Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dane INFORMACYJNE Nazwa szkoły: Zespół Szkół Ponadgimnazjanych im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie ID grupy: 97/45 Kompetencja: Przedsiębiorczość.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dane INFORMACYJNE Nazwa szkoły: Zespół Szkół Ponadgimnazjanych im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie ID grupy: 97/45 Kompetencja: Przedsiębiorczość."— Zapis prezentacji:

1

2 Dane INFORMACYJNE Nazwa szkoły: Zespół Szkół Ponadgimnazjanych im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie ID grupy: 97/45 Kompetencja: Przedsiębiorczość Temat projektowy: „Lokalny rynek pracy – szanse i zagrożenia dla absolwentów region i Polski” Semestr/rok szkolny: semestr I/ 2009/2010

3 Rynek pracy - Podstawowe pojęcia
Rynek pracy – to rodzaj rynku ekonomicznego, na którym z jednej strony znajdują się poszukujący pracy i ich oferty, a z drugiej strony przedsiębiorcy tworzący miejsca pracy i poszukujący siły roboczej. RYNEK - to całokształt transakcji kupna i sprzedaży oraz warunków w jakich one przebiegają. Na rynku konkurencyjnym dokonuje się ustalenia ceny oraz ilości dóbr. To także określona zbiorowość podmiotów gospodarujących zainteresowanych dokonywaniem operacji kupna-sprzedaży określonych dóbr, wartości lub usług.

4 Podaż na rynku pracy – liczba osób, które chcą pracować za określoną stawkę płac, w danym okresie. Wśród czynników demograficznych wpływających na podaż pracy wyróżnia się m.in. przyrost naturalny, saldo migracji, czynniki geograficzne (np. miejsce zamieszkania miasto-wieś) i system szkolnictwa i kształcenia zawodowego. Popyt na rynku pracy – zapotrzebowanie pracodawców (przedsiębiorstwa) na pracę. Popyt determinowany jest przez koszty i wydajność pracy oraz popyt na dobra i usługi. Przedmiotem transakcji pomiędzy pracodawcą a pracownikiem jest praca, za którą pracownik otrzymuje określone wynagrodzenie.

5 Bezrobocie - jest zjawiskiem społecznym polegającym na tym, że część ludzi zdolnych do pracy i deklarujących chęć jej podjęcia nie znajduje faktycznego zatrudnienia z różnych powodów. Bezrobotny – nazywamy osobę niezatrudnioną, nie prowadzącą działalności gospodarczej i nie wykonującą innej pracy zarobkowej, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia (w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy). Jest to szeroka definicja. Natomiast wąską stosują państwowe Urzędy Pracy (powiatowe lub wojewódzkie). I tak bezrobotnym w rozumieniu przepisów Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy jest osoba, która:

6 ukończyła 18 rok życia (pełnoletnia),
nie ukończyła 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn, aktualnie nie uczy się na żadnym szczeblu kształcenia lub nie jest skierowana na szkolenie przez PUP, jest zameldowana lub pozostaje w naszym kraju legalnie lub jej pobyt może zostać zalegalizowany (azyl polityczny, karta stałego lub czasowego pobytu, obywatele UE). Stopa bezrobocia – miernik wielkości bezrobocia wyrażający stosunek liczby bezrobotnych do zasobów siły roboczej (bezrobotni + zatrudnieni), wyrażony w procentach.

7 Pracownik – osoby, które wykonują swoją pracę na rzecz pracodawców na podstawie zawartej umowy. Pracodawca – osoby, firmy i instytucje, które zatrudniają pracowników. Samozatrunieni – prowadzący własną firmę, w której sami dla siebie stworzyli miejsce pracy i nie zatrudniają pracowników najemnych, a jedynie mogą z nimi współpracować członkowie rodziny.

8 Charakterystyka lokalnego rynku pracy
1. Charakterystyka powiatu kościańskiego. Powiat kościański położony jest w zachodniej części województwa wielkopolskiego. Powierzchnia powiatu wynosi 722,53 km². Gęstość zaludnienia na koniec roku 2009 wynosiła 110 osób na 1 km². W skład powiatu wchodzi pięć gmin. Gminą miejską jest Kościan, do gmin miejsko-wiejskich należą: Czempiń, Krzywiń i Śmigiel, natomiast gminą wiejską jest gmina Kościan. Na koniec 2009 roku powiat kościański zamieszkiwało (na pobyt stały lub tymczasowy) osób, tj. o 255 osoby więcej niż przed rokiem.

9 Od wielu lat ponad połowę ogółu ludności w powiecie kościańskim stanowią kobiety (51,2 %). Od 2003 roku do roku liczba ludności w wieku produkcyjnym wzrosła o 2,8 punktu procentowego (udział tej grupy w liczbie wszystkich mieszkańców zwiększył się z 62,2 % w 2003 roku do 65,0 % na koniec I półrocza 2009 roku). W końcu II kwartału 2009 roku w porównaniu do roku 2003 udział osób w wieku przedprodukcyjnym był mniejszy o 3,5 punktu procentowego, osiągając przy tym najniższą wartość w analizowanym okresie. Wahania liczby ludności w wieku poprodukcyjnym są raczej niewielkie, jednak od 2004 roku wzrasta liczba osób w tej kategorii.

10 Wykres nr 1. Struktura ludności w wieku produkcyjnym, przedprodukcyjnym i poprodukcyjnym w powiecie kościańskim w latach 2003 – 2008 oraz r. Źródło: PUP Kościan

11 Wykres nr 2. Liczba pracujących w głównym miejscu pracy - ogółem w powiecie kościańskim w latach Źródło: PUP Kościan

12 Liczba pracujących ogółem w powiecie kościańskim zwiększyła się o 398 osób. Udział kobiet w liczbie pracujących na koniec 2008 roku, nie uwzględniając rolnictwa indywidualnego wyniósł 48,3 %, tj. o 0,6 pkt procentowego mniej niż w roku Liczba pracujących łącznie z rolnictwem indywidualnym na koniec roku 2008 to 18 892 osoby. Zdecydowana większość pracujących w powiecie kościańskim była zatrudniona w sektorze usług – 41,7 %, następnie 32,4 % w rolnictwie, a w sektorze przemysłowym – 25,9 % wszystkich pracujących. W 2007 roku procentowy rozkład pracujących wg sektorów wynosił: 40,6 %, 34 % oraz 25,4 %.

13 Wykres nr 3. Liczba podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON – powiat kościański w latach Źródło:

14 2. Poziom bezrobocia. Na koniec grudnia 2009 roku w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy w Kościanie zarejestrowanych było bezrobotnych, w tym kobiet. Na koniec grudnia 2008 roku było to odpowiednio: bezrobotnych, w tym 952 kobiety. Nastąpił wzrost liczby osób bezrobotnych z terenu powiatu kościańskiego o 1140 osób, w tym o 544 kobiety. Oznacza to, iż nastąpił wzrost liczby bezrobotnych o 78,9 %. W województwie w tym samym okresie nastąpił wzrost o 42 122 osoby, tj. 46,1 %. Stopa bezrobocia na terenie powiatu kościańskiego wynosiła na koniec grudnia 2009 roku 9,3 %, na koniec grudnia 2008 roku było to 5,5 %. Nastąpił wzrost stopy bezrobocia o 3,8 punktu procentowego.

15 W województwie wielkopolskim w analogicznym okresie nastąpił wzrost stopy bezrobocia o 2,7 punktu procentowego - na koniec grudnia 2009 roku stopa bezrobocia w województwie wielkopolskim wynosiła 9,1 %. W skali całego kraju na koniec 2009 roku stopa bezrobocia wynosiła 11,9 %. Było to o 2,8 pkt procentowego więcej niż na dzień Poziom bezrobocia nie jest jednakowy w całym kraju, lecz bardzo zróżnicowany pod względem terytorialnym. Najniższy występuje w województwach o stosunkowo wysokim poziomie rozwoju gospodarczego i silnie zurbanizowanych (centralnych i południowych) jak mazowieckie, wielkopolskie, śląskie oraz małopolskie, natomiast najwyższy w województwach mniej rozwiniętych pod względem gospodarczym np. warmińsko – mazurskim.

16 Na koniec czerwca 2009 roku w rejestrze Powiatowego Urzędu Pracy w Kościanie zarejestrowanych było osób bezrobotnych, na koniec czerwca 2008 r osób znajdowało się w ewidencji osób bezrobotnych. Powyższe dane wskazują na znaczny wzrost liczby bezrobotnych. Struktura bezrobocia według kwalifikacji zawodowych w układzie grup wielkich wskazuje, że najliczniejszą kategorię stanowią osoby posiadające zawody z grupy „robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy”. Osoby te stanowią 24,2 % ogółu bezrobotnych.

17 Wykres nr 4. Stopa bezrobocia wg stanu na koniec marca 2010 roku
Źródło: PUP Kościan

18 Wykres nr 5. Stopa bezrobocia wg stanu na koniec kwietna 2010 r.
Źródło: PUP Kościan

19 Wykres nr 6. Stopa bezrobocia wg stanu na koniec czerwca 2010 r.
Źródło: PUP Kościan

20 BEZROBOTNI WG POZIOMU WYKSZTAŁCENIA
BEZROBOTNI WG POZIOMU WYKSZTAŁCENIA. Zmiany jakie zaobserwowano w strukturze bezrobocia w latach 2008 i 2009 z uwzględnieniem poziomu wykształcenia zarejestrowanych osób przedstawia poniższy wykres. Na koniec 2009 roku najliczniejsza grupa, tj. 33,0 % ogółu bezrobotnych legitymowała się wykształceniem zasadniczym zawodowym. Osoby z wykształceniem wyższym na koniec 2009 roku stanowiły 11 % zarejestrowanych bezrobotnych. Nastąpił wzrost procentowy osób bezrobotnych z wykształceniem wyższym. Pomimo, iż osoby te są nadal najmniej liczną kategorią bezrobotnych, ich liczba i udział procentowy stale się powiększa.

21 Wzrost liczby osób bezrobotnych z wykształceniem wyższym spowodowany jest z jednej strony wzrostem liczby osób kończących studia, z drugiej natomiast nasyceniem rynku pracy takimi osobami. Osoby bezrobotne z wykształceniem wyższym najczęściej ukończyły studia o kierunku: - pedagog - 50, - politolog - 25, - ekonomista - 23, - specjalista ds. marketingu i handlu – 20 osób, - specjalista ds. organizacji usług gastronomicznych, hotelarskich i turystycznych - 14.

22 Wykres nr 7. Bezrobotni wg poziomu wykształcenia.
Źródło: PUP Kościan

23 BEZROBOTNI WG WIEKU. Analiza struktury bezrobotnych wg wieku wskazuje, że bezrobocie dotyka w największym stopniu ludzi młodych – do 24 roku życia oraz w przedziale wiekowym lat. Osoby te stanowiły łącznie 56,9 % ogółu bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kościanie. Poniżej przedstawiono różnice, jakie wystąpiły w tej kategorii w porównaniu do roku na terenie powiatu kościańskiego. Wykres nr 8. Bezrobotni wg wieku. Udział procentowy. Źródło: PUP Kościan

24 Struktura bezrobocia według klasyfikacji zawodów (podobnie jak w I półroczu 2008 roku) wskazuje, że najliczniejszą kategorię osób bezrobotnych stanowią osoby posiadające zawód: sprzedawca, ślusarz, robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym, kucharz i krawiec. Tendencja ta utrzymuje się już od kilku lat. Zwiększyła się również liczba osób, które nie posiadają zawodu. Z analizy danych statystycznych dotyczących zawodów deficytowych i nadwyżkowych wynika, iż największy deficyt ofert pracy występuje wśród osób bezrobotnych posiadających takie zawody, jak: sprzedawca, ślusarz, handlowiec, kucharz, stolarz, technik mechanik oraz krawiec.

25 Analizując oferty pracy zgłaszane do tutejszego Urzędu można zauważyć, iż w większości przypadków dla pracodawców ważne jest doświadczenie zawodowe i konkretne umiejętności praktyczne posiadane przez kandydatów do pracy, a nie posiadany poziom wykształcenia. Pracodawcy najczęściej zgłaszają zapotrzebowanie wolnego miejsca na stanowiska robotnicze, w związku z czym osoby posiadające wykształcenie zasadnicze zawodowe mają większe szanse na znalezienie pracy, aniżeli absolwenci szkół średnich technicznych, którzy w ramach odbywanych praktyk nie nabyli wystarczającego doświadczenia zawodowego.

26 Wykres nr 9. Struktura napływu bezrobotnych według wielkich grup zawodowych w powiecie kościańskim w I półroczu 2008 i roku.

27 Tabela 2. Struktura bezrobotnych w 2008 i 2009 roku wg zawodów najliczniej reprezentowanych w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy w Kościanie. Nazwa zawodu Liczba zarejestrowanych bezrobotnych stan na Liczba zarejestrowanych bezrobotnych stan na Spadek / wzrost Bez zawodu 166 257 ↑ 109 sprzedawca 141 191 ↑ 50 Robotnik pomocniczy 62 90 ↑ 28 Asystent ekonomiczny 59 78 ↑ 19 Krawiec 47 44 ↓ 3 Ślusarz 46 91 ↑ 45 kucharz 35 ↑ 11

28 Handlowiec 27 33 ↑ 6 Pedagog 24 40 ↑ 16 Sprzątaczka 22 21 ↓ 1 Technik rolnik ↑ 5 Pracownik biurowy 20 ↑ 2 Technik mechanik 18 ↑ 15 Cukiernik 14 ↑ 13 Stolarz 5 ↑ 19 Murarz 13 ↑ 11 Szwaczka ↑ 9 Kucharz małej gastronomii 8 ↑ 14 Ogółem 742 1110 ↑ 368

29 Lokalny rynek edukacyjny
W powiecie kościańskim absolwenci gimnazjum mają wybór dalszego kształcenia w kilku szkołach ponadgimnazjalnych publicznych i prywatnych. Do najczęściej wybieranych szkół należą I LO im. O. Kolberga w Kościanie, ZSP im. F. Ratajczaka w Kościanie, ZSP im. Kasprowicza w Nietążkowie oraz LO w Krzywiniu. Do tego dochodzi jeszcze oferta szkoł prywatnych: Prywatne Centrum Edukacji –Klóskowscy/ Misiorni w Kościanie, Ośrodek Szkolenia i Dokształcania (OSiD) w Kościanie i inne. We wszystkich tych szkołach oprócz LO im. Kolberga w Kościanie uczniowie mogą wybrać kierunki kształcące w konkretnym zawodzie, gdyż do dyspozycji maja zarówno technika jak i klasy szkoły zawodowej i szkoły policealnej.

30 Oferta edukacyjna poszczególnych szkół.
LO im. O. Kolberga Szkoła przeprowadziła na nowy rok szkolny rekrutację do 7 klas pierwszych w poniższych profilach: Klasa A – matematyka, fizyka – j. angielski, j. niemiecki Klasa B – matematyka, informatyka lub geografia – j, angielski, j.niemiecki Klasa C – matematyka, geografia – j.angielski, j.niemiecki lub rosyjski Klasa D – j.polski, biologia lub WOS – j,angielski, j. hiszpański Klasa E – biologia, chemia – j.angielski, j. niemiecki Klasa F – biologia, geografia – j. angielski, j. niemiecki lub francuski

31 Klasa G – j. polski, historia – j. angielski lub j. niemiecki, lub j
Klasa G – j. polski, historia – j. angielski lub j. niemiecki, lub j. angielski lub j. niemiecki lub francuski W każdej klasie po rozpoznaniu potrzeb kandydatów istnieje możliwość zmiany tzw. Pierwszego języka obcego, a w klasach E i G możliwość nauki łaciny za odpłatnością. Absolwenci liceum po zdaniu matury mogą podjąć dalszą naukę na uczelniach wyższych. W Kościanie istnieje możliwość studiowania w filii UAM w Poznaniu, ale tylko na niewielu kierunkach. Młodzież wybiera się zwykle na studia do Poznania czy Leszna.

32 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. F
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. F. Ratajczaka w Kościanie Szkoła oferuje szereg kierunków kształcenia zawodowego na szczeblu technikum oraz szkoły zawodowej, a także naukę w klasie liceum ogólnokształcącego. Na nowy rok szkolny 2010/2011 przewidziano otwarcie dwóch nowych kierunków w zawodach: Technik Geodeta i Technik Gazownictwa. Ponadto, dostosowując się do potrzeb rynku pracy w sektorze budownictwa od ubiegłego roku prowadzony jest nabór do Technikum Budownictwa. Szczegółowa oferta szkoły przedstawia się następująco: Technik mechanik - umożliwia zdobycie umiejętności z organizacji i nadzoru produkcji, montażu, naprawy, konserwacji maszyn i urządzeń. Zajęcia praktyczne odbywają się w warsztatach szkolnych.

33 Technik ekonomista - umożliwia zdobycie umiejętności z zakresu finansów i rachunkowości, zaopatrzenia, magazynowania i sprzedaży materiałów, towarów i wyrobów gotowych, prowadzenia prac biurowych oraz badań marketingowych rynku. Technik budownictwa - umożliwia zdobycie umiejętności z organizowania i prowadzenia prac budowlanych, opracowywania dokumentacji budowlanej, kierowania zespołami pracowniczymi, sprawowania nadzoru budowlanego oraz kontroli i oceny jakości wykonywanej pracy. Technik geodeta - umożliwia zdobycie umiejętności kreślenia i opisywania map, prowadzenia geodezyjnej obsługi budownictwa, zakładania i prowadzenia ewidencji gruntów i budynków, wykonywania podziału nieruchomości i gruntów.

34 Technik gazownictwa - umożliwia zdobycie kwalifikacji i kompetencji zawodowych oczekiwanych przez pracodawców szeroko pojętej branży gazowniczej i potencjalnie stanowić będzie średnią kadrę techniczną chłonnego, dynamicznie rozwijającego się sektora paliwowo-energetycznego. II Liceum Ogólnokształcące (3-letnie) - przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: oddział - wiedza o społeczeństwie, język angielski ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA zawody 2-letnie (teoretyczna nauka zawodu w szkole) – sprzedawca, kucharz małej gastronomii zawody 3-letnie (teoretyczna nauka zawodu w szkole lub na kursach wyjazdowych) - monter instalacji i urządzeń sanitarnych, mechanik pojazdów samochodowych, ślusarz, stolarz, elektryk, piekarz, cukiernik

35 (praktyczna nauka zawodu w zawodzie ślusarz, monter instalacji i urządzeń sanitarnych w warsztatach szkolnych lub u pracodawcy) klasy wielozawodowe (teoretyczna nauka zawodu na kursach wyjazdowych) - fryzjer, krawiec, tapicer, murarz, malarz-tapeciarz, lakiernik, blacharz, cieśla, betoniarz-zbrojarz, rzeźnik-wędliniarz, operator pojazdów i maszyn rolniczych, dekarz, posadzkarz, monter konstrukcji budowlanych, elektromechanik pojazdów samochodowych i inne zawody zgodnie z klasyfikacją zawodów.

36 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kasprowicza w Nietążkowie
Szkoła przygotowała ofertę kształcenia w zasadniczej szkole zawodowej , technikum i liceum. W technikum kształci w następujących zawodach: - Technik architektury krajobrazu - Technik ekonomista - Technik informatyk -Technik hodowca koni - Technik rolnik - Technik żywienia i gospodarstwa domowego

37 Szkoły policealne (zaoczne) na podbudowie szkoły średniej (bezpłatne) kształcąca w zawodach: technik rolnik i technik informatyk . Zasadnicza Szkoła Zawodowa letnie kształcąca w zawodach: mechanik pojazdów samochodowych , mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych, fryzjer, sprzedawca, piekarz, malarz – tapeciarz, kucharz małej gastronomii oraz innych (klasy wielozawodowe – nauka trwa od 2 do 3 lat)

38 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzywiniu W ofercie edukacyjnej znajdują się dwie klasy LO ( nauka trwa 3 lata). Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: klasa 1a - język polski, język angielski/ język niemiecki klasa 1b - matematyka, język angielski/ język niemiecki Drugi język obcy: język angielski, język niemiecki, język francuski. ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA Spośród wielu zawodów można wybrać takie profesje jak: fotograf, cieśla, blacharz samochodowy, kucharz małej gastronomii, cukiernik, elektromechanik pojazdów samochodowych, lakiernik, elektryk, kamieniarz, malarz-tapeciarz, fryzjer, mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych,

39 sprzedawca, murarz, mechanik pojazdów samochodowych, piekarz, monter instalacji i urządzeń sanitarnych, tapicer, rzeźnik- wędliniarz, stolarz, ślusarz. UZUPEŁNIAJĄCE LICEUM DLA DOROSŁYCH Nauka trwa tu 2 lata. Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym to język polski, język niemiecki, geografia. Możliwość uzyskania wykształcenia średniego oraz świadectwa maturalnego.

40 Oprócz szkół publicznych istnieją w naszym regionie szkoły prywatne, gdzie można pobierać naukę w systemie zaocznym (weekendowym) oraz wieczorowym. Oferta tych szkół częściowo pokrywa się z propozycjami szkół publicznych w zakresie kształcenia zawodowego, a częściowo je uzupełnia. Ponadto w szkołach tych można kontynuować edukację na szczeblu szkoły policealnej zdobywając tym samym nowe umiejętności i wiedzę potrzebną do wykonywanego zawodu. Charakterystyczne dla szkół prywatnych jest to, ze naukę mogą pobierać ludzie w każdym wieku, nawet tacy, którzy mają dość dużą przerwę w edukacji po ukończeniu liceum, czy szkoły zawodowej.

41 wnioski Dokonując analizy lokalnego rynku pracy i rynku edukacyjnego można sformułować kilka istotnych wniosków ważnych z punku widzenia obecnych i przyszłych absolwentów szkół przede wszystkim danego regionu ale i całej Polski. Szkoły regionu kształcą młodzież w szerokim zakresie (w wielu różnych zawodach) Szkoły dostosowują ofertę edukacyjną do oczekiwań i potrzeb rynku pracy będąc w stałym kontakcie z Powiatowym Urzędem Pracy w Kościanie, lokalnymi przedsiębiorcami oraz pozostałymi instytucjami powiatu.

42 Obecnie na lokalnym rynku pracy najbardziej poszukiwanymi pracownikami są absolwenci zasadniczych szkół zawodowych, bowiem dla nich przeznaczona jest jedna trzecia stanowisk. Największą szansę zatrudnienia moją więc osoby posiadająca wykształcenie zasadnicze. Szkoły zdając sobie z tego sprawę przedstawiają szeroką ofertę kształcenia w różnych zawodach (zarówno w tych bardzo oczekiwanych na rynku jak i niestety tych będących na naszym rynku w fazie schyłkowej) Na lokalnym rynku pracy obserwujemy zbyt wielu młodych ludzi wybierających zawody, którymi rynek już jest przesycony np. zawód sprzedawca, ślusarz, kucharz. Kończąc szkołę najprawdopodobniej większość z nich zasili grupy osób bezrobotnych

43 Do osób z wykształceniem średnim zawodowym i policealnym skierowana jest tylko co ósma oferta pracy. Największy odsetek tych propozycji dotyczy stanowisk zaklasyfikowanych do kategorii „technicy i inny średni personel” oraz „robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy”. Najrzadziej poszukiwana na kościańskim rynku pracy kategoria kandydatów to osoby posiadające wykształcenie wyższe. Pośród ofert wyraźnie dominują propozycje zatrudnienia na stanowiskach „specjalistów”.

44 Szansą dla młodych ludzi są na pewno otwierane nowe kierunki kształcenia np. technik geodeta, technik budownictwa, technik gazownictwa pozwalające w przyszłości zdobyć wyższe wykształcenie w danej dziedzinie i wrócić na lokalny rynek pracy ludziom już wykształconym. Są to dziedziny, które obecnie dobrze rozwijają się zarówno w regionie jak i na terenie całego kraju. Dobrze działający i spełniający swoją funkcję powiatowy urząd pracy odgrywa bardzo ważną rolę w relacjach absolwent – rynek pracy. Fachowe poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, staże, szkolenia, klub pracy itp. oferowane przez urząd pracy w Kościanie pomagają zwiększyć szanse absolwentów naszego regionu na rynku pracy.

45 Zagrożeniem dla absolwentów są nieustannie zmieniające się warunki na rynku pracy nie tylko lokalnym ale i całego kraju. Wymagają one elastycznego podejścia, umiejętności ciągłego dostosowywania się do zmian oraz dużej zaradności życiowej. Cyklicznie organizowane spotkania z pracodawcami dają możliwość zbierania informacji co do ich aktualnych potrzeb i planów nie tylko w wymiarze kadrowym. Wiedza ta okazuje się niezbędna w realizacji aktywnej polityki rynku pracy jak również daje możliwość elastycznego dopasowywania się do zmieniających się warunków na lokalnym rynku pracy.

46 Poradnik osoby poszukującej pracy.
1. Aktywne poszukiwanie pracy. Jest to zespół działań, mających na celu znalezienie satysfakcjonującego miejsca pracy. Nie jest to czynność jednorazowa. Jest to proces, który powinien zostać zaplanowany oraz prowadzony w taki sposób, aby został osiągnięty cel, czyli znalezienie pracy. Na aktywne poszukiwanie pracy składa się więc: Rozpoznawanie własnych umiejętności i predyspozycji zawodowych Rozpoznawanie oczekiwań rynku pracy (lokalnego, regionalnego, krajowego oraz międzynarodowego) oraz ciągłe śledzenie zapotrzebowania na pracowników o odpowiednich kwalifikacjach

47 Wykorzystywanie różnych źródeł informacji o miejscach pracy oraz nawiązanie kontaktów z potencjalnymi pracodawcami Zaprezentowanie swoich umiejętności, predyspozycji i doświadczeń w formie odpowiednio sporządzonych dokumentów potrzebnych w procesie poszukiwania pracy Przygotowanie się do rozmowy kwalifikacyjnej i prowadzenie ich w taki sposób, aby jak najlepiej zaprezentować się przed potencjalnymi pracodawcami

48 2. Sposoby poszukiwania pracy, czyli mów, pytaj, dzwoń.
Wykorzystywanie kontaktów prywatnych (mów znajomym, rodzinie znajomych i w ogóle wszystkim, którzy twoim zdaniem mogliby ci pomóc, że szukasz pracy. To właśnie tą drogą najczęściej młodzi ludzie znajdują pracę. Nie chodzi tu o kumoterstwo, ale o naturalną chęć zatrudnienia kogoś, kogo się zna, kogoś, kto jest polecany, przez osobę, którą pracodawca darzy zaufaniem). Wyszukiwanie ogłoszeń w prasie (systematycznie przeglądaj gazety, zamieszczaj oferty pracy, zakreślaj te, które wydają się interesujące. Nie odkładaj na później telefonów do ogłaszających się firm – im szybciej zadzwonisz, tym większa szansa, że miejsce wciąż jeszcze będzie wolne).

49 3. Nawiązanie kontaktu z pracodawcą
Korzystaj z powiatowego urzędu pracy (korzystaj z porad jego pracowników i usług pośrednictwa zawodowego) Złożenie oferty w biurze doradztwa zawodowego (zostaw swoją ofertę, dowiedz się, jakie dodatkowe umiejętności powinieneś zdobyć, by zwiększyć swoje szanse, wypytaj o kursy doskonalenia zawodowego) Bezpośrednie wizyty u potencjalnych pracodawców (sposób bardzo uciążliwy, ale niekiedy skuteczny) 3. Nawiązanie kontaktu z pracodawcą Znalezienie potencjalnych pracodawców nie jest niestety równoznaczne ze znalezieniem miejsca pracy i uzyskanie zatrudnienia. Trzeba jeszcze skontaktować się z pracodawcą, zaproponować mu swoją kandydaturę i przekonać, że z wielu innych

50 Twoja oferta jest właśnie tą, której szuka
Twoja oferta jest właśnie tą, której szuka. Sposoby kontaktowania się z pracodawcą to przede wszystkim wysłanie lub osobiste dostarczenie następujących dokumentów: Życiorys zawodowy tzw. CV (curriculum vitae) List motywacyjny Życiorys zawodowy – na podstawie tego dokumentu pracodawca może zorientować się, czy poszukujący pracy spełnia podstawowe wymagania stawiane kandydatom na dane stanowisko. Stanowi on zestaw informacji o kandydacie do pracy. Powinien mieć jasną i czytelną formę oraz zawierać najważniejsze informacje, które zwięźle zaprezentują pracodawcy Twoje przygotowanie zawodowe. W życiorysie powinny znaleźć się następujące informacje:

51 Dane osobowe (imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, telefon kontaktowy, data urodzenia)
Wykształcenie ((podajemy datę rozpoczęcia i zakończenia nauki, pełną nazwę szkoły lub uczelni, wydział, kierunek, uzyskany tytuł, dane przedstawiamy w odwrotnej kolejności, czyli zaczynając od ostatnio ukończonej szkoły) Kursy i szkolenia (przedstawiamy te, które są istotne dla danej pracy) Doświadczenie zawodowe (zaprezentowane również w odwrotnym porządku chronologicznym, podajemy datę rozpoczęcia i zakończenia pracy, nazwę firmy, zajmowane stanowisko, ewentualnie zakres obowiązków) Znajomość języków oraz programów komputerowych Dodatkowe umiejętności

52 Zainteresowania Referencje (opinia np. poprzedniego pracodawcy, nauczyciela praktyk lub nauczyciela) List motywacyjny – zazwyczaj dołącza się do życiorysu zawodowego. Jest on uzasadnieniem ubiegania się o pracę na danym stanowisku i daje kandydatowi możliwość zaprezentowania się oraz zachęcenia do zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną. Ma przekonać pracodawcę, że to właśnie Ty jesteś osobą, która najlepiej nadaje się do pracy na danym stanowisku. Powinien być dobrze przemyślany, krótki i konkretny. Nie należy powtarzać w nim informacji zawartych w życiorysie zawodowym. Powinien być kierowany do konkretnej osoby lub firmy. Należy zamieścić w nim następującą grupę informacji:

53 Wstęp (wyjaśnij, skąd wiesz o ofercie oraz daj do zrozumienia, że jesteś zainteresowany oferowaną pracą) Część zasadnicza (uzasadnij, że jesteś osobą odpowiednią i przydatną dla firmy, a Twoje umiejętności i kwalifikacje są zbieżne z oczekiwaniami pracodawcy) Zakończenie (w tej części podaj informacje o tym, w jaki sposób można się z Toba skontaktować lub sam wystąp z inicjatywą, że zadzwonisz, aby dowiedzieć się, czy pracodawca jest zainteresowany Twoją kandydaturą) W liście motywacyjnym nie może zabraknąć daty, Twoich danych adresowych, nazwy firmy, nazwiska osoby, do której kierujesz dokumenty, formuł grzecznościowych rozpoczynających i zakończeniowych oraz własnoręcznego podpisu.

54 Rola pierwszego wrażenia
4. Przygotowanie się do rozmowy kwalifikacyjnej czyli jak się zachować i co mówić podczas takiej rozmowy? Rozmowa kwalifikacyjna, która od pewnego czasu nazywana jest interview, jest dla Ciebie szansą potwierdzenia dobrego wrażenia, jakie zrobiły na pracodawcy Twój życiorys i list motywacyjny, a także zdobycia najistotniejszych informacji o firmie i czekającej Cie pracy. Przed pracodawcą stoi natomiast trudne zadanie, aby w ciągu prawdopodobnie nie więcej niż godziny zorientować się, czy jesteś właściwym kandydatem, a także by ewentualnie zainteresować Cię przyjęciem oferty pracy. Rola pierwszego wrażenia W żadnym wypadku nie spóźnij się (to brak szacunku do rozmówcy i kiepska rekomendacja na przyszłość)

55 Ubiór musi cechować dyskretna elegancja (pamiętaj, że to Ty a nie Twój ubiór, masz zwrócić uwagę!)
Kontroluj mowę ciała. Bądź naturalny, staraj się uśmiechać, patrz prosto w oczy, unikaj nerwowych gestów, siedź porządnie, unikaj nonszalancji i gestykulacji) Co i jak mówi? Przed rozmową zdobądź trochę informacji o przedsiębiorstwie, o jego organizacji, działalności, produktach. Nie unikaj odpowiedzi na pytania Nie narzekaj – staraj się podchodzić do problemów w sposób pozytywny Nie mów źle o swoich kolegach lub poprzednim pracodawcy

56 POWODZENIA!!! Przygotuj się na kilka standardowych pytań:
Jakie są Twoje wady/zalety? Jakie masz plany zawodowe na przyszłość? Jaki jest Twój największy sukces/porażka zawodowa? Dlaczego uważasz, że powinieneś dostać tę pracę? Jakie są Twoje oczekiwania finansowe? Dlaczego odszedłeś z poprzedniego miejsca pracy? Proszę opowiedzieć mi o sobie jako pracowniku. POWODZENIA!!!

57


Pobierz ppt "Dane INFORMACYJNE Nazwa szkoły: Zespół Szkół Ponadgimnazjanych im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie ID grupy: 97/45 Kompetencja: Przedsiębiorczość."

Podobne prezentacje


Reklamy Google