Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dane INFORMACYJNE (do uzupełnienia)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dane INFORMACYJNE (do uzupełnienia)"— Zapis prezentacji:

1

2 Dane INFORMACYJNE (do uzupełnienia)
Nazwa szkoły: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im.Józefa Nojego w Czarnkowie ID grupy: 97/13_P_G1 Kompetencja: Przedsiębiorczość Temat projektowy: Lokalny rynek pracy Semestr/rok szkolny: Semestr I /2010

3 Bezrobocie jest zjawiskiem społecznym polegającym na tym, że część ludzi zdolnych do pracy i deklarujących chęć jej podjęcia nie znajduje faktycznego zatrudnienia z różnych powodów. Pod pojęciem bezrobotnego można rozumieć osobę niezatrudnioną, nie prowadzącą działalności gospodarczej i nie wykonującą innej pracy zarobkowej, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia (w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy). Jest to szeroka definicja. Natomiast wąską stosują państwowe Urzędy Pracy (powiatowe lub wojewódzkie). I tak bezrobotnym w rozumieniu przepisów Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy jest osoba, która: ukończyła 18 rok życia (pełnoletnia), nie ukończyła 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn, aktualnie nie uczy się na żadnym szczeblu kształcenia lub nie jest skierowana na szkolenie przez PUP, jest zameldowana lub pozostaje w naszym kraju legalnie lub jej pobyt może zostać zalegalizowany (azyl polityczny, karta stałego lub czasowego pobytu, obywatele UE). Długotrwałe bezrobocie to pozostawanie bez pracy przez okres co najmniej 12 miesięcy w ciągu ostatnich 24 miesięcy.

4 Bezrobocie w Polsce

5 Przeciwdziałanie bezrobociu i jego skutkom - państwo
Instrumenty aktywne Szkolenia dla bezrobotnych Poradnictwo zawodowe Pośrednictwo pracy Prace interwencyjne Pomoc dla nowopowstających przedsiębiorstw Instrumenty pasywne Zasiłki dla bezrobotnych Świadczenia przedemerytalne Obniżanie wieku emerytalnego Wydłużanie wieku obowiązkowej edukacji młodzieży

6 Przeciwdziałanie bezrobociu i jego skutkom - osoby bezrobotne
Podniesienie kwalifikacji Zmiana kwalifikacji Podejmowanie pracy, nawet jeśli wymaga ona kwalifikacji mniejszych niż posiadane Zmiana miejsca zamieszkania Podjęcie pracy na własny rachunek

7 Rodzaje bezrobocia Bezrobocie dobrowolne, zwane również klasycznym, pojawia się wówczas, gdy mimo wolnych miejsc pracy osoby należące do zasobu siły roboczej nie wykazują chęci podjęcia tejże. Brak motywacji może być wynikiem wygórowanych ambicji, przekonania o zbyt niskich zarobkach etc. Według tzw. teorii naturalnej stopy bezrobocia zawsze na rynku będzie pojawiało się bezrobocie, gdyż zawsze znajdą się osoby odrzucające rynkową płacę równowagi. Bezrobocie frykcyjne ma charakter przemijający i nie jest niebezpieczne dla stabilności gospodarki. Wynika nowiem z niedoskonałości rynku pracy. Zjawisko to pojawia się, gdy wolne miejsca pracy co prawda istnieją, ale zainteresowane osoby nie mogą ich znaleźć. Konieczna wydaje się w takim wypadku ingerencja osób trzecich (państwa lub innych pośredników), które dostarczając stosownych informacji, pozwolą potencjalnemu pracownikowi znalezienie i podjęcie pracy. Względnie rzadkie zjawisko związane z występowaniem monopolu na rynku pracy. Tworzą go bowiem związki zawodowe i korporacje, które decydują o przynależności do struktur i warunkach pracy. Zgodnie z tzw. teorią „insider - outsider” grupy tego typu dbają nade wszystko o swoich członków, ograniczając możliwości zatrudnienia osobom „z zewnątrz”. Na rynku pracy może istniej również monopsom, czyli obecność jednego nabywcy pracy (np. jedna fabryka w okolicy). W takim wypadku bezrobocie może również wynikać z ograniczenia dostępu do miejsca pracy.

8 Bezrobocie strukturalne opiera się na założeniu, że siła robocza nie jest kategorią jednorodną a strumienie popytu i podaży nie są kompatybilne. Wiąże się to ze specjalizacją pracowników i trudnościami w przekwalifikowaniu tychże. Ze względu na ograniczoną mobilność w/w , zjawisko to może być niezwykle niebezpieczne, szczególnie na obszarach związanych z jedną gałęzią przemysłu (rolnictwo, górnictwo czy obecność wielkiej fabryki zatrudniającą wiele osób). W razie zmian gospodarczych czy organizacyjnych (nieopłacalność zbiorów, zamykanie kopalń i fabryk) pojawia się miejscowe bezrobocie obejmujące dużą grupę osób. Bezrobocie koniunkturalne zwane keynesowskim związane jest z zależnością pomiędzy stopą bezrobocia a inflacją. Według makroekonomicznej teorii Johna Keynesa stopa bezrobocia jest zależna od popytu globalnego na dobra i usługi. Brak koniunktury implikuje brak miejsc pracy. Możliwe jest jednak zmniejszanie bezrobocia kosztem spowolnienia rozwoju gospodarki (zmniejszenie inflacji i spadek płac). Zależność pomiędzy stopą inflacji a stopą bezrobocia wyznacza tzw. krzywa Philipsa.

9 Przyczyny bezrobocia Istnieje wiele powodów, dla których osoby chcące pracować i zdolne do pracy nie znajdują zajęcia odpowiadającego ich aspiracjom i wymaganiom finansowym; *Między zakończeniem pracy w poprzednim miejscu pracy, a jej podjęciem w nowym mija pewien czas. Ten typ bezrobocia określa się mianem bezrobocia frykcyjnego i jest ono zazwyczaj niskie a także nie ma większego wpływu na gospodarkę. *Osoby poprzednio pracujące mogły stracić pracę ze względu na przekształcenia gospodarcze, zmiany technologiczne czy upadek całych gałęzi przemysłu. Do tej grupy bezrobotnych należą m.in. Górnicy, hutnicy, stoczniowy, pracownicy PGR-ów. Duża liczba bezrobotnych, bez odpowiednich kwalifikacji, na niewielkim obszarze powoduje, że gospodarka regionu nie może stworzyć wystarczająco szybko miejsc pracy i wchłonąć bezrobotnych. Bezrobocie takie utrzymuje się przez wiele lat na wysokim poziomie. *Osoby które zakończyły edukację, ale nie mają jeszcze doświadczenia zawodowego nie są poszukiwaną grupą zawodową. Wymagają one długiego szkolenia i nabywania doświadczenia, będąc przez ten czas mało produktywnymi. Z tego powodu absolwenci często nie mogą znaleźć pracy nawet, jeśli istnieje popyt na pracowników w danej branży. *Miejsca pracy mogą znajdować się gdzie indziej, niż poszukujący pracy pracownicy. Ze względu na niewielką mobilność ludności (np. niechęć do przeprowadzki do miasta i trudności takiej przeprowadzki) oraz wysokie koszty dojazdu osobom takim trudno znaleźć zatrudnienie. *Pracodawcy mogą obawiać się zatrudniania osób, pomimo że aktualnie potrzebują siły roboczej, ze względu na trudność ich zwolnienia kiedy popyt będzie mniejszy. Sytuację tę rozwiązać mogą w pewnym stopniu inne formy zatrudniania, takie jak umowy na czas określony, umowy o dzieło, czy zlecenia.

10 Ekonomiczne skutki bezrobocia
Zgodnie z prawem Okuna, okresy, w których poziom bezrobocia jest wysoki, to okresy, w których faktyczny poziom PNB spada poniżej jego poziomu potencjalnego. A zatem wysokiemu poziomowi bezrobocia towarzyszy wysoki poziom produktu, którego wytworzenia zaniechano – zupełnie tak samo jak gdyby tę właśnie ilość zmarnotrawionych, nie wytworzonych samochodów, środków żywności i budynków po prostu utopiono w odmętach oceanu. Jak wielkie jest marnotrawstwo wynikające z wysokiego bezrobocia? Straty ponoszone w okresach wysokiego bezrobocia to największe udokumentowane marnotrawstwo we współczesnej gospodarce. Są one wielokrotnie większe od szacowanych strat wynikających z nieefektywności (zbędnych strat) w następstwie monopolu czy też marnotrawstwa wywołanego stosowaniem ceł i kontyngentów w wymianie zagranicznej. Szacuje się, że na każdy procent, o jaki faktyczna stopa bezrobocia przewyższa naturalną stopę bezrobocia, realny PKB jest niższy o 3% od PKB potencjalnego przy pełnym wykorzystaniu zdolności produkcyjnych

11 Stopa bezrobocia Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia jako stosunek liczby osób bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie. Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia oblicza się różnie, w zależności od przyjętej definicji osoby bezrobotnej. najczęściej praktykowane ale nie do końca prawidłowe, jest podawanie stopy bezrobocia rejestrowanego, do wyliczenia której przyjmuje się, że bezrobotny, to osoba, która jest aktualnie zarejestrowana zgodnie z prawem danego kraju, jako poszukująca pracy. natomiast Międzynarodowa Organizacja Pracy zaleca wyliczanie stopy bezrobocia zgodnie z następującą definicją: za bezrobotną uważa się osobę, która spełnia równocześnie wszystkie poniższe warunki: ukończyła 18 lat aktualnie nie pracuje (nie świadczy pracy w rozumieniu definicji MOP), ani nie odbywa przyuczenia do zawodu z elementami nauki praktycznej; poszukiwała aktywnie pracy w tygodniu badania lub w ciągu 6 tygodni poprzedzających badanie; jest zdolna do podjęcia pracy w tygodniu badanym lub następnym i wyraża gotowość podjęcia takiej pracy. nie ukończyła 60 lat - kobieta, 65 lat - mężczyzna. nie posiada gospodarstwa rolnego (powyżej 2ha)lub gospodarstwa specjalistycznego (np. szklarnie, hodowla zwierząt futerkowych) nie nabywa zasiłku chorobowego bądź renty

12 Lokalny Rynek Pracy

13

14 Ankieta dla pracodawców Odpowiedzi proszę zaznaczyć krzyżykiem lub napisać w wyznaczonym miejscu
3.Czy podczas przyjmowania patrzą państwo na płeć ? -Tak -Nie 4.Osoby jakie płci są zatrudnianie częściej ? -Kobiety -Mężczyźni 5. Czy osoby z wyższym wykształceniem mają szanse na większe zarobki? 6. Czy chętnie przyjmują państwo młodzież na staż ? 7. Dużą role odgrywa w państwa przedsiębiorstwie doświadczenie ? 8.Czy uważają państwo, że lokalny rynek edukacyjny jest dostosowany do potrzeb rynku pracy ? 1.Po jakiej szkole w Państwa przedsiębiorstwie są największe szanse na pracę? ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2.w jakim przedziale wiekowym najczęściej zatrudniane są osoby? …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

15

16

17

18

19 Wnioski: W trzech badanych firmach przeprowadzono ankietę związaną z rynkiem pracy. Ankieta dotyczyła zarówno pracodawców jak i przyszłych pracowników. Badania statystyczne ukazały, że w powiecie Czarnkowsko-Trzcianeckim pracodawcy chętniej zatrudniają osoby po Zasadniczej Szkole Zawodowej niż osoby z wykształceniem średnim lub wyższym ( Mimo iż po wykształceniu wyższym jest szansa na większe zarobki). Dużą rolę w przedsiębiorstwie odgrywają kwalifikacje zawodowe. Największą szanse na zatrudnienie mają osoby w przedziale wiekowym lat. Płeć nie odgrywa większego znaczenia, choć częściej zatrudniani są mężczyźni. Pracodawcy sądzą, że lokalny rynek edukacyjny jest dostosowany do potrzeb rynku pracy.

20 Lokalny Rynek Edukacji

21

22 Szkoły Znajdujące się w Powiecie Czarnkowsko - Trzcianeckim
- Zsp Czarnków im. Józefa nojego w Czarnkowie - LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE w czarnkowie - Prywatny Zespół Szkół w Czarnkowie - Zespół szkół leśnych w Goraju - Zespół szkół w Krzyżu wlkp. - Edukacja Lubasz - Zespół szkół RCKU Im.Gen.D.Chłapowskiego w Trzciance - Zespół szkół ponadgimnazjalnych Im. Henryka sienkiewicza w Trzciance

23 Czarnków: - Zsp Czarnków im. Józefa nojego :

24 Technikum :. technik budownictwa. Technik mechatronik
Technikum : *technik budownictwa *Technik mechatronik *technik ekonomista *technik handlowiec *Technik informatyk *technik logistyk *technik rolnik *technik organizacji reklamy *technik żywienia i gospodarstwa domowego

25 Szkoła Policealna :. technik administracji. technik budownictwa
Szkoła Policealna : *technik administracji *technik budownictwa *technik logistyk *technik rolnik *technik prac biurowych *technik organizacji reklamy *technik usług kosmetycznych *technik bezpieczeństwa i higieny pracy *technik usług pocztowych i finansowych *technik organizacji usług gastronomicznych

26 Technikum uzupełniające:. technik rolnik. technik mechanik
Technikum uzupełniające: *technik rolnik *technik mechanik *technik handlowiec *technik żywienia i gospodarstwa domowego Zasadnicza szkoła zawodowa : *2 letnie w zawodach : -sprzedawca -kucharz malej gastronomii *3letnia wielozawodowa *2 i 3 letnia specjalna -wielozawodowa

27 Rynek Pracy-Jak widzę swoją przyszłość po szkole?
ANKIETA Rynek Pracy-Jak widzę swoją przyszłość po szkole? 9.Czy planowanie przyszłości ma sens? Tak Nie Nie wiem Trudno stwierdzić 10.Jakie są Twoje plany po ukończeniu tej szkoły? Praca Szkoła Policealna Studia wyższe 11.Czy chciałabyś/chciałbyś pracować za granicą? 12.Czy warto inwestować w dalszą edukację? 13.Czy szkoła uczy Cię samodzielności? 1.Płeć Kobieta Mężczyzna 2.Wiek ………… 3.Miejsce zamieszkania Miasto Wieś 4.Jakie wykształcenie chciałabyś/chciałbyś osiągnąć? Wyższe Zasadnicze zawodowe Średnie 5.Co wpływa na decyzje o Twoim wykształceniu? Sam/sama o tym decyduje Rodzice 6.Czy interesuje Cię zdanie rodziców o podjętej decyzji na temat Twojej przyszłości? Tak Nie 7.Czy nauka jest dla Ciebie ważna? 8.Od czego zależy kim będziesz w przyszłości? Ode mnie Od rodziców Od okoliczności/przypadku Nie wiem 14.Na co liczą ludzi po ukończeniu szkoły? Wysokie dochody Interesujący zawód Samodzielność Uniknięcie bezrobocia Lekką pracę 15.Największym plusem szkoły jest-…………………………………………………………………………………………………….. 16.Największym minusem szkoły jest-………………………………………………………………………………………………….

28

29 WNIOSKI W badaniu ankietowym wzięło udział 89 osób. Byli to uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Nojego w Czarnkowie w wieku od 17 do 19 lat. Aż 68% ankietowanych zamieszkuje na wsi, a pozostałe 32% pochodzi z miasta. Analizując odpowiedzi na pytanie czwarte (Jakie wykształcenie chciałbyś/chciałabyś osiągnąć ?) cieszy nas, że aż 67% naszych ankietowanych chce osiągnąć wyższe wykształcenie , 30% chciałoby uzyskać wykształcenie średnie a zaledwie 7% decyduje się na szkołę policealną. Decyzje tą w większości bo aż 86% ankietowanych podejmuje samemu, zaledwie u 14% to rodzice mają wpływ na decyzje swoich dzieci w dalszej ich edukacji. 67% uczniów interesuje zdanie rodziców o podjętej decyzji o wykształceniu. Nauka jest ważna dla większości uczniów bo aż dla 67% , następnie 20% nie wie a 16% uważa naukę za nieważną. Następnie zapytaliśmy też od czego i od kogo zależy kim będą w przyszłości. I tak zadowalającym wynikiem wynoszącym 81% twierdzi ,że to on sam o tym decyduje, 16% twierdzi, że to okoliczności decydują, zaledwie 3% zależnych jest od swoich rodziców. Przeważająca część badanych (52%) planuje swoją przyszłość twierdząc, że ma to sens, 22% nie wie czy jest to sensowne i 18% nie widzi w tym sensu. Kolejnym ważnym elementem dotyczącym przyszłości młodzieży są plany jakie wiążą z ukończeniem tej szkoły. I tak 59% planuje podjąć pracę ,którą to 55% chciałoby realizować za granicą a 45% we własnym kraju. Po ukończeniu nauki w ZSP 36% chce ukończyć studia wyższe , 5% chce pójść do szkoły policealnej. 68% sądzi iż warto inwestować w dalszą edukację 15% nie zgadza się z tym stwierdzeniem, a o 2% więcej nie ma zdania na ten temat. W ostatnim pytaniu dowiadujemy się na co tak naprawdę liczą uczniowie po ukończeniu edukacji. Najwięcej ankietowanych (39%) liczy na wysokie dochody, 29% na interesujący zawód 18% liczy na uniknięcie bezrobocia , na lekką pracę ma nadzieję 12% a tylko 11% chce być samodzielnym.

30


Pobierz ppt "Dane INFORMACYJNE (do uzupełnienia)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google