskać dostęp do baz ODBC. <% objConn.Close Set objConn = Nothing %> zamykanie połączenia z bazą: często w osobnym pliku i

3 2.3 S. Wolek Wst. do Inf. Połączenie z tabelą Dim objRS Set objRS = Server.CreateObject( "ADODB.RecordSet" ) objRS.Open "tabela", objConn, typ_kursora, blokowanie, typ_polecenia objRS.Close Set objRS = Nothing zamykanie połączenia z tabelą: otwieranie połączenia z tabelą – obiekt RecordSet: domyślne adCmdTable objRS.Open "operacja", objConn,,3 przykład: lub łańcuch SQL

4 2.4 S. Wolek Wst. do Inf. Dane z tabeli Przykład 2: lista nazwisk i miast klientów banku: wskaźnik bieżący + ruchy: MoveFirst MoveNext ( MovePrevious ) MoveLast ( Move liczba ) funkcje: BOF EOF dostęp do pola: objRecordSet( "nazwa_pola" ) Do While not objRS.EOF ' lub while Response.Write "Nazwisko " & objRS( "nazwisko" ) & " " Response.Write "Miasto " & objRS( "miasto" ) & " " Response.Write " " objRS.MoveNext Loop ' lub wend

5 2.5 S. Wolek Wst. do Inf. Przykład 3: pokazanie listy nazwisk klientów odczyt numeru wybranego nazwiska <% Do While not objRS.EOF Response.Write " " Response.Write objRS( "nazwisko" ) & " " objRS.MoveNext Loop %> <% dim nr nr = Request.QueryString( "Klienci_banku" ) Response.write "Wybrałeś nazwisko nr : " & nr %>

6 2.6 S. Wolek Wst. do Inf. Edycja danych w tabeli dodawanie recordSet.AddNew recordSet("pole_1") = "wartość_1" recordSet("pole_2") = "wartość_2"... recordSet.Update modyfikacja recordSet("pole_1") = "wartość_1" recordSet("pole_2") = "wartość_2"... recordSet.Update usuwanie recordSet.Delete

7 2.7 S. Wolek Wst. do Inf. dodawanie rekordu do bazy danych Nazwisko: Miasto: <% objRS.AddNew objRS( "nazwisko" ) = Request.QueryString( "nazwisko" ) objRS( "miasto" ) = Request.QueryString( "miasto" ) objRS.update %>

8 2.8 Przykłady dotyczą prostej bazy z tabelą Klienci(Identyfikator, Nazwisko) Przykład dostępu do bazy i wyświetlenia zawartości na stronie: <% openstr = "driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};" & "dbq=" &Server.MapPath("firma.mdb")

9 2.9 polaczenie.Open openstr 'SQL sql = "SELECT * " & "FROM klienci; " Set baza = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") baza.Open sql, polaczenie, 3, 3 'ta linia otwiera obiekt baza uaktywniając w nim polecenie SQL ' argument polaczenie - mówi że obiekt BAZA korzysta z połączenia 'zadeklarowanego w polaczenie. baza.MoveFirst Do While Not baza.EOF Response.Write baza("Identyfikator") & " " & baza("nazwisko") & " " baza.MoveNext Loop

10 2.10 baza.Close Set baza = Nothing polaczenie.Close Set polaczenie = Nothing %>

11 2.11 <% Option Explicit Response.Expires = 0%> <% Dim polaczenie, baza, sql, id Set polaczenie = Server.CreateObject("ADODB.Connection") polaczenie.Open "driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};" &_ "dbq=" & Server.MapPath("firma.mdb") 'UWAGA: folder z bazą - zabezpieczenia ' albo wszystkie dla Wszyscy ' albo wszystkie dla IUSER\komputer sql = "SELECT * FROM Klienci" Set baza = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") baza.Open sql, polaczenie, 3, 3 %> Dodawanie rekordów

12 2.12 Dodanie rekordu: <% baza.Movefirst While Not baza.EOF id= baza.Fields("Identyfikator") baza.MoveNext Wend baza.AddNew baza.Fields("Identyfikator").Value = id+1 baza.Fields("Nazwisko").Value = "Kowalski" można także spróbować dodawać dane z formularza baza.UpdateBatch Response.Write ("Dodano klienta Kowalski") baza.Close polaczenie.Close Set baza = Nothing Set polaczenie = Nothing %>

13 2.13 <% DIM strWyj Response.Expires = 0 Dim polaczenie, baza, sql, openstr, strOutout Set polaczenie = Server.CreateObject("ADODB.Connection") openstr = "driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};" & "dbq=" & Server.MapPath("firma.mdb") polaczenie.Open openstr sql = "DELETE FROM Klienci WHERE Nazwisko='Bula';" set baza = polaczenie.Execute(sql) ' Wyświetlenie rezultatu usuniecia Set baza = polaczenie.Execute("SELECT * FROM Klienci") %> Po usunieciu: Usuwanie rekordów

14 2.14 <% While Not baza.EOF strWyj = baza("Nazwisko") Response.Write Server.HTMLEncode(strWyj) & " " baza.MoveNext Wend baza.Close polaczenie.Close Set baza = Nothing Set polaczenie = Nothing %>

15 2.15 Strona Testowa Identyfikator: Nazwisko: Formularz

16 2.16 <% Option Explicit Response.Expires = 0%> <% Dim Conn, strSQL response.write ("Wykonanie na serwerze") & " " Set Conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection") Conn.Open "driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};" & "dbq=" & Server.MapPath("firma.mdb") 'Conn.open "test1" strSQL = "INSERT INTO klienci (Identyfikator, Nazwisko) " strSQL = strSQL & "VALUES (" strSQL = strSQL & Request.Querystring("Pole1Formularza") & "," strSQL = strSQL & "'" & Request.Querystring("Pole2Formularza") & "');" Conn.Execute(strSQL) Conn.Close response.write ("Wykonano") & " " %> PLIK asp


Pobierz ppt "ASP BAZY. 2.2 S. Wolek Wst. do Inf. Połączenie z bazą danych przez ADO (ActiveX Data Object) do: - źródła ODBC - bazy z podanie nazwy sterownika ODBC."

Podobne prezentacje


Reklamy Google