Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dane INFORMACYJNE (do uzupełnienia)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dane INFORMACYJNE (do uzupełnienia)"— Zapis prezentacji:

1

2 Dane INFORMACYJNE (do uzupełnienia)
Nazwa szkoły: Zespół Szkół Spożywczych w Krajence ID grupy: 97/19 Kompetencja: Przedsiębiorczość Tytuł tematu projektowego: Lokalny rynek pracy-szanse i zagrożenia dla absolwentów szkół regionu i Polski Semestr/rok szkolny: Semestr II/ 2009/2010

3

4 PORADNIK DLA BEZROBOTNEGO Z POWIATU ZŁOTOWSKIEGO
Wstęp: Poradnik dla bezrobotnego ukazuje obraz rynku pracy w Powiecie Złotowskim… Chcemy przedstawić Państwu jak działa , funkcjonuje i co proponuje Powiatowy Urząd Pracy w Złotowie , który znajduje się przy ulicy Kolejowej 11. W poradniku znajdują się porady dla bezrobotnych jak napisać życiorys ,CV oraz jakie należy wypełnić dokumenty i gdzie się udać aby założyć działalność gospodarczą.

5 POWIATOWY URZĄD PRACY W ZłotOWIE

6 Powiatowy Urząd Pracy w Złotowie 77-400 Złotów ul
Powiatowy Urząd Pracy w Złotowie Złotów ul. Kolejowa 11 tel/fax:

7 DEFINICJE ZWIĄZANE Z BEZROBOCIEM
Pod pojęciem bezrobotnego można rozumieć osobę niezatrudnioną, nie prowadzącą działalności gospodarczej i nie wykonującą innej pracy zarobkowej, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia (w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy). Jest to szeroka definicja. Natomiast wąską stosują państwowe Urzędy Pracy (powiatowe lub wojewódzkie). I tak bezrobotnym w rozumieniu przepisów Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy jest osoba, która: * ukończyła 18 rok życia (pełnoletnia), * nie ukończyła 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn, * aktualnie nie uczy się na żadnym szczeblu kształcenia lub nie jest skierowana na szkolenie przez PUP, * jest zameldowana lub pozostaje w naszym kraju legalnie lub jej pobyt może zostać zalegalizowany (azyl polityczny, karta stałego lub czasowego pobytu, obywatele UE).

8 PRAWA I OBOWIĄZKI BEZROBOTNEGO
Osoba bezrobotna ma prawo do: -otrzymania pomocy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych -korzystania z poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej, -korzystania ze szkoleń, -świadczeń publicznych zakładów opieki zdrowotnej, -otrzymywania zasiłku dla bezrobotnych i innych świadczeń z tytułu bezrobocia

9 1.Bezrobotny ma obowiązek składania lub przesyłania do powiatowego urzędu pracy pisemnego oświadczenia o przychodach pod rygorem odpowiedzialności karnej oraz innych dokumentów niezbędnych do ustalenia uprawnień do świadczeń przewidzianych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w terminie 7 dni od dnia uzyskania przychodów. W razie nie dokonania tych czynności zasiłek lub inne świadczenie z tytułu bezrobocia przysługuje od dnia złożenia oświadczenia i innych wymaganych dokumentów. 2.Bezrobotny ma obowiązek zgłaszania się do właściwego powiatowego urzędu pracy w wyznaczonych przez urząd terminach w celu przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy proponowanej przez urząd lub w innym celu wynikającym z ustawy i ustalonym przez urząd, w tym potwierdzenia gotowości do podjęcia pracy. W przypadku bezrobotnego będącego dłużnikiem alimentacyjnym, w rozumieniu przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, wyznaczony termin nie może być dłuższy niż 90 dni. Bezrobotny, który nie stawił się w powiatowym urzędzie pracy w wyznaczonym terminie i nie powiadomił w ciągu 7 dni o uzasadnionej przyczynie tego niestawiennictwa zostaje pozbawiony statusu bezrobotnego. Pozbawienie statusu bezrobotnego następuje na okres 3 miesięcy od dnia niestawienia się.

10 3.Bezrobotny biorący udział bez skierowana starosty w szkoleniach finansowanych z publicznych środków wspólnotowych i publicznych środków krajowych na podstawie umowy o dofinansowanie projektu albo decyzji, o których mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004r. o Narodowym Planie Rozwoju , organizowanych przez inny podmiot niż powiatowy urząd pracy, powiadamia powiatowy urząd pracy o udziale w szkoleniu w terminie 7 dni przed dniem rozpoczęcia szkolenia. 4.Bezrobotny jest obowiązany zawiadomić w ciągu 7 dni powiatowy urząd pracy o podjęciu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub pozarolniczej działalności oraz o zaistnieniu innych okoliczności powodujących utratę statusu bezrobotnego albo utratę prawa do zasiłku. 5.WYJAZDY. Bezrobotny może zgłosić wyjazd za granicę lub brak gotowości do podjęcia pracy przez okres krótszy niż 10 dni. Bezrobotny nie zostaje pozbawiony statusu bezrobotnego, jeżeli o zamierzonym pobycie lub pozostawaniu w sytuacji powodującej brak gotowości do podjęcia zatrudnienia zawiadomił powiatowy urząd pracy. Zasiłek za ten okres nie przysługuje. Całkowity okres zgłoszonego pobytu za granicą oraz braku gotowości do pracy z innego powodu nie może przekroczyć łącznie 10 dni w okresie jednego roku kalendarzowego.

11 Osoba, która pobrała nienależne świadczenie pieniężne obowiązana jest do jego zwrotu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. a) świadczenie wypłacone mimo zaistnienia okoliczności powodujących ustanie prawa do jego pobierania, jeżeli pobierający to świadczenie był pouczony o tych okolicznościach, b) świadczenie wypłacone na podstawie nieprawdziwych oświadczeń lub sfałszowanych dokumentów albo w innych przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd powiatowego urzędu pracy przez osobę pobierającą to świadczenie, c) zasiłek, stypendium lub inne świadczenie pieniężne finansowane z Funduszu Pracy, wypłacone osobie za okres, za który nabyła prawo do emerytury, świadczenia przedemerytalnego, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej, renty rodzinnej, renty socjalnej, zasiłku macierzyńskiego, zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego, jeżeli organ rentowy, który przyznał świadczenie, nie dokonał jego pomniejszenia, koszty szkolenia w przypadku jego nie ukończenia z własnej winy chyba, że powodem nie ukończenia szkolenia było podjęcie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, koszty przygotowania zawodowego dorosłych, chyba że powodem przerwania było podjęcie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, zasiłek wypłacony za okres, za który, w związku z orzeczeniem sądu wypłacono wynagrodzenie za czas  pozostawania bez pracy lub odszkodowanie z tytułu wadliwego wypowiedzenia umowy o pracę, świadczenie pieniężne wypłacone z Funduszu Pracy za okres po śmierci uprawnionego.

12 O każdym przypadku zmiany miejsca zamieszkania bezrobotny obowiązany jest zawiadomić powiatowy urząd pracy, w którym jest zarejestrowany, podając aktualne miejsce zameldowania lub pobytu . Na wniosek osoby zmieniającej miejsce zamieszkania powiatowy urząd pracy przesyła odpisy karty rejestracyjnej oraz innych dokumentów do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na aktualne miejsce zameldowania lub pobytu tej osoby. Osoba która zmieniła miejsce zamieszkania obowiązania jest stawić się w powiatowym urzędzie pracy właściwym dla nowego miejsca zamieszkania w terminie 14 dni od dnia zmiany miejsca zameldowania lub pobytu. W przypadku czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby, bezrobotny obowiązany jest zawiadomić powiatowy urząd pracy w terminie 2 dni od dnia wystawienia zaświadczenia lekarskiego i przekazać powiatowemu urzędowi pracy zaświadczenie o tej niezdolności wystawione na odpowiednim druku ZUS ZLA i dostarczyć je niezwłocznie. Nie przedstawienie zaświadczenia lekarskiego na druku ZUS ZLA skutkuje utratą statusu bezrobotnego z pierwszym dniem niezdolności do pracy.

13 SPOSOBY ZAPOBIEGANIA BEZROBOCIU
Z punktu widzenia prowadzonych przez Powiatowy Urząd Pracy działań na rzecz aktywizacji lokalnego rynku pracy istotne znaczenie ma struktura bezrobocia w powiecie. Kryteriami struktury bezrobocia są: -czas pozostawania bez zatrudnienia, -wykształcenie, -wiek, -staż pracy, -płeć Metody poszukiwania pracy: * samodzielne dotarcie do pracodawców i przedstawienie im własnej oferty – bezpośredni kontakt z pracodawcą. * Kontakt internertowy – internetowe listy dyskusyjne

14 Obserwować rynek czy realizują się jakieś inwestycje, jeśli tak to wysyłać do inwestorów własną ofertę z prośbą o zatrudnienie. Wyszukiwać w prasie ofert pracy Wyszukiwać strony internetowe z ofertami pracy np. , , , Pytać znajomych

15 Istotną rolę w walce konkurencyjnej o miejsca pracy odgrywają kwalifikacje i umiejętności zawodowe osób bezrobotnych. Pracodawcy, jak wskazują wyniki prowadzonych badań, oczekują kadr o coraz wyższych kwalifikacjach zawodowych i społecznych. Spośród kwalifikacji zawodowych oczekiwana jest znajomość obsługi nowoczesnego sprzętu i urządzeń. Spośród kwalifikacji społecznych pracodawcy oczekują m.in. obowiązkowości, punktualności, umiejętności pracy w zespole, samodzielności w realizacji zadań i odpowiedzialnych przedsięwzięć w zakresie powierzonych zadań i czynności. Strukturę bezrobotnych powiatu złotowskiego według wykształcenia (kolejnego kryterium analizy) przedstawia wykres 2. Bezrobotni o niskim poziomie wykształcenia (zasadnicze zawodowe, gimnazjalne i niższe) stanowią 66,0% ogółu zarejestrowanych. Bezrobotni z wykształceniem policealnym, średnim ogólnym i średnim zawodowym stanowią 30,2% ogółu. Bezrobotni z wykształceniem wyższym, stanowią 3,8% ogółu zarejestrowanych.

16 Analiza ofert pracy na rynku lokalnym
Oferty pracy: Stanowisko: SPECJALISTA DS MARKETINGU Pracodawca: TERG Media Expert Wynagrodzenie: od brutto (do uzgodnienia) Stanowisko: KIEROWNIK DZIAŁU MARKETINGU Wynagrodzenie: od brutto (do uzgodnienia) Stanowisko: ASYSTENTKA ZARZĄDU

17 Stanowisko: sprzątaczka
Pracodawca: "ROKA" Sp. Komandytowa Wynagrodzenie: 658,50 zł. brutto Stanowisko: sprzedawca Pracodawca: Firma Handlowa 'U Maji" Mieczysława Mioduszewska Wynagrodzenie: min zł. brutto - do uzgodnienia Stanowisko: sprzedawca-magazynier Pracodawca: PHU "MUCHA" Wynagrodzenie: zł brutto Stanowisko: Masarz Pracodawca: Zakład Masarniczy Wynagrodzenie: min ,00 (9 zł/h)

18 Stanowisko: operator maszyn i urządzeń do obróbki drewna
Pracodawca: Grupa Martyna Sp. z o. o. Wynagrodzenie: min zł brutto Stanowisko: kierownik budowy Pracodawca: F.H.U "ATUT" Wynagrodzenie: zł brutto Stanowisko: robotnik budowlany Pracodawca: F.H.U. "ATUT" Wynagrodzenie: zł brutto Stanowisko: kontroler jakości Pracodawca: PPH "SILMET-BEDEX" S.A. Stanowisko: technolog Pracodawca: ZNMR Okonek Sp. z o. o. Wynagrodzenie: zł brutto

19 Stanowisko: Pracownik d/s kontaktów zagranicznych
Stanowisko: elektryk Pracodawca: Grupa Martyna Sp. z o. o. Wynagrodzenie: min zł brutto Stanowisko: mechanik Pracodawca: Grupa Martyna Sp. z o.o. Stanowisko: Pracownik d/s kontaktów zagranicznych Pracodawca: "PŁYTMAT" Sp. z o.o. Wynagrodzenie: min zł brutto (do uzgodnienia) Stanowisko: kucharz-kelner Pracodawca: FHU "GROD-TRANS" Łukasz Gród Wynagrodzenie: zł. Brutto

20 Stanowisko: pracownik budowlany
Pracodawca: Biuro Usług "Dyrekcja" P. R. B. "BUD-DOM" E. Bralski Wynagrodzenie: złotych brutto Stanowisko: krawcowa Pracodawca: "U BETI" USŁUGI KRAWIECKIE BEATA POHL Wynagrodzenie: 1317,00 zł brutto Stanowisko: operator koparko-ładowarki Pracodawca: Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowo-Usługowe "SAM-BUD" Wynagrodzenie: złotych brutto

21 Stanowisko: kucharz - "szef kuchni"
Pracodawca: P.W. "Vitaltur-Com" P. Gołąb Wynagrodzenie: brutto + premia Stanowisko: operator równiarki Pracodawca: "Petrotech" A. Pakulski Wynagrodzenie: brutto Stanowisko: kierownik robót drogowych Pracodawca: "Petrotech" Adam Pakulski Wynagrodzenie: złotych brutto Stanowisko: Menedżer branży gastronomiczno - hotelarskiej

22 Rodzaje pracy i usługi oferowane przez urząd pracy
Prace interwencyjne Prace społecznie użyteczne Dotacje dla bezrobotnych Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy Europejski Fundusz Społeczny Fundusz Pracy Pośrednictwo pracy Poradnictwo zawodowe Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy Świadczenie usług EURES Staże zawodowe Przygotowanie zawodowe

23 Co to EURES? EURES (Euro pean Employment Services)
Europejskie Służby Zatrudnienia to sieć współpracy publicznych służb zatrudnienia i ich partnerów na rynku pracy, wspierająca mobilność w dziedzinie zatrudnienia na poziomie międzynarodowym i trans granicznym, w krajach Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii i Szwajcarii. Sieć EURES została powołana przez Komisję Europejską aby ułatwiać swobodny przepływ pracowników na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego poprzez: międzynarodowe pośrednictwo pracy, informowanie na temat warunków życia i pracy w krajach członkowskich oraz sytuacji na rynkach pracy tych krajów, identyfikowanie i przeciwdziałanie przeszkodom w mobilność

24 Stałe prace społeczne Prace społeczne w odniesieniu do osób bezrobotnych to potoczne określenie instrumentu aktywizacji zawodowej jakim są prace społecznie użyteczne. Prace społecznie użyteczne są nową formą aktywizacji bezrobotnych. Gmina lub podmiot w którym są organizowane prace społecznie użyteczne, przyjmuje skierowanego przez starostę bezrobotnego bez prawa do zasiłku w celu wykonywania prac społecznie użytecznych. Przy przydziale prac społecznie użytecznych uwzględnia się wiek bezrobotnego bez prawa do zasiłku, stan jego zdrowia oraz, w miarę możliwości, posiadane kwalifikacje. Pracownik socjalny ośrodka pomocy społecznej centrum integracji społecznej lub klubu integracji społecznej może współdziałając z pracownikiem powiatowego urzędu pracy kierować również osobę na prace społecznie użyteczne w ramach rozwiązywania trudnej sytuacji życiowej spowodowanej długotrwałym bezrobociem.

25 Interwencyjne szkolenia
Szkolenia to najefektywniejsza metoda podnoszenia kwalifikacji pracowników, która prowadzi do sprawnej realizacji celów przedsiębiorstwa. Pozwala ona na poznanie nowego obszaru wiedzy i umiejętności oraz uczy ich praktycznego wykorzystania w miejscu pracy.

26 Rodzaje szkoleń Szkolenia dzielą się na: Szkolenia twarde np.:
twarde – nabywanie uprawnień zawodowych, miękkie – zdobywanie umiejętności interpersonalnych. Szkolenia twarde np.: profesjonalna asystentka kadry i płace customer service telemarketing - sprzedaż przez telefon szkolenia komputerowe treningi efektywnej sprzedaży podstawy rachunkowości inne, realizowane na zlecenie Klienta. Szkolenia miękkie np.: negocjacje handlowe zarządzanie czasem pracy asertywność w życiu zawodowym zarządzanie potencjałem ludzkim przedsiębiorstwa komunikacja organizacyjna teambuilding inne, realizowane na zlecenie Klienta

27 DOKUMENTACJA (Dokumenty konieczne do rejestracji BEZROBOTNEGO)
-dowód osobisty lub inny dokument tożsamości, -dyplom, świadectwo ukończenia szkoły lub świadectwo szkolne, zaświadczenia o kończeniu kursów lub szkoleń, -świadectwa pracy oraz inne dokumenty niezbędne do ustalenia uprawnień, -dokument o przeciwwskazaniach do wykonywania określonych prac (jeżeli taki posiada, np. orzeczenie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności bądź zaświadczenie lekarza specjalisty), -osoba niepełnosprawna, oprócz dokumentów wyżej podanych przedkłada dokument potwierdzający stopień niepełnosprawności, -po utracie świadczeń wypłaconych przez ZUS, tj. renty z tytułu niezdolności do pracy, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku chorobowego i macierzyńskiego należy posiadać: -zaświadczenie o okresach przebywania na rencie, świadczeniu rehabilitacyjnym, zasiłku chorobowym, zasiłku macierzyńskim wypłaconym przez ZUS z podaną podstawą wymiaru tych świadczeń, -osoby, które prowadziły działalność gospodarczą na własny rachunek winny posiadać: -zaświadczenie z ZUS o okresach podlegania ubezpieczeniu społecznemu i wysokości odprowadzonych składek, -decyzję o wyrejestrowaniu działalności gospodarczej.

28 Przykładowe dokumenty dla bezrobotnego, który chce podjąć prace
Curriculum Vitae Dane personalne ……………………………………………………………………………… imię i nazwisko ……………………………………………………………………………… data i miejsce urodzenia ……………………………………………………………………………… adres zamieszkania ……………………………………………………………………………… telefon ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Wykształcenie ……………………………………………………………………………… ukończone szkoły, ……………………………………………………………………………… odbyte kursy i szkolenia ……………………………………………………………………………… (z podaniem dat) Praktyki …………………………………………………………………………. (gdzie i kiedy, jaki charakter) ………………………………………………………………………… Doświadczenie zawodowe (nazwa firmy i stanowisko, na którym pracowaliśmy oraz krótki opis obowiązków i osiągnięć, daty) …………………………………………………………………………………………………

29 Umiejętności …………………………………………………………………………
Umiejętności …………………………………………………………………………. Znajomość języków obcych ………………………………………………………………………….. (podanie stopnia opanowania)………………………………………………………………………….. Obsługa komputera …………………………………………………………………………. (programy) Dodatkowe umiejętności ………………………………………………………………………… (to co może być przydatne w pracy)………………………………………………………………….. Zainteresowania, hobby (Spróbuj umieścić nie typowe zainteresowania takie jak np. naprawa Fiata 126p, hodowla ślimaków. TYLKO PRAWDZIWE ZAINTERESOWANIA) …………………………………………………………………………………………………………… …….……………………………………………………………………………………………………..

30 List motywacyjny Podobnie jak w przypadku CV, list motywacyjny powinien być czytelny i uporządkowany. Musimy zapomnieć o dziwacznych czcionkach, pogrubieniach, podkreśleniach i innych, zupełnie w tym przypadku zbędnych, ozdobnikach. Nie powinniśmy też używać bardzo małych albo zbyt dużych rozmiarów czcionek. - Jeśli do mnie trafią takie "udziwnione" dokumenty, zweryfikuję je jak każde inne, bo dla mnie, tak samo jak dla większości headhunterów, każdy list i cv są cenne. Wielu pracodawców jednak tego nie zrobi i jest duże prawdopodobieństwo, że nieczytelnie napisane dokumenty wylądują w koszu - mówi Barbara Osuchowska, menedżer projektów ds. rekrutacji w K&K Selekt Doradztwo Personalne. Jeśli zatem mamy problem z edycją tekstu, poprośmy kogoś o pomoc. I pamiętajmy, że wyróżnić powinna nas treść listu, a nie kosmiczna czy pogrubiona czcionka. Tak samo - już po napisaniu - dajmy nasze dokumenty komuś do przeczytania. W ten sposób unikniemy najczęstszych błędów - literówek. Co być musi Podstawowym błędem jest powtarzanie tego, co napisaliśmy już w CV. Dla pracodawcy może to być sygnał, że nie mamy zbyt wiele do zaoferowania albo po prostu nie chciało nam się poświęcić więcej czasu na przygotowanie dokumentu. Należy unikać niewiele mówiących zbitek określeń, takich jak np.: jestem ambitny, komunikatywny, elastyczny, kreatywny, itd. Takie wypowiedzi powinny być czymś poparte. List motywacyjny to świetna okazja do pokazania naszych zalet. Chwalmy się więc, ale nie przechwalajmy. Piszmy o naszych zawodowych sukcesach, awansach. Pokażmy, że możemy się przydać. Nie wdawajmy się jednak w zbędne szczegóły. Jedna z podstawowych zasad, o której powinniśmy pamiętać podczas pisania listu motywacyjnego, dotyczy tego, że stanowisko stanowisku nierówne. Właśnie dlatego (jeśli nie umieściliśmy takiej informacji w CV), informując o doświadczeniu zawodowym, warto napisać nieco więcej o tym, jakie były nasze obowiązki w poprzednim miejscu pracy. Tu powinnyśmy też pamiętać o innej, podstawowej zasadzie - pod żadnym pozorem nie wolno nam krytykować byłego lub obecnego pracodawcy

31

32 Dokumenty potrzebne do podjęcia działalności gospodarczej
Bezrobotny może starać się w Powiatowym Urzędzie Pracy o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Są to środki dla bezrobotnych, którzy pierwszy raz otwierają działalność gospodarczą. Są one bezzwrotne pod warunkiem wywiązania się z umowy zawartej z Urzędem. Aby uzyskać dofinansowanie w wysokości sześcio –kotnego średniego wynagrodzenia należy złożyć następujące dokumenty:

33 ( imię i nazwisko wnioskodawcy ) ………………………………………………………… (adres)
Wnoszę o przyznanie środków finansowych w kwocie…………… zł, słownie zł: …… na rozpoczęcie działalności gospodarczej : ( podać rodzaj działalności, zakres oraz symbol podklasy rodzaju działalności określony zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD ) w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej konsultacji i doradztwa związane z prowadzeniem działalności gospodarczej zł, słownie zł Uwaga: pomoc prawna, konsultacje i doradztwo nie są obowiązkowe. Działalność gospodarcza będzie zarejestrowana …… (a d r e s) ………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………………………… a prowadzona ( a d r e s) zakres świadczony usług będzie wykonywany…….……………………………………………………………………….... (np. pod wym. adresem, na terenie powiatu, regionu, kraju) INFORMACJA O WNIOSKODAWCY 1. Imię i nazwisko wnioskodawcy PESEL:…………………………….……NIP………………..………………………… 3. Miejsce zamieszkania (z kodem pocztowym) Telefon kontaktowy: Wiek stan cywilny : Wykształcenie: Posiadane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe : według dokumentów przedstawionych w Powiatowym Urzędzie Pracy w zakresie planowanej działalności gospodarczej: a) kwalifikacje : zawód wyuczony i staż pracy : ( imię i nazwisko wnioskodawcy ) ………………………………………………………… (adres) WNIOSEK o przyznanie bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej z wyłączeniem : przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie krajowego transportu osób taksówkami na zasadach określonych w :  Ustawie z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( j.t. Dz. U. z 2008 r. Nr 69 , poz.415 z późn.zm.), Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 kwietnia 2009 r. w sprawie dokonywania refundacji kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 62, poz. 512 z późn.zm.). Wniosek należy wypełnić czytelnie (wszystkie rubryki należy uzupełniać odpowiednim wpisem). W rubrykach nie dotyczących wnioskodawcy należy wpisać: nie dotyczy. Rozliczenie poniesionych i udokumentowanych przez bezrobotnego otrzymanych środków na podjęcie działalności gospodarczej są dokonywane w kwocie brutto. Powiatowy Urząd Pracy w Złotowie tel. (067) , faks (067)

34 …..………………………………………………...…………………………………… b) doświadczenie zawodowe : zawód i staż pracy : …..……………………………………………………………………………………… ……………….………………………………….……………………………………… według dokumentów załączonych do niniejszego wniosku : a) zawód : ……………………………………..…………..……………………………… ……………………………………………………………………………………….... ….…………………………………………….…………..………………………………… b) staż pracy .………………………………………………………………………………………... ……………………………………..…………………………………………………… 8.Współmałżonek ( imię i nazwisko ) miejsce zatrudnienia lub źródło dochodu : czy współmałżonek prowadził lub prowadzi działalność gospodarczą ? : tak / nie (niewłaściwe skreślić) jeśli tak (proszę wymienić jaką i podać okres prowadzenia ) : Stan majątkowy wnioskodawcy, w tym : a) środki transportu b) budynki i budowle itp c) posiadane maszyny i urządzenia, surowce, budynki, środki transportu itp. związane z planowaną działalnością gospodarczą ………………………………………………………………………..………………… ……………………………………………………………………………………………. 10. Czy jest Pan(i) lub współmałżonka(ek) zadłużony(a) ? Jeśli tak, z jakiego tytułu i w jakiej wysokości (w przypadku kredytu lub pożyczki podać formę zabezpieczenia i warunki spłaty) czy wystąpiły lub występują nieterminowe spłaty zadłużeń (jeśli tak to kiedy i przyczyna) Informacja o prowadzonej dotychczas działalności gospodarczej : (rodzaj, okres, przyczyna rezygnacji, kserokopia wyrejestrowania działalności gospodarczej – załącznik do wniosku): ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………. II. OPIS PROJEKTOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA Rozpoczęcie działalności gospodarczej nastąpi w terminie od otrzymania środków na jej rozpoczęcie. Zakres usług, produkcji, itp. w ramach planowanej działalności gospodarczej z udziałem środków z (opisać): ……………………………………………………………………..……………………… Działania podjęte na rzecz rozpoczęcia działalności gospodarczej, zwłaszcza w zakresie  dzierżawy lokalu), uzyskania niezbędnych pozwoleń, odbycia szkoleń, uzyskane kwalifikacje (opis):……..…………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………. ………………………

35 7. Kalkulacja kosztów związanych z podjęciem działalności gospodarczej, które będą poniesione w okresie od dnia zawarcia umowy do 30 dnia od dnia podjęcia działalności gospodarczej oraz źródła ich finansowania (należy podać wszystkie przewidziane koszty podjęcia działalności gospodarczej jakie zostaną poniesione w tym okresie) 4. Przewidywani odbiorcy produktów lub usług : wymienić, podać liczby odbiorców i w miarę możliwości udokumentować ( tu wymienić i w miarę możliwości załączyć do wniosku pisemne potwierdzenia kontrahentów) ……..…………………………………………………………..………………………… ………………………………..………….….……………………………………………………………………..………..……………………………………………………………………………….……….…………………………………………………………………………………..…….………………………….…………………………………………………..…….…………………………………………………………………………. …………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 5. Czy w planowanym rejonie działania istnieją firmy(zakłady) zajmujące się taką samą działalnością ( tak / nie ) jeśli tak to podać ilość ………………………………… (niewłaściwe skreślić) 6. Opisać plany wejścia na rynek i funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia : …………………………………………………………………………………………………...……………………………..…………………………………………………………………………...………………………… ……………………………… ………………………………

36 Przewidywany termin zakupu (od dnia przekazania przyznanych środków)
8. Szczegółowa specyfikacja i harmonogram wydatków w ramach wnioskowanych środków przeznaczonych w szczególności na : zakup środków trwałych, urządzeń, maszyn, materiałów, towarów, usług i materiałów reklamowych oraz na pozyskanie lokalu. Szczegółowa specyfikacja i harmonogram zakupów w ramach wnioskowanych środków Lp. Wyszczególnienie Zakup w ramach środków wnioskowanych Przewidywany termin zakupu (od dnia przekazania przyznanych środków) j.m. ilość Cena jednostkowa Łączna kwota 1 2 3 4 5 Razem: X L.p Przedmiot Uzasadnienie wyboru zakupu danego przedmiotu nowy/używany 1 2 3 4 5 6 7 9. Uzasadnienie zakupu przedmiotów za środki Funduszu Pracy w związku z zamierzoną działalnością

37 10. Przewidywane efekty ekonomiczne prowadzenia działalności gospodarczej
Opis planowanych efektów ekonomicznych prowadzenia działalności gospodarczej w ciągu 12 miesięcy : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Lp. Wyszczególnienie Jednostka miary Przychód miesięczny Przychód w 12 miesiącach od dnia podjęcia działalności Koszt miesięczny Koszty 1 2 3 4 5 6 7 1. Przychody: ze sprzedaży, usługi 2. Koszty zakupu towarów 3. Amortyzacja (śr. trwałych) 4. Czynsz dzierżawy 5. Koszty transportu 6. Energia elektryczna 7. Woda, c.o., gaz, telefon 8. Zużycie materiałów i przedmiotów nietrwałych 9. Usługi obce 10. Podatek lokalny 11. Ubezpieczenia, własny ZUS 12. Inne koszty 13. Inne 14. Razem

38 Informacje dotyczące przyznania środków i ich wykorzystania
Proponowana forma zabezpieczenia zwrotu środków otrzymanych na podjęcie działalności gospodarczej (właściwe podkreślić i zakreślić literę): poręczenie – ( dwóch poręczycieli, osoba poręczająca winna osiągnąć dochody w wysokości co najmniej 2.000,00 zł (brutto) miesięcznie, być zatrudnioną na czas nieokreślony lub (nie krótszy niż 24 m-ce w dniu złożenia wniosku przez wnioskodawcę albo osiągnąć dochody z innego tytułu nie niższe niż 2.000,00 zł (brutto) miesięcznie co należy udokumentować) weksel z poręczeniem wekslowym (awal) – osoba poręczająca winna osiągnąć dochody w wysokości co najmniej 2.500,00 zł (brutto) miesięcznie, być zatrudnioną na czas nieokreślony lub (nie krótszy niż 24 m-ce w dniu złożenia wniosku przez wnioskodawcę albo osiągnąć dochody z innego tytułu nie niższe niż 2.500,00 zł (brutto) miesięcznie co należy udokumentować gwarancja bankowa,blokada rachunku bankowego.Uwaga! wybór odpowiedniej formy zabezpieczenia jest istotnym elementem przy rozpatrywaniu wniosku. Zmiana proponowanej formy zabezpieczenia wymaga ponownego rozpatrzenia wniosku. Informacje dotyczące przyznania środków i ich wykorzystania  Wnioskowana forma przekazania środków ……………… ( przelewem: nr konta bankowego) …………………………………………………… Planowany termin rozpoczęcia działalności gospodarczej: Planowany termin dostarczenia dokumentów i rozliczenia wydatkowania środków : (udokumentowanie i rozliczenie wydatków w terminie określonym w umowie, nieprzekraczającym dwóch miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej – wydatki muszą być dokonane w terminie określonym w umowie, w okresie od dnia zawarcia umowy do 30. dni od dnia podjęcia działalności gospodarczej). Załączniki do wniosku : 1. Oświadczenie (dotyczy § 7 ust.1 Rozporządzenia Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 kwietnia 2009 r. Dz. U. Nr 62, poz.512 z późn. zm.) 2. Szczegółowa specyfikacja i harmonogram zakupów w ramach wnioskowanych środków. 3. Informacja o otrzymanej pomocy de minimis. 4. Oświadczenie poręczyciela bądź poręczycieli o uzyskiwanych dochodach. Uwaga: na dzień zawarcia umowy wymagane jest zaświadczenie o uzyskiwanych dochodach ze wskazaniem informacji zawartych w oświadczeniu. 5. ………………… ………………………………………………………………………………………… 7.………………………………………………………………………………………… Świadomy odpowiedzialności karnej za składanie nieprawdziwych oświadczeń (art. 233 § 1 ustawy z dnia 06 czerwca 1997 r. Kodeksu Karnego (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.) oświadczam, że dane zawarte w niniejszym wniosku są zgodne z prawdą. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.), dla celów związanych z wykonywaniem zadań przez Powiatowy Urząd Pracy w Złotowie. ……..………..…………… …………………….……… (miejscowość, data) ( podpis wnioskodawcy ) Uprzejmie informujemy, że rozpatrzenie wniosku polega na zespołowej szczegółowej analizie wszystkich danych podanych w niniejszym wniosku. W celu właściwego wypełnienia wniosku prosimy o staranne jego przeczytanie. Obejmuje on zestaw zagadnień, których znajomość jest niezbędna do przeprowadzenia kompleksowej analizy formalnej i finansowej przedsięwzięcia oraz podjęcia właściwej decyzji. Prosimy o dołożenie wszelkich starań, aby precyzyjnie odpowiedzieć na postawione pytania. Tylko wtedy będziemy mogli prawidłowo ocenić Państwa przedsięwzięcie i pomóc w jego realizacji. Tryb i zasady składania wniosków w Powiatowym Urzędzie Pracy w Złotowie: uwzględniony może być wniosek bezrobotnego, jeśli wniosek ten jest kompletny i prawidłowo sporządzony, wszystkie kserokopie załączone do wniosku muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem, wniosek należy składać w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Złotowie pokój nr 103.

39 Załącznik Nr do wniosku o przyznanie bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej   ……………………………………………………….. ( Imię i nazwisko )  ( adres zamieszkania ) O ś w i a d c z e n i e Świadomy odpowiedzialności karnej za składanie nieprawdziwych oświadczeń (art. 233 § 1 ustawy z dnia 06 czerwca 1997 r. Kodeksu Karnego (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.) oświadczam, że : Nie korzystałam/korzystałem1 z bezzwrotnych środków Funduszu Pracy lub innych środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej. Spełniam warunki określone w rozporządzeniu z dnia 17 kwietnia 2009r. w sprawie dokonywania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 62, poz. 512 z późn. zm.) do otrzymania środków na podjęcie działalności gospodarczej. W okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku do którego załączam niniejsze oświadczenie nie prowadziłem/am działalności gospodarczej. Przyznane środki na podjęcie działalności gospodarczej wykorzystam zgodnie z przeznaczeniem. Nie podejmę zatrudnienia w okresie 12 miesięcy po dniu rozpoczęcia działalności gospodarczej. W okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku nie byłem karany/nie byłam karana za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 06 czerwca 1997 roku – Kodeks karny. Rezygnuję z możliwości zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy po dniu rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej. Nie złożyłem/złożyłam wniosku o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej lub na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej do innego starosty ( Powiatowego Urzędu Pracy ). W okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku nie odmówiłem(am) bez uzasadnionej przyczyny, przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy, innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych wykonywania prac interwencyjnych lub robót publicznych, udziału w zajęciach aktywizacyjnych w ramach Klubu Pracy, prac społecznie użytecznych. W okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku z własnej winy nie przerwałem(am) szkolenia, stażu, wykonywania prac społecznie użytecznych lub innej formy pomocy określonej w ustawie. W okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku po skierowaniu podjąłem(podjęłam) szkolenie, przygotowanie zawodowe dorosłych, staż lub inną formę pomocy określonej w ustawie Oświadczam, że nie mam żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania planowanej działalności gospodarczej. 13. Oświadczam, że nie toczy się obecnie żadne postępowanie ani nie zamierzam wszcząć w przyszłości takiego postępowania w wyniku którego możliwe byłoby pozbawienie mnie statusu bezrobotnego w okresie od ostatniej rejestracji do dnia utraty statusu bezrobotnego w związku z podjęciem działalności gospodarczej na podstawie wniosku do którego dołączam niniejsze oświadczenie. 14. Oświadczam, że otrzymałem(am)/nie otrzymałem(am) pomocy de minimis w roku, w którym ubiegam się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat. 15. Spełniam warunki do uzyskania pomocy de minimis w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 roku w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z str. 5), albo pomoc de minimis w rybołówstwie, w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (WE) nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007 w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rybołówstwa i zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1860/2004 (Dz.Urz. UE L193 z , str. 6) w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu

40 Załącznik nr 2 Oświadczenie Świadomy odpowiedzialności karnej za składanie nieprawdziwych oświadczeń (art. 233 § 1 ustawy z  dnia 06 czerwca 1997 r. Kodeksu Karnego (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.) oświadczam, że :  Ja niżej podpisany/a ………………...………………………………………………………………………….. (imię i nazwisko) zamieszkały/a ..…………………………………………………………………………….……………. (adres zamieszkania) legitymujący się dowodem osobistym ……………….…………………………………………………………. wydanym przez………………………………………………………..……………………………. w ciągu bieżącego roku budżetowego oraz dwóch poprzedzających go lat budżetowych podmiot, którego byłem właścicielem nie otrzymał pomocy de minimis. UWAGA: Zgodnie z art.44 ust.1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U.Nr 123, poz.1291) w przypadku nieprzekazania lub przekazania nieprawdziwych informacji o pomocy publicznej, o których mowa w art.39 oraz art. 40 ust. 1 i ust.3 pkt. 2 Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może, w drodze decyzji, nałożyć na beneficjenta pomocy karę pieniężną do wysokości równowartości 10 000 EURO ………………………………… ………………………………… Podpis Beneficjenta pomocy data i miejsce produktów rybołówstwa, i są udzielane zgodnie z przepisami tych rozporządzeń, z wyłączeniem środków przyznawanych w zakresie krajowego transportu osób taksówkami. 16. Oświadczam, że zostałem/zostałam poinformowany/poinformowana, iż wszystkie działania związane z rozpoczęciem i rejestracją planowanej działalności gospodarczej m.in.: uzyskanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON, itp. mogą być podjęte dopiero po podpisaniu w Powiatowym Urzędzie Pracy w Złotowie umowy w sprawie przyznania z Funduszu Pracy jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej. 17. Oświadczam, że zostałem/zostałam poinformowany/poinformowana, iż w ramach planowanych do otrzymania środków Funduszu Pracy planowane zakupy sprzętu, wyposażenia, materiałów i innych wymienione w kalkulacji mogę dokonać wyłącznie po podpisaniu umowy i na warunkach w niej określonych. 18. Oświadczam, iż zostałem/zostałam poinformowany/poinformowana, iż w przypadku otrzymania środków Funduszu Pracy informacja o tym zostanie podana do publicznej wiadomości. 19. Oświadczam, że zostałem poinformowany, iż w przypadku zakupu używanego sprzętu koszt jego zakupu będzie kwalifikowany przy spełnieniu wszystkich niżej wymienionych warunków: sprzedający sprzęt musi wystawić deklarację określającą jego pochodzenie (zawierającą m.in. datę zakupu, miejsce zakupu, dane zakupującego-jego nazwę i adres), sprzedający sprzęt potwierdza w deklaracji, że w okresie ostatnich siedmiu lat używany sprzęt nie został zakupiony z pomocy krajowej lub wspólnotowej, cena zakupionego sprzętu używanego nie może przekraczać jego wartości rynkowej i musi być niższa niż koszt podobnego, nowego sprzętu, sprzęt musi posiadać właściwości techniczne niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej i odpowiada stosowanym normom i standardom. 20. W związku z powyższym w przypadku zakupu sprzętu używanego zobowiązany jestem dostarczyć: stosowną deklarację zawierającą w/w elementy, potwierdzenie wartości rynkowej używanego sprzętu ze strony rzeczoznawcy,bądź fakturę zakupu nowego sprzętu (w celu pomniejszenia jej o kwotę amortyzacji księgowej aby określić faktyczną wartość), udokumentowanie, iż koszt zakupionego sprzętu jest niższy niż koszt podobnego, nowego sprzętu ( data i podpis Wnioskodawcy) 1 niepotrzebne skreślić

41 Organ udzielający pomocy Podstawa prawna
Załącznik nr 3 Imię i nazwisko lub Nazwa Wnioskodawcy………………………………………………….  Numer identyfikacji podatkowej…………………………………………………………….. Adres i siedziba Wnioskodawcy…………………………………………………………….. INFORMACJA O UZYSKANEJ POMOCY DE MINIMIS Zestawienie pomocy publicznej otrzymanej w okresie od dnia………………..do dnia………………… (wstawić datę ubiegania się o pomoc).  Oświadczam, że suma wartości pomocy wliczanej do pomocy de minimis, obliczona zgodnie z art. 63 ust.1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. Nr 123, poz. 1291), otrzymana przez (imię i nazwisko/nazwa Wnioskodawcy)…………………….w bieżącym roku kalendarzowym oraz w dwóch poprzedzających go latach kalendarzowych wynosi brutto zł., co stanowi równowartość………………………………..EUR*. Na sumę tę składa się pomoc uzyskana przez (imię i nazwisko/ nazwa wnioskodawcy) z następujących tytułów. Jednocześnie zobowiązuję się do dostarczenia do dostarczenia zaświadczeń o pomocy de minimis uzyskanej po dniu złożenia przedmiotowego wniosku, a przed dniem podpisania umowy o przyznanie dofinansowania, wydanych zgodnie z wydanym zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis (Dz.U. Nr 187, poz. 1930).  Dane osoby upoważnionej do występowania w imieniu Wnioskodawcy Imię i nazwisko……………………………. Stanowisko służbowe……………………… Data i podpis………………………………. * Należy podać wartość pomocy w euro zgodnie z art.11 ust.3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. Nr 123, poz.1291)  Załącznik 4 OŚWIADCZENIE PORĘCZYCIELA Ja niżej podpisany(a) ……………………………………… imię ojca ………………………..nazwisko rodowe ………………………… urodzony(a) dnia ……….………………… …….……. PESEL…………………….……………………. zam.…………………………………….., ul…………………………….. nr ………. m. ….... województwo ………………………… stan cywilny……………….legitymujący(a) się dowodem osobistym seria …………. nr ……………………………….. wydanym przez…………..……………………………….. w …………………………………….. dnia ……………………………………………………. Świadomy(a) odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 ustawy z dnia 06 czerwca 1997 r. Kodeksu Karnego za złożone fałszywe zeznania oświadczam, że jestem zatrudniony(a) w ………………………………………………………………..… od dnia ……………………. . Moje miesięczne wynagrodzenie z miesiąca poprzedzającego złożenie oświadczenia wynosi ………… zł.(słownie…………………………………………………………………….), z tego: - wynagrodzenie podstawowe…………………………. - premia………………………………………………... - nagroda uznaniowa…………………………………... - inne (np. tzw. „trzynastka”)…………………………... Świadomy(a) odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 ustawy z dnia 06 czerwca 1997 r. Kodeksu Karnego za złożone fałszywe zeznania oświadczam, że wynagrodzenie to – nie jest obciążone z tytułu wyroków sądowych lub innych tytułów – jest obciążone z tytułu* ………….……………………………………………………..…………………….. w wysokości …………………... zł. miesięcznie oraz nie posiadam*/posiadam następujące zobowiązania finansowe (np. spłata kredytu w banku lub innych instytucjach wyspecjalizowanych w udzielaniu pożyczek; spłacanie rat z tytułu zakupu sprzętu i wyposażenia mieszkania w sklepach, hurtowniach itp.; raty leasingowe lub bankowe od zakupu samochodu; kredyty hipoteczne na zakup mieszkania itp.) nazwa zobowiązania………………………….wysokość spłaty ……………………………………………zł. kwartalnie*/miesięcznie. Umowa o pracę zawarta jest na czas – nieokreślony – określony lub na czas wykonania określonej pracy* do dnia …………………………………… . Potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość informacji zawartych w oświadczeniu. …………………………………………. (miejscowość i data) ………………………………….. (podpis poręczyciela) * niepotrzebne skreślić Lp. Organ udzielający pomocy Podstawa prawna Nr programu pomocowego, decyzji lub umowy Dzień udzielenia pomocy Wartość pomocy w EURO Wartość wliczana do de minimis 1. 2. 3.

42 Udaj się do urzędu statystycznego
ETAPY ZAKŁADANIA WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Jeżeli jesteś zdecydowany zostać przedsiębiorcą musisz podjąć następujące działania: ETAP 1 Udaj się do urzędu gminy/miasta Zarejestruj własną firmę w ewidencji działalności gospodarczej – wniosek o rejestrację musisz złożyć w urzędzie gminy właściwym ze względu na Twoje miejsce zamieszkania. Koszt rejestracji wynosi 100zł. Po zarejestrowaniu otrzymujesz zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Pamiętaj: przedmiot działalności firmy musisz określić we wniosku zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności, którą znajdziesz na naszej stronie internetowej lub otrzymasz do wglądu w urzędzie. W urzędzie będzie Ci potrzebny dowód osobisty. ETAP 2 Udaj się do urzędu statystycznego Kolejny etap to uzyskanie numeru statystycznego REGON, czyli wpisu do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej. Wniosek o nadanie REGON na druku RG-1 składasz w urzędzie statystycznym, możesz go złożyć również za pośrednictwem w urzędzie gminy wraz z wnioskiem o rejestrację firmy. Pamiętaj: jeżeli sam składasz wniosek w urzędzie statystycznym, weź ze sobą dowód osobisty oraz zaświadczenie o wpisie firmy do ewidencji działalności gospodarczej. Na złożenie wniosku masz 14 dni od uzyskania zaświadczenia o wpisie.

43 ETAP 3 Załóż konto bankowe Każdy przedsiębiorca jest zobowiązany posiadać rachunek bankowy. Rachunek ten będzie Ci niezbędny dla rozliczeń z kontrahentami, urzędem skarbowym czy z ZUS. Pamiętaj: wybierz bank, który oferuje Tobie najkorzystniejsze warunki prowadzenia rachunku. Do wybranego banku weź ze sobą: dowód osobisty, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oraz zaświadczenie REGON. ETAP 4 Udaj się do Urzędu Skarbowego. Na formularzu NIP-1 dokonaj zgłoszenia identyfikacyjnego lub aktualizacyjnego (jeżeli już ci został nadany). Możesz to zrobić również wcześniej, tj. w urzędzie gminy wraz z wnioskiem o rejestrację firmy. Musisz również wybrać formę opodatkowania swojego dochodu. O tym jednak czy będziesz miał prawo wyboru formy opodatkowania, czy też takiego prawa jesteś pozbawiony, decyduje charakter działalności, jaką zamierzasz prowadzić. Istnieją następujące formy opodatkowania: - ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, - karta podatkowa, - opodatkowanie na zasadach ogólnych ,tj. według skali podatkowej progresywnej oraz - opodatkowanie w wysokości stałej 19%. Kiedy możesz wybrać poszczególne formy oraz jakie korzyści i zagrożenia wynikają z tych form zob. W końcu zaś powinieneś podjąć decyzję, czy chcesz zostać podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT), czy też chcesz korzystać ze zwolnienia od tego podatku. Rejestracji dla potrzeb podatku od towarów i usług (VAT) dokonujesz na formularzu VAT-R. W grę może również wchodzić zarejestrowanie się jako: - podatnika VAT unijnego, jeżeli zamierzamy dokonywać wewnątrzwspólnotowych dostaw lub zakupu towarów. Dokonujemy tego na formularzu VAT-R/UE - podatnika podatku akcyzowego, jeżeli zamierzamy dokonywać czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem akcyzowym. Dokonujemy tego w urzędzie celnym na formularzu AKC-R. Pamiętaj: idąc do urzędu skarbowego weź ze sobą: dowód osobisty, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oraz zaświadczenie REGON, umowę rachunku bankowego oraz dokument potwierdzający prawo do lokalu, w którym będzie miała siedzibę Twoja firma

44 ETAP 5 Udaj się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
ETAP Udaj się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Prowadząc działalność gospodarczą, podlegasz obowiązkowym ubezpieczeniom. Są to ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe i zdrowotne. Dodatkowo przedsiębiorca obowiązkowo musi uiszczać składki na fundusz pracy, a dobrowolnie może płacić też składki na ubezpieczenie chorobowe. Rozpoczynając, więc działalność gospodarczą masz obowiązek powiadomienia ZUS o rozpoczęciu tej działalności (w ciągu 7 dni) poprzez złożenie zgłoszenia płatnika składek na formularzu ZUS ZFA, jak też zgłoszenia ubezpieczonego do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego na formularzu ZUS ZUA. Pamiętaj: idąc do ZUS-u weź ze sobą dowód osobisty, numer rachunku bankowego, decyzję o nadaniu numeru NIP, zaświadczenie REGON. UWAGA: ZUS niższy o prawie 500zł dla rozpoczynających działalność gospodarczą od (szczegóły ETAP Pieczątka i szyld W końca zaś należy pomyśleć też o firmowej pieczątce, która będzie przydatna do potwierdzania przelewów bankowych i zawartych umów. Na pieczątce tej powinna się znaleźć pełna nazwa firmy, jej adres, numery NIP i REGON. Należy też pamiętać o określeniu siedziby lub miejsca działalności gospodarczej szyldem lub oznaczeniem identyfikującym osobę i rodzaj prowadzonej działalności.

45 LITERATURA I ŹRÓDŁA www.pup_zlotow.pl www.pracuj.pl www.praca.pl
Podstawy przedsiębiorczości – podręcznik dla Liceów i techników. Wyd. Operon


Pobierz ppt "Dane INFORMACYJNE (do uzupełnienia)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google