Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Integracja operacyjna w łańcuchu logistyki paliw a wsparcie IT Warszawa, Grudzień 2010.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Integracja operacyjna w łańcuchu logistyki paliw a wsparcie IT Warszawa, Grudzień 2010."— Zapis prezentacji:

1 Integracja operacyjna w łańcuchu logistyki paliw a wsparcie IT Warszawa, Grudzień 2010

2 1 Przegląd trendów i kluczowych czynników zmian w branży paliwowej Czas Wydajność Łańcucha Dane: ograniczona dostępność danych dotyczących majątku i jego wykorzystania, problem ich integralności, problem z częstotliwością i formatem, liczne zagrożenia dla bezpieczeństwa danych Technologia IT: odwoływanie się do standardów, wciąż często rozdrobnione aplikacje, pewne rozwiązania bezprzewodowe, spotykana niska wydajność systemów zintegrowanych Proces biznesowy: wciąż często przestarzały – w tym ograniczone wykorzystanie mierników efektywności Ludzie: struktura wiekowa oraz zmieniające się profile kompetencji mogą w pewnych obszarach biznesu zwiększać ryzyka operacyjne Wydajność zarządzania łańcuchem dostaw od strony planowania jako centrum uwagi Zmniejszenie równowagi między popytem i podażą prowadzące do obniżenia stabilności operacyjnej logistyki i wahań sprzedaży Ceny ropy i niska marża rafineryjna Bardziej rygorystyczne specyfikacje produktów Konsolidacja właścicielska rafinerii - myślenie globalnie, ale działanie regionalnie Rozwój nowych źródeł danych dostarczanych przez RFID/sensory/itp i nowe aplikacje Analizy predykcyjne Wprowadzenie coraz bardziej zaawansowanych aplikacji handlowych Interfejs człowiek-maszyna (HMI) Automatyzacja procesów biznesowych IT jako usługa (IT as a service) Stała komunikacja Kadra w starszym wieku Zmniejszająca się liczba inżynierów Kwestie globalnego bezpieczeństwa Rosnący problem prywatności Biznes musi być Odpowiedzialny, Skuteczny, Reagujący, Bezpieczny $/B Trendy społeczne Nowoczesne Technologie i Praktyki Czynniki Biznesowe Obecna Sytuacja

3 2 Integracja operacyjna w łańcuchu logistyki – kluczowe aspekty Integracja operacyjna obejmuje wszystkie podmioty zaangażowane w obrót produktami paliwowymi (produkcja, magazynowanie, transfer, sprzedaż, blending). Prawidłowe działanie łańcucha logistycznego wymaga odpowiedniej współpracy ze strony wszystkich kluczowych graczy – słabe ogniwa muszą zostać wzmocnione. Rozwiązania informatyczne są istotnym wsparciem dla logistycznych procesów biznesowych i przepływu danych oraz dodatkowych informacji. Konieczne jest ciągłe monitorowanie efektywności łańcucha logistycznego na bazie wspólnie uzgodnionych mierników. Niezbędne jest zapewnienie porównywalności spojrzenia z różnych stron łańcucha logistycznego (np. producenta, firmy dostarczającej usługi logistyczne lub klienta hurtowego). Integracja operacyjna w łańcuchu logistyki – kluczowe aspekty

4 3 Ponieważ należy patrzeć na nią z kilku perspektyw: Wymaga dojrzałej i pełnej integracji w łańcuchu wartości wewnątrz poszczególnych organizacji wchodzących w skład łańcucha (wspólne i zgodne spojrzenie pomiędzy sprzedażą, logistyką, produkcją, tradingiem) Wymaga integracji pomiędzy podmiotami działającymi na rynku paliw (producenci, dostawcy usług logistycznych, hurtownicy, detaliści, brokerzy, itp) Często wymaga zmian zasad wspólpracy z klientami oraz ściślejszej i częstszej wymiany informacji na temat krótkoteminowych planów zakupu produktu. Wymaga spełnienia wszystkich wymagań formalnych związanych m.in z obrotem paliwami, zapasami obowiązkowymi, akcyzą Poziom pojedynczego podmiotu w ramach łańcucha logistycznego Poziom łańcucha logistycznego Poziom klienta hurtowego – końcówka łańcucha Wymogi formalne i przepisy podatkowe WSPARCIE INFORMATYCZNE Dlaczego integracja operacyjna łańcucha logistyki paliw jest trudna?

5 4 Integracja operacyjna wewnątrz pojedynczej organizacji – pomiędzy wieloma funkcjami oraz w ramach regionu Refining Execution Systems Process Control Refining Execution Systems Process Control Monitorowanie przesunięć/ruchów i poziomu zapasów produktów Obsługa zamówień sprzedaży Zakup ropy i wsadów Selekcja wsadów Harmonogramowanie produkcji rafineryjnej Planowanie transportu Planowanie dostaw Planowanie w ramach regionu Bilansowanie popytu i podaży Alokacja produktów Prognozowanie popytu Planowanie zapasów Planowanie i dobór rodzajów ropy Rezerwacje (ATP - available to Promise) Rezerwacje (ATP - available to Promise) Monitorowanie przesunięć/ruchów i poziomu zapasu wsadów Plan Biznesowy / Budżet Planowanie pojedynczej rafinerii Planowanie Multi -Refinery Nominacje Harmonogramowanie przesunięć i innych operacji logistycznych Planowanie sieci YEARS MONTHS WEEKS DAYS QUARTERS HOURS MINUTES Im bardziej schodzimy z horyzontem czasu tym ilość przekazywanych danych i informacji jest większa oraz wyższa jest jej częstotliwość

6 5 © 2010 Accenture. All rights reserved. 5 Rafineria 1 BM 1 (obca) BM 2 (obca) Klient Rafineria 2 Integracja operacyjna pomiędzy kluczowymi podmiotami w łańcuchu logistycznym paliw – m.in w obrębie logistyki pierwotnej i hurtu Poziom skomplikowania łańcucha logistycznego zależy od ilości podmiotów na nim działających (producenci, operatorzy logistyczni, hurtownicy, detaliści, importerzy/eksporterzy) Podstawowe wymaganie, do którego powinny dążyć wszystkie kluczowe podmioty działające w łańcuchu brzmi następująco –Informacja zgodna ze stanem faktycznym ruchów logistycznych i poziomów zapasów w sieci jest dostępna dla uczestników działających w tej sieci Konieczne są pewne wspólne mierniki efektywności zapewniające spójność monitorowania oraz rozliczeń pomiędzy podmiotami Konieczne jest wypracowanie scenariuszy działań dla sytuacji awaryjnych – przede wszystkim dotyczących ryzyka związanego z brakiem dostępności produktu lub tzw. przelaniem bazy. Warstwa informatyczna musi zapewniać szybką, pełną i rzetelną integrację w zakresie wymiany danych pomiędzy podmiotami! Port / Hurt (Import/Eksport) BM 3 (własna)

7 6 Rola klienta w integracji łańcucha logistyki paliw Kooperacja w zakresie planów/harmonogramów zakupu produktu przez klienta – szczególnie krótkoterminowych – (dziennych/tygodniowych) daje możliwości lepszej przewidywalności wymaganych wolumenów produktu oraz dodatków bio na końcówkach logistycznych (bazy magazynowe) Pełna informacja o stanie zapasów oraz ewentualnych problemach o dostępności produktu powinna być także wykorzystywana do komunikacji zwrotnej z klientem – szczególnie na potrzeby określania alternatywnych rozwiązań w sytuacjach awaryjnych Włączenie procesowe i systemowe klientów operujących na zasadzie VMI / lub dostaw franco pozwala zidentyfikować i ustawić bardziej regularny i przewidywalny schemat zaopatrywania a co za tym idzie wpłynąć pozytywnie na stabilność całego łańcucha logistycznego w krótkich horyzontach

8 7 Integracja operacyjna logistyki paliw a przepisy oraz uregulowania podatkowe Bardzo wymagające przepisy dotyczące obrotu paliwami, dokumentacji oraz uregulowania podatkowe w zakresie akcyzy oraz ulgi paliwowej wymagają szczególnej uwagi ze strony podmiotów działających w łańcuchu logistyki paliw Problemy związane ze spełnieniem wymogów formalnych np. dotyczących przesunięć produktów paliwowych, potwierdzania wydań/przyjęć, określenia jakości/zawartości bio mogą w znacznym stopniu zaburzyć stabilność łańcucha logistycznego w krótkiej perspektywie Wsparcie IT/systemowe w powyższych obszarach jest kluczowe gdyż pozwala na eliminację szeregu potencjalnych opóźnień, problemów z jakością danych oraz ich spójnością. Tym samym wpływa na przyspieszenie obiegu informacji logistycznej pomiędzy wszystkim kluczowymi uczestniami procesu

9 8 Poziom optymalizacij Zaawansowane planowanie operacyjne Systemy analityczne Hurtownia danych Poziom informacji zagregowanej Poziom harmono- gramowania i wykonawczy Trading/ Scheduling/ Pricing/ Systemy produkcyjne Poziom transakcyjny - bieżący ERP Planowanie popytu Co rozumiemy jako warstwę IT istotną dla logistyki paliw i jej stabilności w krótkim horyzoncie TMS EMCS Poziom bieżący - akcyza

10 9 Prawidłowe działanie łańcucha logistyki paliw wymaga więc sprzężenia rozwiązań poszczególnych graczy na poziomie transakcyjnym Producent paliw 1 Producent paliw 2 Dostawca usług logistycznych stała wymiana danych w trybie bieżącym dążenie do minimalizacji czasu pomiędzy transakcją fizyczną (przyjęcia, przesunięcia, wydania) a rejestracją systemową dostępność informacji o poziomie zapasu w określonych węzłach sieci stała wymiana danych w trybie bieżącym dążenie do minimalizacji czasu pomiędzy transakcją fizyczną (przyjęcia, przesunięcia, wydania) a rejestracją systemową dostępność informacji o poziomie zapasu w określonych węzłach sieci potencjalna wymiana danych w przypadku współpracy (np.w regularnych transakcjach SWAP)

11 10 Kierunek na przyszłość Dążenie do coraz mocniejszej integracji informacyjnej i procesowej pomiędzy podmiotami działającymi na rynku paliw Określenie i egzekwowanie określonych działań strategicznych i taktycznych mających na celu zwiększenie efektywności bieżących operacji i przewidywalności podaży/popytu w krótkim horyzoncie czasu Podejście partnerskie w sferze operacyjnej Wprowadzenie filozofii ciągłej poprawy w obszarach wpływających na efektywność operacyjną (np. rozliczenia akcyzowe, produkcja, sprzedaż) Narzędzia IT IT jest wsparciem dla odpowiednio zdefiniowanych procesów – system/narzędzie IT nie może być traktowane jako rozwiązanie problemu samo w sobie Aby planowanie i harmonogramowanie mogło być dobrze realizowane niezbędny jest płynny ruch danych na poziomie transakcyjnym – z wykorzystaniem rozwiązań sprawdzonych w branży! Należy patrzeć i korzystać z doświadczeń innych firm paliwowych (szczególnie z rynku europejskiego) w zakresie narzędzi IT oraz architektury aplikacji Nie można zapominać o budowaniu i utrzymaniu kompetencji w ramach organizacji w zakresie wdrożonych / wdrażanych rozwiązań informatycznych Podsumowanie

12 11 Filip Kowalski Accenture Warszawa +48 600 350 751 filip.kowalski@accenture.com Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "Integracja operacyjna w łańcuchu logistyki paliw a wsparcie IT Warszawa, Grudzień 2010."

Podobne prezentacje


Reklamy Google