Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MIARY STANU ZDROWIA POPULACJI Pozytywne i negatywne mierniki stanu zdrowia populacji. Przedstawianie wyników pomiarów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MIARY STANU ZDROWIA POPULACJI Pozytywne i negatywne mierniki stanu zdrowia populacji. Przedstawianie wyników pomiarów."— Zapis prezentacji:

1 MIARY STANU ZDROWIA POPULACJI Pozytywne i negatywne mierniki stanu zdrowia populacji. Przedstawianie wyników pomiarów

2 Pozytywne mierniki zdrowia Otrzymywane w wyniku aktywnego podejścia epidemiologicznego tj. dokładnie zaplanowanych i wykonanych badań licznych parametrów dane obrazujące natężenie zjawisk fizjologicznych – mierzalnych

3 Pozytywne mierniki zdrowia: rozwoju – zmiany, które opisują pomiar budowy somatycznej lub czynność danych składników ciśnienie, morfologia masa ciała, siatki percentylowe sprawności – mierniki czynności ustrojowych, które powinny dostarczać bliższych informacji o stanie jego przystosowania do otaczającego środowiska: próba wysiłkowa, Spirometria, badania pułapu tlenowego

4 HALE-oczekiwana długość życia w zdrowiu Przedstawia liczbę lat, którą człowiek przeżywa w zdrowiu Odzwierciedla stan zdrowia ludności w poszczególnych krajach Polska HALE dla mężczyzn=63,1 kobiet=68,5

5 QALY- długość życia skorygowana o jakość Najstarszy ze stosowanych wskaźników łączących umieralność i jakość życia Wartość 1= pełnia życia Wartość 0=zgon 1 QALY=1 rok życia w pełnym zdrowiu Nie określa się go na podstawie wcześniej przygotowanych tabel lecz dla każdego badania jakość życia oceniana jest oddzielnie na podstawie preferencji badanych grup (pacjentów, lekarzy, populacji ogólnej)

6 HDI wskaźnik rozwoju ludzkości Wskaźnik pomiaru osiągnięć poszczególnych krajów w zakresie rozwoju i dobrobytu ludności Zbudowany z 3 składników: długie i zdrowe życie, wykształcenie, dochód na osobę w rodzinie (każdy stanowi 1/3 wskaźnika) HDI dla Polski=0,841 Najwyższa wartość-Norwegia=0,944 Najniższa wartość-Sierra Leone=0,255

7 Negatywne mierniki stanu zdrowia Otrzymywane są w wyniku tzw. Biernego podejścia epidemiologicznego, czyli obserwacji niekorzystnych zjawisk zdrowotnych ( ilość chorych, jakość chorób, dokumentacja zgonów) tj. wykorzystywania i przekształcania informacji zawartych w dokumentach statystyki demograficznej i statystyki medycznej.

8 Dostarczają informacji o: Natężeniu chorób ( zapadalność, chorobowość) Natężeniu zgonów (śmiertelność, umieralność) Liczbie utraconych lat życia (YPLL) Stopnia występowania niepełnosparwności

9 Populacja narażona - Ta część populacji generalnej, w której możliwe jest wystąpienie badanej choroby

10 Chorobowość Liczba chorych ogółem z określoną w grupie ludności narażonej na zachorowanie, stwierdzona w danym przedziale czasu ( rok) Chorobowość=zachorowalność x przeciętny czas trwania choroby Chorobowość punktowaChorobowość punktowa-chwilowa, wyliczana na określony dzień Chorobowość okresowaChorobowość okresowa – wyliczana dla określonego czasu np. w danym roku

11 Chorobowość wyrażana jest współczynnikiem chorobowości liczba wszystkich chorych w danym czasie x k Liczba ludności w danym czasie k- umowna liczba ludności pozwalająca wyrazić współczynnik za pomocą liczby

12 Czynniki wpływające na poziom chorobowości -Dłuższy okres trwania choroby -Wydłużenie przeżycia przypadków nieleczonych -Zwiększenie liczby nowych przypadków -Imigracja przypadków -Emigracja zdrowej ludności -Imigracja potencjalnych nowych przypadków -Polepszenie możliwości diagnostycznych

13 -Krótsze trwanie choroby -Wysoka liczba przypadków zakończona zgonem -Zmniejszenie liczby nowych przypadków -Imigracja zdrowej populacji -Emigracja chorych -Zwiększenie wskaźnika wyzdrowień

14 Poziom chorobowości kształtowany jest przez: CIĘŻKOŚĆ PRZEBIEGU CHOROBY CZASU TRWANIA CHOROBY LICZBY NOWYCH PRZYPADKÓW

15 ZAPADALNOŚĆ (ZACHOROWALNOŚĆ) Liczba nowych zachorowań na określoną chorobę w stosunku do liczby ludności na określonym terenie, stwierdzona w określonym czasie, wyrażona współczynnikiem

16 WSPÓŁCZYNNIK ZAPADALNOŚCI Liczba nowych zachorowań na daną chorobę x K Sumaryczny osoboczas narażenia na ryzyko Osoboczas narażenia-liczba osób wolnych od tej choroby x okres ekspozycji Np. 100 osobolat?????

17 Współczynnik zapadalności skumulowanej Liczba osób u których wystąpiła choroba w badanym czasie x k Liczba populacji narażonej ( bez choroby) na początku okresu badawczego k=1000

18 zadanie Grupa 651 mężczyzn Choroba Wieńcowa(+)49 ch. Wieńcowa (-) r Ch. Wieńcowa (+) 116 ch. Wieńcowazgony, choroba brak infekcji 1990 (-) 317(-) Oblicz: Chorobowość w 1980 Zapadalność skumulowaną ( )

19 Trendy współczynników zapadalności i chorobowości

20 śmiertelność Miara ciężkości choroby Iloraz przypadków zgonów z powodu określonej choroby lub zdarzenia, w stosunku do wszystkich zdiagnozowanych przypadków w określonym czasie Wyrażana w %

21 UMIERALNOŚĆ Liczba zgonów w stosunku do ogólnej liczby ludności na danym terenie, stwierdzona w określonym przedziale czasu Wyrażona współczynnikiem zgonów (surowy współczynnik umieralności) Liczba zgonów w określonym czasie x k Średnia liczba ludności w tym okresie

22 Umieralność specyficzna, szczególna-dotycząca konkretnej grupy populacji (wg płci, wieku, rasy…) Umieralność niemowląt Liczba zgonów dzieci do 1 roku życia w ciągu roku x k Liczba żywych urodzeń w tym samym roku

23 YLL Liczba utraconych lat życia Obrazuje liczbę lat życia straconych w wyniku przedwczesnego zgonu YLL=N x L N-liczba zgonów L-przeciętne dalsze trwanie życia dla wieku, w którym nastąpił zgon ( w latach)

24 DALY Lata utracone z powodu inwalidztwa Wskaźnik pomiaru obciążeń chorobami w populacji: - łączy długość życia, obniżenie jakości życia związanego z niepełnosprawnością i inwalidztwem -Przydatny do identyfikacji głównych przyczyn obciążenia chorobami i alokacji środków na zwalczanie tych przyczyn -1 DALY=utrata 1 roku życia DALY=YLL+YLD YLD lata przeżyte w niepełnosprawności

25 YLD Iloczyn przypadków choroby i średniego czasu jej trwania oraz wagi przypisanej chorobie w zależności od ciężkości schorzenia (0 –zupełne zdrowie, 1-zgon) YLD=I x DW x L I-liczba przypadków choroby DW-waga choroby L-średni czas trwania choroby ( w latach)


Pobierz ppt "MIARY STANU ZDROWIA POPULACJI Pozytywne i negatywne mierniki stanu zdrowia populacji. Przedstawianie wyników pomiarów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google