Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KOMPETENCJE KLUCZOWE W UCZENIU SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KOMPETENCJE KLUCZOWE W UCZENIU SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE"— Zapis prezentacji:

1 KOMPETENCJE KLUCZOWE W UCZENIU SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE

2 KOMPETENCJE KLUCZOWE W UCZENIU SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE
Potrzeba rozwijania umiejętności i kompetencji przez całe życie dla osobistego spełnienia, możliwości aktywnego uczestniczenia w społeczeństwie, osiągania sukcesu w pracy w stale zmieniającym się świecie Recommendation of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006

3 KOMPETENCJE KLUCZOWE W UCZENIU SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE
Kompetencje kluczowe potrzebne obywatelom dla: - osobistego spełnienia - włączenia w życie społeczne - aktywnego obywatelstwa - zatrudnienia w społeczeństwie opartym na wiedzy

4 KOMPETENCJE KLUCZOWE W UCZENIU SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE
System edukacji i doskonalenia w krajach członkowskich UE powinien wspierać rozwój kompetencji kluczowych wśród wszystkich młodych osób Instytucje edukacji i doskonalenia dorosłych powinny dać wszystkim dorosłym realne możliwości uczenia się i podtrzymywania tych kompetencji

5 KOMPETENCJE KLUCZOWE W UCZENIU SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE
Elementy kompetencji: wiedza umiejętności postawy

6 KOMPETENCJE KLUCZOWE W UCZENIU SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE
kompetencje kluczowe są równie ważne kompetencje wzajemnie się nakładają i splatają: aspekty istotne dla jednej dziedziny wspierają kompetencje w innej

7 KOMPETENCJE KLUCZOWE W UCZENIU SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE
Porozumiewanie się w języku ojczystym Porozumiewanie się w języku obcym Kompetencje matematyczne oraz podstawowe kompetencje naukowo techniczne Kompetencje informatyczne Umiejętność uczenia się Kompetencje społeczne i obywatelskie Inicjatywność i przedsiębiorczość Świadomość i ekspresja kulturalna

8 KOMPETENCJE KLUCZOWE W UCZENIU SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE
Krytyczne myślenie, twórczość, inicjatywność, rozwiązywanie problemów, ocenianie ryzyka, podejmowanie decyzji, konstruktywne panowanie nad uczuciami

9 KOMPETENCJE KLUCZOWE W UCZENIU SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE 1
KOMPETENCJE KLUCZOWE W UCZENIU SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE 1. Porozumiewanie się w jęz. ojczystym Communication in the mother tongue is the ability to: express and interpret concepts, thoughts, feelings, facts and opinions in both oral and written form (listening, speaking, reading and writing), and to interact linguistically in an appropriate and creative way in a full range of societal and cultural contexts; in education and training,work, home and leisure.

10 KOMPETENCJE KLUCZOWE W UCZENIU SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE 1
KOMPETENCJE KLUCZOWE W UCZENIU SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE 1. Porozumiewanie się w jęz. ojczystym Pozytywna postawa wobec komunikacji w jęz. ojczystym pociąga za sobą: dyspozycję krytycznego i konstruktywnego dialogu, docenianie jakości estetycznych i chęć dążenia do nich, zainteresowanie interakcją z innymi To powoduje świadomość wpływu języka na innych oraz potrzebę rozumienia i używania języka w pozywywny i społecznie odpowiedzialny sposób

11 KOMPETENCJE KLUCZOWE W UCZENIU SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE
2. Porozumiewanie się w językach obcych Pozytywna postawa pociąga za sobą docenianie różnorodności kulturowej, zainteresowanie i zaciekawienie językami oraz komunikacją międzykulturową

12 KOMPETENCJE KLUCZOWE W UCZENIU SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE 3
KOMPETENCJE KLUCZOWE W UCZENIU SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE 3. Kompetencje matematyczne Kompetencja matematyczna jest zdolnością rozwijania i zastosowania matematycznego myślenia w rozwiązywaniu szeregu problemów w sytuacjach codziennych Nacisk położony jest na proces i aktywność jak także na wiedzę

13 KOMPETENCJE KLUCZOWE W UCZENIU SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE 3
KOMPETENCJE KLUCZOWE W UCZENIU SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE 3. Kompetencje matematyczne Kompetencja matematyczna włącza w różnym stopniu zdolność i chęć stosowania matematycznych modeli myślenia (logicznego i przestrzennego) oraz prezentowania

14 KOMPETENCJE KLUCZOWE W UCZENIU SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE 3
KOMPETENCJE KLUCZOWE W UCZENIU SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE 3. Kompetencje matematyczne umiejętności: zastosowanie podstawowych reguł i procesów w codziennym kontekście, wyciąganie i ocenianie ciągu argumentów; rozumowanie matematyczne; rozumienie matematycznych dowodów; komunikowanie się w jęz. matematycznym; stosowanie odpowiednich pomocy

15 KOMPETENCJE KLUCZOWE W UCZENIU SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE 3
KOMPETENCJE KLUCZOWE W UCZENIU SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE 3. Kompetencje matematyczne Pozytywna postawa oparta jest na poszanowaniu prawdy i chęci poszukiwania przyczyn oraz doceniania ich wartości

16 KOMPETENCJE KLUCZOWE W UCZENIU SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE podstawowe kompetencje naukowo techniczne
Kompetencja w nauce odnosi się do zdolności i chęci wykorzystania zasobu wiedzy i metodologii stosowanych do wyjaśniania naturalnego świata w celu stawiania pytań i wyciągania wniosków opartych na danych

17 KOMPETENCJE KLUCZOWE W UCZENIU SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE podstawowe kompetencje naukowo techniczne
Kompetencje techniczne są postrzegane jako zastosowanie wiedzy i metodologii w odpowiedzi na ludzkie potrzeby

18 KOMPETENCJE KLUCZOWE W UCZENIU SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE podstawowe kompetencje naukowo techniczne
Kompetencje naukowo techniczne włączają rozumienie zmian powodowanych ludzką aktywnością oraz indywidualną odpowiedzialność obywatela

19 KOMPETENCJE KLUCZOWE W UCZENIU SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE
Kompetencje informatyczne

20 KOMPETENCJE KLUCZOWE W UCZENIU SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE Kompetencje informatyczne
Kompetencje informatyczne:włączają krytyczne i poufne stosowanie Technologii Społeczeństwa Informacyjnego w pracy, czasie wolnym i komunikacji Stanowią bazę dla podstawowych umiejętności ICT

21 KOMPETENCJE KLUCZOWE W UCZENIU SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE Kompetencje informatyczne
Umiejętności: poszukiwania, gromadzenia i przetwarzania informacji oraz korzystania z nich w sposób krytyczny i systematyczny; rozróżniania realności od świata wirtualnego

22 KOMPETENCJE KLUCZOWE W UCZENIU SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE Kompetencje informatyczne
Stosowanie IST wymaga krytycznych i refleksyjnych postaw wobec dostępnej informacji oraz odpowiedzialnego stosowania interaktywnych mediów, szczególnie wobec zainteresowania uczestniczeniem w grupach społecznościowych i sieciach współpracy zawodowej, kulturalnej, społecznej

23 KOMPETENCJE KLUCZOWE W UCZENIU SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE Uczenie się
Umiejętności: zdobywania, przetwarzania, asymilowania nowej wiedzy i umiejętności Wytrwałości w uczeniu się, koncentrowania się przez dłuższy okres, krytycznej refleksji nad celami uczenia się

24 KOMPETENCJE KLUCZOWE W UCZENIU SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE Uczenie się
Pozytywne postawy: Motywacji i zaufania w efektywność własnego uczenia się Przezwyciężania trudności Poszukiwania możliwości uczenia się Stosowania uczenia się w różnorodnych kontekstach życia

25 KOMPETENCJE KLUCZOWE W UCZENIU SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE kompetencje społeczne i obywatelskie
Umiejętności: Konstruktywnej komunikacji w różnych środowiskach Okazywania tolerancji, wyrażania i rozumienia innych punktów widzenia, negocjowania Budowania zaufania i odczuwania empatii

26 KOMPETENCJE KLUCZOWE W UCZENIU SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE kompetencje społeczne i obywatelskie
Postawy: Współpracy, asertywności, integracji Zainteresowania rozwojem społeczno - ekonomicznym, komunikacją międzykulturową Doceniania różnorodności i szacunku dla innych Przełamywania uprzedzeń i kompromisu

27 Zdolność przełożenia myśli w czyn
KOMPETENCJE KLUCZOWE W UCZENIU SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE Inicjatywność i przedsiębiorczość Zdolność przełożenia myśli w czyn Włącza kreatywność, innowację, podejmowanie ryzyka, planowanie i zarządzanie projektami Wspiera osoby w ich codziennym życiu Zawiera świadomość wartości etycznych i promuje dobre zarządzanie

28 KOMPETENCJE KLUCZOWE W UCZENIU SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE Inicjatywność i przedsiębiorczość
Umiejętności: planowania, organizowania, zarządzania, przewodzenia, analizowania, komunikowania, oceniania, negocjowania, pracy indywidualnej i w zespole, oceniania i podejmowania ryzyka

29 KOMPETENCJE KLUCZOWE W UCZENIU SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE Inicjatywność i przedsiębiorczość
Postawy: inicjatywności, aktywności, niezależności, innowacyjności w życiu osobistym, społecznym, w pracy

30 KOMPETENCJE KLUCZOWE W UCZENIU SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE Świadomość i ekspresja kulturalna
Docenianie ważności twórczej ekspresji myśli, doświadczeń i emocji w mediach (muzyka, przedstawienia, literatura, sztuki wizualne)

31 KOMPETENCJE KLUCZOWE W UCZENIU SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE Świadomość i ekspresja kulturalna
Ekspresja kulturalna stanowi podstawę rozwoju umiejętności twórczych, które mogą być przełożone na różne inne sfery zawodowe

32 KOMPETENCJE KLUCZOWE W UCZENIU SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE Świadomość i ekspresja kulturalna
Postawy: poszanowania różnorodności ekspresji kulturowej twórczości uczestnictwa w życiu kulturalnym chęci kultywowania zdolności estetycznych poprzez własną ekspresję

33 Jakie kompetencje nauczycieli?

34 Jakie kompetencje nauczycieli?
Nauczyciele powinni być przygotowani do wyzwań stawianych im przez społeczeństwo oparte na wiedzy, jak również do aktywnego uczestniczenia w nim oraz do wychowania uczniów zmotywowanych do uczenia się przez całe życie

35 Jakie kompetencje nauczycieli. Klasyfikacje kompetencji: I
Jakie kompetencje nauczycieli? Klasyfikacje kompetencji: I. Kompetencje pragmatyczne charakteryzujące się skutecznością nauczyciela w planowaniu, organizowaniu, kontroli i ocenie procesów edukacyjnych II. Kompetencje współdziałania charakteryzujące się skutecznością zachowań prospołecznych i sprawnością działań integracyjnych nauczyciela III. Kompetencje komunikacyjne wyrażające się skutecznością zachowań językowych w sytuacjach edukacyjnych IV. Kompetencje kreatywne charakteryzujące się innowacyjnością i niestandardowością działań V. Kompetencje informatyczno-medialne

36 Kompetencje nauczyciela: bazowe, konieczne, pożądane (Dylak, 1995) Wśród koniecznych: Interpretacyjne: - wobec wartości pedagogicznych - wiedza przedmiotowa - wiedza i umiejętności pedagogiczne Autokreacyjne: - nauczyciel badacz - nauczyciel filozof Realizacyjne: - skierowane na podmiot (uczeń, grupa uczniów, klasa) - skierowane na poziom zorganizowania (reakcje, zachowania ekspresyjne, socjotechniczne) - ogólny schemat działania (rozpoznanie-decyzja- wykonanie

37 Jakie kompetencje nauczycieli?
Standardy kształcenia nauczycieli na studiach pedagogicznych- przygotowanie do zawodu nauczyciela powinno prowadzić do nabycia kompetencji (MENiS, 2004) DYDAKTYCZNYCH WYCHOWAWCZYCH I SPOŁECZNYCH KREATYWNYCH PRAKSEOLOGICZNYCH KOMUNIKACYJNYCH INFORMACYJNO-MEDIALNYCH JĘZYKOWYCH

38 Jakie kompetencje nauczycieli?
Cz. Banach wysuwa na pierwszy plan takie kompetencje, jak: 1. merytoryczne (rzeczowe) 2. prakseologiczne (dydaktyczne i psychologiczno-pedagogiczne) − wyrażają się w skuteczności nauczyciela w planowaniu, organizowaniu, kontroli i ocenie procesów edukacyjnych 3. komunikacyjne – wyrażają się w skuteczności zachowań językowych w strukturach edukacyjnych 4. współdziałania – manifestują się w zachowaniach prospołecznych i sprawnościach działań integracyjnych 5. kreatywne – rodzą innowacyjność i niestandardowość działania 6. medialne, informatyczne i techniczne – pozwalają sprawnie korzystać z nowoczesnych źródeł i technik informacyjnych; 7. moralne – to zdolność do pogłębionej refleksji moralnej oraz kształtowanie własnych powinności etycznych wobec podmiotów

39 Konferencja polsko-amerykańska
Dziękuję Elżbieta Leszczyńska Konferencja polsko-amerykańska „Nauczanie-uczenie się przedmiotów przyrodniczych w środowisku wirtualnym” UAM Poznań,


Pobierz ppt "KOMPETENCJE KLUCZOWE W UCZENIU SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google